Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg

14. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene til Rådets holdninger samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD))
henvist til: kor.udv.: INTA

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD))
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD))
henvist til: kor.udv.: INTA

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 22. november 2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik