Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 december 2013 - Straatsburg

8. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement heeft de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Europees Parlement medegedeeld geen bezwaar te maken tegen:

- een aanbeveling voor een besluit van de Commissie IMCO om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 30 oktober 2013 betreffende de voorwaarden voor het beschikbaar stellen van prestatieverklaringen van bouwproducten op een website (C(2013)07086) – 2013/2928(DEA) (B7-0548/2013)

- een aanbeveling voor een besluit van de Commissie INTA om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 30 oktober 2013 tot wijziging van de bijlagen I, II en IV van Verordening (EU) nr. 978/2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013)

Wanneer binnen een termijn van vierentwintig uur niet door een fractie of ten minste veertig leden tegen deze aanbevelingen bezwaar wordt aangetekend, worden zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dat wel het geval, dan worden zij in stemming gebracht.

Deze aanbevelingen zijn gedurende deze vergaderperiode te vinden op de site Séance en direct.

Juridische mededeling - Privacybeleid