Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Sophia in 't Veld σχετικά με τους κινδύνους που απειλούν τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ο Πρόεδρος λαμβάνει γνώση).


6.1. «Ορίζοντας 2020» - πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) ***I (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου