Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 21. november 2013 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

6. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Sophia in 't Veld parlamendisisese telefoni- ja elektroonilise side turvalisusriskide kohta (juhataja võttis selle teadmiseks).


6.1. Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK JA MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0499)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0499)

Sõnavõtud

Teresa Riera Madurell (raportöör) enne hääletust.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika