Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 290kWORD 201k
Esmaspäev, 9. detsember 2013 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Volituste kontrollimine
 6.Kodukorra tõlgendamine
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 9.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)
 11.Juhatuse teated (kirjalikult vastatavate küsimuste (kodukorra artikkel 117) ja kirjalike deklaratsioonide (kodukorra artikkel 123) esitamise tähtajad)
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 14.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 15.Petitsioonid
 16.Esitatud dokumendid
 17.Tööplaan
 18.Ühine kalanduspoliitika ***II - Kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus ***II (arutelu)
 19.Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ***I - Makrelli püük Atlandi ookeani kirdeosas (arutelu)
 20.ELi ja Maroko vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokoll, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (arutelu)
 21.Romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku soolised aspektid - Edusammud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamisel (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.ELi ja Kanada strateegilise partnerluslepingu üle peetavad läbirääkimised (lühiettekanne)
 24.Lõuna-Sudaani areng ja riigi ülesehitamine (lühiettekanne)
 25.Pangandussektoriväliste asutuste maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik (lühiettekanne)
 26.ELi kosmosetööstuse poliitika (lühiettekanne)
 27.CARS 2020: Euroopa tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse nimel (lühiettekanne)
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president esines avaldusega, milles avaldas austust 5. detsembril 2013. aastal meie hulgast lahkunud Nelson Mandelale.

President avaldas austust ka 21. novembril 2013. aastal Riia kaubanduskeskuse katusevaringu 54 ohvri mälestusele.

Euroopa Parlament pidas minutilise leinaseisaku.

°
° ° °

Parlamendi president keelitas Ukraina ametivõime hoiduma igasugusest vägivalla kasutamisest Kiievi meeleavaldustes osalejate vastu ja kutsus kõiki osapooli alustama dialoogi.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Parlamendi koosseis

Lena Kolarska-Bobińska ja Rafał Trzaskowski on nimetatud alates 3. detsembrist 2013 Poola teaduspoliitika ministriks ning haldus- ja arvutiseerimisministriks.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 luges parlament nende ametikohad alates nimetatud kuupäevast vabaks ning sellest teavitatakse liikmesriigi asjaomaseid ametiasutusi.


5. Volituste kontrollimine

Parlament otsustas õiguskomisjoni ettepanekul kinnitada parlamendiliikmete Gabriele Stauneri ja Hiltrud Breyeri volitused alates 30. oktoobrist 2013 ja 31. oktoobrist 2013.


6. Kodukorra tõlgendamine

Vastavalt kodukorra artikli 211 lõikele 3 teavitas president parlamenti kodukorra artikli 202 lõike 5 järgmisest tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kellega nimetatud sätte kohaldamise osas konsulteeriti.

„Faktikogumise külastuste ja neid kajastavate aruannete ülesanne on anda parlamendi komisjonile vajalikku teavet, et arutada petitsiooni. Aruannete koostamine on eranditult külastuses osalejate vastutusalas ning nad püüavad saavutada konsensuse. Kui konsensusele ei jõuta, tuleb aruandes selgitada lahknevusi tuvastatud faktides või hinnangutes. Aruanne esitatakse parlamendi komisjonile heakskiitmiseks ühe hääletusega, välja arvatud kui komisjoni esimees avaldab asjakohasel juhul, et aruande osade kohta võib esitada muudatusettepanekuid. Kodukorra artikkel 52 ei kehti sellistele aruannetele ei vahetult ega analoogia põhjal. Kui komisjon ei kiida aruannet heaks, aruannet presidendile ei edastata.”

Kui enne järgmise päeva istungi avamist teisipäeval, 10. detsembril 2013 mõni fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget tõlgendust kodukorra artikli 211 lõike 4 kohaselt ei vaidlusta, loetakse see kinnitatuks. Vastupidisel juhul pannakse see parlamendis hääletusele.


7. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni Verts/ALE ja fraktsiooni PPE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

– väliskomisjon: Hiltrud Breyer

– delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks: Gabriele Stauner

– delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees: Gabriele Stauner

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


8. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Kooskõlas kodukorra artikli 87a lõikega 6 teatas komisjonide esimeeste konverentsi esimees Euroopa Parlamendi presidendile, et vastuväiteid ei ole esitatud järgmistele soovitustele:

- IMCO komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. oktoobri 2013. aasta delegeeritud määrusele ehitustoodete toimivusdeklaratsiooni veebisaidil avaldamise tingimuste kohta (C(2013)07086) – 2013/2928(DEA) (B7-0548/2013);

- INTA komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. oktoobri 2013. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) I, II ja IV lisa (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013).

Juhul kui 24 tunni jooksul ei esita mõni fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget nimetatud soovituste kohta vastuväiteid, loetakse soovitused heaks kiidetuks. Kui vastuväiteid esitatakse, pannakse soovitused hääletusele.

Parandused on kättesaadavad veebilehel „Séance en direct / Istungi teave” käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


9. Parandused (kodukorra artikkel 216)

Komisjonid REGI ja EMPL on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmised parandused:

- Parandus P7_TA(2013)0482(COR01) 20. novembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (P7_TA-PROV(2013)0482 - COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

- Parandus P7_TA(2013)0483(COR01) Euroopa Parlamendi seisukoha kohta, vastu võetud esimesel lugemisel 20. novembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 (P7_TA-PROV(2013)0483 - COM(2011)0607/2 - C7-0327/2011 - 2011/0268(COD))

- Parandus P7_TA(2013)0484(COR01) 20. novembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 (P7_TA-PROV(2013)0484 - COM(2011)0614 - C7-0328/2011 - 2011/0275(COD))

- Parandus P7_TA(2013)0485(COR01) 20. novembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil (P7_TA-PROV(2013)0485 - COM(2011)0611 - C7-0326/2011 - 2011/0273(COD))

- Parandus P7_TA(2013)0486(COR01) 20. novembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006 (P7_TA-PROV(2013)0486 - COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

- Parandus P7_TA(2013)0487(COR01) Euroopa Parlamendi seisukoha kohta, vastu võetud esimesel lugemisel 20. novembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta, et selgitada, lihtsustada ja parandada nende rühmituste asutamist ja kasutamist (P7_TA-PROV(2013)0487 - COM(2011)0610/2 - C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandused heakskiidetuks, kui hiljemalt kakskümmend neli tundi pärast nende teatavakstegemist ei esita fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget taotlust nende hääletusele panemiseks.

Parandused on kättesaadavad veebilehel „Séance en direct / Istungi teave” käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


10. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)

President teatas, et ta kirjutab kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (00067/2013/LEX - C7-0436/2013 - 2011/0401(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (00118/2013/LEX - C7-0438/2013 - 2011/0194(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse „Erasmus+”: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (00063/2013/LEX - C7-0439/2013 - 2011/0371(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 614/2007 (00070/2013/LEX - C7-0440/2013 - 2011/0428(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (00119/2013/LEX - C7-0441/2013 - 2011/0195(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „Loov Euroopa” (2014–2020) ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1718/2006/EÜ, nr 1855/2006/EÜ ja nr 1041/2009/EÜ (00077/2013/LEX - C7-0442/2013 - 2011/0370(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse tegevusprogramm Euroopa Liidu maksusüsteemide toimimise parandamiseks aastateks 2014–2020 („Fiscalis 2020”) ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1482/2007/EÜ (00033/2013/LEX - C7-0443/2013 - 2011/0341B(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu tollialane tegevusprogramm aastateks 2014–2020 („Toll 2020”) ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 624/2007/EÜ (00072/2013/LEX - C7-0444/2013 - 2011/0341A(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EMPs kohaldatav tekst) (00068/2013/LEX - C7-0445/2013 - 2011/0384(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegilise innovatsioonikava kohta: EIT panus innovaatilisemasse Euroopasse (00069/2013/LEX - C7-0446/2013 - 2011/0387(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) ning muudetakse otsust nr 283/2010/EL, millega luuakse tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” (00080/2013/LEX - C7-0447/2013 - 2011/0270(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” aastateks 2014 – 2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1906/2006 (00066/2013/LEX - C7-0448/2013 - 2011/0399(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) seoses selle siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäeva ja kohaldamise alguskuupäeva ning teatavate direktiivide (Solventsus I) kehtetuks tunnistamise kuupäevaga (00098/2013/LEX - C7-0449/2013 - 2013/0327(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile (00109/2013/LEX - C7-0450/2013 - 2013/0128(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL (00042/2013/LEX - C7-0451/2013 - 2011/0294(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid seadusandlikke akte põllumajandus- ja kalandusstatistika valdkonnas (00086/2013/LEX - C7-0452/2013 - 2012/0343(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätetega selliste liikmesriikide puhul, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse, ja seoses kulukohustustest vabastamise eeskirjadega teatavate liikmesriikide puhul ning lõppmakseid käsitlevate eeskirjadega (00101/2013/LEX - C7-0453/2013 - 2013/0156(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavatele liikmesriikidele Euroopa Sotsiaalfondist eraldatavate rahaliste vahenditega (00102/2013/LEX - C7-0454/2013 - 2013/0271(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (00065/2013/LEX - C7-0455/2013 - 2011/0138(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (00076/2013/LEX - C7-0456/2013 - 2011/0302(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja kasutamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 876/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 683/2008 (00026/2013/LEX - C7-0457/2013 - 2011/0392(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) (2014–2020) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1639/2006/EÜ (00058/2013/LEX - C7-0458/2013 – 2011/0394(COD)).


11. Juhatuse teated (kirjalikult vastatavate küsimuste (kodukorra artikkel 117) ja kirjalike deklaratsioonide (kodukorra artikkel 123) esitamise tähtajad)

Parlamendi president andis teada, et parlamendi praeguse koosseisu viimase osaistungjärgu toimumist (14. kuni 17. aprill 2014) arvesse võttes kohaldatakse järgmisi tähtaegu:

kirjalikult vastatavate küsimuste tähtaeg (kodukorra artikkel 117): 17. aprill 2014;

kirjalike deklaratsioonide esitamise tähtaeg (kodukorra artikkel 123): 17. jaanuar 2014.


12. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000094/2013), mille esitas(id) Salvatore Tatarella, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Anna Rosbach ja Kartika Tamara Liotard ENVI komisjoni nimel komisjonile: ELi rohelise taristu poliitika väljatöötamine (2013/2663(RSP)) (B7-0525/2013);

- (O-000113/2013), mille esitas(id) Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec ja Gabriel Mato Adrover PECH komisjoni nimel komisjonile: Makrelli püük Atlandi ookeani kirdeosas (2013/2890(RSP)) (B7-0526/2013);

- (O-000117/2013), mille esitas(id) Juan Fernando López Aguilar LIBE komisjoni nimel komisjonile: Edusammud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamisel (2013/2924(RSP)) (B7-0528/2013);

- (O-000133/2013), mille esitas(id) Vital Moreira INTA komisjoni nimel komisjonile: GSP+ järelevalvemehhanism ja GSP+ tulemuskaardid (2013/2959(RSP)) (B7-0527/2013).


13. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vaheline vabatahtlik partnerlusleping, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist;

- Ameerika Ühendriikidega sõlmitav muudetud vastastikuse mõistmise memorandum, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse;

- protokoll Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahel, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus;

- ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt San Marino Vabariigi vahelise koostöö- ja tolliliidu lepingu protokoll Horvaatia Vabariigi lisamiseks lepinguosaliste hulka seoses Euroopa Liiduga ühinemisega.


14. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teated Euroopa Parlamendi poolt 2013. aasta juuni osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonide ning 2013. aasta juuli osaistungjärgul vastu võetud seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnenud tegevuse kohta on avaldatud veebilehel "Séance en direct".


15. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

29/11/2013

Luigi Alfieri (nr 1590/2013); (nimi salastatud) (nr 1591/2013); (nimi salastatud) (nr 1592/2013); Kurt K. Gutermann (nr 1593/2013); Paul Wolf (nr 1594/2013 ); Juan Sevilla Pérez (Asociación de Vecinos La Torre de Moncofa (Castelló)) (nr 1595/2013); Précarité et pauvreté (nr 1596/2013); Markus Stutzenberger (nr 1597/2013); Bernhard Zuendorff (nr 1598/2013); (nimi salastatud) (nr 1599/2013); Marian Stefaniak (nr 1600/2013); Tanya Ivanova (nr 1601/2013); (nimi salastatud) (nr 1602/2013); (nimi salastatud) (nr 1603/2013); (nimi salastatud) (nr 1604/2013); (nimi salastatud) (nr 1605/2013); Antal Pucilowski (nr 1606/2013); (nimi salastatud) (nr 1607/2013); Olaf Vollmer (nr 1608/2013); Boualem Yahiaoui (nr 1609/2013); (nimi salastatud) (nr 1610/2013); (nimi salastatud) (nr 1611/2013); Sotirios Florakis (nr 1612/2013); (nimi salastatud) (nr 1613/2013); Christos Kanterakis (nr 1614/2013); Metodiev Miroslav (nr 1615/2013); Uta Rombach (nr 1616/2013); Marton Sándor (nr 1617/2013); Georg Heinz Hieronymus (nr 1618/2013); (nimi salastatud) (nr 1619/2013); Tadeusz Chmielewski (nr 1620/2013); (nimi salastatud) (nr 1621/2013); (nimi salastatud) (nr 1622/2013); (nimi salastatud) (nr 1623/2013); (nimi salastatud) (nr 1624/2013); (nimi salastatud) (nr 1625/2013); (nimi salastatud) (nr 1626/2013); (nimi salastatud) (nr 1627/2013); Bruno Terriou (nr 1628/2013); (nimi salastatud) (nr 1629/2013); (nimi salastatud) (nr 1630/2013); (nimi salastatud) (nr 1631/2013); Axel Mattes (nr 1632/2013); Anton Butz (nr 1633/2013); Wolfgang Dornbach (nr 1634/2013); (nimi salastatud) (nr 1635/2013); Michael Ruf (nr 1636/2013); D'Aniello Nunzia (nr 1637/2013); Wieslawa Arnoldsson (nr 1638/2013); (nimi salastatud) (nr 1639/2013); (nimi salastatud) (nr 1640/2013); (nimi salastatud) (nr 1641/2013); (nimi salastatud) (nr 1642/2013); (nimi salastatud) (nr 1643/2013); Peter Evans (nr 1644/2013); (nimi salastatud) (nr 1645/2013); Francisco Javier de Loma-Ossorio Quirós (nr 1646/2013); José Antonio Castillo Lobato (nr 1647/2013); Paul Mathieu Jongen (nr 1648/2013); Ángel Fustero Fustero (nr 1649/2013); Jesús Fernández Clemente (nr 1650/2013); Alexander W. Bauersfeld (nr 1651/2013); Accao de formaçao tas ns pro 02 (nr 1652/2013); Jean Papadopoulos (nr 1653/2013); Rosmarie Hennecke Gramatzki (nr 1654/2013); Laila Brice (nr 1655/2013); (nimi salastatud) (nr 1656/2013); Paul Ryan (nr 1657/2013); (nimi salastatud) (nr 1658/2013); (nimi salastatud) (nr 1659/2013); Fiona Fitzpatrick (Ballyhea Says No) (nr 1660/2013); (nimi salastatud) (nr 1661/2013); Dina Popova (nr 1662/2013); H Geldermann (nr 1663/2013); (nimi salastatud) (nr 1664/2013); (nimi salastatud) (nr 1665/2013); Petru Truță (Salvați cartierele Dămăroaia și Bucureștii Noi (nr 1666/2013); (nimi salastatud) (nr 1667/2013); (nimi salastatud) (nr 1668/2013); (nimi salastatud) (nr 1669/2013); (nimi salastatud) (nr 1670/2013); (nimi salastatud) (nr 1671/2013); (nimi salastatud) (nr 1672/2013); Jean Louis Miguel (nr 1673/2013); (nimi salastatud) (nr 1674/2013); (nimi salastatud) (nr 1675/2013); (nimi salastatud) (nr 1676/2013); (nimi salastatud) (nr 1677/2013); (nimi salastatud) (nr 1678/2013); (nimi salastatud) (nr 1679/2013); (nimi salastatud) (nr 1680/2013); (nimi salastatud) (nr 1681/2013); Lynda Garrett (nr 1682/2013); Lynda Landrith (nr 1683/2013); Sergio Troiano (nr 1684/2013); Martine Pritchard (nr 1685/2013); Pamela Jenkins (nr 1686/2013); (nimi salastatud) (nr 1687/2013); (nimi salastatud) (nr 1688/2013); (nimi salastatud) (nr 1689/2013); Sylvia Van Atta (many tears animal rescue) (nr 1690/2013); Jutta Blum (nr 1691/2013); (nimi salastatud) (nr 1692/2013); Maxine Galloway (9 allkirja) (nr 1693/2013); Martin Spiteri (11 allkirja) (nr 1694/2013); (nimi salastatud) (nr 1695/2013); Željko Stjepan Križanac (nr 1696/2013); ryane ward (nr 1697/2013); Stephen Harrison (nr 1698/2013); (nimi salastatud) (nr 1699/2013); (nimi salastatud) (nr 1700/2013); (nimi salastatud) (nr 1701/2013); (nimi salastatud) (nr 1702/2013); (nimi salastatud) (nr 1703/2013); (nimi salastatud) (nr 1704/2013); Antonio Jurado Checa (no. 1705/2013); José Ortega Ortega (nr 1706/2013); Sabine Kurjo McNeill (nr 1707/2013); Sohail Khan (nr 1708/2013); Sohail Khan (nr 1709/2013); Kyriakos Gkikas (nr 1710/2013); Rolandos Ioannou (nr 1711/2013); Hans Van Den Noort (nr 1712/2013); Alfredo Pallone (MPE) (nr 1713/2013); Elisabeth Schmock (nr 1714/2013); (nimi salastatud) (nr 1715/2013); Antoni Petru (Liga Dreptății Împotriva Corupției și Abuzurilor din România (nr 1716/2013); Christian Amand (Xirius Avocats) (nr 1717/2013); Otto Zettel (nr 1718/2013); Henk Bres (nr 1719/2013); Mariana Efthymiadou Muller (nr 1720/2013); Rosmarie Hennecke Gramatzki (nr 1721/2013); Barbara List (nr 1722/2013); (nimi salastatud) (nr 1723/2013); (nimi salastatud) (4 allkirja) (nr 1724/2013); (nimi salastatud) (nr 1725/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr 1726/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr 1727/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr 1728/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr 1729/2013); Flavio Miccono (nr 1730/2013); Flavio Miccono (nr 1731/2013); Flavio Miccono (nr 1732/2013); Massimo D'Agostino (nr 1733/2013); matteo la cara (nr 1734/2013); (nimi salastatud) (nr 1735/2013 ); José Javier Martínez Chantada (nr 1736/2013); Johanna MacRae (nr 1737/2013); Helen Ampt (Comitato contro l'ampliamento dell'aeroporto di Ampugnano Siena) (nr 1738/2013); (nimi salastatud) (nr 1739/2013); (nimi salastatud) (nr 1740/2013); (nimi salastatud) (nr 1741/2013); Peter DrusT (nr 1742/2013); Lesley Christensen (nr 1743/2013); Lesley Christensen (nr 1744/2013); Lesley Christensen (nr 1745/2013); Lesley Christensen (nr 1746/2013); Lesley Christensen (nr 1747/2013); Lesley Christensen (nr 1748/2013); Lesley Christensen (nr 1749/2013); Lesley Christensen (nr 1750/2013); Edith-Alexandra Brojba (nr 1751/2013); Laura Osorio Olave (nr 1752/2013); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (101 allkirja) (nr 1753/2013); (nimi salastatud) (nr 1754/2013); Natan Fater (nr 1755/2013); giorgio Gurrieri (nr 1756/2013); Lucila Benigni (nr 1757/2013); Hamid Leghima (nr 1758/2013); Thierry Paquet (nr 1759/2013); (nimi salastatud) (nr 1760/2013); Cruz Lima Yordy Andrés (nr 1761/2013); Cyril Grandpre (nr 1762/2013); Tiziana Castello (nr 1763/2013); Nikolay Antonov (nr 1764/2013); Agostino Carusi (nr 1765/2013); (nimi salastatud) (nr 1766/2013); James Paicopolos (nr 1767/2013); Pia Μαρτακη (nr 1768/2013); (nimi salastatud) (nr 1769/2013); (nimi salastatud) (nr 1770/2013) Luis Miguel Domínguez Mencía (Asociación Lobo Marley) (nr 1771/2013); (nimi salastatud) (nr 1772/2013); (nimi salastatud) (nr 1773/2013); (nimi salastatud) (nr 1774/2013); (nimi salastatud) (nr 1775/2013); Renzo De Santis (nr 1776/2013); Raimondo Leonetti (nr 1777/2013); Dean Jones (nr 1778/2013); Vincenzo Cavallaro (nr 1779/2013); Gilbert Ribes (nr 1780/2013); Stuart Tallack (nr 1781/2013); Michael Angelopoulos (nr 1782/2013); Theodoros Pitikaris (nr 1783/2013); Lionel Stéphane Gilberti (12 allkirja) (nr 1784/2013); (nimi salastatud) (nr 1785/2013); Matthias Scharinger (nr 1786/2013); Francesco Orbitello (nr 1787/2013); Stella Anastasopouloi Papadimitriou (nr 1788/2013 José Manuel Murias Díaz (nr 1789/2013); Nicodim Eugen Lupea (nr 1790/2013); Emilia Grandi (nr 1791/2013); Giuseppe Manfredi (9 allkirja) (nr 1792/2013); Christoph Palm (nr 1793/2013); Mohamed Bartal (nr 1794/2013); (nimi salastatud) (nr 1795/2013); (nimi salastatud) (53 allkirja) (nr 1796/2013); (nimi salastatud) (nr 1797/2013); Stanley Roche Busk (nr 1798/2013); Leszek Jenek (nr 1799/2013); (nimi salastatud) (nr 1800/2013); Marcos Antonio Encinas Romero (nr 1801/2013); (nimi salastatud) (nr 1802/2013); Etienne Chambolle (nr 1803/2013); Riccardo Lovatini (nr 1804/2013); GERD BOSL (nr 1805/2013); (nimi salastatud) (nr 1806/2013); Philippe Poppe (nr 1807/2013); Theodoros Pitikaris (nr 1808/2013); Marie-Rose Walthéry (nr 1809/2013); (nimi salastatud) (nr 1810/2013); (nimi salastatud) (nr 1811/2013); (nimi salastatud) (nr 1812/2013); Carla Sofía Santos (nr 1813/2013); Mateusz Wójtowicz (nr 1814/2013); Ildiko Bădescu (nr 1815/2013); Gareth Herd (nr 1816/2013); Søren Rasmussen (nr 1817/2013); (nimi salastatud) (nr 1818/2013); Susanne Jørgensen (nr 1819/2013); Kim Wittop Koning (nr 1820/2013); Antonio González Jiménez (10 allkirja) (nr 1821/2013); Francesco Guerrera (nr 1822/2013); Federico Facca (nr 1823/2013); Giuseppe Falzi (nr 1824/2013); Lorenzo Croce (nr 1825/2013); Francesco Era (nr 1826/2013); (nimi salastatud) (nr 1827/2013); Eva María Lozano Carpente (nr 1828/2013); Alberto Ruiz González (nr 1829/2013); (nimi salastatud) (nr 1830/2013); Jorge Abbad Ferrer (nr 1831/2013); Belén Pérez-Bryan (nr 1832/2013); (nimi salastatud) (nr 1833/2013); (nimi salastatud) (nr 1834/2013); (nimi salastatud) (nr 1835/2013); (nimi salastatud) (nr 1836/2013); (nimi salastatud) (nr 1837/2013); Antonio Matragrano (nr 1838/2013); (nimi salastatud) (nr 1839/2013); David Harris (nr 1840/2013); Francesco Di Pasquale (nr 1841/2013); (nimi salastatud) (nr 1842/2013); Jon Gergori Gibelondo Goienetxea (nr 1843/2013); Daniel Pietrzak (nr 1844/2013); (nimi salastatud) (nr 1845/2013); Liliane Senoyer (nr 1846/2013); Eugene Lukjanenko-Soifertis (nr 1847/2013); (nimi salastatud) (nr 1848/2013); Simone Dörner (nr 1849/2013); (nimi salastatud) (nr 1850/2013); Marius Ferestean (nr 1851/2013); Maija Zargarjana (nr 1852/2013); Paolo Pelini (nr 1853/2013); Francesco Orbitello (nr 1854/2013); Valery Matveev (nr 1855/2013); Laura Pasetti (nr 1856/2013); Stefano Kuzhicov (nr 1857/2013); Nicolas Tahon (nr 1858/2013); Dietrich Schmelling (nr 1859/2013); Аngelina Nedeva (nr 1860/2013); (nimi salastatud) (nr 1861/2013); Antonios Kyriazis (nr 1862/2013); (nimi salastatud) (nr 1863/2013); (nimi salastatud) (nr 1864/2013); Leszek Zalewski (nr 1865/2013); (nimi salastatud) (nr 1866/2013); (nimi salastatud) (nr 1867/2013); (nimi salastatud) (nr 1868/2013); (nimi salastatud) (nr 1869/2013); (nimi salastatud) (nr 1870/2013); (nimi salastatud) (nr 1871/2013); Andreas Netzer (6 allkirja) (nr 1872/2013); (nimi salastatud) (nr 1873/2013); Günter Dillikrath (nr 1874/2013); Dragica Sorli Mayer (nr 1875/2013); Giuseppe Sansone (nr 1876/2013); (nimi salastatud) (nr 1877/2013); (nimi salastatud) (nr 1878/2013); (nimi salastatud) (nr 1879/2013); Doris Povse (nr 1880/2013); Karsten Schulz (nr 1881/2013); Sergio Luis Sanabria Díaz (nr 1882/2013); Antonio Pagano (nr 1883/2013); (nimi salastatud) (nr 1884/2013); Florin Linte (nr 1885/2013); Mario Pingerna (nr 1886/2013); François Régis Deheurle (nr 1887/2013); (nimi salastatud) (nr 1888/2013); Gheorghe Teodor Porubszki (nr 1889/2013); Petrov Mario (nr 1890/2013); (nimi salastatud) (nr 1891/2013); (nimi salastatud) (nr 1892/2013); (nimi salastatud) (nr 1893/2013); (nimi salastatud) (nr 1894/2013); Wolfgang Hahn (nr 1895/2013); Riccardo Bonsi (nr 1896/2013); (nimi salastatud) (nr 1897/2013); Josefa Caridad Gimeno Bonet (nr 1898/2013); (nimi salastatud) (nr 1899/2013); Ivan Zlatinov (nr 1900/2013); (nimi salastatud) (nr 1901/2013); Paul Mangen (nr 1902/2013); (nimi salastatud) (nr 1903/2013); (nimi salastatud) (nr 1904/2013); José Manuel Parceiro (nr 1905/2013); Olga Figueredo Alonso (nr 1906/2013); Petra Ney (nr 1907/2013); (nimi salastatud) (nr 1908/2013); Renato Lelli (nr 1909/2013); Ludwig Bühlmeier (nr 1910/2013); Christian Huwer (nr 1911/2013); Antonio Valenciano Sal (Asociación ANDET ) (nr 1912/2013); (nimi salastatud) (nr 1913/2013); Ildiko Bădescu (nr 1914/2013); Yasmin Salem (nr 1915/2013); Janusz Małkowicz (nr 1916/2013); Tanja Rodowski (nr 1917/2013); Duncan Anderson (nr 1918/2013); Mark Tedman (nr 1919/2013); Dănuț Sivu (nr 1920/2013); (nimi salastatud) (nr 1921/2013); Francisco Garia Bermúdez (nr 1922/2013); (nimi salastatud) (nr 1923/2013); Marcel Gheaja (nr 1924/2013); Rosario Quirós Bellido (nr 1925/2013); (nimi salastatud) (nr 1926/2013); Günter Lorbeer (nr 1927/2013); Christopher Lauer (nr 1928/2013); (nimi salastatud) (nr 1929/2013); Krystian Kaczmarek (nr 1930/2013); Mark Debruyne (nr 1931/2013); Werner Walter (nr 1932/2013); Danuta Janoszka (nr 1933/2013); Markus Stutzenberger (nr 1934/2013); Karolina Chmielewska (nr 1935/2013); (nimi salastatud) (nr 1936/2013); Eric Marck (nr 1937/2013); Hans Oppermann (nr 1938/2013); Ewa Cieśla (nr 1939/2013); (nimi salastatud) (nr 1940/2013); Karsten Schulz (nr 1941/2013); (nimi salastatud) (nr 1942/2013); Ralph Haberkern (nr 1943/2013); Edgar Hans Michael Schwarz (nr 1944/2013); Alexander Kähny (nr 1945/2013); (nimi salastatud) (nr 1946/2013); (nimi salastatud) (nr 1947/2013); (nimi salastatud) (nr 1948/2013); Thomas Daub (nr 1949/2013); Święcicki Marcin (nr 1950/2013); Peter Barwe (nr 1951/2013); Thomas Daub (nr 1952/2013); Giovanni Cipriano (nr 1953/2013); Søren Lindegaard Larsen (nr 1954/2013); LiseLotte Trab (nr 1955/2013); Sebastian Rickers (nr 1956/2013); Jacek Szyposz (nr 1957/2013); José Mª Sánchez Fernández (nr 1958/2013); Tudor Neda-Cojocaru (nr 1959/2013); (nimi salastatud) (nr 1960/2013); Edward Marnell (nr 1961/2013); (nimi salastatud) (nr 1962/2013); ALexander Mercedes Würfl (nr 1963/2013); Alexander Mercedes Würfl (nr 1964/2013); Alexander Mercedes Würfl (nr 1965/2013); Samuel Hilliger (nr 1966/2013); Samuel Martín-Sosa Rodríguez (nr 1967/2013); Luigino Bucchi (nr 1968/2013); Peter Pichler (nr 1969/2013); Paul Wolf (nr 1970/2013); David Puy Sánchez (nr 1971/2013); Miloš Labović (nr 1972/2013); Lothar Liebetrau (nr 1973/2013); Alexander Sandelin (nr 1974/2013); Ioan Dușcaș (nr 1975/2013); Ibrahim Kheiredin (nr 1976/2013); Carlos Asseiceira (nr 1977/2013); Mária Kořínková (nr 1978/2013); Nicolo Provenzano (nr 1979/2013); (nimi salastatud) (nr 1980/2013); (nimi salastatud) (nr 1981/2013); (nimi salastatud) (nr 1982/2013); (nimi salastatud) (nr 1983/2013); Margareta Nan (nr 1984/2013); (nimi salastatud) (nr 1985/2013); (nimi salastatud) (nr 1986/2013); (nimi salastatud) (nr 1987/2013); Jarosław Marszałek (nr 1988/2013); Joan Matllo Creus (nr 1989/2013); Enric Puigventós Roy (nr 1990/2013); Joan Puig Cordón (nr 1991/2013); Dorian Zor (nr 1992/2013); Alain Sebag (nr 1993/2013); Vasile Silviu Gole (nr 1994/2013); Ciprian Manolache (nr 1995/2013); Oana Gabriela Hârjău (nr 1996/2013); Anna Belmonte (nr 1997/2013); (nimi salastatud) (nr 1998/2013); TODOR WOJNIKOW (HOTEL VOYNIKOV) (nr 1999/2013); (nimi salastatud) (nr 2000/2013);

05/12/2013

(nimi salastatud) (nr 2001/2013); Henryk Kamecki (nr 2002/2013); Lana Bastašić (nr 2003/2013); Willi Breuer (nr 2004/2013); (nimi salastatud) (nr 2005/2013); Cătălin Valeriu Olteanu (nr 2006/2013); (nimi salastatud) (nr 2007/2013); Juan Jesús Aldama León (nr 2008/2013); Javier Bañuelos Llana (nr 2009/2013); Alexander Sielicki (nr 2010/2013); (nimi salastatud) (nr 2011/2013); (nimi salastatud) (nr 2012/2013); Salvador Mañé Farré (nr 2013/2013); Rita Cappiello (nr 2014/2013); Aitor Uriarte Bautista (nr 2015/2013); Florian Ioniță (nr 2016/2013); (nimi salastatud) (nr 2017/2013); Albert de la Peña Guillén (nr 2018/2013); Albert de la Peña Guillén (nr 2019/2013); Francisco Miguel Castejón Magaña (nr 2020/2013); Manuel Alfonso Soto Aguilar (nr 2021/2013); Aparicio Moreno (nr 2022/2013); (nimi salastatud) (nr 2023/2013); Jaime Núnez (nr 2024/2013); Jose António Ventura Ricardo (nr 2025/2013); (nimi salastatud) (nr 2026/2013); Gennaro Sepe (nr 2027/2013); (nimi salastatud) (nr 2028/2013); (nimi salastatud) (nr 2029/2013); Giuseppe Cervi (nr 2030/2013); Elvy Zappetti (nr 2031/2013); ); Nuria Menéndez de Llano Rodríguez (nr 2032/2013); (nimi salastatud) (nr 2033/2013); (nimi salastatud) (nr 2034/2013); (nimi salastatud) (nr 2035/2013); (nimi salastatud) (nr 2036/2013); (nimi salastatud) (nr 2037/2013); (nimi salastatud) (nr 2038/2013); (nimi salastatud) (nr 2039/2013); Pedro Mendizábal Ibergallartu (nr 2040/2013); Philip Lundin (nr 2041/2013); Marián Kurhajec (nr 2042/2013); Raluca Elvira Fecioru (nr 2043/2013); (nimi salastatud) (nr 2044/2013); Giorgos Floras (nr 2045/2013); Carlo Marino (nr 2046/2013); (nimi salastatud) (nr 2047/2013); Tomislav Tustić (nr 2048/2013); Rainer Glaser (nr 2049/2013); Guadalupe Almagro Rocamora (nr 2050/2013); Martina Kurz (nr 2051/2013); Domenico Pedretti (nr 2052/2013); Jörg Huber (nr 2053/2013); Andreas Mayr (nr 2054/2013); (nimi salastatud) (nr 2055/2013); Cesare Rizzi (nr 2056/2013); Maria Monosi(nr 2057/2013); (nimi salastatud) (nr 2058/2013); (nimi salastatud) (nr 2059/2013); (nimi salastatud) (nr 2060/2013); (nimi salastatud) (nr 2061/2013); Petrus M J Cremers (nr 2062/2013); Giuseppe Ursini (Codacons) (nr 2063/2013); (nimi salastatud) (nr 2064/2013); (nimi salastatud) (nr 2065/2013); Gredo Förster (nr 2066/2013); José Díez-Lanza Eguiguren (nr 2067/2013); Lorenzo Croce (nr 2068/2013); (nimi salastatud) (nr 2069/2013); Ignazio Cubeddu (nr 2070/2013); Dieter Wenig (nr 2071/2013); Józef Suszczewicz (nr 2072/2013); Rolandos Ioannou (nr 2073/2013); Georgia Alexiou (nr 2074/2013); Mihaela-Violeta Enescu (nr 2075/2013); Emma Trott (nr 2076/2013); (nimi salastatud) (nr 2077/2013); (nimi salastatud) (nr 2078/2013); (nimi salastatud) (nr 2079/2013); (nimi salastatud) (nr 2080/2013); George F.A. Dalli (nr 2081/2013); Jovo Cvjetković (nr 2082/2013); Viktor Jeckel (nr 2083/2013); (nimi salastatud) (nr 2084/2013); Bergfeld Sonja (nr 2085/2013); Santiago García Aranda (nr 2086/2013); Mauricio Drews (nr 2087/2013); Francesca Della Valle (nr 2088/2013); Thomas Quade (nr 2089/2013); Esteban Borobia Peña (nr 2090/2013); Emiliano Fatello (nr 2091/2013); Renato Lelli (nr 2092/2013); (nimi salastatud) (nr 2093/2013); Otto Hans Goßler (nr 2094/2013); (nimi salastatud) (nr 2095/2013); Scott McDonald (nr 2096/2013); (nimi salastatud) (nr 2097/2013); Ahmet Aydın (nr 2098/2013); Vinkler Ilona (nr 2099/2013); (nimi salastatud) (nr 2100/2013); Joseph Montanaro (nr 2101/2013); Heinz W. Koch (nr 2102/2013); Michael Wolfgang Mayerl (nr 2103/2013); (nimi salastatud) (nr 2104/2013); Sandra Scheck (nr 2105/2013); Gheorghe Bordianu (nr 2106/2013); (nimi salastatud) (nr 2107/2013); (nimi salastatud) (nr 2108/2013); Graham Corgan (nr 2109/2013); Fabio Álvarez Anacona (nr 2110/2013); (nimi salastatud) (nr 2111/2013); Michail Syrakis (nr 2112/2013); Pia Berrend (nr 2113/2013); Giorgio Perrod (nr 2114/2013); (nimi salastatud) (nr 2115/2013); (nimi salastatud) (nr 2116/2013); Jean Guy Le Roux (nr 2117/2013); (nimi salastatud) (nr 2118/2013); Anthony Tovey (nr 2119/2013); Luis Miguel Villacampa Montull (nr 2120/2013); Gudrun Tönnes (nr 2121/2013); Petra Stendebach (nr 2122/2013); Francis Higgins (nr 2123/2013); Francis Johanns (nr 2124/2013); (nimi salastatud) (nr 2125/2013); Filippo Villani (nr 2126/2013); (nimi salastatud) (nr 2127/2013); Eva Johansson (nr 2128/2013); Mattia Branco (nr 2129/2013); Leandro España Balbás (nr 2130/2013); Renato Lelli (nr 2131/2013); José Segura González (nr 2132/2013); (nimi salastatud) (nr 2133/2013); (nimi salastatud) (nr 2134/2013); Alda María Inés La Rosa (nr 2135/2013); Paul Boerdam (nr 2136/2013); Silviu Timoftei (nr 2137/2013); Hermann Erb (nr 2138/2013); Bernd Wolf (nr 2139/2013); Dursun Kolu (nr 2140/2013); (nimi salastatud) (nr 2141/2013); (nimi salastatud) (nr 2142/2013); (nimi salastatud) (nr 2143/2013); (nimi salastatud) (nr 2144/2013); Tevfik Erdem (nr 2145/2013); Yusuf Kolu (nr 2146/2013); (nimi salastatud) (nr 2147/2013); Foster Gredo (nr 2148/2013); Ergin Duru (nr 2149/2013); (nimi salastatud) (nr 2150/2013); (nimi salastatud) (nr 2151/2013); Hans-Jürgen Rauls (nr 2152/2013); Foster Gredo (nr 2153/2013); Daniela Brîndușa Maxim (nr 2154/2013); Gheorghe Bordianu (nr 2155/2013); Joseph-Christos Kondylakis (nr 2156/2013); Hans-Jürgen Rauls (nr 2157/2013); (nimi salastatud) (nr 2158/2013); Dolores Morales Berenguel (nr 2159/2013); Gaetano Savoca (nr 2160/2013); Ernesto Vázquez-Rey e Farto (nr 2161/2013); Uboldi Vilma (nr 2162/2013); Yamina Madouri (nr 2163/2013); Edouard Meyer (nr 2164/2013); Bruno Massimilla (nr 2165/2013); (nimi salastatud) (nr 2166/2013); Claudia Casetti (nr 2167/2013); Mohammed Bello Halilu (nr 2168/2013); Irini Ioannidou Raymondou (nr 2169/2013); (nimi salastatud) (nr 2170/2013); Εufrosyni Sdona (nr 2171/2013); Christian Lichtenauer (nr 2172/2013); Gredo Förster (nr 2173/2013); Josef Ruckgaber (nr 2174/2013); Claudia Sckaer (nr 2175/2013); Rosario Quirós Bellido (nr 2176/2013); (nimi salastatud) (nr 2177/2013); (nimi salastatud) (nr 2178/2013); Jf Keller (nr 2179/2013); (nimi salastatud) (nr 2180/2013); Thomas Kahl (nr 2181/2013); (nimi salastatud) (nr 2182/2013); Dinko Peichev (nr 2183/2013); Joachim Jochens (nr 2184/2013); Irving Boltar (nr 2185/2013); Jens Knipphals (nr 2186/2013); Vlado Iljkić (nr 2187/2013); Giovanni Giuliari (nr 2188/2013); (nimi salastatud) (nr 2189/2013); Hermann Danne (nr 2190/2013); Piero Bruni (Associazione lago di Bolsena volontariato) (nr 2191/2013); Juan José Rodríguez Marrero (nr 2192/2013); (nimi salastatud) (nr 2193/2013); Ghiorghi Foca (nr 2194/2013); Panu Partanen (nr 2195/2013); José Manuel Rodrigues de Abreu (nr 2196/2013); Pekka Ylinen (nr 2197/2013); (nimi salastatud) (nr 2198/2013); Maria-Isabel Galvani (nr 2199/2013); Alan Levey (nr 2200/2013); Jordi Joan Ferré i Jimenez (nr 2201/2013); Cristina García Moreno (nr 2202/2013); (nimi salastatud) (nr 2203/2013); (nimi salastatud) (nr 2204/2013); (nimi salastatud) (nr 2205/2013); Montserrat Domeque Serrano (nr 2206/2013); Violante Sion (nr 2207/2013); (nimi salastatud) (nr 2208/2013); Marie-Christine Baffoux-Kays (nr 2209/2013); (nimi salastatud) (nr 2210/2013); Alexander Downes (nr 2211/2013); Gianluigi Tamburini (nr 2212/2013); Pavlos Stamatopoulos (nr 2213/2013); Antonio Spirito (nr 2214/2013); (nimi salastatud) (nr 2215/2013); Bernd Marterer (nr 2216/2013); (nimi salastatud) (nr 2217/2013); (nimi salastatud) (nr 2218/2013); Lamya Chaouki (nr 2219/2013); (nimi salastatud) (nr 2220/2013); Uwe Rutter (nr 2221/2013); Angelo Alfani (nr 2222/2013); Nicole Liebert (nr 2223/2013); Detlef Zöllner (nr 2224/2013); William Van Mossevelde (nr 2225/2013); Wojciech Kozłowski (nr 2226/2013); Bo Bergstrand (nr 2227/2013); Santiago del Olmo del Olmo (nr 2228/2013); María Jesús Caubilla Malleu (nr 2229/2013); (nimi salastatud) (nr 2230/2013); (nimi salastatud) (nr 2231/2013); Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini Rossi) (nr 2232/2013); (nimi salastatud) (nr 2233/2013); (nimi salastatud) (nr 2234/2013); (nimi salastatud) (nr 2235/2013); Vihren Hristov (Yugenpotokihorata = South Stream and people) (nr 2236/2013); José Luis Fernández Fernández (Ayuntamiento de Belvis de la Jara) (nr 2237/2013); (nimi salastatud) (nr 2238/2013); (nimi salastatud) (nr 2239/2013); Pilar Vidal Álvarez (nr 2240/2013); (nimi salastatud) (nr 2241/2013); (nimi salastatud) (nr 2242/2013); Miriam Pardo Navarro (nr 2243/2013); Nicodim Eugen Lupea (nr 2244/2013); (nimi salastatud) (nr 2245/2013); (nimi salastatud) (nr 2246/2013); Pietro Errico (nr 2247/2013); Theodoros Anastasiadis (nr 2248/2013); (nimi salastatud) (nr 2249/2013); Mihai Miru (nr 2250/2013); (nimi salastatud) (nr 2251/2013); Dimitur Balkandzhiev (nr 2252/2013); Kyriaki Papadopoulou (nr 2253/2013); Francesc Xavier Piqué Andreu (nr 2254/2013); Günter Herbert Gutsche (nr 2255/2013); Günter Herbert Gutsche (nr 2256/2013); Milcho Milchev (nr 2257/2013); (nimi salastatud) (nr 2258/2013); Antonio Galantino (Studio legale Galantino) (nr 2259/2013);

06/12/2013

Christian Dirk Ludwig (nr 2260/2013); Daniel Ungurian (nr 2261/2013); Köntis Ivett (nr 2262/2013); Xavier Jene Petschen (nr 2263/2013); Francesco Era (nr 2264/2013); Davor Peremin (nr 2265/2013); (nimi salastatud) (nr 2266/2013); Ion-Augustin Paveleanu (nr 2267/2013); Noël Masson (nr 2268/2013); Ion Augustin Paveleanu (nr 2269/2013); Oscar Crespo Bezanilla (9 allkirja) (nr 2270/2013); (nimi salastatud) (nr 2271/2013); Raymonde Dubois (nr 2272/2013); (nimi salastatud) (nr 2273/2013); López Ramírez (46 allkirja) (nr 2274/2013); Panagiotis Papakonstantinou (21 allkirja) (nr 2275/2013); Francesco Previte (nr 2276/2013); Hans-Jörg Boschner (nr 2277/2013); (nimi salastatud) (nr 2278/2013); Wolfgang Schröder (nr 2279/2013); (nimi salastatud) (nr 2280/2013); (nimi salastatud) (nr 2281/2013); (nimi salastatud) (nr 2282/2013); (nimi salastatud) (nr 2283/2013); Marton Sándor (nr 2284/2013); Tobias Kienzler (nr 2285/2013); Florentina Miu (nr 2286/2013); Ale Ambrasaite (nr 2287/2013); Franc Majcen (nr 2288/2013); Aris Louvris (nr 2289/2013); Maciej Juska (nr 2290/2013); Marios Achilleos (nr 2291/2013); Óscar Aurelio Cueva Sánchez (nr 2292/2013); Paraschiva Mateiu (nr 2293/2013); Iván Ramos Guillén (nr 2294/2013); Francesco Paolo Zita (nr 2295/2013); (nimi salastatud) (nr 2296/2013); Dilva Rosa Vaccaro (nr 2297/2013); Francesco Era (nr 2298/2013); Cadahia Victoria (nr 2299/2013); Maria-Cristina Oanea (nr 2300/2013); Dalnoki István (nr 2301/2013); Detlef Zöllner (nr 2302/2013); Jurgen Brul (nr 2303/2013); Sascha Simon (nr 2304/2013); Pavel Chleborad (nr 2305/2013); Herbert Warmbrunn (nr 2306/2013); Stephen Geraghty (nr 2307/2013); Pascal Lembree (nr 2308/2013); (nimi salastatud) (nr 2309/2013); Aris Louvris (nr 2310/2013); Carlos Farre Berga (nr 2311/2013); Roberto Cossu (nr 2312/2013); Karsten Speckin (nr 2313/2013); (nimi salastatud) (nr 2314/2013); Gredo Förster (nr 2315/2013); (nimi salastatud) (nr 2316/2013); Lorellay Reggentin (nr 2317/2013); Pura Peris García (nr 2318/2013); Asta Pravilonytė (nr 2319/2013); Andreu Suriol Ribé (nr 2320/2013); Juan Redondo Martínez (7 allkirja) (nr 2321/2013); Abier Hasen (3 allkirja) (nr 2322/2013); Tomasz Puciłowski (nr 2323/2013); (nimi salastatud) (nr 2324/2013); (nimi salastatud) (nr 2325/2013); Jan-Erik Hansen (nr 2326/2013); Jan-Erik Hansen (nr 2327/2013); Günter Zimmek (nr 2328/2013); Virgilio Di Cesare (nr 2329/2013); (nimi salastatud) (nr 2330/2013); Pöhlmann Alexander (nr 2331/2013); Corrado Barone (nr 2332/2013); Aniceta Barua (nr 2333/2013); Manuel Moiteiro Pereira da Silva (nr 2334/2013); Dardan Haxhija (nr 2335/2013); Jan-Erik Hansen (nr 2336/2013); Jan-Erik Hansen (nr 2337/2013); María Navarro Diego (nr 2338/2013); Olaf Vollmer (nr 2339/2013); Gerwert Monika (nr 2340/2013); Oliver Steiner (nr 2341/2013); Renzo Allegrini (nr 2342/2013); Taylin Aroche Bonilla (nr 2343/2013); Nicolae Bogdan Suditu (nr 2344/2013); Gredo Förster (nr 2345/2013); Gredo Förster (nr 2346/2013); (nimi salastatud) (nr 2347/2013); Daniel Peña Jordana (nr 2348/2013); Elke Lindenmeir (nr 2349/2013); Oliver Steiner (nr 2350/2013); (nimi salastatud) (nr 2351/2013); Elisabet Sumsi (nr 2352/2013); (nimi salastatud) (nr 2353/2013); Abdul Samed Veli (nr 2354/2013); Marie-Claire Bero (nr 2355/2013); Marvin Hannott (nr 2356/2013); Bogdan Stoenescu (nr 2357/2013); Pryde Vadim (nr 2358/2013); Ernst Billeth (nr 2359/2013); José Manuel Cuartero Lores (nr 2360/2013); (nimi salastatud) (nr 2361/2013); Juana Cruz Elena Vela Palacios (nr 2362/2013); João Silva (nr 2363/2013); (nimi salastatud) (nr 2364/2013); María Amparo Segura Tudela (nr 2365/2013); Günter Dillikrath (nr 2366/2013); Daniela Breščan (nr 2367/2013); (nimi salastatud) (nr 2368/2013); Ana López-Cózar Molina (nr 2369/2013); Matthias Korf (nr 2370/2013); Walter Reimer (nr 2371/2013); María López-Dóriga (nr 2372/2013); Margaret Mulligan (nr 2373/2013); (nimi salastatud) (nr 2374/2013); (nimi salastatud) (nr 2375/2013); Oana Andreea Chirilă (nr 2376/2013); (nimi salastatud) (nr 2377/2013); John Parsons (Costa del Sol Action Group) (nr 2378/2013); Jan Zámečník (nr 2379/2013); Francesco Era (nr 2380/2013); Andrew Hubner (nr 2381/2013); Robert Duch (nr 2382/2013); Heinz Mutzek (nr 2383/2013); (nimi salastatud) (nr 2384/2013); Knut Klawohn (nr 2385/2013); (nimi salastatud) (nr 2386/2013); Sébastien Valembois (nr 2387/2013); (nimi salastatud) (nr 2388/2013); Rodolfo Marusi Guareschi (nr 2389/2013); (nimi salastatud) (nr 2390/2013); Carolin Janker (nr 2391/2013); Marco Da Prato (nr 2392/2013); Peter Ziura (nr 2393/2013); Mihai Marin (nr 2394/2013); Massimiliano Zarri (nr 2395/2013); Itziar Gradín San Martín (nr 2396/2013); Terence Corish (nr 2397/2013); (nimi salastatud) (nr 2398/2013); (nimi salastatud) (nr 2399/2013); Filomena Spano (nr 2400/2013); Enrique Pagan Acuyo (nr 2401/2013); (nimi salastatud) (nr 2402/2013); Rodrigo del Saz Albert (nr 2403/2013); Flavio Miccono (nr 2404/2013); Flavio Miccono (nr 2405/2013); (nimi salastatud) (nr 2406/2013); Alpha Oumar Diallo (nr 2407/2013); Victor Ruse (nr 2408/2013); Dieter Glöckner (nr 2409/2013); Ronald Ho-Sam-Sooi (nr 2410/2013); Johannes Seemann (nr 2411/2013); Maria Heinz (nr 2412/2013); Mircea Gheorghe Bogorin (nr 2413/2013); Ana Ma Guerra (nr 2414/2013); (nimi salastatud) (nr 2415/2013); Lina Falco (nr 2416/2013); (nimi salastatud) (nr 2417/2013); (nimi salastatud) (nr 2418/2013); (nimi salastatud) (nr 2419/2013) Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury „Mierzeszyn” (nr 2420/2013); Andrew Colin Gaisford (nr 2421/2013); Helmut Schaepe (nr 2422/2013); Valerie Merandat (nr 2423/2013); Rosa María Cammany Dorr (Instituto de prospectiva y análisis de la realidad social Krebs sl) (nr 2424/2013); Liliane Senoyer (nr 2425/2013); (nimi salastatud) (nr 2426/2013); Alessandro GrazianI (nr 2427/2013); Francisco Moro Fernández (Coordinadora de trabajadores de Andalucía) (nr 2428/2013); Nicolae Mădălin Ștefănescu (nr 2429/2013); Francis Brandy (nr 2430/2013); (nimi salastatud) (nr 2431/2013); Robert Cristian Andrei (nr 2432/2013); Francesco Era (nr 2433/2013); Alpha Oumar Diallo (nr 2434/2013); Rocco Antonio Costanzo (nr 2435/2013); Ángel José Grande González (nr 2436/2013); Patrick Huslig (nr 2437/2013); Doros POLYKARPOU (nr 2438/2013); (nimi salastatud) (nr 2439/2013); Lauzinete Manzioli (nr 2440/2013); (nimi salastatud) (nr 2441/2013); Reinaldo Antonio Vicente Guimarães (nr 2442/2013); Philippe Martinot (nr 2443/2013); (nimi salastatud) (nr 2444/2013); Michael Grefen (nr 2445/2013); (nimi salastatud) (nr 2446/2013); Charlotte O'Brien (nr 2447/2013); Angelos Nkartzonis (nr 2448/2013); Alexandru Flore (nr 2449/2013); Rainer Klein (nr 2450/2013); Jean marie Meuwissen (nr 2451/2013); Philippe Storelli (nr 2452/2013); Nancy Schouten (nr 2453/2013); (nimi salastatud) (nr 2454/2013); (nimi salastatud) (nr 2455/2013); Sergy Alpin (nr 2456/2013); Ugo Papa (nr 2457/2013); Christian Müller (nr 2458/2013); (nimi salastatud) (nr 2459/2013); Colette Rouesne (nr 2460/2013); Blanka Strnadová (nr 2461/2013); Anthony P. Zannoni (nr 2462/2013); Frohgemut Hambsch (nr 2463/2013); (nimi salastatud) (nr 2464/2013); (nimi salastatud) (nr 2465/2013); Stefano Di Cola (nr 2466/2013); (nimi salastatud) (nr 2467/2013); Roy FOX (nr 2468/2013); (nimi salastatud) (nr 2469/2013); Michael Budd (nr 2470/2013); David Little (nr 2471/2013); (nimi salastatud) (nr 2472/2013); Alė Ambrasaitė (nr 2473/2013); Alina Georgiana Frimu (nr 2474/2013); (nimi salastatud) (nr 2475/2013); (nimi salastatud) (nr 2476/2013); (nimi salastatud) (nr 2477/2013); Marco Tellaroli (5 allkirja) (nr 2478/2013); Rafael Navarro García (13 allkirja) (nr 2479/2013); Gianluigi Tamburini (nr 2480/2013); Giorgio Piantoni (nr 2481/2013); Francisco José Iguiño Castro (nr 2482/2013); (nimi salastatud) (nr 2483/2013); Alessandro Pietri (nr 2484/2013); (nimi salastatud) (nr 2485/2013); (nimi salastatud) (nr 2486/2013); Daniel Lefebvre (nr 2487/2013); (nimi salastatud) (nr 2488/2013); Mateo Živković (nr 2489/2013); Lasse Teräväinen (nr 2490/2013); Josiane Marche (nr 2491/2013); Elio Volpolini (nr 2492/2013); Klaus Gerhard (nr 2493/2013); Schütz Thomas (nr 2494/2013); Christian Nitschke (nr 2495/2013); Ludwig Gramüller (nr 2496/2013); Ramón Benjamín Montenegro Llorente (nr 2497/2013); Bogusława Głażewska (nr 2498/2013); Greet Rijntjes (nr 2499/2013); Regina Puzyrewska Wasiak (nr 2500/2013).


16. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11.juuli 2007.aasta määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12.detsembri 2006.aasta määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus (COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, LIBE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põllumajandussaaduste ja -toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides (COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

CONT, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2007/124/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi „Turvalisus ja vabaduste kaitse” raames eriprogramm „Terrorismi ning muude julgeolekuriskide ennetamine, nendeks valmisolek ja nende tagajärgede likvideerimine” (15187/2013 - C7-0418/2013 - 2013/0281(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega sõlmitakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning San Marino Vabariigi vahelise koostöö- ja tolliliidu lepingu protokoll, milles käsitletakse Horvaatia Vabariigi lepinguosaliseks saamist seoses selle riigi ühinemisega Euroopa Liiduga (13694/2013 - C7-0419/2013 - 2013/0273(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/546/EÜ kohaldamisaja osas (COM(2013)0781 - C7-0420/2013 - 2013/0387(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

PECH, ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 13. märtsi 1997. aasta määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

AGRI, CONT, LIBE

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 42/2013 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0101/2013 - C7-0422/2013 - 2013/2281(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Kandidaat ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu esimehe ametikohale - Danièle Nouy (N7-0103/2013 - C7-0424/2013 - 2013/0901(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Costa Rica, El Salvadori, Guatemala, Hondurase, Nicaragua ja Panama Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, välja arvatud selle artikli 49 lõike 3 osas (12399/2013 - C7-0425/2013 - 2012/0219A(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Costa Rica, El Salvadori, Guatemala, Hondurase, Nicaragua ja Panama Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta seoses selle artikli 49 lõikega 3 (12400/2013 - C7-0426/2013 - 2012/0219B(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset (COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 44/2013 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0104/2013 - C7-0432/2013 - 2013/2282(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus laevade ning nafta- ja gaasirajatiste põhjustatud merereostuse tõrjega seotud Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevuse mitmeaastase rahastamise kohta (COM(2013)0174 - C7-0089/2013 - 2013/0092(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Keith Taylor (A7-0300/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ühise müügiõiguse kohta (COM(2011)0635 - C7-0329/2011 - 2011/0284(COD)) - JURI komisjon - Raportöörid: Luigi Berlinguer, Klaus-Heiner Lehne (A7-0301/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Bangladeshist pärit riisi impordi kohta (COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Paul Murphy (A7-0304/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu programm, mille alusel toetatakse teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas perioodil 2014–2020 (COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 92/58/EMÜ, 92/85/EMÜ, 94/33/EÜ ja 98/24/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Sari Essayah (A7-0319/2013)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, mis käsitleb vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus, sõlmimise kohta (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Helmut Scholz (A7-0332/2013)

- Raport pangandussektoriväliste asutuste maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta (2013/2047(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse toodete turujärelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 1999/5/EÜ, 2000/9/EÜ, 2000/14/EÜ, 2001/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2007/23/EÜ, 2008/57/EÜ, 2009/48/EÜ, 2009/105/EÜ, 2009/142/EÜ ja 2011/65/EL ning määrust (EL) nr 305/2011, määrust (EÜ) nr 764/2008 ja määrust (EÜ) nr 765/2008 (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

- Raport romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku sooliste aspektide kohta (2013/2066(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

- Raport pilvandmetöötluse võimaluste kasutamise kohta Euroopas (2013/2063(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Pilar del Castillo Vera (A7-0353/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijatele mõeldud toodete ohutust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ ja direktiiv 2001/95/EÜ (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimist (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu Houillon (A7-0359/2013)

- Raport mitmetasandilise valitsemise esmasest õigusest ja riigiõigusest tulenevate probleemide kohta Euroopa Liidus (2012/2078(INI)) - AFCO komisjon - Raportöörid: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0372/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (COM(2012)0650 - C7-0371/2012 - 2012/0309(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

- Raport kõigi osaliste huvides toimiva Euroopa jaekaubanduse tegevuskava kohta (2013/2093(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Cornelis de Jong (A7-0374/2013)

- Raport ELi lähenemisviisi kohta vastupanuvõimele ja katastroofiohu vähendamisele arenguriikides ning toidukriiside õppetundide kohta (2013/2110(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Gay Mitchell (A7-0375/2013)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (COM(2013)0348 - C7-0200/2013 - 2013/0188(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

- Raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametit (BEREC) ja bürood käsitleva hindamisaruande suhtes esitatud arvamuse kohta (2013/2053(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Salvador Sedó i Alabart (A7-0378/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

- Raport rahvusvahelise üldsuse jõupingutuste kohta Lõuna-Sudaani arengu ja riigi ülesehitamise valdkonnas (2013/2090(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

- Raport Euroopa Keskpanga 2012. aasta aruanne (2013/2076(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Gianni Pittella (A7-0382/2013)

- Raport piimatootmise säilitamise kohta mägipiirkondades, ebasoodsamates piirkondades ja äärepoolseimates piirkondades pärast piimakvootide süsteemi lõppemist (2013/2097(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Herbert Dorfmann (A7-0383/2013)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks (COM(2012)0561 - C7-0320/2012 - 2011/0225(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Béla Kovács (A7-0385/2013)

- Raport teemal CARS 2020: Euroopa tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse nimel (2013/2062(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Franck Proust (A7-0391/2013)

- Raport soovitustega komisjonile ELi arenguabi rahastajate tegevuse koordineerimise kohta (2013/2057(INL)) - DEVE komisjon - Raportöör: Gay Mitchell (A7-0393/2013)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2011. aasta koduabiliste inimväärse töö konventsiooni (konventsioon nr 189) (11462/2013 - C7-0234/2013 - 2013/0085(NLE)) - EMPL komisjon - Raportöör: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eritingimused süvamere kalavarude püügiks Kirde-Atlandil ja sätted kalapüügiks Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes, ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2347/2002 (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 õigusprogramm (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD)) - JURI komisjon - LIBE komisjon - Raportöör: Luigi Berlinguer - Raportöör: Philip Claeys (A7-0396/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 õiguste ja kodakondsuse programm (COM(2011)0758 - C7-0438/2011 - 2011/0344(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

- ***I Raport ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto üleviimise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse teatavaid keskkonda, põllumajandust, sotsiaalpoliitikat ja rahvatervist käsitlevaid direktiive, kuna on muutunud Mayotte'i staatus liidu suhtes (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Matthias Groote (A7-0399/2013)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega lubatakse liikmesriikidel ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 1990. aasta kemikaalide tööl kasutamise turvalisust käsitlev konventsioon (konventsioon nr 170) (11463/2013 - C7-0236/2013 - 2012/0320(NLE)) - EMPL komisjon - Raportöör: Jutta Steinruck (A7-0400/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta (COM(2013)0525 - C7-0224/2013 - 2013/0249(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A7-0401/2013)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Prantsuse Vabariigi vahelise lepingu, millega nähakse ette hoiuste intresside maksustamist ja maksustamisalast halduskoostööd käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territooriumil, sõlmimise kohta (COM(2013)0555 - C7-0360/2013 - 2013/0269(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Sławomir Nitras (A7-0404/2013)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/112/EÜ ja 2008/118/EÜ seoses Prantsusmaa äärepoolseimate piirkondade ja eriti Mayotte'i staatusega (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: David Casa (A7-0405/2013)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vahelist raamlepingut Armeenia Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta, sõlmimise kohta (16469/2012 - C7-0009/2013 - 2012/0247(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Tomasz Piotr Poręba (A7-0406/2013)

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu ja Kanada vahelise strateegilise partnerluse lepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta (2013/2133(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2013/003 DE/First Solar, Saksamaa) (COM(2013)0706 - C7-0358/2013 - 2013/2263(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Nadezhda Neynsky (A7-0408/2013)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/011 DK/Vestas, Taani) (COM(2013)0703 - C7-0357/2013 - 2013/2262(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jan Kozłowski (A7-0410/2013)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 28 (taotlus EGF/2013/001 FI/Nokia, Soome) (COM(2013)0707 - C7-0359/2013 - 2013/2264(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0411/2013)

- * Raport nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2010/18/EL seoses Mayotte’i staatuse muutmisega (14220/2013 - C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE)) - EMPL komisjon - Raportöör: Pervenche Berès (A7-0414/2013)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega avatakse teatavate kalandussaaduste importi Kanaari saartele hõlmavad autonoomsed liidu tariifikvoodid aastateks 2014–2020 ja sätestatakse nende haldamine (COM(2013)0552 - C7-0262/2013 - 2013/0266(CNS)) - PECH komisjon - Raportöör: Gabriel Mato Adrover (A7-0415/2013)

- *** Soovitus, milles käsitletakse nõukogu otsuse eelnõu protokolli sõlmimise kohta, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Côte d'Ivoire'i Vabariigi vahelise partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2013-2018) (08701/2013 - C7-0216/2013 - 2013/0102(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: Jean Louis Cottigny (A7-0416/2013)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (14165/2013 - C7-0415/2013 - 2013/0315(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

- Raport aastaaruande kohta inimõiguste ja demokraatia olukorrast maailmas 2012. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (2013/2152(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 55/2008, millega kehtestatakse ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Iuliu Winkler (A7-0422/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles 2020) (COM(2011)0913 - C7-0510/2011 - 2011/0449(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Anthea McIntyre (A7-0423/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid kalandust ja loomatervist käsitlevaid määruseid, kuna on muutunud Mayotte'i staatus liidu suhtes (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: João Ferreira (A7-0425/2013)

- Raport seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste kohta (2013/2040(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Edite Estrela (A7-0426/2013)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Ameerika Ühendriikidega sõlmitava muudetud vastastikuse mõistmise memorandumi (mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse) sõlmimise kohta (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0427/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2173/2005 FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse (COM(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Iuliu Winkler (A7-0429/2013)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/546/EÜ kohaldamisaja osas (COM(2013)0781 - C7-0420/2013 - 2013/0387(CNS)) - REGI komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0431/2013)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Alex Brenninkmeijer kontrollikoja liikmeks (N7-0083/2013(04)- C7-0312/2013 - 2013/0810(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0433/2013)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Nikolaos Milionis kontrollikoja liikmeks (N7-0083/2013(02) - C7-0310/2013 - 2013/0808(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0436/2013)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Danièle Lamarque kontrollikoja liikmeks (N7-0083/2013(03) - C7-0311/2013 - 2013/0809(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0437/2013)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Phil Wynn Owen kontrollikoja liikmeks (N7-0083/2013(05) - C7-0313/2013 - 2013/0811(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0438/2013)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Henri Grethen kontrollikoja liikmeks (N7-0083/2013(01) - C7-0309/2013 - 2013/0807(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0439/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kohta (IPA II) (COM(2011)0838 - C7-0491/2011 - 2011/0404(COD)) - AFET komisjon - Raportöör: Libor Rouček (A7-0445/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega (COM(2011)0843 - C7-0495/2011 - 2011/0411(COD)) - AFET komisjon - Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise ühised eeskirjad ja menetlused (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD)) - AFET komisjon - Raportöör: Elmar Brok (A7-0447/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas (Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend) (COM(2011)0844 - C7-0496/2011 - 2011/0412(COD)) - AFET komisjon - Raportöör: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend (COM(2011)0839 - C7-0492/2011 - 2011/0405(COD)) - AFET komisjon - Raportöör: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse stabiliseerimise rahastamisvahend (COM(2011)0845 - C7-0497/2011 - 2011/0413(COD)) - AFET komisjon - Raportöör: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

- * Raport Euroopa Keskpanga ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimees (N7-0103/2013 - C7-0424/2013 - 2013/0901(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Sharon Bowles (A7-0452/2013)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus (EÜ) 2004/585 (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses volituste delegeerimisega ja rakendamisvolituste andmisega teatavate meetmete vastuvõtmiseks (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0419/2013)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses teatavate meetmete vastuvõtmise menetlustega (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0421/2013)


17. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Täiskogu 2013. aasta detsembri osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE.524.086/PDOJ) jaotati laiali. Muudatusettepanekuid ei olnud.

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võttis Ewald Stadler, kes peatus Edite Estrela raporti seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste kohta (A7-0426/2013) hääletusele panemisel teisipäeval toimuva hääletuse ajal (president märkis, et raporti hääletus lisati päevakorda esimeeste konverentsi ühehäälse otsusega).


18. Ühine kalanduspoliitika ***II - Kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus (EÜ) 2004/585 [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

Ulrike Rodust tutvustas soovitust teisele lugemisele.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võttis Maria Damanaki (komisjoni liige).

Sõna võtsid Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE nimel, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni S&D nimel, Pat the Cope Gallagher fraktsiooni ALDE nimel, Isabella Lövin fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alain Cadec, Göran Färm, Ian Hudghton, James Nicholson, Nikolaos Salavrakos, Maria do Céu Patrão Neves, Isabelle Thomas ja Jarosław Leszek Wałęsa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Gabriel Mato Adrover, Tonino Picula, Chris Davies, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Dubravka Šuica, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Guido Milana ja Oleg Valjalo.

Sõna võtsid Maria Damanaki ja Ulrike Rodust.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.12.2013protokoll punkt 7.19 ja 10.12.2013protokoll punkt 7.20.


19. Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ***I - Makrelli püük Atlandi ookeani kirdeosas (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eritingimused süvamere kalavarude püügiks Kirde-Atlandil ja sätted kalapüügiks Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2347/2002 [COM(2012)0371 - C7-0196/2012- 2012/0179(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000113/2013), mille esitas(id) Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec ja Gabriel Mato Adrover PECH komisjoni nimel komisjonile: Makrelli püük Atlandi ookeani kirdeosas (2013/2890(RSP)) (B7-0526/2013).

Kriton Arsenis tutvustas raportit.

Pat the Cope Gallagher esitas küsimuse.

Sõna võttis Maria Damanaki (komisjoni liige).

Sõna võtsid Anna Rosbach (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE nimel, Guido Milana fraktsiooni S&D nimel, Pat the Cope Gallagher fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Paul Besset fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gabriel Mato Adrover, Isabelle Thomas, Chris Davies, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Struan Stevenson, Struan Stevenson ja Jarosław Leszek Wałęsa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Jordan, Antolín Sánchez Presedo, Izaskun Bilbao Barandica, Sandrine Bélier, João Ferreira, Andreas Mölzer, Maria do Céu Patrão Neves ja Gesine Meissner.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alain Cadec, Ian Hudghton ja Raül Romeva i Rueda.

Sõna võtsid Maria Damanaki ja Kriton Arsenis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.12.2013protokoll punkt 7.21.


20. ELi ja Maroko vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokoll, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [14165/2013 - C7-0415/2013- 2013/0315(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

Carmen Fraga Estévez tutvustas soovitust.

Sõna võttis Maria Damanaki (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Gabriel Mato Adrover fraktsiooni PPE nimel, Luis Manuel Capoulas Santos fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), Maria do Céu Patrão Neves, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, Antolín Sánchez Presedo, Alain Cadec, Jens Nilsson ja Guido Milana.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jarosław Leszek Wałęsa, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Pargneaux, Isabella Lövin, Anna Rosbach, Pino Arlacchi kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Luis Manuel Capoulas Santos, ja Gesine Meissner.

Sõna võtsid Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.12.2013protokoll punkt 7.4.


21. Romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku soolised aspektid - Edusammud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamisel (arutelu)

Raport romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku sooliste aspektide kohta [2013/2066(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000117/2013), mille esitas(id) Juan Fernando López Aguilar LIBE komisjoni nimel komisjonile: Edusammud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamisel (2013/2924(RSP)) (B7-0528/2013)

Lívia Járóka tutvustas raportit.

Kinga Göncz esitas küsimuse.

Sõna võttis Maria Damanaki (komisjoni liige).

Sõna võtsid Edit Bauer (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel, Minodora Cliveti fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Sõna võtsid Dimitar Stoyanov, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võttis Hélène Flautre, kes teatas, et peab arutelu ajal esitatud väiteid vaenulikeks ja rassistlikeks, ning nõudis esimeeste konverentsi poole pöördumist (asepresident kinnitas, et edastab taotluse asjaomasele instantsile).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Franz Obermayr, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Alajos Mészáros, María Irigoyen Pérez ja Sari Essayah.

Sõna võtsid Maria Damanaki ja Lívia Járóka.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Juan Fernando López Aguilar kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel: Edusammud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamisel (2013/2924(RSP)) (B7-0555/2013)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.12.2013protokoll punkt 9.1 ja 12.12.2013protokoll punkt 12.16.


22. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Elena Băsescu, Tonino Picula, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Traian Ungureanu, María Irigoyen Pérez, Oleg Valjalo, Marian Harkin, João Ferreira, Corneliu Vadim Tudor, Gabriel Mato Adrover, Edit Bauer, Sergio Gaetano Cofferati, Kinga Gál, Jacky Hénin, Rosa Estaràs Ferragut, Dubravka Šuica, Claudette Abela Baldacchino, Andrej Plenković, Monika Panayotova, Marisa Matias ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.


23. ELi ja Kanada strateegilise partnerluslepingu üle peetavad läbirääkimised (lühiettekanne)

Raport Euroopa Parlamendi soovitusega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu ja Kanada vahelise strateegilise partnerluse lepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta [2013/2133(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

Elisabeth Jeggle tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ruža Tomašić ja Jaroslav Paška.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Seán Kelly.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.12.2013protokoll punkt 7.14.


24. Lõuna-Sudaani areng ja riigi ülesehitamine (lühiettekanne)

Raport rahvusvahelise üldsuse jõupingutuste kohta Lõuna-Sudaani arengu ja riigi ülesehitamise valdkonnas [2013/2090(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

Véronique De Keyser tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Davor Ivo Stier ja Seán Kelly.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.12.2013protokoll punkt 9.2.


25. Pangandussektoriväliste asutuste maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik (lühiettekanne)

Raport pangandussektoriväliste asutuste maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta [2013/2047(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

Kay Swinburne tegi ettekande.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.12.2013protokoll punkt 7.15.


26. ELi kosmosetööstuse poliitika (lühiettekanne)

Raport ELi kosmosetööstuse poliitika ja kosmosesektori majanduskasvu potentsiaali avamise kohta [2013/2092(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

Angelika Niebler tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Richard Howitt ja António Fernando Correia de Campos.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.12.2013protokoll punkt 7.16.


27. CARS 2020: Euroopa tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse nimel (lühiettekanne)

Raport teemal CARS 2020 ning Euroopa tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse nimel [2013/2062(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Franck Proust (A7-0391/2013)

Franck Proust tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Josefa Andrés Barea ja Phil Bennion.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.12.2013protokoll punkt 9.3.


28. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 524.086/OJMA).


29. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.25.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika