Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 декември 2013 г. - Страсбург

9. Поправки (член 216 от Правилника за дейността)

Комисиите REGI и EMPL предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

- Поправка P7_TA(2013)0482(COR01) на законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2013 г. относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета (P7_TA-PROV(2013)0482 (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

- Поправка P7_TA(2013)0483(COR01) законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (P7_TA-PROV(2013)0483 - COM(2011)0607/2 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

- Поправка P7_TA(2013)0484(COR01) на законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби по отношение на Европейския фонд за регионално развитие и целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (EО) № 1080/2006 ((P7_TA-PROV(2013)0484 - COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

- Поправка P7_TA(2013)0485(COR01) на законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (P7_TA-PROV(2013)0485 - COM(2011)0611 - C7-0326/2011 - 2011/0273(COD))

- Поправка P7_TA(2013)0486(COR01) на законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета (P7_TA-PROV(2013)0486 - COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

- Поправка P7_TA(2013)0487(COR01) на законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи (P7_TA-PROV(2013)0487 - COM(2011)0610/2 - C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

В съответствие с член 216, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП не поискат поправките да бъдат подложени на гласуване.

Поправките са на разположение на сайта Séance en direct по време на настоящата пленарна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност