Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 21 november 2013 - Straatsburg

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

6. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Sophia in 't Veld voert het woord over de risico's voor de veiligheid van de telefonische en elektronische communicatie in de gebouwen van het Parlement (de Voorzitter neemt hiervan kennis).


6.1. Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0499)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0499)

Het woord werd gevoerd door:

Teresa Riera Madurell (rapporteur), vóór de stemming.

Juridische mededeling - Privacybeleid