Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

6. Ερμηνεία του Κανονισμού

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 3 του Κανονισμού, για την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 202 παράγραφος 5 του Κανονισμού, εκ μέρους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία είχε παραπεμφθεί το θέμα της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης:

"Oι εξεταστικές αποστολές και οι εκθέσεις που συντάσσονται σχετικά με αυτές αποσκοπούν μόνο στο να παρέχουν στην επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να της επιτρέψουν να εξετάσει την αναφορά περαιτέρω. Οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται υπό την αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων στην αποστολή, οι οποίοι επιδιώκουν την επίτευξη συναίνεσης. Όταν η επίτευξη συναίνεσης δεν είναι δυνατή, η έκθεση πρέπει να εκθέτει τις διαφορετικές διαπιστώσεις ως προς τα πραγματικά περιστατικά ή αξιολογήσεις. Η έκθεση υποβάλλεται στην επιτροπή προς έγκριση με μία και μοναδική ψηφοφορία, εκτός εάν ο πρόεδρος δηλώσει, κατά περίπτωση, ότι μπορούν να κατατεθούν τροπολογίες σε τμήματα της έκθεσης. Το άρθρο 52 δεν εφαρμόζεται στις εκθέσεις αυτές, ούτε άμεσα ούτε αναλογικά. Ελλείψει έγκρισης από την επιτροπή, οι εκθέσεις δεν προωθούνται στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου."

Αν μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν αντιτεθούν σε αυτή την ερμηνεία, σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 4 του Κανονισμού, μέχρι την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013, η ερμηνεία λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου