Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

8. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν διατυπώθηκε καμία αντίρρηση στις ακόλουθες πράξεις:

- σύσταση απόφασης της επιτροπής IMCO περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τους όρους δημοσίευσης σε δικτυακό τόπο δήλωσης επιδόσεων σχετικά με προϊόντα δομικών κατασκευών (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA)) (B7-0548/2013)

- σύσταση απόφασης της επιτροπής INTA περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, II και IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (C(2013)07167) – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013)

Εάν μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν διατυπώσουν αντίρρηση στις ανωτέρω συστάσεις εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών, οι συστάσεις θα θεωρηθούν εγκριθείσες. Σε αντίθετη περίπτωση, θα τεθούν προς ψήφιση.

Οι συστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοθέση Séance en direct..

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου