Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 9 декември 2013 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Проверка на пълномощията
 6.Тълкуване на Правилника за дейността
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 9.Поправки (член 216 от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)
 11.Съобщения на председателството (срокове за въпроси с искане за устен отговор (член 117 от Правилника за дейността) и за писмени декларации (член 123 от Правилника за дейността))
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 14.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 15.Петиции
 16.Внесени документи
 17.Ред на работа
 18.Обща политика в областта на рибарството ***II - Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури ***II (разискване)
 19.Североизточна част на Атлантическия океан: риболов на дълбоководни запаси и риболов в международни води ***I - Положението с риболова на скумрия в североизточната част на Атлантическия океан (разискване)
 20.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мароко: протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие *** (разискване)
 21.Аспекти, свързани с равенството между половете, на европейската рамка за националните стратегии за интеграция на ромите - Напредък при прилагането на националните стратегии за интеграция на ромското население (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Преговори за сключване на споразумение за стратегическо партньорство ЕС — Канада (кратко представяне)
 24.Развитие и изграждане на държавните структури в Южен Судан (кратко представяне)
 25.Рамка за небанковите институции за възстановяване и излизане от кризата (кратко представяне)
 26.Индустриална политика на ЕС за космическия сектор (кратко представяне)
 27.CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа (кратко представяне)
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (285 kb) Присъствен списък (57 kb) 
 
Протокол (290 kb) Присъствен списък (36 kb) 
 
Протокол (323 kb) Присъствен списък (70 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност