Indeks 
Protokół
PDF 241kWORD 177k
Czwartek, 21 listopada 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przesunięcie środków
 3.Program działań na rzecz środowiska i dla klimatu (LIFE) ***I (debata)
 4.Program działań dla podatków ***I (debata)
 5.Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2012 (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.„Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) ***I (głosowanie)
 7.Oficjalne powitanie
 8.Głosowanie (ciąg dalszy)
  8.1.Zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” ***I (głosowanie)
  8.2.Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ***I (głosowanie)
  8.3.Europejski Instytut Innowacji i Technologii ***I (głosowanie)
  8.4.Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) ***I (głosowanie)
  8.5.Program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” * (głosowanie)
  8.6.Statystyka europejska ***I (głosowanie)
  8.7.Program na rzecz przemian i innowacji społecznych ***I (głosowanie)
  8.8.Program działań na rzecz środowiska i dla klimatu (LIFE) ***I (głosowanie)
  8.9.Program działań dla podatków ***I (głosowanie)
  8.10.Program działań dla ceł ***I (głosowanie)
  8.11.Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (Wypłacalność II) ***I (głosowanie)
  8.12.Stan realizacji dauhańskiej agendy rozwoju (głosowanie)
  8.13.Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. – pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (głosowanie)
  8.14.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)
  8.15.Europejska baza technologiczno-przemysłowa sektora obronnego (głosowanie)
  8.16.Wymiar społeczny UGW (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 13.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 14.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 15.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  15.1.Bangladesz: prawa człowieka i zbliżające się wybory
  15.2.Katar: sytuacja pracowników migrujących
  15.3.Prawdziwa sprawiedliwość w Boliwii, w szczególności sprawy Előda Tóásó i Maria Tadica
 16.Głosowanie
  16.1.Bangladesz: prawa człowieka i zbliżające się wybory (głosowanie)
  16.2.Katar: sytuacja pracowników migrujących (głosowanie)
  16.3.Prawdziwa sprawiedliwość w Boliwii, w szczególności sprawy Előda Tóásó i Maria Tadica (głosowanie)
 17.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Składanie dokumentów
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8:30.


2. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komitet Regionów poinformował władzę budżetową o przesunięciu środków INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 i INF 8/2013.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował władzę budżetową o przesunięciu środków 4/2013.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 i art. 27 rozporządzenia finansowego Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował władzę budżetową o przesunięciu środków 5/2013.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich poinformował władzę budżetową o przesunięciu środków V/AB-07/C/13.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Europejska Służba Działań Zewnętrznych poinformowała władzę budżetową o przesunięciu środków 2/2013.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Europejski Inspektor Ochrony Danych poinformował władzę budżetową o przesunięciu środków 1/2013.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny poinformował władzę budżetową o przesunięciu środków INF 4/2013.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do projektu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych dotyczącego przesunięcia środków 1/2013 i 2/2013.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do projektów Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących przesunięcia środków 4/2013 i 5/2013.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do projektu Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczącego przesunięcia środków INF 4/2013.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do projektu Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich dotyczącego przesunięcia środków V/AB-07/C/13.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do projektu Komitetu Regionów dotyczącego przesunięcia środków INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 i INF 8/2013.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu wniosków w sprawie przesunięć środków DEC 26/2013, DEC 27/2013, DEC 30/2013, DEC 33/2013, DEC 34/2013 i DEC 35/2013.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa przyjęła wnioski Komisji dotyczące przesunięcia środków DEC 26/2013 (N7-0082/2013 - C7-0306/2013 - 2013/2226(GBD)), DEC 30/2013 (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD)) i DEC 35/2013 (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD)).

Zgodnie z art. 50 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do projektu Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich w sprawie zmiany struktury organizacyjnej.

Zgodnie z art. 203 ust. 5 i 7 rozporządzenia finansowego Europejska Służba Działań Zewnętrznych poinformowała władzę budżetową o swoich nowych biurach w Egipcie.


3. Program działań na rzecz środowiska i dla klimatu (LIFE) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Jutta Haug (A7-0294/2012)

Jutta Haug przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji).

Głos zabrali: Richard Seeber w imieniu grupy PPE, Edite Estrela w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Julie Girling w imieniu grupy ECR, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Franco Bonanini niezrzeszony, Jolanta Emilia Hibner, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Mikael Gustafsson, Roger Helmer, Seán Kelly i Zbigniew Ziobro.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki, Karin Kadenbach, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Gerbena-Jana Gerbrandy'ego, i Theodor Dumitru Stolojan.

Głos zabrali: Janez Potočnik i Jutta Haug.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 21.11.2013 r.


4. Program działań dla podatków ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań dla podatków w Unii Europejskiej na okres 2014-2020 (Fiscalis 2020) i uchylającego decyzję nr 1482/2007/WE [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

Theodor Dumitru Stolojan przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Hynek Fajmon (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Liem Hoang Ngoc w imieniu grupy S&D, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, i Auke Zijlstra niezrzeszony, Ivana Maletić, George Sabin Cutaş, Godfrey Bloom, Lara Comi i Mojca Kleva Kekuš.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Jaroslav Paška i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta i Theodor Dumitru Stolojan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 21.11.2013 r.


5. Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2012 (debata)

Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2012 (2013/2833(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) dokonał prezentacji.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Markus Pieper w imieniu grupy PPE, Jens Geier w imieniu grupy S&D, i Jan Mulder w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Marta Andreasen w imieniu grupy ECR, Søren Bo Søndergaard w imieniu grupy GUE/NGL, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Michael Theurer, Mirosław Piotrowski, Eva Ortiz Vilella, Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Petri Sarvamaa i Jean-Pierre Audy.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta, Vítor Manuel da Silva Caldeira i Gerben-Jan Gerbrandy, w sprawie nieobecności Rady (Przewodniczący przyjął to do wiadomości).

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:30 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12:00.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°

° ° °

Głos zabrała Sophia in 't Veld w sprawie zagrożeń bezpieczeństwa komunikacji telefonicznej i elektronicznej wewnątrz Parlamentu (Przewodniczący przyjął to do wiadomości).


6.1. „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI ORAZ POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0499)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0499)

Wystąpienia

Teresa Riera Madurell (sprawozdawczyni), przed głosowaniem.


7. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację Rady Zachodnionordyckiej, która zajęła miejsce na trybunie honorowej.


8. Głosowanie (ciąg dalszy)

8.1. Zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A7-0428/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI ORAZ POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0500)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0500)


8.2. Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) - wkładu EIT w bardziej innowacyjną Europę [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Marisa Matias (A7-0422/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI ORAZ POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0501)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0501)


8.3. Europejski Instytut Innowacji i Technologii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 294/2008 ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI ORAZ POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0502)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0502)


8.4. Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI ORAZ POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0503)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0503)


8.5. Program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI ORAZ POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0504)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0504)


8.6. Statystyka europejska ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI ORAZ POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0505)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0505)

Wystąpienia

Liem Hoang Ngoc (sprawozdawca), po głosowaniu.


8.7. Program na rzecz przemian i innowacji społecznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI ORAZ POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0506)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0506)


8.8. Program działań na rzecz środowiska i dla klimatu (LIFE) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jutta Haug (A7-0294/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI ORAZ POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0507)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0507)


8.9. Program działań dla podatków ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań dla podatków w Unii Europejskiej na okres 2014-2020 (Fiscalis 2020) i uchylającego decyzję nr 1482/2007/WE [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI ORAZ POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0508)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0508)


8.10. Program działań dla ceł ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań dla ceł w Unii Europejskiej na okres 2014-2020 (Cła 2020) i uchylającego decyzję nr 624/2007/WE [COM(2012)0464 - C7-0241/2012- 2011/0341A(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI ORAZ POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0509)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0509)


8.11. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (Wypłacalność II) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) w odniesieniu do terminów transpozycji i stosowania oraz daty uchylenia niektórych dyrektyw [COM(2013)0680 - C7-0315/2013- 2013/0327(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI ORAZ POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0510)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0510)


8.12. Stan realizacji dauhańskiej agendy rozwoju (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0492/2013, B7-0493/2013 i B7-0494/2013 (2013/2740(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0492/2013

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0493/2013

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0494/2013

Przyjęto (P7_TA(2013)0511)

Wystąpienia

Pablo Zalba Bidegain, w celu przedstawienia poprawki ustnej do poprawki 5, która została przyjęta.


8.13. Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. – pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0466/2013 (2013/2532(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0512)


8.14. Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0513)


8.15. Europejska baza technologiczno-przemysłowa sektora obronnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego [2013/2125(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Michael Gahler (A7-0358/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0514)


8.16. Wymiar społeczny UGW (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0496/2013 (2013/2841(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0515)

Wystąpienia

Pervenche Berès, po głosowaniu.


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Teresa Riera Madurell - A7-0427/2012
Jo Leinen, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrej Plenković, Ewald Stadler, Charles Tannock, Ivana Maletić i Bernd Posselt

Sprawozdanie Christian Ehler - A7-0428/2012
Martina Anderson i Seán Kelly

Sprawozdanie Marisa Matias - A7-0422/2012
Jo Leinen

Sprawozdanie Philippe Lamberts - A7-0403/2012
Seán Kelly

Sprawozdanie Jürgen Creutzmann - A7-0420/2012
Joseph Cuschieri, Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Peter Jahr, Seán Kelly, Charles Tannock i Bernd Posselt

Sprawozdanie Liem Hoang Ngoc - A7-0436/2012
Seán Kelly

Sprawozdanie Jutta Steinruck - A7-0241/2012
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Sprawozdanie Jutta Haug - A7-0294/2012
Seán Kelly i Dubravka Šuica

Sprawozdanie Theodor Dumitru Stolojan - A7-0399/2012
Seán Kelly

Stan realizacji dauhańskiej agendy rozwoju - (2013/2740(RSP)) - (B7-0492/2013 - B7-0493/2013 - B7-0494/2013)
Charles Tannock

Sprawozdanie Maria Eleni Koppa - A7-0360/2013
Adam Bielan, Seán Kelly i Bernd Posselt

Sprawozdanie Michael Gahler - A7-0358/2013
Adam Bielan i Seán Kelly.


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:20 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

Mario Borghezio przedstawił wniosek o obronę swojego immunitetu parlamentarnego i przywilejów w ramach procedury sądowej toczącej się przed sądem w Turynie.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


13. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe organy austriackie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Richarda Seebera.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu, wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


14. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 61 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania uprawnień przekazanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA

- Stsanowisko Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro dnia 22 listopada 2013.


15. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 19.11.2013)


15.1. Bangladesz: prawa człowieka i zbliżające się wybory

Projekty rezolucji B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 i B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

Véronique De Keyser i Charles Tannock przedstawili projekty rezolucji B7-0497/2013 i B7-0531/2013.

Głos zabrał Phil Bennion w sprawie czasu wystąpień.

Marie-Christine Vergiat, Phil Bennion i Jean Lambert przedstawili projekty rezolucji B7-0539/2013, B7-0541/2013 i B7-0544/2013.

Głos zabrali: Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sari Essayah, Mitro Repo, Bogusław Sonik, Ana Gomes, Jolanta Emilia Hibner, Corina Creţu i Eija-Riitta Korhola.

Głos zabrał Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.1 protokołu z dnia 21.11.2013 r.


15.2. Katar: sytuacja pracowników migrujących

Projekty rezolucji B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 i B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake i Barbara Lochbihler przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Philip Claeys niezrzeszony, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn i Corina Creţu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Peter Jahr i Carl Schlyter.

Głos zabrał Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.2 protokołu z dnia 21.11.2013 r.


15.3. Prawdziwa sprawiedliwość w Boliwii, w szczególności sprawy Előda Tóásó i Maria Tadica

Projekty rezolucji B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 i B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Charles Tannock, Jürgen Klute, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Posselta, oraz Marietje Schaake przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR, Monica Luisa Macovei, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jürgena Klutego, Sari Essayah i Csaba Sógor, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Marie-Christine Vergiat.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krisztina Morvai i Seán Kelly.

Głos zabrał Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.3 protokołu z dnia 21.11.2013 r.


16. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


16.1. Bangladesz: prawa człowieka i zbliżające się wybory (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 i B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0497/2013

(zastępujący B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 i B7-0544/2013):

złożony przez następujących posłów:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik i Anna Záborská w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella i Mojca Kleva Kekuš w imieniu grupy S&D;

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko i Adam Bielan w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0516)

(Projekt rezolucji B7-0539/2013 stał się bezprzedmiotowy.)


16.2. Katar: sytuacja pracowników migrujących (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 i B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0498/2013

(zastępujący B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 i B7-0536/2013):

złożony przez następujących posłów:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt i Mojca Kleva Kekuš w imieniu grupy S&D;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou i Iñaki Irazabalbeitia Fernández w imieniu grupy Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias i Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2013)0517)

(Projekty rezolucji B7-0532/2013 i B7-0533/2013 stały się bezprzedmiotowe.)


16.3. Prawdziwa sprawiedliwość w Boliwii, w szczególności sprawy Előda Tóásó i Maria Tadica (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 i B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0499/2013

(zastępujący B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 i B7-0542/2013):

złożony przez następujących posłów:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik i Anna Záborská w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0518)

(Projekty rezolucji B7-0540/2013 i B7-0543/2013 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Véronique De Keyser przedstawiła poprawkę ustną do poprawki 5, która została odrzucona, ponieważ sprzeciwiła się jej ponad jedna dziesiąta obecnych posłów.


17. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


18. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przekazanie komisjom

komisja EMPL

- Długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej (2013/2175(INI))
odesłane do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI

komisja JURI (art. 37 Regulaminu)

- Zmiana dyrektyw 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej oddalonych, a w szczególności Majotty (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS))
odesłane do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: REGI, JURI (art. 37 Regulaminu)

- Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
odesłane do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: CULT, ITRE, INTA, IMCO, JURI (art. 37 Regulaminu)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 48 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 13/11/2013)

komisja ECON

- Sprawozdanie z dochodzenia w sprawie roli i działań trojki (EBC, Komisja i MFW) w odniesieniu do krajów strefy euro objętych programem (2013/2277(INI))
(opinia: AFCO, EMPL, CONT)

Zaangażowane komisje (art. 50 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 13/11/2013)

- Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
odesłane do komisji przedm. właśc.: ITRE (art. 50 Regulaminu)
opinia: CULT, JURI, LIBE, REGI, IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Zarządzanie wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD))
odesłane do komisji przedm. właśc.: AGRI (art. 50 Regulaminu)
opinia: PECH, BUDG, ENVI (art. 50 Regulaminu)

- Kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe przeprowadzane w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD))
odesłane do komisji przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: PECH, AGRI (art. 50 Regulaminu)

- Produkcja i udostępnianie na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD))
odesłane do komisji przedm. właśc.: AGRI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ENVI (art. 50 Regulaminu)

- Zdrowie zwierząt (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
odesłane do komisji przedm. właśc.: AGRI (art. 50 Regulaminu)
opinia: PECH, ENVI (art. 50 Regulaminu)

- Europejski Fundusz Społeczny (EFS): alokacja finansowa dla niektórych państw członkowskich w 2013 r. (COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))
odesłane do komisji przedm. właśc.: REGI (art. 50 Regulaminu)
opinia: EMPL (art. 50 Regulaminu)

Sprawozdanie wstępne (art. 81 ust. 3 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 13/11/2013)

komisja LIBE

- Sprawozdanie wstępne w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (COM(2013)05342013/0255(APP))

Zmiana Regulaminu (art. 212 ust. 1 Regulaminu)

komisja AFCO

- Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w zakresie uchylenia i obrony immunitetu poselskiego (2013/2031(REG))
opinia: JURI


19. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 38/2013 - Sekcja 3 - Komisja (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 - 2013/2273(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 40/2013 - Sekcja 3 - Komisja (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 - 2013/2274(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 41/2013 - Sekcja 3 - Komisja (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 - 2013/2275(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie marynarzy zmieniającej dyrektywy 2008/94/WE, 2009/38/WE, 2002/14/WE, 98/59/WE oraz 2001/23/WE (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

PECH, TRAN

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 43/2013 - Sekcja 3 - Komisja (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 - 2013/2276(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Marokańskim (14165/2013 - C7-0415/2013 - 2013/0315(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG


20. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.

°
° ° °

Głos zabrał Jean-Pierre Audy z apelem, aby przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy został zaproszony do zabrania głosu na forum parlamentu sesji w grudniu 2013 r., przed posiedzeniem Rady Europejskiej w dniach 18 i 19 grudnia 2013 r. (przewodniczący przyjął go do wiadomości).


21. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 9 grudnia 2013 do 12 grudnia 2013.


22. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16:40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Vuljanić, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności