Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2953(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0499/2013

Συζήτηση :

PV 21/11/2013 - 15.3
CRE 21/11/2013 - 15.3

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2013 - 16.3
CRE 21/11/2013 - 16.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0518

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

16.3. Δίκαιη απονομή δικαιοσύνης στη Βολιβία, ειδικότερα στις υποθέσεις Előd Tóásó και Mario Tadic (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 και B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0499/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 και B7-0542/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik και Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Αντιγόνη Παπαδοπούλου και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0518)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0540/2013 και B7-0543/2013 καταπίπτουν.)

Παρέμβαση

Η Véronique De Keyser προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 5, η οποία δεν κρατείται διότι τουλάχιστον το ένα δέκατο των παρόντων μελών εξέφρασαν την αντίθεσή τους.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου