Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0384(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0403/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0403/2012

Συζήτηση :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2013 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0502

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

8.3. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0502)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0502)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου