Kazalo 
Zapisnik
PDF 228kWORD 172k
Četrtek, 21. november 2013 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Prerazporeditev sredstev
 3.Program za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) ***I (razprava)
 4.Akcijski program za obdavčitev ***I (razprava)
 5.Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča za leto 2012 (razprava)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Obzorje 2020 - okvirni program za raziskave in inovacije (2014–2020) ***I (glasovanje)
 7.Dobrodošlica
 8.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
8.1.Pravila za sodelovanje v programu Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih rezultatov ***I (glasovanje)
  
8.2.Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ***I (glasovanje)
  
8.3.Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo ***I (glasovanje)
  
8.4.Konkurenčnost podjetij ter mala in srednje velika podjetja (2014 - 2020) ***I (glasovanje)
  
8.5.Posebni program za izvajanje programa Obzorje 2020 * (glasovanje)
  
8.6.Evropska statistika ***I (glasovanje)
  
8.7.Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije ***I (glasovanje)
  
8.8.Program za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) ***I (glasovanje)
  
8.9.Akcijski program za obdavčitev ***I (glasovanje)
  
8.10.Akcijski program za carine ***I (glasovanje)
  
8.11.Zavarovanje in pozavarovanje (Solventnost II) ***I (glasovanje)
  
8.12.Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe (glasovanje)
  
8.13.Akcijski načrt za podjetništvo 2020 - Oživitev podjetniškega duha v Evropi (glasovanje)
  
8.14.Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)
  
8.15.Tehnološka in industrijska baza evropske obrambe (glasovanje)
  
8.16.Socialna razsežnost EMU (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 13.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 14.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 15.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
15.1.Bangladeš: človekove pravice in prihodnje volitve
  
15.2.Katar: razmere delavcev migrantov
  
15.3.Pravično sodstvo v Boliviji, zlasti primera Előda Tóásója in Maria Tadića
 16.Čas glasovanja
  
16.1.Bangladeš: človekove pravice in prihodnje volitve (glasovanje)
  
16.2.Katar: razmere delavcev migrantov (glasovanje)
  
16.3.Pravično sodstvo v Boliviji, zlasti primera Előda Tóásója in Maria Tadića (glasovanje)
 17.Popravki in namere glasovanja
 18.Sklepi o določenih dokumentih
 19.Predložitev dokumentov
 20.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 21.Datum naslednjih sej
 22.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 8.30.


2. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor regij obvestil proračunski organ o prerazporeditvah sredstev INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 in INF 8/2013.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je varuh človekovih pravic obvestil proračunski organ o prerazporeditvi sredstev 4/2013.

V skladu s členom 25(3) in členom 27 finančne uredbe je varuh človekovih pravic obvestil proračunski organ o prerazporeditvi sredstev 5/2013.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Računsko sodišče obvestilo proračunski organ o prerazporeditvi sredstev V/AB-07/C/13.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Evropska služba za zunanje delovanje obvestila proračunski organ o prerazporeditvi sredstev 2/2013.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Evropski nadzornik za varstvo podatkov obvestil proračunski organ o prerazporeditvi sredstev 1/2013.

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Ekonomsko-socialni odbor obvestil proračunski organ o prerazporeditvi sredstev INF 4/2013.

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da ne bo nasprotoval predlogu Evropske službe za zunanje delovanje o prerazporeditvah sredstev 1/2013 in 2/2013.

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da ne bo nasprotoval predlogu varuha človekovih pravic o prerazporeditvah sredstev 4/2013 in 5/2013.

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da ne bo nasprotoval predlogu Ekonomsko-socialnega odbora o prerazporeditvi sredstev INF 4/2013.

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da ne bo nasprotoval predlogu Računskega sodišča o prerazporeditvi sredstev V/AB-07/C/13.

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da ne bo nasprotoval predlogom Odbora regij o prerazporeditvah sredstev INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 in INF 8/2013.

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o sprejetju predlogov za prerazporeditve sredstev DEC 26/2013, DEC 27/2013, DEC 30/2013, DEC 33/2013, DEC 34/2013 in DEC 35/2013.

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun sprejel predoge za prerazporeditve sredstev Komisije DEC 26/2013 (N7-0082/2013 - C7-0306/2013 - 2013/2226(GBD)), DEC 30/2013 (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD)) in DEC 35/2013 (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD)).

V skladu s členom 50(1) finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da ne bo nasprotoval predlogu Računskega sodišča o spremembi njegove organizacijske sheme.

V skladu s členom 203(5) in (7) finančne uredbe je Evropska služba za zunanje delovanje obvestila proračunski organ o svojih novih prostorih v Egiptu.


3. Program za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Jutta Haug (A7-0294/2012)

Jutta Haug je predstavila poročilo.

Govoril je Janez Potočnik (član Komisije).

Govorili so Richard Seeber v imenu skupine PPE, Edite Estrela v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Julie Girling v imenu skupine ECR, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Franco Bonanini samostojni poslanec, Jolanta Emilia Hibner, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Mikael Gustafsson, Roger Helmer, Seán Kelly in Zbigniew Ziobro.

Po postopku "catch the eye" so govorili Erik Bánki, Karin Kadenbach, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerben-Jan Gerbrandy, in Theodor Dumitru Stolojan.

Govorila sta Janez Potočnik in Jutta Haug.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 21.11.2013


4. Akcijski program za obdavčitev ***I (razprava)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu za obdavčitev v Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Fiscalis 2020) in razveljavitvi Odločbe št. 1482/2007/ES [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

Theodor Dumitru Stolojan je predstavil poročilo.

Govoril je Algirdas Šemeta (član Komisije).

Govorili so Hynek Fajmon (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Krišjānis Kariņš v imenu skupine PPE, Liem Hoang Ngoc v imenu skupine S&D, Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Mara Bizzotto v imenu skupine EFD, in Auke Zijlstra samostojni poslanec, Ivana Maletić, George Sabin Cutaş, Godfrey Bloom, Lara Comi in Mojca Kleva Kekuš.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Jaroslav Paška in Franz Obermayr.

Govorila sta Algirdas Šemeta in Theodor Dumitru Stolojan.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 21.11.2013


5. Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča za leto 2012 (razprava)

Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča za leto 2012 (2013/2833(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (predsednik Računskega sodišča) je predstavil poročilo.

Govoril je Algirdas Šemeta (član Komisije).

Govorili so Markus Pieper v imenu skupine PPE, Jens Geier v imenu skupine S&D, in Jan Mulder v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Marta Andreasen v imenu skupine ECR, Søren Bo Søndergaard v imenu skupine GUE/NGL, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Michael Theurer, Mirosław Piotrowski, Eva Ortiz Vilella, Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Petri Sarvamaa in Jean-Pierre Audy.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender in Franz Obermayr.

Govorili so Algirdas Šemeta, Vítor Manuel da Silva Caldeira in Gerben-Jan Gerbrandy o odsotnosti Sveta (predsednik je to vzel na znanje).

Razprava se je zaključila.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.30 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.00.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govorila je Sophia in 't Veld o grožnjah varnosti telefonskih in elektronskih komunikacij znotraj Parlamenta (predsednik je to vzel na znanje).


6.1. Obzorje 2020 - okvirni program za raziskave in inovacije (2014–2020) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0499)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0499)

Govorila je

Teresa Riera Madurell (poročevalka), pred glasovanjem.


7. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji zahodnonordijskega sveta, ki je sejo spremljala na častni tribuni.


8. Čas glasovanja (nadaljevanje)

8.1. Pravila za sodelovanje v programu Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih rezultatov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih rezultatov (2014–2020) [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Christian Ehler (A7-0428/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0500)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0500)


8.2. Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) – prispevek EIT k bolj inovativni Evropi [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Marisa Matias (A7-0422/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0501)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0501)


8.3. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0502)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0502)


8.4. Konkurenčnost podjetij ter mala in srednje velika podjetja (2014 - 2020) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (2014–2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0503)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0503)


8.5. Posebni program za izvajanje programa Obzorje 2020 * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o uvedbi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0504)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0504)


8.6. Evropska statistika ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0505)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0505)

Govoril je

Liem Hoang Ngoc (poročevalec), po glasovanju.


8.7. Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0506)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0506)


8.8. Program za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Jutta Haug (A7-0294/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0507)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0507)


8.9. Akcijski program za obdavčitev ***I (glasovanje)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu za obdavčitev v Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Fiscalis 2020) in razveljavitvi Odločbe št. 1482/2007/ES [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0508)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0508)


8.10. Akcijski program za carine ***I (glasovanje)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu za carino v Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Carina 2020) in razveljavitvi Odločbe št. 624/2007/ES [COM(2012)0464 - C7-0241/2012- 2011/0341A(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0509)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0509)


8.11. Zavarovanje in pozavarovanje (Solventnost II) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) glede datumov za prenos in uporabo ter datuma za razveljavitev nekaterih direktiv [COM(2013)0680 - C7-0315/2013- 2013/0327(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0510)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0510)


8.12. Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0492/2013, B7-0493/2013 in B7-0494/2013 (2013/2740(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0492/2013

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0493/2013

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0494/2013

Sprejeto (P7_TA(2013)0511)

Govoril je

Pablo Zalba Bidegain, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 5, ki je bil upoštevan.


8.13. Akcijski načrt za podjetništvo 2020 - Oživitev podjetniškega duha v Evropi (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0466/2013 (2013/2532(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0512)


8.14. Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)

Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (na podlagi letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0513)


8.15. Tehnološka in industrijska baza evropske obrambe (glasovanje)

Poročilo o tehnološki in industrijski bazi evropske obrambe [2013/2125(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Michael Gahler (A7-0358/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0514)


8.16. Socialna razsežnost EMU (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0496/2013 (2013/2841(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0515)

Govorila je

Pervenche Berès, po glasovanju.


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Teresa Riera Madurell - A7-0427/2012
Jo Leinen, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrej Plenković, Ewald Stadler, Charles Tannock, Ivana Maletić in Bernd Posselt

Poročilo: Christian Ehler - A7-0428/2012
Martina Anderson in Seán Kelly

Poročilo: Marisa Matias - A7-0422/2012
Jo Leinen

Poročilo: Philippe Lamberts - A7-0403/2012
Seán Kelly

Poročilo: Jürgen Creutzmann - A7-0420/2012
Joseph Cuschieri, Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Peter Jahr, Seán Kelly, Charles Tannock in Bernd Posselt

Poročilo: Liem Hoang Ngoc - A7-0436/2012
Seán Kelly

Poročilo: Jutta Steinruck - A7-0241/2012
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Poročilo: Jutta Haug - A7-0294/2012
Seán Kelly in Dubravka Šuica

Poročilo: Theodor Dumitru Stolojan - A7-0399/2012
Seán Kelly

Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe - (2013/2740(RSP)) - (B7-0492/2013 - B7-0493/2013 - B7-0494/2013)
Charles Tannock

Poročilo: Maria Eleni Koppa - A7-0360/2013
Adam Bielan, Seán Kelly in Bernd Posselt

Poročilo: Michael Gahler - A7-0358/2013
Adam Bielan in Seán Kelly.


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.20, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Zahteva za zaščito poslanske imunitete

Mario Borghezio je predstavil zahtevo za zaščito svoje poslanske imunitete in privilegijev v zvezi s postopkom pred sodiščem v Torinu.

Zahteva je bila v skladu s členom 6(3) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


13. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Pristojni avstrijski organi so vložili zahtevo za odvzem poslanske imunitete Richardu Seeberju.

Zahteva je bila v skladu s členom 6(2) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


14. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 61(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednja stališča, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije:

- Stališče Sveta iz prve obravnave glede sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi določenih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil za sprejetje določenih ukrepov (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD))
posredovano pristojni: INTA

- Stališče Sveta iz prve obravnave glede sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD))
posredovano pristojni: TRAN

- Stališče Sveta iz prve obravnave glede sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi določenih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje določenih ukrepov (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD))
posredovano pristojni: INTA

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 22. novembra 2013.


15. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 zapisnika z dne 19.11.2013)


15.1. Bangladeš: človekove pravice in prihodnje volitve

Predlogi resolucij B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 in B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

Véronique De Keyser in Charles Tannock sta predstavila predloge resolucij B7-0497/2013 in B7-0531/2013.

Govoril je Phil Bennion o času za govor.

Marie-Christine Vergiat, Phil Bennion in Jean Lambert so predstavili predloge resolucij B7-0539/2013, B7-0541/2013 in B7-0544/2013.

Govorili so Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE, in Paweł Robert Kowal v imenu skupine ECR.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sari Essayah, Mitro Repo, Bogusław Sonik, Ana Gomes, Jolanta Emilia Hibner, Corina Creţu in Eija-Riitta Korhola.

Govoril je Olli Rehn (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16.1 zapisnika z dne 21.11.2013


15.2. Katar: razmere delavcev migrantov

Predlogi resolucij B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 in B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake in Barbara Lochbihler so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bernd Posselt v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE, Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Philip Claeys samostojni poslanec, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn in Corina Creţu.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Peter Jahr in Carl Schlyter.

Govoril je Olli Rehn (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16.2 zapisnika z dne 21.11.2013


15.3. Pravično sodstvo v Boliviji, zlasti primera Előda Tóásója in Maria Tadića

Predlogi resolucij B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 in B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Charles Tannock, Jürgen Klute, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Posselt, in Marietje Schaake so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Paweł Robert Kowal v imenu skupine ECR, Monica Luisa Macovei, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jürgen Klute, Sari Essayah in Csaba Sógor, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marie-Christine Vergiat.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Krisztina Morvai in Seán Kelly.

Govoril je Olli Rehn (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16.3 zapisnika z dne 21.11.2013


16. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


16.1. Bangladeš: človekove pravice in prihodnje volitve (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 in B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0497/2013

(ki nadomešča B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 in B7-0544/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik in Anna Záborská v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella in Mojca Kleva Kekuš v imenu skupine S&D;

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells in Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko in Adam Bielan v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2013)0516)

(Predlog resolucije B7-0539/2013 je brezpredmeten.)


16.2. Katar: razmere delavcev migrantov (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 in B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0498/2013

(ki nadomešča B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 in B7-0536/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt in Mojca Kleva Kekuš v imenu skupine S&D;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort in Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou in Iñaki Irazabalbeitia Fernández v imenu skupine Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias in Alda Sousa v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2013)0517)

(Predloga resolucij B7-0532/2013 in B7-0533/2013 sta brezpredmetna.)


16.3. Pravično sodstvo v Boliviji, zlasti primera Előda Tóásója in Maria Tadića (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 in B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0499/2013

(ki nadomešča B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 in B7-0542/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik in Anna Záborská v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou in Marc Tarabella v imenu skupine S&D;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort in Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2013)0518)

(Predloga resolucij B7-0540/2013 in B7-0543/2013 sta brezpredmetna.)

Govorila je

Véronique De Keyser, ki je podala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 5, ki ni bil upoštevan, saj mu je nasprotovala več kot desetina navzočih poslancev.


17. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


18. Sklepi o določenih dokumentih

Napotitev na odbore

odbor EMPL

- Dolgoročno financiranje evropskega gospodarstva (2013/2175(INI))
posredovano pristojni: ECON
mnenje: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI

odbor JURI (člen 37 Poslovnika)

- Sprememba direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS))
posredovano pristojni: ECON
mnenje: REGI, JURI (člen 37 Poslovnika)

- Kolektivno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic in izdaja dovoljenj za več ozemelj za spletno uporabo glasbenih del na notranjem trgu (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: CULT, ITRE, INTA, IMCO (člen 37 Poslovnika)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 48 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.11.2013)

odbor ECON

- Raziskovalno poročilo o vlogi in delovanju trojke (ECB, Komisija in Mednarodni denarni sklad) v zvezi z državami v programu euroobmočja (2013/2277(INI))
(mnenje: AFCO, EMPL, CONT)

Pridruženi odbori (člen 50 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.11.2013)

- Evropski enotni trg elektronskih komunikacij (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
posredovano pristojni: ITRE (člen 50 Poslovnika)
mnenje: CULT, JURI, LIBE, REGI, IMCO (člen 50 Poslovnika)

- Upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD))
posredovano pristojni: AGRI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: PECH, BUDG, ENVI (člen 50 Poslovnika)

- Nadzor in dejavnosti za zagotovitev uporabe zakonodaje o živilih in krmi ter pravil o zdravstvenem varstvu živali, dobrobiti živali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskem razmnoževalnem materialu in fitofarmacevtskih sredstvih (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD))
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: PECH, AGRI (člen 50 Poslovnika)

- Pridelava rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanje njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD))
posredovano pristojni: AGRI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: ENVI (člen 50 Poslovnika)

- Zdravje živali (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
posredovano pristojni: AGRI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: PECH, ENVI (člen 50 Poslovnika)

- Finančna sredstva za nekatere države članice iz Evropskega socialnega sklada v letu 2013 (COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))
posredovano pristojni: REGI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: EMPL (člen 50 Poslovnika)

Vmesno poročilo (člen 81(3) Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.11.2013)

odbor LIBE

- Vmesno poročilo o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP))

Sprememba Poslovnika (člen 212(1) Poslovnika)

odbor AFCO

- Sprememba člena Poslovnika Parlamenta o odvzemu in zaščiti poslanske imunitete (2013/2031(REG))
mnenje: JURI


19. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 38/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 - 2013/2273(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 40/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 - 2013/2274(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 41/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 - 2013/2275(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES in 2001/23/ES, v zvezi s pomorščaki (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

PECH, TRAN

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 43/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 - 2013/2276(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju, v imenu Evropske unije (14165/2013 - C7-0415/2013 - 2013/0315(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG


20. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.

°
° ° °

Govoril je Jean-Pierre Audy, ki je izrazil željo, da bi bil predsednik Evropskega sveta, Herman Van Rompuy, vabljen na delno zasedanje decembra 2013, da govori v Parlamentu, preden bo zasedal Evropski svet 18. in 19. decembra 2013 (predsednik je to vzel na znanje).


21. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 9. decembra 2013 do 12. decembra 2013.


22. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Vuljanić, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov