Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Teresa Riera Madurell - A7-0427/2012
Jo Leinen, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrej Plenković, Ewald Stadler, Charles Tannock, Ivana Maletić και Bernd Posselt

Έκθεση Christian Ehler - A7-0428/2012
Martina Anderson και Seán Kelly

Έκθεση Marisa Matias - A7-0422/2012
Jo Leinen

Έκθεση Philippe Lamberts - A7-0403/2012
Seán Kelly

Έκθεση Jürgen Creutzmann - A7-0420/2012
Joseph Cuschieri, Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Peter Jahr, Seán Kelly, Charles Tannock και Bernd Posselt

Έκθεση Liem Hoang Ngoc - A7-0436/2012
Seán Kelly

Έκθεση Jutta Steinruck - A7-0241/2012
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Έκθεση Jutta Haug - A7-0294/2012
Seán Kelly και Dubravka Šuica

Έκθεση Theodor Dumitru Stolojan - A7-0399/2012
Seán Kelly

Πρόοδος της αναπτυξιακής ατζέντα της Ντόχα - (2013/2740(RSP)) - (B7-0492/2013 - B7-0493/2013 - B7-0494/2013)
Charles Tannock

Έκθεση Μαρία-Ελένη Κοππά - A7-0360/2013
Adam Bielan, Seán Kelly και Bernd Posselt

Έκθεση Michael Gahler - A7-0358/2013
Adam Bielan και Seán Kelly.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου