Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg

18. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Henvisning til udvalg

EMPL

- Langsigtet finansiering af den europæiske økonomi (2013/2175(INI))
kor. udv.: ECON
rådg. udv.: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI

JURI (forretningsordenens artikel 37)

- Ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS))
kor. udv.: ECON
rådg. udv.: REGI, JURI (forretningsordenens artikel 37)

- Kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre marked (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
kor. udv.: JURI
rådg. udv.: CULT, ITRE, INTA, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 37)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 48)

(Ifølge Formandskonferencens afgørelse af 13/11/2013)

ECON

- Undersøgelsesbetænkning om Trojkaens (ECB, Kommissionen og IMF) rolle og virksomhed i programlandene i euroområdet (2013/2277(INI))
avis: AFCO, EMPL, CONT

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 50)

(Ifølge Formandskonferencens afgørelse af 13/11/2013)

- EU's indre marked for elektronisk kommunikation (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
kor. udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: CULT, JURI, LIBE, REGI, IMCO (forretningsordenens artikel 50)

- Forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD))
kor. udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: PECH, BUDG, ENVI (forretningsordenens artikel 50)

- Kontrol og aktiviteter med henblik på anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD))
kor. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: PECH, AGRI (forretningsordenens artikel 50)

- Produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD))
kor. udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 50)
rådg. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50)

- Dyresundhed (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
kor. udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: PECH, ENVI (forretningsordenens artikel 50)

- Finansiel tildeling til visse medlemsstater fra Den Europæiske Socialfond (FSE) i 2013 (COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))
kor. udv.: REGI (forretningsordenens artikel 50)
avis: EMPL (forretningsordenens artikel 50)

Interimsbetænkning (forretningsordenens artikel 81, stk. 3)
(Ifølge Formandskonferencens afgørelse af 13/11/2013)

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

- Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæiske anklagemyndighed (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP))

Ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 212, stk. 1)

AFCO

- Ændring af Parlamentets forretningsordens artikel om ophævelse og beskyttelse af immunitet (2013/2031(REG))
rådg.udv.: JURI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik