Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg

15. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 19.11.2013).


15.1. Bangladesh: menneskerettigheder og det kommende valg

Forslag til beslutning B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 og B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

Véronique De Keyser og Charles Tannock forelagde beslutningsforslag B7-0497/2013 og B7-0531/2013.

Taler: Phil Bennion om taletiden.

Marie-Christine Vergiat, Phil Bennion og Jean Lambert forelagde beslutningsforslag B7-0539/2013, B7-0541/2013 og B7-0544/2013.

Talere: Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, og Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sari Essayah, Mitro Repo, Bogusław Sonik, Ana Gomes, Jolanta Emilia Hibner, Corina Creţu og Eija-Riitta Korhola.

Taler: Olli Rehn (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.1 i protokollen af 21.11.2013.


15.2. Qatar: Situationen for vandrende arbejdstagere

Forslag til beslutning B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 og B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake og Barbara Lochbihler forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Philip Claeys løsgænger, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn og Corina Creţu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Peter Jahr og Carl Schlyter.

Taler: Olli Rehn (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.2 i protokollen af 21.11.2013.


15.3. Et retfærdigt retsvæsen i Bolivia, navnlig i sagerne om Előd Tóásó og Mario Tadic

Forslag til beslutning B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 og B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Charles Tannock, Jürgen Klute, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, og Marietje Schaake, der redegjorde for forslagene til beslutning.

Talere: Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen, Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen, Monica Luisa Macovei, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jürgen Klute, Sari Essayah og Csaba Sógor, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marie-Christine Vergiat.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krisztina Morvai og Seán Kelly.

Indlæg af Olli Rehn (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.3 i protokollen af 21.11.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik