Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 9. december 2013 - Strasbourg

10. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (00067/2013/LEX - C7-0436/2013 - 2011/0401(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (00118/2013/LEX - C7-0438/2013 - 2011/0194(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (00063/2013/LEX - C7-0439/2013 - 2011/0371(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007 (00070/2013/LEX - C7-0440/2013 - 2011/0428(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (00119/2013/LEX - C7-0441/2013 - 2011/0195(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF (00077/2013/LEX - C7-0442/2013 - 2011/0370(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram til forbedring af virkemåden for beskatningssystemer i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Fiscalis 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF (00033/2013/LEX - C7-0443/2013 - 2011/0341B(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Told 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 624/2007/EF (00072/2013/LEX - C7-0444/2013 - 2011/0341A(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (00068/2013/LEX - C7-0445/2013 - 2011/0384(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om den strategiske innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT): EIT's bidrag til et mere innovativt Europa (00069/2013/LEX - C7-0446/2013 - 2011/0387(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-program for beskæftigelse og social innovation ("EaSI") og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration (00080/2013/LEX - C7-0447/2013 - 2011/0270(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)" og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 (00066/2013/LEX - C7-0448/2013 - 2011/0399(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/138/EF (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (Solvens I) (00098/2013/LEX - C7-0449/2013 - 2013/0327(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til det Hashemitiske Kongerige Jordan (00109/2013/LEX - C7-0450/2013 - 2013/0128(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (00042/2013/LEX - C7-0451/2013 - 2011/0294(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse lovgivningsmæssige retsakter inden for landbrugs- og fiskeristatistik (00086/2013/LEX - C7-0452/2013 - 2012/0343(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet, om frigørelsesreglerne for visse medlemsstater samt om reglerne om betalinger af saldoen (00101/2013/LEX - C7-0453/2013 - 2013/0156(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår den finansielle tildeling til visse medlemsstater fra Den Europæiske Socialfond (00102/2013/LEX - C7-0454/2013 - 2013/0271(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (00065/2013/LEX - C7-0455/2013 - 2011/0138(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (00076/2013/LEX - C7-0456/2013 - 2011/0302(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 (00026/2013/LEX - C7-0457/2013 - 2011/0392(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (00058/2013/LEX - C7-0458/2013 - 2011/0394(COD))

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik