Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 21 ноември 2013 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

6. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се Sophia in 't Veld относно рисковете, свързани с телефонните и електронни комуникации в рамките на Парламента (Председателят приема това за сведение).


6.1. „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0499)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0499)

Изказвания

Teresa Riera Madurell (докладчик), преди гласуването.

Правна информация - Политика за поверителност