Rodyklė 
Protokolas
PDF 245kWORD 177k
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Asignavimų perkėlimas
 3.Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ***I (diskusijos)
 4.Mokesčių srities veiksmų programa ***I (diskusijos)
 5.2012 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ***I (balsavimas)
 7.Oficialus pasveikinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  8.1.Dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ ir sklaidos taisyklės ***I (balsavimas)
  8.2.Europos inovacijos ir technologijos instituto Strateginė inovacijų darbotvarkė ***I (balsavimas)
  8.3.Europos inovacijos ir technologijos institutas ***I (balsavimas)
  8.4.2014–2020 m. įmonių konkurencingumas ir mažosios bei vidutinės įmonės ***I (balsavimas)
  8.5.Specialioji programa, kuria įgyvendinama programa „Horizontas 2020“ * (balsavimas)
  8.6.Europos statistika ***I (balsavimas)
  8.7.Socialinių pokyčių ir inovacijų programa ***I (balsavimas)
  8.8.Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ***I (balsavimas)
  8.9.Mokesčių srities veiksmų programa ***I (balsavimas)
  8.10.Muitinių veiksmų programa ***I (balsavimas)
  8.11.Draudimas ir perdraudimas (Mokumas II) ***I (balsavimas)
  8.12.Dohos vystymosi darbotvarkės dabartinė padėtis (balsavimas)
  8.13.Veiksmų planas „Verslumas 2020“. Verslumo dvasios atkūrimas Europoje (balsavimas)
  8.14.Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas (balsavimas)
  8.15.Europos gynybos pramoninė ir technologinė bazė (balsavimas)
  8.16.EPS socialinio matmens stiprinimas (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 13.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 14.Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu
 15. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  15.1.Žmogaus teisės ir artėjantys rinkimai Bangladeše
  15.2.Darbuotojų migrantų padėtis Katare
  15.3.Teisingumas Bolivijoje, ypač Elődo Tóásó ir Mario Tadico bylos
 16.Balsuoti skirtas laikas
  16.1.Žmogaus teisės ir artėjantys rinkimai Bangladeše (balsavimas)
  16.2.Darbuotojų migrantų padėtis Katare (balsavimas)
  16.3.Teisingumas Bolivijoje, ypač Elődo Tóásó ir Mario Tadico bylos (balsavimas)
 17.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 18.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 19.Gauti dokumentai
 20.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 21.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 22.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Regionų komitetas informavo biudžeto valdymo instituciją apie asignavimų perkėlimus INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 ir INF 8/2013.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Ombudsmenas informavo biudžeto valdymo instituciją apie asignavimų perkėlimą 4/2013.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 3 dalį ir 27 straipsnį Ombudsmenas informavo biudžeto valdymo instituciją apie asignavimų perkėlimą 5/2013.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Audito Rūmai Ombudsmenas informavo biudžeto valdymo instituciją apie asignavimų perkėlimą V/AB-07/C/13.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Europos išorės veiksmų tarnyba informavo biudžeto valdymo instituciją apie asignavimų perkėlimą 2/2013.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas informavo biudžeto valdymo instituciją apie asignavimų perkėlimą 1/2013.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalį Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas informavo biudžeto valdymo instituciją apie asignavimų perkėlimą INF 4/2013.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė nereikšti prieštaravimų Europos išorės veiksmų tarnybos pateiktiems projektams dėl asignavimų perkėlimo 1/2013 ir 2/2013.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė nereikšti prieštaravimų Ombudsmeno pateiktiems projektams dėl asignavimų perkėlimo 4/2013 ir 5/2013.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė nereikšti prieštaravimų Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pateiktam projektui dėl asignavimų perkėlimo INF 4/2013.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė nereikšti prieštaravimų Audito Rūmų pateiktam projektui dėl asignavimų perkėlimo V/AB-07/C/13.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė nereikšti prieštaravimų Regionų komiteto pateiktiems projektams dėl asignavimų perkėlimo INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 ir INF 8/2013.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Vadovų Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtino pasiūlymus dėl asignavimų perkėlimo DEC 26/2013, DEC 27/2013, DEC 30/2013, DEC 33/2013, DEC 34/2013 ir DEC 35/2013.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymus dėl asignavimų perkėlimo DEC 26/2013 (N7-0082/2013 - C7-0306/2013 - 2013/2226(GBD)), DEC 30/2013 (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD)) ir DEC 35/2013 (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 – 2013/2268(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 50 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė nereikšti prieštaravimų Audito Rūmų pateiktam projektui dėl organizacinės struktūros keitimo.

Pagal Finansinio reglamento 203 straipsnio 5 ir 7 dalis Europos išorės veiksmų tarnyba informavo biudžeto valdymo instituciją apie savo naujus biurus Egipte.


3. Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimo [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Jutta Haug (A7-0294/2012)

Jutta Haug pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys).

Kalbėjo: Richard Seeber PPE frakcijos vardu, Edite Estrela S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Franco Bonanini, Jolanta Emilia Hibner, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Mikael Gustafsson, Roger Helmer, Seán Kelly ir Zbigniew Ziobro.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Erik Bánki, Karin Kadenbach, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Gerben-Jan Gerbrandy) ir Theodor Dumitru Stolojan.

Kalbėjo: Janez Potočnik ir Jutta Haug.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.8 punktas


4. Mokesčių srities veiksmų programa ***I (diskusijos)

Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Europos Sąjungos mokesčių srities veiksmų programa (programa „Fiscalis 2020“) ir panaikinamas sprendimas Nr. 1482/2007/EB [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

Theodor Dumitru Stolojan pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Algirdas Šemeta (Komisijos narys).

Kalbėjo: Hynek Fajmon (BUDG komiteto nuomonės referentas), Krišjānis Kariņš PPE frakcijos vardu, Liem Hoang Ngoc S&D frakcijos vardu, Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Auke Zijlstra, Ivana Maletić, George Sabin Cutaş, Godfrey Bloom, Lara Comi ir Mojca Kleva Kekuš.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Jaroslav Paška ir Franz Obermayr.

Kalbėjo: Algirdas Šemeta ir Theodor Dumitru Stolojan.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.9 punktas


5. 2012 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)

2012 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos pristatymas (2013/2833(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (Audito Rūmų pirmininkas) padarė pristatymą.

Kalbėjo Algirdas Šemeta (Komisijos narys).

Kalbėjo: Markus Pieper PPE frakcijos vardu, Jens Geier S&D frakcijos vardu ir Jan Mulder ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Marta Andreasen ECR frakcijos vardu, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Hans-Peter Martin, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Michael Theurer, Mirosław Piotrowski, Eva Ortiz Vilella, Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Petri Sarvamaa ir Jean-Pierre Audy.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender ir Franz Obermayr.

Kalbėjo: Algirdas Šemeta, Vítor Manuel da Silva Caldeira ir Gerben-Jan Gerbrandy, dėl to, kad nebuvo Tarybos atstovų (Pirmininkas atkreipė į tai dėmesį).

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.30 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

°
° ° °

6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo Sophia in 't Veld dėl rizikos telefoninio ir elektroninio ryšio saugumui Parlamento patalpose (Pirmininkas atkreipė į tai dėmesį).


6.1. Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS IR PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0499)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0499)

Kalbėjo:

Teresa Riera Madurell (pranešėja), prieš balsavimą.


7. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Šiaurės Vakarų tarybos delegacijos narius.


8. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

8.1. Dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ ir sklaidos taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Christian Ehler (A7-0428/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS IR PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0500)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0500)


8.2. Europos inovacijos ir technologijos instituto Strateginė inovacijų darbotvarkė ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) Strateginės inovacijų darbotvarkės. EIT indėlis kuriant inovacinę Europą [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Marisa Matias (A7-0422/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS IR PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0501)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0501)


8.3. Europos inovacijos ir technologijos institutas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto įsteigimo [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS IR PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0502)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0502)


8.4. 2014–2020 m. įmonių konkurencingumas ir mažosios bei vidutinės įmonės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS IR PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0503)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0503)


8.5. Specialioji programa, kuria įgyvendinama programa „Horizontas 2020“ * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS IR PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0504)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0504)


8.6. Europos statistika ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS IR PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0505)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0505)

Kalbėjo:

Liem Hoang Ngoc (pranešėjas), po balsavimo.


8.7. Socialinių pokyčių ir inovacijų programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programos [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS IR PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0506)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0506)


8.8. Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimo [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Jutta Haug (A7-0294/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS IR PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0507)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0507)


8.9. Mokesčių srities veiksmų programa ***I (balsavimas)

Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Europos Sąjungos mokesčių srities veiksmų programa (programa „Fiscalis 2020“) ir panaikinamas sprendimas Nr. 1482/2007/EB [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS IR PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0508)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0508)


8.10. Muitinių veiksmų programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Europos Sąjungos muitinių veiksmų programa („Muitinė 2020“) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 624/2007/EB [COM(2012)0464 - C7-0241/2012- 2011/0341A(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS IR PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0509)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0509)


8.11. Draudimas ir perdraudimas (Mokumas II) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) nuostatos dėl perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios datų ir dėl tam tikrų direktyvų panaikinimo datos [COM(2013)0680 - C7-0315/2013- 2013/0327(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS IR PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0510)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0510)


8.12. Dohos vystymosi darbotvarkės dabartinė padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0492/2013, B7-0493/2013 ir B7-0494/2013 (2013/2740(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0492/2013

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0493/2013

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0494/2013

Priimta (P7_TA(2013)0511)

Kalbėjo:

Pablo Zalba Bidegain, jis pateikė 5 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


8.13. Veiksmų planas „Verslumas 2020“. Verslumo dvasios atkūrimas Europoje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0466/2013 (2013/2532(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0512)


8.14. Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo (pagal Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0513)


8.15. Europos gynybos pramoninė ir technologinė bazė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės [2013/2125(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Gahler (A7-0358/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0514)


8.16. EPS socialinio matmens stiprinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0496/2013 (2013/2841(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0515)

Kalbėjo:

Pervenche Berès, po balsavimo.


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Teresa Riera Madurell - A7-0427/2012
Jo Leinen, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrej Plenković, Ewald Stadler, Charles Tannock, Ivana Maletić ir Bernd Posselt

Pranešimas: Christian Ehler - A7-0428/2012
Martina Anderson ir Seán Kelly

Pranešimas: Marisa Matias - A7-0422/2012
Jo Leinen

Pranešimas: Philippe Lamberts - A7-0403/2012
Seán Kelly

Pranešimas: Jürgen Creutzmann - A7-0420/2012
Joseph Cuschieri, Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Peter Jahr, Seán Kelly, Charles Tannock ir Bernd Posselt

Pranešimas: Liem Hoang Ngoc - A7-0436/2012
Seán Kelly

Pranešimas: Jutta Steinruck - A7-0241/2012
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pranešimas: Jutta Haug - A7-0294/2012
Seán Kelly ir Dubravka Šuica

Pranešimas: Theodor Dumitru Stolojan - A7-0399/2012
Seán Kelly

Dohos vystymosi darbotvarkės dabartinė padėtis - (2013/2740(RSP)) - (B7-0492/2013 - B7-0493/2013 - B7-0494/2013)
Charles Tannock

Pranešimas: Maria Eleni Koppa - A7-0360/2013
Adam Bielan, Seán Kelly ir Bernd Posselt

Pranešimas: Michael Gahler - A7-0358/2013
Adam Bielan ir Seán Kelly.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.20 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą

Mario Borghezio pateikė prašymą ginti jo imunitetą ir privilegijas dėl Turino miesto teismo pradėto teismo proceso.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


13. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Austrijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Parlamento nario Richard Seeber imunitetą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


14. Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad buvo gautos šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija dėl šių pozicijų:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri su bendra prekybos politika susiję reglamentai dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD))
perduota atsakingam komitetui: INTA

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD))
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri su bendra prekybos politika susiję reglamentai dėl tam tikrų priemonių priėmimo procedūrų (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD))
perduota atsakingam komitetui: INTA

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2013 m. lapkričio 22 d.


15.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 3 punktas)


15.1. Žmogaus teisės ir artėjantys rinkimai Bangladeše

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 ir B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

Véronique De Keyser ir Charles Tannock pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos B7-0497/2013 ir B7-0531/2013.

Kalbėjo Phil Bennion dėl kalbėti skiriamo laiko.

Marie-Christine Vergiat, Phil Bennion ir Jean Lambert pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos B7-0539/2013, B7-0541/2013 ir B7-0544/2013.

Kalbėjo: Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sari Essayah, Mitro Repo, Bogusław Sonik, Ana Gomes, Jolanta Emilia Hibner, Corina Creţu ir Eija-Riitta Korhola.

Kalbėjo Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 16.1 punktas


15.2. Darbuotojų migrantų padėtis Katare

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 ir B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ir Barbara Lochbihler pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Philip Claeys, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn ir Corina Creţu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Peter Jahr ir Carl Schlyter.

Kalbėjo Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 16.2 punktas


15.3. Teisingumas Bolivijoje, ypač Elődo Tóásó ir Mario Tadico bylos

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 ir B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Charles Tannock, Jürgen Klute (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Bernd Posselt) ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu, Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu, Monica Luisa Macovei (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Jürgen Klute), Sari Essayah ir Csaba Sógor (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Marie-Christine Vergiat).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krisztina Morvai ir Seán Kelly.

Kalbėjo Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 16.3 punktas


16. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


16.1. Žmogaus teisės ir artėjantys rinkimai Bangladeše (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 ir B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0497/2013

(keičiama B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 ir B7-0544/2013)

pateiktas šių Parlamento narių:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik ir Anna Záborská PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella ir Mojca Kleva Kekuš S&D frakcijos vardu;

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells ir Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0516)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0539/2013 anuliuotas.)


16.2. Darbuotojų migrantų padėtis Katare (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 ir B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0498/2013

(keičiama B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 ir B7-0536/2013)

pateiktas šių Parlamento narių:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt ir Mojca Kleva Kekuš S&D frakcijos vardu;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort ir Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou ir Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias ir Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0517)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0532/2013 ir B7-0533/2013 anuliuoti.)


16.3. Teisingumas Bolivijoje, ypač Elődo Tóásó ir Mario Tadico bylos (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 ir B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0499/2013

(keičiama B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 ir B7-0542/2013)

pateiktas šių Parlamento narių:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik ir Anna Záborská PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort ir Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0518)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0540/2013 ir B7-0543/2013 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Véronique De Keyser, ji 5 pakeitimui pateikė žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes jam paprieštaravo daugiau kaip viena dešimtoji posėdyje dalyvaujančių Parlamento narių.


17. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


18. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Perdavimas komitetams

EMPL komitetas

- Ilgalaikis Europos ekonomikos finansavimas (2013/2175(INI))
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis)

- Direktyvų 2006/112/EB ir 2008/118/EB keitimas iš dalies, kiek tai susiję su Prancūzijos atokiausiais regionais ir visų pirma Majotu (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS))
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: REGI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis)

- Kolektyvinis muzikos kūrinių autorinių teisių bei susijusių teisių ir teisių licencijavimo įvairiose teritorijose tvarkymas, susijęs su tokių kūrinių panaudojimu internete vidaus rinkoje (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: CULT, ITRE, INTA, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 11 13)

ECON komitetas

Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nėra: Enquiry report on the role and operations of the Troika (ECB, Commission and IMF) with regard to the euro area programme countries (2013/2277(INI))
(nuomonė: AFCO, EMPL, CONT)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 11 13)

- Europos bendroji elektroninių ryšių rinka (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: CULT, JURI, LIBE, REGI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD))
perduota atsakingam komitetui: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: PECH, BUDG, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Kontrolė ir veikla, kuria siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD))
perduota atsakingam komitetui: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: PECH, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Augalų dauginamosios medžiagos auginimas ir tiekimas rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD))
perduota atsakingam komitetui: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Gyvūnų sveikata (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
perduota atsakingam komitetui: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: PECH, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Europos socialinis fondas (ESF): finansiniai asignavimai tam tikroms valstybėms narėms 2013 m. (COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))
perduota atsakingam komitetui: REGI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

Preliminarus pranešimas (Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 3 dalis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 11 13)

LIBE komitetas

- Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP))

Darbo tvarkos taisyklių keitimas (Darbo tvarkos taisyklių 212 straipsnio 1 dalis)

AFCO komitetas

- Darbo tvarkos taisyklių nuostatų dėl Parlamento narių imuniteto atšaukimo ir jo gynimo dalinis keitimas (2013/2031(REG))
nuomonė: JURI


19. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- Pasiūlymas perkelti DEC 38/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 - 2013/2273(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 40/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 - 2013/2274(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 41/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 - 2013/2275(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl jūrininkų, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB ir 2001/23/EB (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

PECH, TRAN

- Pasiūlymas perkelti DEC 43/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 - 2013/2276(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu (14165/2013 - C7-0415/2013 - 2013/0315(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG


20. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.

°
° ° °

Kalbėjo Jean-Pierre Audy, jis išreiškė pageidavimą, kad Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Herman Van Rompuy būtų pakviestas pasisakyti Parlamente per 2013 m. gruodžio mėn. sesiją, prieš 2013 m. gruodžio 18–19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimą (Pirmininkas į tai atkreipė dėmesį).


21. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2013 m. gruodžio 9 d.–2013 m. gruodžio 12 d.


22. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.40 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Vuljanić, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika