Показалец 
Протокол
PDF 266kWORD 182k
Четвъртък, 21 ноември 2013 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Трансфер на бюджетни кредити
 3.Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (разискване)
 4.Програма за действие за данъчното облагане ***I (разискване)
 5.Представяне на годишния доклад за 2012 г. на Сметната палата (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) ***I (гласуване)
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Време за гласуване (продължение)
  8.1.Правила за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ ***I (гласуване)
  8.2.Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии ***I (гласуване)
  8.3.Европейски институт за иновации и технологии ***I (гласуване)
  8.4.Конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (2014—2020 г.) ***I (гласуване)
  8.5.Специфична програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ * (гласуване)
  8.6.Европейската статистика ***I (гласуване)
  8.7.Програма за социална промяна и социални иновации ***I (гласуване)
  8.8.Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (гласуване)
  8.9.Програма за действие за данъчното облагане ***I (гласуване)
  8.10.Програма за действие за митниците ***I (гласуване)
  8.11.Застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) ***I (гласуване)
  8.12.Актуално състояние на Програмата за развитие от Доха (гласуване)
  8.13.План за действие „Предприемачество 2020 г.“: възраждане на предприемаческия дух в Европа (гласуване)
  8.14.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)
  8.15.Техническа и промишлена база на европейската отбрана (гласуване)
  8.16.Социално измерение на Икономическия и паричен съюз (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Искане за защита на парламентарен имунитет
 13.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 14.Позиции на Съвета на първо четене
 15.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  15.1.Бангладеш: правата на човека и предстоящите избори
  15.2.Катар: положението на работниците мигранти
  15.3.Справедливо правосъдие в Боливия, по-специално за Ельод Тоашо и Марио Тадич
 16.Време за гласуване
  16.1.Бангладеш: правата на човека и предстоящите избори (гласуване)
  16.2.Катар: положението на работниците мигранти (гласуване)
  16.3.Справедливо правосъдие в Боливия, по-специално за Ельод Тоашо и Марио Тадич (гласуване)
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване
 18.Решения относно някои документи
 19.Внесени документи
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.График на следващите заседания
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 8.30 ч


2. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25 от финансовия регламент, Комитетът на регионите уведоми бюджетния орган за трансфери на бюджетни кредити INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 и INF 8/2013.

В съответствие с член 25 от финансовия регламент, Омбудсманът уведоми бюджетния орган за трансфер на бюджетни кредити 4/2013.

В съответствие с член 25, параграф 3 и член 27 от финансовия регламент, Омбудсманът уведоми бюджетния орган за трансфер на бюджетни кредити 5/2013.

В съответствие с член 25 от финансовия регламент, Европейската сметна палата уведоми бюджетния орган за трансфер на бюджетни кредити V/AB-07/C/13.

В съответствие с член 25 от финансовия регламент, Европейската служба за външна дейност уведоми бюджетния орган за трансфер на бюджетни кредити 2/2013.

В съответствие с член 25 от финансовия регламент, Европейският надзорен орган по защита на данните уведоми бюджетния орган за трансфер на бюджетни кредити 1/2013.

В съответствие с член 25, параграф 1 от финансовия регламент, Европейският икономически и социален комитет уведоми бюджетния орган за трансфер на бюджетни кредити INF 4/2013.

В съответствие с член 25, параграф 1 от финансовия регламент, комисията по бюджетни кредити реши да не внася възражения по проекта, представен от Европейската служба за външна дейност, във връзка с трансферите на бюджетни кредити 1/2013 и 2/2013.

В съответствие с член 25, параграф 1 от финансовия регламент, комисията по бюджетни кредити реши да не внася възражения по проекта, представен от Омбудсмана, във връзка с трансферите на бюджетни кредити 4/2013 и 5/2013.

В съответствие с член 25, параграф 1 от финансовия регламент, комисията по бюджетни кредити реши да не внася възражения по проекта, представен от Европейския икономически и социален комитет, във връзка с трансфера на бюджетни кредити INF 4/2013.

В съответствие с член 25, параграф 1 от финансовия регламент, комисията по бюджетни кредити реши да не внася възражения по проекта, представен от Европейската сметна палата, във връзка с трансфера на бюджетни кредити V/AB-07/C/13.

В съответствие с член 25, параграф 1 от финансовия регламент, комисията по бюджетни кредити реши да не внася възражения по проекта, представен от Комитета на регионите, във връзка с трансферите на бюджетни кредити INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 и INF 8/2013.

В съответствие с член 27, параграф 4 от финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобрението на предложенията за трансфер на бюджетни кредити DEC 26/2013, DEC 27/2013, DEC 30/2013, DEC 33/2013, DEC 34/2013 и DEC 35/2013.

В съответствие с член 27, параграф 3 от финансовия регламент, комисията по бюджети одобри предложенията на Комисията за трансфер на бюджетни кредити DEC 26/2013 (N7-0082/2013 - C7-0306/2013 - 2013/2226(GBD)), DEC 30/2013 (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD)) и DEC 35/2013 (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD)).

В съответствие с член 50, параграф 1 от финансовия регламент, комисията по бюджетни кредити реши да не внася възражения по проекта, представен от Европейската сметна палата, относно промяната в нейното щатно разписание.

В съответствие с член 203, параграфи 5 и 7 от финансовия регламент Европейската служба за външна дейност уведоми бюджетния орган за новия си офис в Египет.


3. Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jutta Haug (A7-0294/2012)

Jutta Haug представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Richard Seeber, от името на групата PPE, Edite Estrela, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Franco Bonanini, независим член на ЕП, Jolanta Emilia Hibner, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Mikael Gustafsson, Roger Helmer, Seán Kelly и Zbigniew Ziobro.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, Karin Kadenbach, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerben-Jan Gerbrandy, и Theodor Dumitru Stolojan.

Изказаха се: Janez Potočnik и Jutta Haug.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 21.11.2013.


4. Програма за действие за данъчното облагане ***I (разискване)

Доклад относно изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. („Фискалис 2020“) и за отмяна на Решение №1482/2007/ЕО [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

Theodor Dumitru Stolojan представи доклада.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Hynek Fajmon (докладчик по становището на комисията BUDG), Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE, Liem Hoang Ngoc, от името на групата S&D, Wolf Klinz, от името на групата ALDE, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, и Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Ivana Maletić, George Sabin Cutaş, Godfrey Bloom, Lara Comi и Mojca Kleva Kekuš.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Jaroslav Paška и Franz Obermayr.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Theodor Dumitru Stolojan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 21.11.2013.


5. Представяне на годишния доклад за 2012 г. на Сметната палата (разискване)

Представяне на годишния доклад за 2012 г. на Сметната палата (2013/2833(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (председател на Европейската сметна палата) направи представянето.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Markus Pieper, от името на групата PPE, Jens Geier, от името на групата S&D, и Jan Mulder, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Marta Andreasen, от името на групата ECR, Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Michael Theurer, Mirosław Piotrowski, Eva Ortiz Vilella, Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy, Monica Luisa Macovei, Ивайло Калфин, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Petri Sarvamaa и Jean-Pierre Audy.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender и Franz Obermayr.

Изказаха се: Algirdas Šemeta, Vítor Manuel da Silva Caldeira и Gerben-Jan Gerbrandy, относно отсъствието на Съвета (председателят приема това за сведение).

Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 11.30 ч , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.00 ч)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се Sophia in 't Veld относно рисковете, свързани с телефонните и електронни комуникации в рамките на Парламента (Председателят приема това за сведение).


6.1. „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0499)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0499)

Изказвания

Teresa Riera Madurell (докладчик), преди гласуването.


7. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с „добре дошъл“ делегация на Западно-северния съвет, която зае място на официалната трибуна.


8. Време за гласуване (продължение)

8.1. Правила за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014–2020 г.) [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christian Ehler (A7-0428/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0500)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0500)


8.2. Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT): приносът на EIT за по-иновативна Европа [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Marisa Matias (A7-0422/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0501)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0501)


8.3. Европейски институт за иновации и технологии ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0502)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0502)


8.4. Конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (2014—2020 г.) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (2014—2020г.) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0503)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0503)


8.5. Специфична програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0504)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0504)


8.6. Европейската статистика ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 223/2009 относно европейската статистика [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0505)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0505)

Изказвания

Liem Hoang Ngoc (докладчик), след гласуването.


8.7. Програма за социална промяна и социални иновации ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0506)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0506)


8.8. Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jutta Haug (A7-0294/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0507)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0507)


8.9. Програма за действие за данъчното облагане ***I (гласуване)

Доклад относно изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. („Фискалис 2020“) и за отмяна на Решение №1482/2007/ЕО [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0508)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0508)


8.10. Програма за действие за митниците ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на решение № 624/2007/ЕО [COM(2012)0464 - C7-0241/2012- 2011/0341A(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0509)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0509)


8.11. Застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) по отношение на сроковете за нейното транспониране и прилагане и датата на отмяна на някои директиви [COM(2013)0680 - C7-0315/2013- 2013/0327(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0510)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0510)


8.12. Актуално състояние на Програмата за развитие от Доха (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0492/2013, B7-0493/2013 и B7-0494/2013 (2013/2740(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0492/2013

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0493/2013

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0494/2013

приема се (P7_TA(2013)0511)

Изказвания

Pablo Zalba Bidegain, предложи устно изменение на изменение 5, което беше прието.


8.13. План за действие „Предприемачество 2020 г.“: възраждане на предприемаческия дух в Европа (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0466/2013 (2013/2532(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0512)


8.14. Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)

Доклад относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на Годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Комисия по външни работи. Докладчик: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0513)


8.15. Техническа и промишлена база на европейската отбрана (гласуване)

Доклад относно техническата и промишлената база на европейската отбрана [2013/2125(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A7-0358/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0514)


8.16. Социално измерение на Икономическия и паричен съюз (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0496/2013 (2013/2841(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0515)

Изказвания

Pervenche Berès, след гласуването.


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Teresa Riera Madurell - A7-0427/2012
Jo Leinen, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrej Plenković, Ewald Stadler, Charles Tannock, Ivana Maletić и Bernd Posselt

Доклад Christian Ehler - A7-0428/2012
Martina Anderson и Seán Kelly

Доклад Marisa Matias - A7-0422/2012
Jo Leinen

Доклад Philippe Lamberts - A7-0403/2012
Seán Kelly

Доклад Jürgen Creutzmann - A7-0420/2012
Joseph Cuschieri, Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Peter Jahr, Seán Kelly, Charles Tannock и Bernd Posselt

Доклад Liem Hoang Ngoc - A7-0436/2012
Seán Kelly

Доклад Jutta Steinruck - A7-0241/2012
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Доклад Jutta Haug - A7-0294/2012
Seán Kelly и Dubravka Šuica

Доклад Theodor Dumitru Stolojan - A7-0399/2012
Seán Kelly

Актуално състояние на Програмата за развитие от Доха - (2013/2740(RSP)) - (B7-0492/2013 - B7-0493/2013 - B7-0494/2013)
Charles Tannock

Доклад Maria Eleni Koppa - A7-0360/2013
Adam Bielan, Seán Kelly и Bernd Posselt

Доклад Michael Gahler - A7-0358/2013
Adam Bielan и Seán Kelly.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.20 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


12. Искане за защита на парламентарен имунитет

Mario Borghezio внесе искане за защита на неговия парламентарен имунитет и привилегии във връзка с висяща процедура пред Съда на Торино.

В съответствие с член 6, параграф 3 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия и по-специално комисията JURI.


13. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Компетентните австрийски органи са предали искане за снемане на парламентарния имунитет на Richard Seeber.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия и по-специално комисията JURI.


14. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 61, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : INTA

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : INTA

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 22 ноември 2013.


15. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 19.11.2013.)


15.1. Бангладеш: правата на човека и предстоящите избори

Предложения за резолюция B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 и B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

Véronique De Keyser и Charles Tannock представиха предложенията за резолюции B7-0497/2013 и B7-0531/2013.

Изказа се Phil Bennion относно времето за вземане на глас.

Marie-Christine Vergiat, Phil Bennion и Jean Lambert представиха предложенията за резолюции B7-0539/2013, B7-0541/2013 и B7-0544/2013.

Изказаха се: Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sari Essayah, Mitro Repo, Bogusław Sonik, Ana Gomes, Jolanta Emilia Hibner, Corina Creţu и Eija-Riitta Korhola.

Изказа се Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.1 от протокола от 21.11.2013.


15.2. Катар: положението на работниците мигранти

Предложения за резолюция B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 и B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake и Barbara Lochbihler представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Philip Claeys, независим член на ЕП, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn и Corina Creţu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Peter Jahr и Carl Schlyter.

Изказа се Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.2 от протокола от 21.11.2013.


15.3. Справедливо правосъдие в Боливия, по-специално за Ельод Тоашо и Марио Тадич

Предложения за резолюция B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 и B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Charles Tannock, Jürgen Klute, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt, и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR, Monica Luisa Macovei, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jürgen Klute, Sari Essayah и Csaba Sógor, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marie-Christine Vergiat.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krisztina Morvai и Seán Kelly.

Изказа се Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.3 от протокола от 21.11.2013.


16. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


16.1. Бангладеш: правата на човека и предстоящите избори (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 и B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0497/2013

(за замяна на B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 и B7-0544/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Мария Габриел, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik и Anna Záborská, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella и Mojca Kleva Kekuš, от името на групата S&D;

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko и Adam Bielan, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2013)0516)

(Предложението за резолюция B7-0539/2013 отпада.)


16.2. Катар: положението на работниците мигранти (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 и B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0498/2013

(за замяна на B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 и B7-0536/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt и Mojca Kleva Kekuš, от името на групата S&D;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou и Iñaki Irazabalbeitia Fernández, от името на групата Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias и Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2013)0517)

(Предложенията за резолюции B7-0532/2013 и B7-0533/2013 отпадат.)


16.3. Справедливо правосъдие в Боливия, по-специално за Ельод Тоашо и Марио Тадич (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 и B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0499/2013

(за замяна на B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 и B7-0542/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik и Anna Záborská, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou и Marc Tarabella, от името на групата S&D;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki и Ruža Tomašić, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2013)0518)

(Предложенията за резолюции B7-0540/2013 и B7-0543/2013 отпадат.)

Изказвания

Véronique De Keyser представи устно изменение на изменение 5, което не беше прието, тъй като повече от една десета от присъствашите членове на ЕП му се противопоставиха.


17. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


18. Решения относно някои документи

Сезиране на комисии

комисия EMPL

- Дългосрочно финансиране на европейската икономика (2013/2175(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI

комисия JURI (член 37 от Правилника за дейността)

- Изменение на директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по отношение на най-отдалечените френски региони, и по-специално Майот (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS))
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: REGI, JURI (член 37 от Правилника за дейността)

- Колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление на вътрешния пазар (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща: CULT, ITRE, INTA, IMCO (член 37 от Правилника за дейността)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 48 от Правилника за дейността)

Съгласно решение на Председателския съвет от 13.11.2013 г.)

комисия ECON

- „Разследващ доклад относно ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на програмата за страните от еврозоната“ (2013/2277(INI))
подпомагаща: AFCO, EMPL, CONT

Асоциирани комисии (член 50 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 13.11.2013 г.)

- Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE (член 50 от Правилника за дейността)

подпомагаща: CULT, JURI, LIBE, REGI, IMCO (член 50 от Правилника за дейността)

- Управление на разходите във връзка с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и във връзка със здравето на растенията и растителния репродуктивен материал (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI (член 50 от Правилника за дейността)

подпомагаща: PECH, BUDG, ENVI (член 50 от Правилника за дейността)

- Контрол и други дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (член 50 от Правилника за дейността)

подпомагаща: PECH, AGRI (член 50 от Правилника за дейността)

- Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI (член 50 от Правилника за дейността)

подпомагаща: ENVI (член 50 от Правилника за дейността)

- Здравеопазване на животните (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI (член 50 от Правилника за дейността)

подпомагаща: PECH, ENVI (член 50 от Правилника за дейността)

- Европейски социален фонд (ЕСФ): финансови средства, отпуснати за някои държави членки през 2013 г. (COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: REGI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: EMPL (член 50 от Правилника за дейността)

Междинен доклад (член 81, параграф 3 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 13.11.2013 г.)

комисия LIBE

- Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP))

Изменение на Правилника за дейността (член 212, параграф 1 от Правилника за дейността)

комисия AFCO

- Изменение на членовете от Правилника за дейността на ЕП относно снемането и защитата на парламентарния имунитет (2013/2031(REG))
подпомагаща: JURI


19. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 38/2013 - Раздел III - Комисия (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 - 2013/2273(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 40/2013 - Раздел III - Комисия (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 - 2013/2274(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 41/2013 - Раздел III - Комисия (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 - 2013/2275(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно морските лица за изменение на директиви2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО, 98/59/EО и 2001/23/EО (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

PECH, TRAN

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 43/2013 - Раздел III - Комисия (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 - 2013/2276(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко (14165/2013 - C7-0415/2013 - 2013/0315(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG


20. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.

°
° ° °

Изказа се Jean-Pierre Audy, който поиска председателят на Европейския съвет - Herman Van Rompuy, да бъде поканен да се изкаже пред Парламента по време на месечната сесия през декември 2013 г., преди заседанията на Европейския съвет на 18 и 19 декември 2013 г. (Председателят отбеляза предложението).


21. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 9 декември 2013 г. до 12 декември 2013 г.


22. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.40 ч

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borghezio, Борисов, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in "t Veld, Йотова, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Ковачев, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Любчева, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Стоянов, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Vuljanić, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност