Index 
Notulen
PDF 241kWORD 144k
Donderdag 21 november 2013 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Kredietoverschrijvingen
 3.Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (debat)
 4.Actieprogramma voor belastingen ***I (debat)
 5.Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer over 2012 (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) ***I (stemming)
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen (voortzetting)
  8.1.Regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020 ***I (stemming)
  8.2.Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I (stemming)
  8.3.Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I (stemming)
  8.4.Concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (2014-2020) ***I (stemming)
  8.5.Specifiek programma tot uitvoering van Horizon 2020 * (stemming)
  8.6.Europese statistiek ***I (stemming)
  8.7.Programma voor sociale verandering en innovatie ***I (stemming)
  8.8.Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (stemming)
  8.9.Actieprogramma voor belastingen ***I (stemming)
  8.10.Actieprogramma voor douane ***I (stemming)
  8.11.Verzekerings- en herverzekeringsbedrijf (wijziging van Solvabiliteit II) ***I (stemming)
  8.12.Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda (stemming)
  8.13.Actieplan ondernemerschap 2020 - De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen (stemming)
  8.14.Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)
  8.15.De Europese industriële en technologische defensiebasis (stemming)
  8.16.Versterking van de sociale dimensie van de EMU (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 13.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 14.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 15.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  15.1.Bangladesh: mensenrechten en komende verkiezingen
  15.2.Qatar: situatie van migrerende werknemers
  15.3.Eerlijke procesvoering in Bolivia, in het bijzonder de gevallen van Előd Tóásó en Mario Tadić
 16.Stemmingen
  16.1.Bangladesh: mensenrechten en komende verkiezingen (stemming)
  16.2.Qatar: situatie van migrerende werknemers (stemming)
  16.3.Eerlijke procesvoering in Bolivia, in het bijzonder de gevallen van Előd Tóásó en Mario Tadic (stemming)
 17.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten
 19.Ingekomen stukken
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft het Comité van de Regio's de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van kredietoverschrijvingen INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 en INF 8/2013.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Ombudsman de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van kredietoverschrijving 4/2013.

Overeenkomstig artikel 25, lid 3, en artikel 27 van het Financieel Reglement heeft de Ombudsman de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van kredietoverschrijving 5/2013.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Rekenkamer de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van kredietoverschrijving V/AB-07/C/13.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Europese Dienst voor extern optreden de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van kredietoverschrijving 2/2013.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van kredietoverschrijving 1/2013.

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van kredietoverschrijving INF 4/2013.

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen de voorstellen tot kredietoverschrijving van de Europese Dienst voor extern optreden 1/2013 en 2/2013.

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen de voorstellen tot kredietoverschrijving van de Ombudsman 4/2013 en 5/2013.

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen het voorstel tot kredietoverschrijving van het Europees Economisch en Sociaal Comité INF 4/2013.

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen het voorstel tot kredietoverschrijving van de Rekenkamer V/AB-07/C/13.

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen de voorstellen tot kredietoverschrijving van het Comité van de Regio's INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 en INF 8/2013.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de Begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de voorstellen tot kredietoverschrijving DEC 26/2013, DEC 27/2013, DEC 30/2013, DEC 33/2013, DEC 34/2013 en DEC 35/2013.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan de voorstellen van de Commissie tot kredietoverschrijving DEC 26/2013 (N7-0082/2013 - C7-0306/2013 - 2013/2226(GBD)), DEC 30/2013 (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD)) en DEC 35/2013 (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD)).

Overeenkomstig artikel 50, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen het voorstel van de Rekenkamer inzake een wijziging van haar personeelsformatie.

Overeenkomstig artikel 203, lid 5 en 7, van het Financieel Reglement heeft de Europese Dienst voor extern optreden de Begrotingsautoriteit in kennis gesteld van zijn nieuwe bureaus in Egypte.


3. Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Jutta Haug (A7-0294/2012)

Jutta Haug leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Richard Seeber, namens de PPE-Fractie, Edite Estrela, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Franco Bonanini, niet-fractiegebonden lid, Jolanta Emilia Hibner, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Mikael Gustafsson, Roger Helmer, Seán Kelly en Zbigniew Ziobro.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erik Bánki, Karin Kadenbach, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerben-Jan Gerbrandy, en Theodor Dumitru Stolojan.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Jutta Haug.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 21.11.2013.


4. Actieprogramma voor belastingen ***I (debat)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor belastingen in de Europese Unie voor de periode 2014-2020 (Fiscalis 2020) en tot intrekking van Beschikking nr. 1482/2007/EG [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

Theodor Dumitru Stolojan leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Hynek Fajmon (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Krišjānis Kariņš, namens de PPE-Fractie, Liem Hoang Ngoc, namens de S&D-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, en Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, Ivana Maletić, George Sabin Cutaş, Godfrey Bloom, Lara Comi en Mojca Kleva Kekuš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Jaroslav Paška en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Theodor Dumitru Stolojan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 21.11.2013.


5. Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer over 2012 (debat)

Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer over 2012 (2013/2833(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (voorzitter van de Rekenkamer) presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Markus Pieper, namens de PPE-Fractie, Jens Geier, namens de S&D-Fractie, en Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Marta Andreasen, namens de ECR-Fractie, Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-fractiegebonden lid, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Michael Theurer, Mirosław Piotrowski, Eva Ortiz Vilella, Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Petri Sarvamaa en Jean-Pierre Audy.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta, Vítor Manuel da Silva Caldeira en Gerben-Jan Gerbrandy, over de afwezigheid van de Raad (de Voorzitter neemt hiervan kennis).

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.30 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Sophia in 't Veld voert het woord over de risico's voor de veiligheid van de telefonische en elektronische communicatie in de gebouwen van het Parlement (de Voorzitter neemt hiervan kennis).


6.1. Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0499)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0499)

Het woord werd gevoerd door:

Teresa Riera Madurell (rapporteur), vóór de stemming.


7. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een delegatie van de West-Noordse Raad, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


8. Stemmingen (voortzetting)

8.1. Regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020 ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vastlegging van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)' [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A7-0428/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0500)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0500)


8.2. Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT): de bijdrage van het EIT aan een meer innoverend Europa [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Marisa Matias (A7-0422/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0501)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0501)


8.3. Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 294/2008 tot oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0502)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0502)


8.4. Concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (2014-2020) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen (2014 - 2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0503)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0503)


8.5. Specifiek programma tot uitvoering van Horizon 2020 * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0504)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0504)


8.6. Europese statistiek ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0505)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0505)

Het woord werd gevoerd door:

Liem Hoang Ngoc (rapporteur), na de stemming.


8.7. Programma voor sociale verandering en innovatie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een programma van de Europese Unie voor sociale verandering en innovatie [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0506)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0506)


8.8. Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Jutta Haug (A7-0294/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0507)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0507)


8.9. Actieprogramma voor belastingen ***I (stemming)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor belastingen in de Europese Unie voor de periode 2014-2020 (Fiscalis 2020) en tot intrekking van Beschikking nr. 1482/2007/EG [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0508)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0508)


8.10. Actieprogramma voor douane ***I (stemming)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor douane in de Europese Unie voor de periode 2014-2020 (Douane 2020) en tot intrekking van Beschikking nr. 624/2007/EG [COM(2012)0464 - C7-0241/2012- 2011/0341A(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0509)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0509)


8.11. Verzekerings- en herverzekeringsbedrijf (wijziging van Solvabiliteit II) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) wat de data van omzetting, toepassing en intrekking van bepaalde richtlijnen betreft [COM(2013)0680 - C7-0315/2013- 2013/0327(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0510)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0510)


8.12. Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0492/2013, B7-0493/2013 en B7-0494/2013 (2013/2740(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0492/2013

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0493/2013

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0494/2013

Aangenomen (P7_TA(2013)0511)

Het woord werd gevoerd door:

Pablo Zalba Bidegain, om een mondeling amendement voor te stellen op amendement 5, dat in aanmerking werd genomen.


8.13. Actieplan ondernemerschap 2020 - De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0466/2013 (2013/2532(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0512)


8.14. Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)

Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0513)


8.15. De Europese industriële en technologische defensiebasis (stemming)

Verslag over de Europese technologische en industriële defensiebasis [2013/2125(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Michael Gahler (A7-0358/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0514)


8.16. Versterking van de sociale dimensie van de EMU (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0496/2013 (2013/2841(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0515)

Het woord werd gevoerd door:

Pervenche Berès, na de stemming.


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Teresa Riera Madurell - A7-0427/2012
Jo Leinen, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrej Plenković, Ewald Stadler, Charles Tannock, Ivana Maletić en Bernd Posselt

Verslag Christian Ehler - A7-0428/2012
Martina Anderson en Seán Kelly

Verslag Marisa Matias - A7-0422/2012
Jo Leinen

Verslag Philippe Lamberts - A7-0403/2012
Seán Kelly

Verslag Jürgen Creutzmann - A7-0420/2012
Joseph Cuschieri, Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Peter Jahr, Seán Kelly, Charles Tannock en Bernd Posselt

Verslag Liem Hoang Ngoc - A7-0436/2012
Seán Kelly

Verslag Jutta Steinruck - A7-0241/2012
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Verslag Jutta Haug - A7-0294/2012
Seán Kelly en Dubravka Šuica

Verslag Theodor Dumitru Stolojan - A7-0399/2012
Seán Kelly

Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda - (2013/2740(RSP)) - (B7-0492/2013 - B7-0493/2013 - B7-0494/2013)
Charles Tannock

Verslag Maria Eleni Koppa - A7-0360/2013
Adam Bielan, Seán Kelly en Bernd Posselt

Verslag Michael Gahler - A7-0358/2013
Adam Bielan en Seán Kelly.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.20 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Mario Borghezio heeft een verzoek om verdediging van zijn immuniteit en voorrechten ingediend in het kader van een bij de rechtbank van Turijn lopende procedure.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


13. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Oostenrijkse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Richard Seeber ingediend.

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


14. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 61, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen en de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, alsmede het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde verordeningen in verband met het gemeenschappelijke handelsbeleid wat betreft de verlening van gedelegeerde bevoegdheden en uitvoeringsbevoegdheden voor de vaststelling van bepaalde maatregelen (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD))
verwezen naar ten principale: INTA

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde verordeningen op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek voor wat de procedures tot het nemen van bepaalde maatregelen betreft (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD))
verwezen naar ten principale: INTA

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 22 november 2013, in.


15. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 19.11.2013 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


15.1. Bangladesh: mensenrechten en komende verkiezingen

Ontwerpresoluties B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 en B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

Véronique De Keyser en Charles Tannock lichten ontwerpresoluties B7-0497/2013 en B7-0531/2013 toe.

Het woord wordt gevoerd door Phil Bennion over de spreektijd.

Marie-Christine Vergiat, Phil Bennion en Jean Lambert lichten ontwerpresoluties B7-0539/2013, B7-0541/2013 en B7-0544/2013 toe.

Het woord wordt gevoerd door Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, en Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sari Essayah, Mitro Repo, Bogusław Sonik, Ana Gomes, Jolanta Emilia Hibner, Corina Creţu en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.1 van de notulen van 21.11.2013.


15.2. Qatar: situatie van migrerende werknemers

Ontwerpresoluties B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 en B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake en Barbara Lochbihler lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Philip Claeys, niet-fractiegebonden lid, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn en Corina Creţu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Peter Jahr en Carl Schlyter.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.2 van de notulen van 21.11.2013.


15.3. Eerlijke procesvoering in Bolivia, in het bijzonder de gevallen van Előd Tóásó en Mario Tadić

Ontwerpresoluties B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 en B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Charles Tannock, Jürgen Klute, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt, en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie, Monica Luisa Macovei, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jürgen Klute, Sari Essayah en Csaba Sógor, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marie-Christine Vergiat.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krisztina Morvai en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.3 van de notulen van 21.11.2013.


16. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


16.1. Bangladesh: mensenrechten en komende verkiezingen (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 en B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0497/2013

(ter vervanging van B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 en B7-0544/2013):

ingediend door de volgende leden:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik en Anna Záborská, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella en Mojca Kleva Kekuš, namens de S&D-Fractie;

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0516)

(Ontwerpresolutie B7-0539/2013 komt te vervallen.)


16.2. Qatar: situatie van migrerende werknemers (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 en B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0498/2013

(ter vervanging van B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 en B7-0536/2013):

ingediend door de volgende leden:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt en Mojca Kleva Kekuš, namens de S&D-Fractie;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou en Iñaki Irazabalbeitia Fernández, namens de Verts/ALE-Fractie;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias en Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0517)

(Ontwerpresoluties B7-0532/2013 en B7-0533/2013 komen te vervallen.)


16.3. Eerlijke procesvoering in Bolivia, in het bijzonder de gevallen van Előd Tóásó en Mario Tadic (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 en B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0499/2013

(ter vervanging van B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 en B7-0542/2013):

ingediend door de volgende leden:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik en Anna Záborská, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0518)

(Ontwerpresoluties B7-0540/2013 en B7-0543/2013 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Véronique De Keyser om een mondeling amendement op amendement 5 voor te stellen, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan een tiende van de aanwezige leden hiertegen bezwaar maakten.


17. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


18. Besluiten inzake bepaalde documenten

Aanwijzing commissies

Commissie EMPL

- Langetermijnfinanciering van de Europese economie (2013/2175(INI))
verwezen naar ten principale: ECON
advies: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI

Commissie JURI (artikel 37 van het Reglement)

- Voorstel tot wijziging van de Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de Franse ultraperifere gebieden en met name Mayotte (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS))
verwezen naar ten principale: ECON
advies: REGI, JURI (artikel 37 van het Reglement)

- Collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten en de afgifte van multiterritoriale licenties voor het online-gebruik van rechten op muziekwerken in de interne markt (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: CULT, ITRE, INTA, IMCO, JURI (artikel 37 van het Reglement)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13/11/2013)

Commissie ECON

- Onderzoeksverslag over de rol en werkzaamheden van de trojka (ECB, Commissie en IMF) met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone (2013/2277(INI))
advies: AFCO, EMPL, CONT

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 50 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13/11/2013)

- Europese interne markt voor elektronische communicatie (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE (artikel 50 van het Reglement)
advies: CULT, JURI, LIBE, REGI, IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD))
verwezen naar ten principale: AGRI (artikel 50 van het Reglement)
advies: PECH, BUDG, ENVI (artikel 50 van het Reglement)

- Controles en activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: PECH, AGRI (artikel 50 van het Reglement)

- Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD))
verwezen naar ten principale: AGRI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ENVI (artikel 50 van het Reglement)

- Gezondheid van dieren (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))

verwezen naar ten principale: AGRI (artikel 50 van het Reglement)
advies: PECH, ENVI (artikel 50 van het Reglement)

- Europees Sociaal Fonds (ESF): financiële toewijzingen aan bepaalde lidstaten in 2013 (COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))
verwezen naar ten principale: REGI (artikel 50 van het Reglement)
advies: EMPL (artikel 50 van het Reglement)

Interimverslag (artikel 81, lid 3, van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13/11/2013)

Commissie LIBE

- Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP))

Wijziging van het Reglement (artikel 212, lid 1, van het Reglement)

Commissie AFCO

- Wijziging van artikel 7 van het Reglement inzake de opheffing en de verdediging van de parlementaire immuniteit (2013/2031(REG))
avis: JURI


19. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 38/2013 - Afdeling III – Commissie (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 - 2013/2273(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 40/2013 - Afdeling III – Commissie (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 - 2013/2274(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 41/2013 - Afdeling III – Commissie (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 - 2013/2275(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende zeevarenden, tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG en 2001/23/EG (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

PECH, TRAN

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 43/2013 - Afdeling III – Commissie (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 - 2013/2276(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko (14165/2013 - C7-0415/2013 - 2013/0315(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG


20. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy, die wenst dat de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, wordt verzocht om tijdens de vergaderperiode van december 2013, voorafgaand aan de bijeenkomst van de Europese Raad van 18 en 19 december 2013, het Parlement toe te spreken (de Voorzitter neemt hiervan kennis).


21. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 9 december 2013 t/m 12 december 2013.


22. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Vuljanić, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid