Indeks 
Protokol
PDF 238kWORD 142k
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Bevillingsoverførsler
 3.Program for miljø- og klimaindsatsen (Life) ***I (forhandling)
 4.Handlingsprogram for told og beskatning ***I (forhandling)
 5.Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2012 (forhandling)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) ***I (afstemning)
 7.Velkomstord
 8.Afstemningstid (fortsat)
  
8.1.Reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 ***I (afstemning)
  
8.2.Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I (afstemning)
  
8.3.Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I (afstemning)
  
8.4.Program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020) ***I (afstemning)
  
8.5.Særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 * (afstemning)
  
8.6.Europæiske statistikker ***I (afstemning)
  
8.7.EU-program for social udvikling og innovation ***I (afstemning)
  
8.8.Program for miljø- og klimaindsatsen (Life) ***I (afstemning)
  
8.9.Handlingsprogram for beskatning ***I (afstemning)
  
8.10.Handlingsprogram for toldvæsenet ***I (afstemning)
  
8.11.Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ***I (afstemning)
  
8.12.Situationsrapport for Doha-udviklingsdagsorden (afstemning)
  
8.13.2020-handlingsplanen for iværksætterkultur: En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa (afstemning)
  
8.14.Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (afstemning)
  
8.15.Det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis (afstemning)
  
8.16.ØMU'ens sociale dimension (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 13.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 14.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 15.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
15.1.Bangladesh: menneskerettigheder og det kommende valg
  
15.2.Qatar: Situationen for vandrende arbejdstagere
  
15.3.Et retfærdigt retsvæsen i Bolivia, navnlig i sagerne om Előd Tóásó og Mario Tadic
 16.Afstemningstid
  
16.1.Bangladesh: menneskerettigheder og det kommende valg (afstemning)
  
16.2.Qatar: Situationen for vandrende arbejdstagere (afstemning)
  
16.3.Et retfærdigt retsvæsen i Bolivia, navnlig i sagerne om Előd Tóásó og Mario Tadic (afstemning)
 17.Stemmerettelser og -intentioner
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 19.Modtagne dokumenter
 20.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 21.Tidspunkt for næste mødeperiode
 22.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Bevillingsoverførsler

Regionsudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 og INF 8/2013.

Ombudsmanden havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel 4/2013.

Ombudsmanden havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, og artikel 27 i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel 5/2013.

Revisionsretten havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel V/AB-07/C/13.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel 2/2013.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel 1/2013.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel INF 4/2013.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i finansforordningen vedtaget, at det ikke ville gøre indsigelse imod forslaget til bevillingsverførsel 1/2013 og 2/2013, som Tjenesten for EU's Optræden Udadtil havde fremsat.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i finansforordningen vedtaget, at det ikke ville gøre indsigelse imod forslaget til bevillingsverførsel 4/2013 og 5/2013, som Ombudsmanden havde fremsat.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i finansforordningen vedtaget, at det ikke ville gøre indsigelse imod forslaget til bevillingsoverførsel INF 4/2013, som Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg havde fremsat.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i fiinansforordningen vedtaget, at det ikke ville gøre indsigelse imod forslaget til bevillingsoverførsel V/AB-07/C/13, som Revisionsretten havde fremsat.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i fiinansforordningen vedtaget, at det ikke ville gøre indsigelse imod forslaget til bevillingsoverførsel INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 og INF 8/2013, som Regionsudvalget havde fremsat.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af forslagene til bevillingsoverførsel DEC 26/2013, DEC 27/2013, DEC 30/2013, DEC 33/2013, DEC 34/2013 og DEC 35/2013.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 26/2013 (N7-0082/2013 - C7-0306/2013 - 2013/2226(GBD)), DEC 30/2013 (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD)) og DEC 35/2013 (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 50, stk. 1, i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod de forslag, som Revisionsretten havde fremsat om en ændring af Rettens stillingsfortegnelse.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil havde i overensstemmelse med artikel 203, stk. 5 og stk. 7, undderrettet Budgetmyndigheden om sine nye kontorer i Egypten.


3. Program for miljø- og klimaindsatsen (Life) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jutta Haug (A7-0294/2012)

Jutta Haug forelagde betænkningen.

Taler: Janez Potočnik (medlem af Kommissionen).

Talere: Richard Seeber for PPE-Gruppen, Edite Estrela for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Franco Bonanini, løsgænger, Jolanta Emilia Hibner, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Mikael Gustafsson, Roger Helmer, Seán Kelly og Zbigniew Ziobro.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki, Karin Kadenbach, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gerben-Jan Gerbrandy og Theodor Dumitru Stolojan.

Talere: Janez Potočnik og Jutta Haug.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 21.11.2013.


4. Handlingsprogram for told og beskatning ***I (forhandling)

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for beskatning i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Fiscalis 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

Theodor Dumitru Stolojan forelagde betænkningen.

Taler: Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen).

Talere: Hynek Fajmon (ordfører for udtalelse fra BUDG), Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen, Liem Hoang Ngoc for S&D-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Mara Bizzotto for EFD-Gruppen, og Auke Zijlstra løsgænger, Ivana Maletić, George Sabin Cutaş, Godfrey Bloom, Lara Comi og Mojca Kleva Kekuš.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Jaroslav Paška og Franz Obermayr.

Talere: Algirdas Šemeta og Theodor Dumitru Stolojan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 21.11.2013.


5. Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2012 (forhandling)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2012 (2013/2833(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (formand for Revisionsretten) foretog forelæggelsen.

Taler: Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen).

Talere: Markus Pieper for PPE-Gruppen, Jens Geier for S&D-Gruppen, og Jan Mulder for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Marta Andreasen for ECR-Gruppen, Søren Bo Søndergaard for GUE/NGL-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Michael Theurer, Mirosław Piotrowski, Eva Ortiz Vilella, Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Petri Sarvamaa og Jean-Pierre Audy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender og Franz Obermayr.

Talere: Algirdas Šemeta, Vítor Manuel da Silva Caldeira og Gerben-Jan Gerbrandy om Rådets fravær (formanden tog dette til efterretning).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 11.30 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Taler: Sophia in 't Veld om risiciene for sikkerheden af telefonkommunikationen og den elektroniske kommunikation internt i Parlamentet (formanden tog dette til efterretning).


6.1. Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0499)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0499)

Indlæg

Teresa Riera Madurell (ordfører) inden afstemningen.


7. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra EU-Vestnordisk Råd, som havde taget plads i den officielle loge.


8. Afstemningstid (fortsat)

8.1. Reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)" [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A7-0428/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0500)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0500)


8.2. Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om den strategiske innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT): EIT's bidrag til et mere innovativt Europa [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Marisa Matias (A7-0422/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0501)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0501)


8.3. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0502)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0502)


8.4. Program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0503)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0503)


8.5. Særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0504)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0504)


8.6. Europæiske statistikker ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0505)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0505)

Indlæg

Liem Hoang Ngoc (ordfører) efter afstemningen.


8.7. EU-program for social udvikling og innovation ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-program for social udvikling og innovation [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0506)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0506)


8.8. Program for miljø- og klimaindsatsen (Life) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jutta Haug (A7-0294/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0507)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0507)


8.9. Handlingsprogram for beskatning ***I (afstemning)

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for beskatning i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Fiscalis 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0508)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0508)


8.10. Handlingsprogram for toldvæsenet ***I (afstemning)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Told 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 624/2007/EF [COM(2012)0464 - C7-0241/2012- 2011/0341A(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0509)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0509)


8.11. Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver [COM(2013)0680 - C7-0315/2013- 2013/0327(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0510)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0510)


8.12. Situationsrapport for Doha-udviklingsdagsorden (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0492/2013, B7-0493/2013 og B7-0494/2013 (2013/2740(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0492/2013

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0493/2013

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0494/2013

Vedtaget (P7_TA(2013)0511)

Indlæg

Pablo Zalba Bidegain, der stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 5, hvilket var blevet godtaget.


8.13. 2020-handlingsplanen for iværksætterkultur: En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0466/2013 (2013/2532(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0512)


8.14. Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapport fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Udenrigsudvalget. Ordfører: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0513)


8.15. Det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis (afstemning)

Betænkning om det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis [2013/2125(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michael Gahler (A7-0358/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0514)


8.16. ØMU'ens sociale dimension (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0496/2013 (2013/2841(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0515)

Indlæg

Pervenche Berès efter afstemningen.


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Teresa Riera Madurell - A7-0427/2012
Jo Leinen, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrej Plenković, Ewald Stadler, Charles Tannock, Ivana Maletić og Bernd Posselt

Betænkning: Christian Ehler - A7-0428/2012
Martina Anderson og Seán Kelly

Betænkning: Marisa Matias - A7-0422/2012
Jo Leinen

Betænkning: Philippe Lamberts - A7-0403/2012
Seán Kelly

Betænkning: Jürgen Creutzmann - A7-0420/2012
Joseph Cuschieri, Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Peter Jahr, Seán Kelly, Charles Tannock og Bernd Posselt

Betænkning: Liem Hoang Ngoc - A7-0436/2012
Seán Kelly

Betænkning: Jutta Steinruck - A7-0241/2012
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Betænkning: Jutta Haug - A7-0294/2012
Seán Kelly og Dubravka Šuica

Betænkning: Theodor Dumitru Stolojan - A7-0399/2012
Seán Kelly

Situationsrapport for Doha-udviklingsdagsorden - (2013/2740(RSP)) - (B7-0492/2013 - B7-0493/2013 - B7-0494/2013)
Charles Tannock

Betænkning: Maria Eleni Koppa - A7-0360/2013
Adam Bielan, Seán Kelly og Bernd Posselt

Betænkning: Michael Gahler - A7-0358/2013
Adam Bielan og Seán Kelly


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.20 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Mario Borghezio havde fremsat en anmodning om beskyttelse af hans immunitet og privilegier i forbindelse med en verserende retssag ved domstolen i Torino.

Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


13. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De kompetente østrigske myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Richard Seebers parlamentariske immunitet.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 6, stk. 2, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


14. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene til Rådets holdninger samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD))
henvist til: kor.udv.: INTA

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD))
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD))
henvist til: kor.udv.: INTA

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 22. november 2013.


15. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 19.11.2013).


15.1. Bangladesh: menneskerettigheder og det kommende valg

Forslag til beslutning B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 og B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

Véronique De Keyser og Charles Tannock forelagde beslutningsforslag B7-0497/2013 og B7-0531/2013.

Taler: Phil Bennion om taletiden.

Marie-Christine Vergiat, Phil Bennion og Jean Lambert forelagde beslutningsforslag B7-0539/2013, B7-0541/2013 og B7-0544/2013.

Talere: Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, og Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sari Essayah, Mitro Repo, Bogusław Sonik, Ana Gomes, Jolanta Emilia Hibner, Corina Creţu og Eija-Riitta Korhola.

Taler: Olli Rehn (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.1 i protokollen af 21.11.2013.


15.2. Qatar: Situationen for vandrende arbejdstagere

Forslag til beslutning B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 og B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake og Barbara Lochbihler forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Philip Claeys løsgænger, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn og Corina Creţu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Peter Jahr og Carl Schlyter.

Taler: Olli Rehn (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.2 i protokollen af 21.11.2013.


15.3. Et retfærdigt retsvæsen i Bolivia, navnlig i sagerne om Előd Tóásó og Mario Tadic

Forslag til beslutning B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 og B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Charles Tannock, Jürgen Klute, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, og Marietje Schaake, der redegjorde for forslagene til beslutning.

Talere: Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen, Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen, Monica Luisa Macovei, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jürgen Klute, Sari Essayah og Csaba Sógor, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marie-Christine Vergiat.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krisztina Morvai og Seán Kelly.

Indlæg af Olli Rehn (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.3 i protokollen af 21.11.2013.


16. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


16.1. Bangladesh: menneskerettigheder og det kommende valg (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 og B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0497/2013

(erstatter B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 og B7-0544/2013):

stillet af:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik og Anna Záborská for PPE-Gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella og Mojca Kleva Kekuš for S&D-Gruppen;

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko og Adam Bielan for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2013)0516)

(Forslag til beslutning B7-0539/2013 bortfaldt).


16.2. Qatar: Situationen for vandrende arbejdstagere (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 og B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0498/2013

(erstatter B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 og B7-0536/2013):

stillet af:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt og Mojca Kleva Kekuš for S&D-Gruppen;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou og Iñaki Irazabalbeitia Fernández for Verts/ALE-Gruppen;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias og Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2013)0517)

(Forslag til beslutning B7-0532/2013 og B7-0533/2013 bortfaldt).


16.3. Et retfærdigt retsvæsen i Bolivia, navnlig i sagerne om Előd Tóásó og Mario Tadic (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 og B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0499/2013

(erstatter B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 og B7-0542/2013):

stillet af:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik og Anna Záborská for PPE-Gruppen;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou og Marc Tarabella for S&D-Gruppen;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2013)0518)

(Forslag til beslutning B7-0540/2013 og B7-0543/2013 bortfaldt).

Indlæg

Véronique De Keyser havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 5, hvilket ikke var blevet godtaget, idet mere end en tiendedel af de tilstedeværende medlemmer havde været imod.


17. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


18. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Henvisning til udvalg

EMPL

- Langsigtet finansiering af den europæiske økonomi (2013/2175(INI))
kor. udv.: ECON
rådg. udv.: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI

JURI (forretningsordenens artikel 37)

- Ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS))
kor. udv.: ECON
rådg. udv.: REGI, JURI (forretningsordenens artikel 37)

- Kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre marked (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
kor. udv.: JURI
rådg. udv.: CULT, ITRE, INTA, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 37)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 48)

(Ifølge Formandskonferencens afgørelse af 13/11/2013)

ECON

- Undersøgelsesbetænkning om Trojkaens (ECB, Kommissionen og IMF) rolle og virksomhed i programlandene i euroområdet (2013/2277(INI))
avis: AFCO, EMPL, CONT

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 50)

(Ifølge Formandskonferencens afgørelse af 13/11/2013)

- EU's indre marked for elektronisk kommunikation (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
kor. udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: CULT, JURI, LIBE, REGI, IMCO (forretningsordenens artikel 50)

- Forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD))
kor. udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: PECH, BUDG, ENVI (forretningsordenens artikel 50)

- Kontrol og aktiviteter med henblik på anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD))
kor. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: PECH, AGRI (forretningsordenens artikel 50)

- Produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD))
kor. udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 50)
rådg. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50)

- Dyresundhed (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
kor. udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: PECH, ENVI (forretningsordenens artikel 50)

- Finansiel tildeling til visse medlemsstater fra Den Europæiske Socialfond (FSE) i 2013 (COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))
kor. udv.: REGI (forretningsordenens artikel 50)
avis: EMPL (forretningsordenens artikel 50)

Interimsbetænkning (forretningsordenens artikel 81, stk. 3)
(Ifølge Formandskonferencens afgørelse af 13/11/2013)

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

- Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæiske anklagemyndighed (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP))

Ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 212, stk. 1)

AFCO

- Ændring af Parlamentets forretningsordens artikel om ophævelse og beskyttelse af immunitet (2013/2031(REG))
rådg.udv.: JURI


19. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget: fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 38/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 - 2013/2273(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 40/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 - 2013/2274(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 41/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 - 2013/2275(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og om ændring af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

PECH, TRAN

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 43/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 - 2013/2276(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko (14165/2013 - C7-0415/2013 - 2013/0315(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG


20. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.

°
° ° °

Taler: Jean-Pierre Audy, der ytrede ønske om, at formand for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, blev indbudt til at afgive en redegørelse for Parlamentet under mødeperioden i december 2013 inden mødet i Det Europæiske Råd den 18.-19. december 2013 (formanden tog dette til efterretning).


21. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 9. december 2013 - 12. december 2013.


22. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Vuljanić, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik