Index 
Protokoll
PDF 234kWORD 142k
Torsdagen den 21 november 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Anslagsöverföringar
 3.Program för miljö och klimatpolitik (Life) ***I (debatt)
 4.Åtgärdsprogram för skattefrågor ***I (debatt)
 5.Presentation av revisionsrättens årsrapport 2012 (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) ***I (omröstning)
 7.Välkomsthälsning
 8.Omröstning (fortsättning)
  
8.1.Reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 ***I (omröstning)
  
8.2.Det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik ***I (omröstning)
  
8.3.Europeiska institutet för innovation och teknik ***I (omröstning)
  
8.4.Företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) ***I (omröstning)
  
8.5.Det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 * (omröstning)
  
8.6.Europeisk statistik ***I (omröstning)
  
8.7.Program för social förändring och social innovation ***I (omröstning)
  
8.8.Program för miljö och klimatpolitik (Life) ***I (omröstning)
  
8.9.Åtgärdsprogram för skattefrågor ***I (omröstning)
  
8.10.Åtgärdsprogram för tullfrågor ***I (omröstning)
  
8.11.Försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (ändringsförslag till Solvens II) ***I (omröstning)
  
8.12.Det aktuella läget för utvecklingsagendan från Doha (omröstning)
  
8.13.Handlingsplan för företagande 2020 – stärka företagarandan i EU (omröstning)
  
8.14.Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)
  
8.15.Det europeiska försvarets industriella och och tekniska bas (omröstning)
  
8.16.Att stärka EMU:s sociala dimension (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 13.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 14.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 15.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
15.1.Bangladesh: mänskliga rättigheter och det kommande valet
  
15.2.Qatar: situationen för migrerande arbetstagare
  
15.3.Rättvis rättskipning i Bolivia, särskilt i fallen Előd Tóásó och Mario Tadic
 16.Omröstning
  
16.1.Bangladesh: mänskliga rättigheter och det kommande valet (omröstning)
  
16.2.Qatar: situationen för migrerande arbetstagare (omröstning)
  
16.3.Rättvis rättskipning i Bolivia, särskilt i fallen Előd Tóásó och Mario Tadic (omröstning)
 17.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 18.Beslut om vissa dokument
 19.Inkomna dokument
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade Regionkommittén informerat budgetmyndigheten om anslagsöverföringarna INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 och INF 8/2013.

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade Ombudsmannen informerat budgetmyndigheten om anslagsöverföringen 4/2013.

I enlighet med artiklarna 25.3 och 27 i budgetförordningen hade Ombudsmannen informerat budgetmyndigheten om anslagsöverföringen 5/2013.

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade Revisionsrätten informerat budgetmyndigheten om anslagsöverföringen V/AB-07/C/13.

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade Europeiska utrikestjänsten informerat budgetmyndigheten om anslagsöverföringen 2/2013.

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade Europeiska datatillsynsmannen informerat budgetmyndigheten om anslagsöverföringen 1/2013.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén informerat budgetmyndigheten om anslagsöverföringen INF 4/2013.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot Europeiska utrikestjänstens förslag till anslagsöverföringar 1/2013 och 2/2013.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot Ombudsmannens förslag till anslagsöverföringar 4/2013 och 5/2013.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs förslag till anslagsöverföring INF 4/2013.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot Revisionsrättens förslag till anslagsöverföring V/AB-07/C/13.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot Regionkommitténs förslag till anslagsöverföringar INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 och INF 8/2013.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd informerat budgetmyndigheten om att man godkänt förslagen till anslagsöverföringar DEC 26/2013, DEC 27/2013, DEC 30/2013, DEC 33/2013, DEC 34/2013 och DEC 35/2013.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföringar DEC 26/2013 (N7-0082/2013 - C7-0306/2013 - 2013/2226(GBD)), DEC 30/2013 (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD)) och DEC 35/2013 (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD)).

I enlighet med artikel 50.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot Revisionsrättens förslag till ändring av sin organisation.

I enlighet med artikel 2035 och 203.7 i budgetförordningen hade Europeiska utrikestjänsten informerat budgetmyndigheten om sitt nya kontor i Egypten.


3. Program för miljö och klimatpolitik (Life) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jutta Haug (A7-0294/2012)

Jutta Haug redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talare: Richard Seeber för PPE-gruppen, Edite Estrela för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Franco Bonanini, grupplös, Jolanta Emilia Hibner, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Mikael Gustafsson, Roger Helmer, Seán Kelly och Zbigniew Ziobro.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki, Karin Kadenbach, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerben-Jan Gerbrandy, och Theodor Dumitru Stolojan.

Talare: Janez Potočnik och Jutta Haug.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 21.11.2013


4. Åtgärdsprogram för skattefrågor ***I (debatt)

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett åtgärdsprogram för skattefrågor i Europeiska unionen för perioden 2014 – 2020 (Fiscalis 2020) och om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

Theodor Dumitru Stolojan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: Hynek Fajmon (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Liem Hoang Ngoc för S&D-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, och Auke Zijlstra, grupplös, Ivana Maletić, George Sabin Cutaş, Godfrey Bloom, Lara Comi och Mojca Kleva Kekuš.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Jaroslav Paška och Franz Obermayr.

Talare: Algirdas Šemeta och Theodor Dumitru Stolojan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 21.11.2013


5. Presentation av revisionsrättens årsrapport 2012 (debatt)

Presentation av revisionsrättens årsrapport 2012 (2013/2833(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (revisionsrättens ordförande) redogjorde för rapporten.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Pieper för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, och Jan Mulder för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Marta Andreasen för ECR-gruppen, Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Michael Theurer, Mirosław Piotrowski, Eva Ortiz Vilella, Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Petri Sarvamaa och Jean-Pierre Audy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender och Franz Obermayr.

Talare: Algirdas Šemeta, Vítor Manuel da Silva Caldeira och Gerben-Jan Gerbrandy, om rådets frånvaro (talmannen noterade detta).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.30, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

°
° ° °

6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Sophia in 't Veld om riskerna i samband med telekommunikation och elektronisk kommunikation i parlamentets lokaler (talmannen noterade detta).


6.1. Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0499)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0499)

Inlägg

Teresa Riera Madurell (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


7. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Nordiska rådet som hade tagit plats på åhörarläktaren.


8. Omröstning (fortsättning)

8.1. Reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christian Ehler (A7-0428/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0500)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0500)


8.2. Det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT): institutets bidrag till ett mer innovativt Europa [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Marisa Matias (A7-0422/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0501)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0501)


8.3. Europeiska institutet för innovation och teknik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0502)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0502)


8.4. Företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0503)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0503)


8.5. Det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0504)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0504)


8.6. Europeisk statistik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0505)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0505)

Inlägg

Liem Hoang Ngoc (föredragande) yttrade sig efter omröstningen.


8.7. Program för social förändring och social innovation ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0506)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0506)


8.8. Program för miljö och klimatpolitik (Life) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jutta Haug (A7-0294/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0507)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0507)


8.9. Åtgärdsprogram för skattefrågor ***I (omröstning)

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett åtgärdsprogram för skattefrågor i Europeiska unionen för perioden 2014 – 2020 (Fiscalis 2020) och om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0508)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0508)


8.10. Åtgärdsprogram för tullfrågor ***I (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Tull 2020) och om upphävande av beslut nr 624/2007/EG [COM(2012)0464 - C7-0241/2012- 2011/0341A(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0509)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0509)


8.11. Försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (ändringsförslag till Solvens II) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) vad gäller datumen för dess införlivande och tillämpning och datumet för när vissa direktiv upphör att gälla [COM(2013)0680 - C7-0315/2013- 2013/0327(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0510)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0510)


8.12. Det aktuella läget för utvecklingsagendan från Doha (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0492/2013, B7-0493/2013 och B7-0494/2013 (2013/2740(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0492/2013

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0493/2013

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0494/2013

Antogs (P7_TA(2013)0511)

Inlägg

Pablo Zalba Bidegain som presenterade en muntlig ändring av ändringsförslag 5, vilket beaktades.


8.13. Handlingsplan för företagande 2020 – stärka företagarandan i EU (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0466/2013 (2013/2532(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0512)


8.14. Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0513)


8.15. Det europeiska försvarets industriella och och tekniska bas (omröstning)

Betänkande om det europeiska försvarets industriella och tekniska bas [2013/2125(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A7-0358/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0514)


8.16. Att stärka EMU:s sociala dimension (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0496/2013 (2013/2841(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0515)

Inlägg

Pervenche Berès yttrade sig efter omröstningen


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Teresa Riera Madurell - A7-0427/2012
Jo Leinen, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrej Plenković, Ewald Stadler, Charles Tannock, Ivana Maletić och Bernd Posselt

Betänkande Christian Ehler - A7-0428/2012
Martina Anderson och Seán Kelly

Betänkande Marisa Matias - A7-0422/2012
Jo Leinen

Betänkande Philippe Lamberts - A7-0403/2012
Seán Kelly

Betänkande Jürgen Creutzmann - A7-0420/2012
Joseph Cuschieri, Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Peter Jahr, Seán Kelly, Charles Tannock och Bernd Posselt

Betänkande Liem Hoang Ngoc - A7-0436/2012
Seán Kelly

Betänkande Jutta Steinruck - A7-0241/2012
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Betänkande Jutta Haug - A7-0294/2012
Seán Kelly och Dubravka Šuica

Betänkande Theodor Dumitru Stolojan - A7-0399/2012
Seán Kelly

Det aktuella läget för utvecklingsagendan från Doha - (2013/2740(RSP)) - (B7-0492/2013 - B7-0493/2013 - B7-0494/2013)
Charles Tannock

Betänkande Maria Eleni Koppa - A7-0360/2013
Adam Bielan, Seán Kelly och Bernd Posselt

Betänkande Michael Gahler - A7-0358/2013
Adam Bielan och Seán Kelly.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.20 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Mario Borghezio framförde en begäran om att få behålla sin parlamentariska immunitet och sina privilegier i samband med ett rättsfall vid domstolen i Turin.

I enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


13. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga österrikiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av Richard Seebers parlamentariska immunitet.

I enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


14. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter för antagande av vissa åtgärder (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 22 november 2013.


15. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 19.11.2013).


15.1. Bangladesh: mänskliga rättigheter och det kommande valet

Resolutionsförslag B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 och B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

Véronique De Keyser och Charles Tannock redogjorde för resolutionsförslagen B7-0497/2013 och B7-0531/2013.

Talare: Phil Bennion om talartiden.

Marie-Christine Vergiat, Phil Bennion och Jean Lambert redogjorde för resolutionsförslagen B7-0539/2013, B7-0541/2013 och B7-0544/2013.

Talare: Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah, Mitro Repo, Bogusław Sonik, Ana Gomes, Jolanta Emilia Hibner, Corina Creţu och Eija-Riitta Korhola.

Talare: Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.1 i protokollet av den 21.11.2013


15.2. Qatar: situationen för migrerande arbetstagare

Resolutionsförslag B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 och B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake och Barbara Lochbihler redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn och Corina Creţu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Jahr och Carl Schlyter.

Talare: Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.2 i protokollet av den 21.11.2013


15.3. Rättvis rättskipning i Bolivia, särskilt i fallen Előd Tóásó och Mario Tadic

Resolutionsförslag B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 och B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Charles Tannock, Jürgen Klute, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt, och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, Monica Luisa Macovei, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jürgen Klute, Sari Essayah och Csaba Sógor, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marie-Christine Vergiat.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krisztina Morvai och Seán Kelly.

Talare: Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.3 i protokollet av den 21.11.2013


16. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


16.1. Bangladesh: mänskliga rättigheter och det kommande valet (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 och B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0497/2013

(ersätter B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 och B7-0544/2013),

inlämnat av följande ledamöter:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik och Anna Záborská för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella och Mojca Kleva Kekuš för S&D-gruppen,

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko och Adam Bielan för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0516)

(Resolutionsförslag B7-0539/2013 bortföll.)


16.2. Qatar: situationen för migrerande arbetstagare (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 och B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0498/2013

(ersätter B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 och B7-0536/2013),

inlämnat av följande ledamöter:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt och Mojca Kleva Kekuš för S&D-gruppen,

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen,

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou och Iñaki Irazabalbeitia Fernández för Verts/ALE-gruppen,

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias och Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0517)

(Resolutionsförslagen B7-0532/2013 och B7-0533/2013 bortföll.)


16.3. Rättvis rättskipning i Bolivia, särskilt i fallen Előd Tóásó och Mario Tadic (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 och B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0499/2013

(ersätter B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 och B7-0542/2013),

inlämnat av följande ledamöter:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik och Anna Záborská för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou och Marc Tarabella för S&D-gruppen,

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen,

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki och Ruža Tomašić för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0518)

(Resolutionsförslagen B7-0540/2013 och B7-0543/2013 bortföll.)

Inlägg

Véronique De Keyser presenterade en muntlig ändring av ändringsförslag 5, vilket inte beaktades, då fler än en tiondel av de närvarande ledamöterna motsatte sig detta.


17. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


18. Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott

EMPL-utskottet

- Långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin (2013/2175(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI

JURI-utskottet (artikel 37 i arbetsordningen)

- Ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad beträffar de franska yttersta randområdena, särskilt Mayotte (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: REGI, JURI (artikel 37 i arbetsordningen)

- Kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: CULT, ITRE, INTA, IMCO, JURI (artikel 37 i arbetsordningen)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 13/11/2013)

ECON-utskottet

- Utredningsrapport om trojkans (ECB, kommissionen och IMF) roll och verksamhet med avseende på programländer i euroområdet (2013/2277(INI))
(rådgivande utskott: AFCO, EMPL, CONT)

Associerade utskott (artikel 50 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 13/11/2013)

- Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE (artikel 50 i arbetsordningen)

rådgivande utskott: CULT, JURI, LIBE, REGI, IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI (artikel 50 i arbetsordningen)

rådgivande utskott: PECH, BUDG, ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kontroller och verksamhet som utförs för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftning och av bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)

rådgivande utskott: PECH, AGRI (artikel 50 i arbetsordningen)

- Produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI (artikel 50 i arbetsordningen)

rådgivande utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)

- Djurhälsa (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI (artikel 50 i arbetsordningen)

rådgivande utskott: PECH, ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)

- Europeiska socialfonden (ESF): medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden 2013 (COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))

hänvisat till ansvarigt utskott: REGI (artikel 50 i arbetsordningen)

rådgivande utskott: EMPL (artikel 50 i arbetsordningen)

Interimsbetänkande (artikel 81.3 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 13/11/2013)

LIBE-utskottet

Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP))

Ändring av arbetsordningen (artikel 212.1 i arbetsordningen)

AFCO-utskottet

- Ändring av parlamentets arbetsordning om upphävande och fastställelse av parlamentarisk immunitet (2013/2031(REG))
rådgivande utskott: JURI


19. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 38/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 - 2013/2273(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 40/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 - 2013/2274(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 41/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 - 2013/2275(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om sjöfolk och om ändring av direktiven 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG och 2001/23/EG (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

PECH, TRAN

- Förslag till anslagsöverföring DEC 43/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 - 2013/2276(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (14165/2013 - C7-0415/2013 - 2013/0315(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG


20. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.

°
° ° °

Talare: Jean-Pierre Audy, som önskade att Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy skulle bjudas in till sammanträdesperioden i december 2013 för att tala inför parlamentet före mötet med Europeiska rådet den 18 och 19 december 2013 (talmannen noterade detta).


21. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 9 december 201312 december 2013.


22. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Vuljanić, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy