Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2066(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0349/2013

Συζήτηση :

PV 09/12/2013 - 21
CRE 09/12/2013 - 21

Ψηφοφορία :

PV 10/12/2013 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0545

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

21. Η διάσταση του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά - Η πρόοδος κατά την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών ενσωμάτωσης των Ρομά (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά [2013/2066(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000117/2013) που κατέθεσε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Πρόοδος που σημειώθηκε κατά την υλοποίηση της στρατηγικής των κρατών μελών για την ενσωμάτωση των Ρομά (2013/2924(RSP)) (B7-0528/2013)

Η Lívia Járóka παρουσιάζει την έκθεσή της.

Η Kinga Göncz αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Edit Bauer (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Minodora Cliveti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dimitar Stoyanov, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνει η Hélène Flautre, η οποία καταγγέλλει ορισμένες δηλώσεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τις οποίες χαρακτηρίζει εμπρηστικές και ρατσιστικές, και ζητεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων να επιληφθεί (ο Πρόεδρος τη διαβεβαιώνει ότι θα διαβιβάσει το αίτημα στους αρμοδίους).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Franz Obermayr, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον William (The Earl of) Dartmouth, Alajos Mészáros, María Irigoyen Pérez και Sari Essayah.

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Δαμανάκη και Lívia Járóka.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά (2013/2924(RSP)) (B7-0555/2013)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.12.2013 και σημείο 12.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου