Indekss 
Protokols
PDF 235kWORD 174k
Ceturtdiena, 2013. gada 21. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Apropriāciju pārvietojumi
 3.Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) ***I (debates)
 4.Rīcības programma nodokļu nozarei ***I (debates)
 5.Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2012. gada pārskatu (debates)
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Pētniecības un inovācijas pamatprogramma 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020” ***I (balsošana)
 7.Oficiāla sveikšana
 8.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
8.1.Dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” ***I (balsošana)
  
8.2.Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta stratēģiskā inovāciju programma ***I (balsošana)
  
8.3.Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts ***I (balsošana)
  
8.4.Uzņēmumu konkurētspēja un mazie un vidējie uzņēmumi (2014.–2020. gads) ***I (balsošana)
  
8.5.Īpašā programma, ar kuru īsteno pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” * (balsošana)
  
8.6.Eiropas statistika ***I (balsošana)
  
8.7.Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programma ***I (balsošana)
  
8.8.Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) ***I (balsošana)
  
8.9.Rīcības programma nodokļu nozarei ***I (balsošana)
  
8.10.Rīcības programma muitas nozarei ***I (balsošana)
  
8.11.Apdrošināšana un pārapdrošināšana („Maksātspēja II”) ***I (balsošana)
  
8.12.Pašreizējais stāvoklis Dohas attīstības programmas norisē (balsošana)
  
8.13.Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam: uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā (balsošana)
  
8.14.Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana (balsošana)
  
8.15.Eiropas aizsardzības tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze (balsošana)
  
8.16.EMS sociālā dimensija (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 13.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 14.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 15.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
15.1.Bangladeša — cilvēktiesības un gaidāmās vēlēšanas
  
15.2.Katara — viesstrādnieku stāvoklis
  
15.3.Taisnīga tiesas uzdevumu veikšana Bolīvijā, jo īpaši Előd Tóásó un Mario Tadic lietās
 16.Balsošanas laiks
  
16.1.Bangladeša — cilvēktiesības un gaidāmās vēlēšanas (balsošana)
  
16.2.Katara — viesstrādnieku stāvoklis (balsošana)
  
16.3.Taisnīga tiesas uzdevumu veikšana Bolīvijā, jo īpaši Előd Tóásó un Mario Tadic lietās (balsošana)
 17.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 18.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 19.Dokumentu iesniegšana
 20.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 21.Nākamo sēžu datumi
 22.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: László SURJÁN
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Reģionu komiteja ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumiem INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 un INF 8/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Eiropas ombuds ir informējis budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumu Nr. 4/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 3. punktu un 27. pantu Eiropas ombuds ir informējis budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumu Nr. 5/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Eiropas Revīzijas palāta ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumu V/AB-07/C/13.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Eiropas Ārējās darbības dienests ir informējis budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumu Nr. 2/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs ir informējis budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumu Nr. 1/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumu INF 4/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Eiropas Ārējās darbības dienesta iesniegtajiem apropriāciju pārvietojumu Nr. 1/2013 un Nr. 2/2013 projektiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Eiropas ombuda iesniegtajiem apropriāciju pārvietojumu Nr. 4/2013 un Nr. 5/2013 projektiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iesniegto apropriāciju pārvietojuma INF 4/2013 projektu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Eiropas Revīzijas palātas iesniegto apropriāciju pārvietojuma V/AB-07/C/13 projektu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Reģionu komitejas iesniegtajiem apropriāciju pārvietojumu INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 un INF 8/2013 projektiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka tā ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 26/2013, DEC 27/2013, DEC 30/2013, DEC 33/2013, DEC 34/2013 un DEC 35/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas iesniegtos priekšlikumus attiecībā uz apropriāciju pārvietojumiem DEC 26/2013 (N7-0082/2013 - C7-0306/2013 - 2013/2226(GBD)), DEC 30/2013 (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD)) un DEC 35/2013 (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 50. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Eiropas Revīzijas palātas iesniegto projektu attiecībā uz izmaiņu izdarīšanu ERP štatu sarakstā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. panta 5. un 7. punktu Eiropas Ārējās darbības dienests ir informējis budžeta lēmējinstitūciju par EĀDD jaunajiem birojiem Ēģiptē.


3. Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Jutta Haug (A7-0294/2012).

Jutta Haug iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis).

Uzstājās Richard Seeber PPE grupas vārdā, Edite Estrela S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Franco Bonanini, pie grupām nepiederošs deputāts, Jolanta Emilia Hibner, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Mikael Gustafsson, Roger Helmer, Seán Kelly un Zbigniew Ziobro.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Erik Bánki, Karin Kadenbach, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gerben-Jan Gerbrandy, un Theodor Dumitru Stolojan.

Uzstājās Janez Potočnik un Jutta Haug.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 21. novembris protokola 8.8. punkts .


4. Rīcības programma nodokļu nozarei ***I (debates)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido rīcības programmu nodokļu nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (Fiscalis 2020) un atceļ Lēmumu Nr. 1482/2007/EK [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012).

Theodor Dumitru Stolojan iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis).

Uzstājās Hynek Fajmon (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Krišjānis Kariņš PPE grupas vārdā, Liem Hoang Ngoc S&D grupas vārdā, Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Mara Bizzotto EFD grupas vārdā un Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, Ivana Maletić, George Sabin Cutaş, Godfrey Bloom, Lara Comi un Mojca Kleva Kekuš.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Jaroslav Paška un Franz Obermayr.

Uzstājās Algirdas Šemeta un Theodor Dumitru Stolojan.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 21. novembris protokola 8.9. punkts .


5. Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2012. gada pārskatu (debates)

Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2012. gada pārskatu (2013/2833(RSP)).

Vítor Manuel da Silva Caldeira (Revīzijas palātas priekšsēdētājs) iepazīstināja ar pārskatu.

Uzstājās Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis).

Uzstājās Markus Pieper PPE grupas vārdā, Jens Geier S&D grupas vārdā un Jan Mulder ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Marta Andreasen ECR grupas vārdā, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Michael Theurer, Mirosław Piotrowski, Eva Ortiz Vilella, Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Petri Sarvamaa un Jean-Pierre Audy.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender un Franz Obermayr.

Uzstājās Algirdas Šemeta, Vítor Manuel da Silva Caldeira un Gerben-Jan Gerbrandy, kurš pauda viedokli par Padomes nepiedalīšanos debatēs (sēdes vadītājs to ņēma vērā).

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.30 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās Sophia in 't Veld, norādot uz telekomunikāciju un elektroniskās saziņas drošības riskiem Parlamentā (sēdes vadītājs to ņēma vērā).


6.1. Pētniecības un inovācijas pamatprogramma 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020” ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020” [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0499).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0499).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Teresa Riera Madurell (referente).


7. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Ziemeļvalstu Rietumu padomes delegāciju, kas bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


8. Balsošanas laiks (turpinājums)

8.1. Dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kurā izklāstīti dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi attiecībā uz pētniecības un inovācijas pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Christian Ehler (A7-0428/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0500).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0500).


8.2. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta stratēģiskā inovāciju programma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu: EIT ieguldījums inovācijas veicināšanā Eiropā [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Marisa Matias (A7-0422/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0501).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0501).


8.3. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Philippe Lamberts (A7-0403/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0502).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0502).


8.4. Uzņēmumu konkurētspēja un mazie un vidējie uzņēmumi (2014.–2020. gads) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmu (2014.–2020. gadam) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0503).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0503).


8.5. Īpašā programma, ar kuru īsteno pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020” [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0504).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0504).


8.6. Eiropas statistika ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0505).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0505).

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Liem Hoang Ngoc (referents).


8.7. Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmu [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Jutta Steinruck (A7-0241/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0506).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0506).


8.8. Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Jutta Haug (A7-0294/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0507).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0507).


8.9. Rīcības programma nodokļu nozarei ***I (balsošana)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido rīcības programmu nodokļu nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (Fiscalis 2020) un atceļ Lēmumu Nr. 1482/2007/EK [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0508).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0508).


8.10. Rīcības programma muitas nozarei ***I (balsošana)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido rīcības programmu muitas nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam („Muita 2020”) un atceļ Lēmumu Nr. 624/2007/EK [COM(2012)0464 - C7-0241/2012- 2011/0341A(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0509).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0509).


8.11. Apdrošināšana un pārapdrošināšana („Maksātspēja II”) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) attiecībā uz tās transponēšanas un piemērošanas datumiem un dažu direktīvu atcelšanas datumu [COM(2013)0680 - C7-0315/2013- 2013/0327(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sharon Bowles (A7-0352/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0510).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0510).


8.12. Pašreizējais stāvoklis Dohas attīstības programmas norisē (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0492/2013, B7-0493/2013 un B7-0494/2013 (2013/2740(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0492/2013

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0493/2013

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0494/2013

Pieņemts (P7_TA(2013)0511).

Uzstāšanās

Pablo Zalba Bidegain ierosināja mutisku grozījumu 5. grozījumam, un ierosinātais grozījums tika pieņemts.


8.13. Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam: uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0466/2013 (2013/2532(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0512).


8.14. Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana (balsošana)

Ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (pamatojoties uz Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo drošības un aizsardzības politiku) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Ārlietu komiteja. Referente: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0513).


8.15. Eiropas aizsardzības tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze (balsošana)

Ziņojums par Eiropas aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko bāzi [2013/2125(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Michael Gahler (A7-0358/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0514).


8.16. EMS sociālā dimensija (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0496/2013 (2013/2841(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0515).

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Pervenche Berès.


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Teresa Riera Madurell ziņojums - A7-0427/2012
Jo Leinen, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrej Plenković, Ewald Stadler, Charles Tannock, Ivana Maletić un Bernd Posselt

Christian Ehler ziņojums - A7-0428/2012
Martina Anderson un Seán Kelly

Marisa Matias ziņojums - A7-0422/2012
Jo Leinen

Philippe Lamberts ziņojums - A7-0403/2012
Seán Kelly

Jürgen Creutzmann ziņojums - A7-0420/2012
Joseph Cuschieri, Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Peter Jahr, Seán Kelly, Charles Tannock un Bernd Posselt

Liem Hoang Ngoc ziņojums - A7-0436/2012
Seán Kelly

Jutta Steinruck ziņojums - A7-0241/2012
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Jutta Haug ziņojums - A7-0294/2012
Seán Kelly un Dubravka Šuica

Theodor Dumitru Stolojan ziņojums - A7-0399/2012
Seán Kelly

Pašreizējais stāvoklis Dohas attīstības programmas norisē - (2013/2740(RSP)) - (B7-0492/2013 - B7-0493/2013 - B7-0494/2013)
Charles Tannock

Maria Eleni Koppa ziņojums - A7-0360/2013
Adam Bielan, Seán Kelly un Bernd Posselt

Michael Gahler ziņojums - A7-0358/2013
Adam Bielan un Seán Kelly.


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.20 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

Mario Borghezio ir iesniedzis pieprasījumu aizstāvēt viņa imunitāti un privilēģijas saistībā ar procesu Turīnas tiesā.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 3. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


13. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Austrijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Richard Seeber deputāta imunitāti.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 2. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


14. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Saskaņā ar Reglamenta 61. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes kopējās nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz deleģēšanas un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu konkrētu pasākumu pieņemšanai groza konkrētas regulas saistībā ar kopējo tirdzniecības politiku (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz konkrētu pasākumu pieņemšanas procedūrām groza konkrētas regulas saistībā ar kopējo tirdzniecības politiku (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, t.i., 2013. gada 22. novembrī.


15. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un to autori 2013. gada 19. novembra protokola 3. punkts.)


15.1. Bangladeša — cilvēktiesības un gaidāmās vēlēšanas

Rezolūciju priekšlikumi B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 un B7-0544/2013 (2013/2951(RSP)).

Véronique De Keyser un Charles Tannock iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B7-0497/2013 un B7-0531/2013.

Uzstājās Phil Bennion par uzstāšanās laiku.

Marie-Christine Vergiat, Phil Bennion un Jean Lambert iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B7-0539/2013, B7-0541/2013 un B7-0544/2013.

Uzstājās Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā un Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sari Essayah, Mitro Repo, Bogusław Sonik, Ana Gomes, Jolanta Emilia Hibner, Corina Creţu un Eija-Riitta Korhola.

Uzstājās Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 21. novembris protokola 16.1. punkts .


15.2. Katara — viesstrādnieku stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 un B7-0536/2013 (2013/2952(RSP)).

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake un Barbara Lochbihler iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn un Corina Creţu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Peter Jahr un Carl Schlyter.

Uzstājās Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 21. novembris protokola 16.2. punkts .


15.3. Taisnīga tiesas uzdevumu veikšana Bolīvijā, jo īpaši Előd Tóásó un Mario Tadic lietās

Rezolūciju priekšlikumi B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 un B7-0543/2013 (2013/2953(RSP)).

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Charles Tannock, Jürgen Klute, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Posselt, un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Davor Ivo Stier PPE grupas vārdā, Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā, Monica Luisa Macovei, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jürgen Klute, Sari Essayah un Csaba Sógor, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marie-Christine Vergiat.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krisztina Morvai un Seán Kelly.

Uzstājās Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 21. novembris protokola 16.3. punkts .


16. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


16.1. Bangladeša — cilvēktiesības un gaidāmās vēlēšanas (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 un B7-0544/2013 (2013/2951(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0497/2013

(aizstāj B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 un B7-0544/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik un Anna Záborská PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella un Mojca Kleva Kekuš S&D grupas vārdā;

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko un Adam Bielan ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0516).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0539/2013 vairs nav spēkā.)


16.2. Katara — viesstrādnieku stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 un B7-0536/2013 (2013/2952(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0498/2013

(aizstāj B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 un B7-0536/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt un Mojca Kleva Kekuš S&D grupas vārdā;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou un Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE grupas vārdā;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias un Alda Sousa GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0517).

(Rezolūciju priekšlikumi B7-0532/2013 un B7-0533/2013 vairs nav spēkā.)


16.3. Taisnīga tiesas uzdevumu veikšana Bolīvijā, jo īpaši Előd Tóásó un Mario Tadic lietās (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 un B7-0543/2013 (2013/2953(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0499/2013

(aizstāj B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 un B7-0542/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik un Anna Záborská PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou un Marc Tarabella S&D grupas vārdā;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0518).

(Rezolūciju priekšlikumi B7-0540/2013 un B7-0543/2013 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Véronique De Keyser ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 5, taču, tā kā vairāk nekā desmitā daļa klātesošo deputātu iebilda pret tā ņemšanu vērā, ierosinātais grozījums netika pieņemts.


17. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


18. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana komitejām

EMPL komiteja

- Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansējums (2013/2175(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI

JURI komiteja (Reglamenta 37. pants)

- Grozījumu izdarīšana Direktīvā 2006/112/EK un Direktīvā 2008/118/EK attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem un īpaši Majotu (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: REGI, JURI (Reglamenta 37. pants)

- Autortiesību un blakustiesību kolektīvais pārvaldījums un muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudzteritoriālā licencēšana iekšējā tirgū (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: CULT, ITRE, INTA, IMCO, JURI (Reglamenta 37. pants)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 13. novembra lēmumu)

ECON komiteja

- Izpētes ziņojums par ECB, Komisijas un SVF lomu un darbībām attiecībā uz euro zonas programmas valstīm (2013/2277(INI))
atzinums: AFCO, EMPL, CONT

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 50. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 13. novembra lēmumu)

- Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE (Reglamenta 50. pants)
atzinums: CULT, JURI, LIBE, REGI, IMCO (Reglamenta 50. pants)

- Ar pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu saistītu izdevumu pārvaldība (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 – 2013/0169(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: PECH, BUDG, ENVI (Reglamenta 50. pants)

- Kontroles un citas darbības, kuras veic, lai nodrošinātu dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktu un noteikumu par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem piemērošanu (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: PECH, AGRI (Reglamenta 50. pants)

- Augu reproduktīvā materiāla audzēšana un pieejamības nodrošināšana tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))
nodots atbilsīgajai komitejai: AGRI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: ENVI (Reglamenta 50. pants)

- Dzīvnieku veselība (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 – 2013/0136(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: PECH, ENVI (Reglamenta 50. pants)

- Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu piešķīrums konkrētām dalībvalstīm 2013. gadā (COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: EMPL (Reglamenta 50. pants)

Starpposma ziņojums (Reglamenta 81. panta 3. punkts)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 13. novembra lēmumu)

LIBE komiteja

- Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP))

Grozījumu izdarīšana Reglamentā (Reglamenta 212. panta 1. punkts)

AFCO komiteja

- Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamenta noteikumos par deputāta imunitātes atcelšanu un aizstāvēšanu (2013/2031(REG))
atzinums: JURI


19. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 38/2013, III iedaļa — Komisija (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 – 2013/2273(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 40/2013, III iedaļa — Komisija (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 – 2013/2274(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 41/2013, III iedaļa — Komisija (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 – 2013/2275(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par jūrniekiem, ar kuru groza Direktīvu 2008/94/EK, 2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK un 2001/23/EK (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

PECH, TRAN

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 43/2013, III iedaļa — Komisija (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 – 2013/2276(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti (14165/2013 - C7-0415/2013 – 2013/0315(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG


20. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.

°
° ° °

Uzstājās Jean-Pierre Audy, paužot vēlmi, lai Eiropadomes priekšsēdētājs Herman Van Rompuy tiktu uzaicināts uzstāties Parlamenta 2013. gada decembra sesijā pirms gaidāmās Eiropadomes sanāksmes, kas notiks 2013. gada 18. un 19. decembrī (sēdes vadītājs to ņēma vērā).


21. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2013. gada 9. decembra līdz 2013. gada 12. decembrim.


22. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Vuljanić, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika