Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0401(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0427/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0427/2012

Συζήτηση :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2013 - 6.1
CRE 21/11/2013 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0499

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

6.1. «Ορίζοντας 2020» - πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0499)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0499)

Παρεμβάσεις

Teresa Riera Madurell (εισηγήτρια), πριν την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου