Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0195(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0409/2013

Συζήτηση :

PV 09/12/2013 - 18
CRE 09/12/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 10/12/2013 - 7.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0537

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

18. Kοινή Αλιευτική Πολιτική ***II - Κοινή οργάνωση αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και καταργεί τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και την απόφαση 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

Η Ulrike Rodust παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pat the Cope Gallagher, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabella Lövin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Alain Cadec, Göran Färm, Ian Hudghton, James Nicholson, Νικόλαος Σαλαβράκος, Maria do Céu Patrão Neves, Isabelle Thomas και Jarosław Leszek Wałęsa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Gabriel Mato Adrover, Tonino Picula, Chris Davies, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Dubravka Šuica, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Guido Milana και Oleg Valjalo.

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Δαμανάκη και Ulrike Rodust.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.12.2013 και σημείο 7.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.12.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου