Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. december 9., Hétfő - Strasbourg

16. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

– Javaslat a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD))

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

ITRE, LIBE, IMCO

– Javaslat a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

CONT, IMCO

– Javaslat a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra (COM(2013)0803 – C7-0417/2013 – 2013/0392(NLE))

utalva

illetékes:

EMPL

– Javaslat a Biztonság és a szabadságjogok védelme általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése egyedi program létrehozásáról szóló 2007/124/EK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi határozatra (15187/2013 – C7-0418/2013 – 2013/0281(APP))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, BUDG

– Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az ország Európai Unióhoz való csatlakozását követően szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (13694/2013 – C7-0419/2013 – 2013/0273(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AFET

– Javaslat a 2002/546/EK határozat hatálya tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2013)0781 – C7-0420/2013 – 2013/0387(CNS))

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

PECH, ECON

– Javaslat a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997.március13-i 515/97/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD))

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

AGRI, CONT, LIBE

– Javaslat a DEC 42/2013. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N7-0101/2013 – C7-0422/2013 – 2013/2281(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

– Javaslat az egységes felügyeleti mechanizmus felügyeleti tanácsa elnöki posztjának betöltésére – Danièle Nouy (N7-0103/2013 – C7-0424/2013 – 2013/0901(NLE))

utalva

illetékes:

ECON

– Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Costa Rica Köztársaság, a Salvadori Köztársaság, a Guatemalai Köztársaság, a Hondurasi Köztársaság, a Nicaraguai Köztársaság és a Panamai Köztársaság közötti, politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak – annak 49. cikke (3) bekezdésének kivételével – az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12399/2013 – C7-0425/2013 – 2012/0219A(NLE))

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

DEVE, INTA

– Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Costa Rica Köztársaság, a Salvadori Köztársaság, a Guatemalai Köztársaság, a Hondurasi Köztársaság, a Nicaraguai Köztársaság és a Panamai Köztársaság közötti, politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak – annak 49. cikke (3) bekezdése tekintetében – az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12400/2013 – C7-0426/2013 – 2012/0219B(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

– Javaslat a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

ITRE, IMCO

– Javaslat a DEC 44/2013. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N7-0104/2013 – C7-0432/2013 – 2013/2282(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések

– ***I Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség hajók által okozott szennyezéssel és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekhez kötődő tevékenységeinek többéves finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD)) – TRAN bizottság – Előadó: Keith Taylor (A7-0300/2013)

– ***I Jelentés a közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)) – JURI bizottság – Előadók: Luigi Berlinguer, Klaus-Heiner Lehne (A7-0301/2013)

– ***I Jelentés a Bangladesből származó rizs behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Paul Murphy (A7-0304/2013)

– ***I Jelentés a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0782 – C7-0417/2012 – 2012/0364(COD)) – ECON bizottság – Előadó: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

– ***I Jelentés a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK, a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)) – EMPL bizottság – Előadó: Sari Essayah (A7-0319/2013)

– *** Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (16112/2012 – C7-0285/2013 – 2012/0304(NLE)) – INTA bizottság – Előadó: Helmut Scholz (A7-0332/2013)

– Jelentés a nem banki intézmények helyreállítási és szanálási keretéről (2013/2047(INI)) – ECON bizottság – Előadó: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

– ***I Jelentés a termékek piaci felügyeletéről és a 89/686/EGK és a 93/15/EGK irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, az 1999/5/EK, a 2000/9/EK, a 2000/14/EK, a 2001/95/EK, a 2004/108/EK, a 2006/42/EK, a 2006/95/EK, a 2007/23/EK, a 2008/57/EK, a 2009/48/EK, a 2009/105/EK, a 2009/142/EK, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 305/2011/EK, a 764/2008/EK és a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD)) – IMCO bizottság – Előadó: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

– Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének nemi szempontjairól (2013/2066(INI)) – FEMM bizottság – Előadó: Járóka Lívia (A7-0349/2013)

– Jelentés a számítási felhőben rejlő potenciál felszabadításáról Európában (2013/2063(INI)) – ITRE bizottság – Előadó: Pilar del Castillo Vera (A7-0353/2013)

– ***I Jelentés a fogyasztói termékbiztonságról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)) – IMCO bizottság – Előadó: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

– *** Ajánlás az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményt kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és lőszereik tiltott előállítása és kereskedelme elleni jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE)) – LIBE bizottság – Előadó: Véronique Mathieu Houillon (A7-0359/2013)

– Jelentés az Európai Unió többszintű irányításának alkotmányos problémáiról (2012/2078(INI)) – AFCO bizottság – Előadók: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0372/2013)

- ***I Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD)) – LIBE bizottság – Előadó: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

– Jelentés az összes szereplő javát szolgáló európai kiskereskedelmi cselekvési tervről (2013/2093(INI)) – IMCO bizottság – Előadó: Cornelis de Jong (A7-0374/2013)

– Jelentés az EU fejlődő országbeli reziliencia- és katasztrófakockázat-csökkentési politikájáról: az élelmiszerválságok tanulsága (2013/2110(INI)) – DEVE bizottság – Előadó: Gay Mitchell (A7-0375/2013)

– * Jelentés a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)) – ECON bizottság – Előadó: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

– Jelentés a BEREC-re és Hivatalára vonatkozó értékelő jelentésről szóló véleményről (2013/2053(INI)) – ITRE bizottság – Előadó: Salvador Sedó i Alabart (A7-0378/2013)

– ***I Jelentés a tengeri területrendezés és az integrált partiövezet-gazdálkodás keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)) – TRAN bizottság – Előadó: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

– Jelentés a fejlesztés és az állam megszilárdítása terén a nemzetközi közösség által Dél-Szudánban tett erőfeszítésekről (2013/2090(INI)) – DEVE bizottság – Előadó: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

– Jelentés az Európai Központi Bank 2012-es éves jelentéséről (2013/2076(INI)) – ECON bizottság – Előadó: Gianni Pittella (A7-0382/2013)

– Jelentés a tejtermelés hegyvidéki térségekben, hátrányos helyzetű területeken és legkülső régiókban történő, a tejkvótarendszer megszűnését követő fenntartásáról (2013/2097(INI)) – AGRI bizottság – Előadó: Herbert Dorfmann (A7-0383/2013)

– *Jelentés a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE)) – ITRE bizottság – Előadó: Kovács Béla (A7-0385/2013)

– Jelentés a CARS 2020-ról: az erős, versenyképes és fenntartható európai gépjárműipar felé (2013/2062(INI)) – ITRE bizottság – Előadó: Franck Proust (A7-0391/2013)

– Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az uniós fejlesztési segélyt adományozók koordinációjáról (2013/2057(INL)) – DEVE bizottság – Előadó: Gay Mitchell (A7-0393/2013)

– *** Ajánlás a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet keretében a háztartási alkalmazottak méltányos módon történő foglalkoztatása tárgyában 2011-ben elfogadott 189. sz. egyezménynek az Európai Unió érdekében történő megerősítésével összefüggésben a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (11462/2013 – C7-0234/2013 – 2013/0085(NLE)) – EMPL bizottság – Előadó: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

– ***I Jelentés a mélytengeri állományoknak az Atlanti-óceán északkeleti részén történő halászatára vonatkozó egyedi feltételek és az Atlanti-óceán északkeleti részének nemzetközi vizein folytatott halászatra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, valamint a 2347/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD)) – PECH bizottság – Előadó: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

– ***I Jelentés a 2014–2020-as időszakra a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0759 – C7-0439/2011 – 2011/0369(COD)) – JURI bizottság – LIBE bizottság – Előadó: Luigi Berlinguer – Előadó: Philip Claeys (A7-0396/2013)

– ***I Jelentés a 2014–2020-as időszakra szóló Jogok és polgárság program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD)) – LIBE bizottság – Előadó: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

– ***I Jelentés a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD)) – ECON bizottság – Előadó: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

– ***I Jelentés a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és a közegészségügy területére vonatkozó bizonyos irányelvek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)) – ENVI bizottság – Előadó: Matthias Groote (A7-0399/2013)

– *** Ajánlás a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a vegyi anyagok biztonságos munkahelyi használatáról szóló 1990. évi 170. számú egyezményének az Európai Unió érdekében történő tagállami megerősítésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozattervezetről (11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE)) – EMPL bizottság – Előadó: Jutta Steinruck (A7-0400/2013)

– ***I Jelentés az európai statisztikai programról (2013–2017) szóló 99/2013/EU rendelet módosítására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0525 – C7-0224/2013 – 2013/0249(COD)) – ECON bizottság – Előadó: Pablo Zalba Bidegain (A7-0401/2013)

– * Jelentés az Európai Unió és a Francia Köztársaság közötti, a megtakarítási adóról és az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló uniós jogszabályok Saint-Barthélémy tengerentúli közösség területén történő végrehajtásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0555 – C7-0360/2013 – 2013/0269(NLE)) – ECON bizottság – Előadó: Sławomir Nitras (A7-0404/2013)

– * Jelentés a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte vonatkozásában történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0577 – C7-0268/2013 – 2013/0280(CNS)) – ECON bizottság – Előadó: David Casa (A7-0405/2013)

– *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, az Örmény Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (16469/2012 – C7-0009/2013 – 2012/0247(NLE)) – AFET bizottság – Előadó: Tomasz Piotr Poręba (A7-0406/2013)

– Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz intézett ajánlásával az EU és Kanada közötti stratégiai partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalásokról (2013/2133(INI)) – AFET bizottság – Előadó: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

– Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország EGF/2013/003 DE/First Solar referenciaszámú kérelme) (COM(2013)0706 – C7-0358/2013 – 2013/2263(BUD)) – BUDG bizottság – Előadó: Nadezhda Neynsky (A7-0408/2013)

– Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Dánia EGF/2012/011 DK/Vestas referenciaszámú kérelme) (COM(2013)0703 – C7-0357/2013 – 2013/2262(BUD)) – BUDG bizottság – Előadó: Jan Kozłowski (A7-0410/2013)

– Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország „EGF/2013/001FI /Nokia” referenciaszámú kérelme) (COM(2013)0707 – C7-0359/2013 – 2013/2264(BUD)) – BUDG bizottság – Előadó: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0411/2013)

– * Jelentés a 2010/18/EU tanácsi irányelvnek a Mayotte jogállásának változása miatti módosításáról szóló tanácsi irányelvtervezetről (14220/2013 – C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE)) – EMPL bizottság – Előadó: Pervenche Berès (A7-0414/2013)

– * Jelentés az egyes halászati termékek 2014 és 2020 közötti, Kanári-szigetekre irányuló behozatalára vonatkozóan autonóm uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0552 – C7-0262/2013 – 2013/0266(CNS)) – PECH bizottság – Előadó: Gabriel Mato Adrover (A7-0415/2013)

– *** Ajánlás az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság között érvényben lévő partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv (2013–2018) megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (08701/2013 – C7-0216/2013 – 2013/0102(NLE)) – PECH bizottság – Előadó: Jean Louis Cottigny (A7-0416/2013)

– *** Ajánlás az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (14165/2013 – C7-0415/2013 – 2013/0315(NLE)) – PECH bizottság – Előadó: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

– Jelentés „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2012. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (2013/2152(INI)) – AFET bizottság – Előadó: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

– ***I Jelentés a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0678 – C7-0305/2013 – 2013/0325(COD)) – INTA bizottság – Előadó: Iuliu Winkler (A7-0422/2013)

– ***I Jelentés az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program („Pericles 2020 program”) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD)) – LIBE bizottság – Előadó: Anthea McIntyre (A7-0423/2013)

– ***I Jelentés a halászat és az állategészségügy területére vonatkozó bizonyos rendeletek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD)) – PECH bizottság – Előadó: João Ferreira (A7-0425/2013)

– Jelentés a szexuális és reproduktív egészségről és jogokról (2013/2040(INI)) – FEMM bizottság – Előadó: Edite Estrela (A7-0426/2013)

– *** Ajánlás a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásnak az Egyesült Államokkal történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (14374/2013 – C7-0377/2013 – 2013/0324(NLE)) – INTA bizottság – Előadó: Vital Moreira (A7-0427/2013)

– ***I Jelentés az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD)) – INTA bizottság – Előadó: Iuliu Winkler (A7-0429/2013)

– * Jelentés a 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0781 - C7-0420/2013 - 2013/0387(CNS)) - REGI bizottság – Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0431/2013)

– * Jelentés Alex Brenninkmeijer a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (N7-0083/2013(04) - C7-0312/2013 - 2013/0810(NLE)) - CONT bizottság – Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0433/2013)

– * Jelentés Nikolaosz Miliónisznak a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (N7-0083/2013(02) - C7-0310/2013 - 2013/0808(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0436/2013)

– * Jelentés Danièle Lamarque a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (N7-0083/2013(03) - C7-0311/2013 - 2013/0809(NLE)) - CONT bizottság – Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0437/2013)

– * Jelentés a Phil Wynn Owennek a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (N7-0083/2013(05) - C7-0313/2013 - 2013/0811(NLE)) - CONT bizottság – Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0438/2013)

– * Jelentés Henri Grethen a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (N7-0083/2013(01) - C7-0309/2013 - 2013/0807(NLE)) - CONT bizottság – Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0439/2013)

– ***I Jelentés az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0838 - C7-0491/2011 - 2011/0404(COD)) - AFET bizottság – Előadó: Libor Rouček (A7-0445/2013)

– ***I Jelentés a harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló Partnerségi Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0843 - C7-0495/2011 - 2011/0411(COD)) - AFET bizottság – Előadó: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

– ***I Jelentés az Unió külső fellépési eszközeinek végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD)) - AFET bizottság - Előadó: Elmar Brok (A7-0447/2013)

– ***I Jelentés a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0844 - C7-0496/2011 - 2011/0412(COD)) - AFET bizottság – Előadó: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

– ***I Jelentés az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0839 - C7-0492/2011 - 2011/0405(COD)) - AFET bizottság – Előadó: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

– ***I Jelentés a Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0845 - C7-0497/2011 - 2011/0413(COD)) - AFET bizottság – Előadó: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

– * Jelentés az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa elnökének kinevezésére irányuló európai központi banki javaslatról (N7-0103/2013 - C7-0424/2013 - 2013/0901(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Sharon Bowles (A7-0452/2013)

2.2) ajánlások második olvasatra

– ***II Ajánlás második olvasatra a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet, valamint a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács által a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából az első olvasatban kialakított álláspontról (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörrel való felruházás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Jörg Leichtfried (A7-0419/2013)

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeletek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0421/2013)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat