Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2951(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0497/2013

Συζήτηση :

PV 21/11/2013 - 15.1
CRE 21/11/2013 - 15.1

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2013 - 16.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0516

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

16.1. Μπαγκλαντές: ανθρώπινα δικαιώματα και επικείμενες εκλογές (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 και B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0497/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 και B7-0544/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik και Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Marc Tarabella και Mojca Kleva Kekuš, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0516)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0539/2013 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου