Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 294kWORD 210k
Maanantai 9. joulukuuta 2013 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Työjärjestyksen tulkinta
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 9.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 11.Puhemiehen ilmoitus (kirjallisesti vastattavien kysymysten (työjärjestyksen 117 artikla) ja kirjallisten kannanottojen (työjärjestyksen 123 artikla) määräajat)
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 14.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 15.Vetoomukset
 16.Vastaanotetut asiakirjat
 17.Käsittelyjärjestys
 18.Yhteinen kalastuspolitiikka ***II - Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely ***II (keskustelu)
 19.Koillis-Atlantti: syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus ***I - Koillis-Atlantin makrillikalastuksen asema (keskustelu)
 20.EU:n ja Marokon välinen kalastuskumppanuussopimus: pöytäkirja kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta *** (keskustelu)
 21.Romaniväestön osallistamista koskevien kansallisten strategioiden eurooppalaisen puitekehyksen sukupuolinäkökohdat - Kansallisten romaneja koskevien integrointistrategioiden täytäntöönpanon edistyminen (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.EU:n ja Kanadan strategisesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut (lyhyt esittely)
 24.Etelä-Sudanin kehitys ja valtiorakenteiden kehittäminen (lyhyt esittely)
 25.Elvytys- ja kriisinratkaisukehys pankkialan ulkopuolisille laitoksille (lyhyt esittely)
 26.EU:n avaruusteollisuuspolitiikka (lyhyt esittely)
 27.CARS 2020: Vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus (lyhyt esittely)
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.


2. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman kunnioittaakseen 5. joulukuuta 2013 kuolleen Nelson Mandelan muistoa.

Hän kunnioitti myös Riikassa 21. marraskuuta 2013 kauppakeskuksen katon romahduksessa menehtyneiden 54 uhrin muistoa.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.

°
° ° °

Puhemies kehotti Ukrainan viranomaisia pidättäytymään väkivallasta Kiovan mielenosoittajia kohtaan ja rohkaisi kaikkia osapuolia käymään vuoropuhelua.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


4. Parlamentin kokoonpano

Lena Kolarska-Bobińska on nimitetty Puolan tiedepolitiikkaministeriksi ja Rafał Trzaskowski on nimitetty Puolan hallinto- ja digitalisointiministeriksi 3. joulukuuta 2013 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisten edustajantoimien vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.


5. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Gabriele Stauner ja Hiltrud Breyer 30. ja 31. lokakuuta 2013 alkaen.


6. Työjärjestyksen tulkinta

Puhemies ilmoitti parlamentille työjärjestyksen 211 artiklan 3 kohdan mukaisesti työjärjestyksen 202 artiklan 5 kohdan seuraavasta tulkinnasta, jonka perussopimusasioiden valiokunta oli antanut kyseisen määräyksen soveltamisesta:

"Tiedonhankintamatkojen ja näistä matkoista laadittujen raporttien ainoana tarkoituksena on antaa valiokunnalle tarvittavat tiedot, joiden avulla se voi jatkaa vetoomuksen käsittelyä. Tällaiset raportit laaditaan matkan osallistujien yksinomaisella vastuulla, ja heidän on pyrittävä yksimielisyyteen. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, raportissa on esitettävä eriävät tosiseikkoja koskevat havainnot tai arvioinnit. Raportti jätetään valiokunnalle hyväksyttäväksi yhtenä kokonaisuutena, ellei puheenjohtaja totea tapauksen mukaan, että raportin osiin voidaan jättää tarkistuksia. Näihin raportteihin ei sovelleta 52 artiklaa suoraan eikä soveltuvin osin. Jos valiokunta ei hyväksy raporttia, sitä ei toimiteta puhemiehelle."

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä esitä tästä tulkinnasta vastalausetta työjärjestyksen 211 artiklan 4 kohdan mukaisesti ennen huomisen istunnon avaamista tiistaina 10. joulukuuta 2013, tulkinta katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa siitä toimitetaan äänestys parlamentin täysistunnossa.


7. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut Verts/ALE- ja PPE-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

- ulkoasiainvaliokunta: Hiltrud Breyer

- suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta: Gabriele Stauner

- valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Gabriele Stauner.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


8. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ole vastustettu:

- IMCO-valiokunnan suositus päätökseksi olla vastustamatta edellytyksistä, jotka koskevat rakennustuotteiden suoritustasoilmoituksen asettamista saataville verkkosivulla, 30. lokakuuta 2013 annettua komission delegoitua asetusta (C(2013)07086) – 2013/2928(DEA)) (B7-0548/2013)

- INTA-valiokunnan suositus päätökseksi olla vastustamatta yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteiden I, II ja IV muuttamisesta 30. lokakuuta 2013 annettua komission delegoitua asetusta (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei vastusta näitä suosituksia 24 tunnin kuluessa, ne katsotaan hyväksytyiksi. Muussa tapauksessa suosituksista äänestetään.

Suositukset ovat saatavilla Séance en direct -sivustolla tämän istuntojakson ajan.


9. Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)

REGI- ja EMPL-valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

- Oikaisu P7_TA(2013)0482(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (P7_TA-PROV(2013)0482 - COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

- Oikaisu P7_TA(2013)0483(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (P7_TA-PROV(2013)0483 - COM(2011)0607/2 - C7-0327/2011 - 2011/0268(COD))

- Oikaisu P7_TA(2013)0484(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi Euroopan aluekehitysrahastoa ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta (P7_TA-PROV(2013)0484 - COM(2011)0614 - C7-0328/2011 - 2011/0275(COD))

- Oikaisu P7_TA(2013)0485(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta (P7_TA-PROV(2013)0485 - COM(2011)0611 - C7-0326/2011 - 2011/0273(COD))

- Oikaisu P7_TA(2013)0486(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta (P7_TA-PROV(2013)0486 - COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

- Oikaisu P7_TA(2013)0487(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetun asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta tällaisten yhtymien perustamisen ja toiminnan selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi (P7_TA-PROV(2013)0487 - COM(2011)0610/2 - C7-0324/2011 – 2011/0272(COD)).

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikaisut ovat saatavilla ”Séance en direct” -sivustolla tämän istuntojakson ajan.


10. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 2020" (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (00067/2013/LEX - C7-0436/2013 - 2011/0401(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta (00118/2013/LEX - C7-0438/2013 - 2011/0194(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman "Erasmus+" perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (00063/2013/LEX - C7-0439/2013 - 2011/0371(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta (00070/2013/LEX - C7-0440/2013 - 2011/0428(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (00119/2013/LEX - C7-0441/2013 - 2011/0195(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta ja päätösten N:o 1718/2006/EY, N:o 1855/2006/EY ja N:o 1041/2009/EY kumoamisesta (00077/2013/LEX - C7-0442/2013 - 2011/0370(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin verotusjärjestelmien toimintaa kaudella 2014–2020 parantavan toimintaohjelman (Fiscalis 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1482/2007/EY kumoamisesta (00033/2013/LEX - C7-0443/2013 - 2011/0341B(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta (00072/2013/LEX - C7-0444/2013 - 2011/0341A(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta (00068/2013/LEX - C7-0445/2013 - 2011/0384(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta: EIT:n antama panos innovatiivisen Euroopan edistämiseen (00069/2013/LEX - C7-0446/2013 - 2011/0387(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta ("EaSI-ohjelma") ja eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta annetun päätöksen N:o 283/2010/EU muuttamisesta (00080/2013/LEX - C7-0447/2013 - 2011/0270(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (00066/2013/LEX - C7-0448/2013 - 2011/0399(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien (Solvenssi I) kumoamisajankohdan osalta (00098/2013/LEX - C7-0449/2013 - 2013/0327(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle (00109/2013/LEX - C7-0450/2013 - 2013/0128(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta (00042/2013/LEX - C7-0451/2013 - 2011/0294(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tiettyjen maataloustilasto- ja kalastustilastoalan säädösten muuttamisesta (00086/2013/LEX - C7-0452/2013 - 2012/0343(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen sääntöjen osalta, jotka koskevat rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa, maksusitoumusten vapauttamissääntöjä tiettyjen jäsenvaltioiden osalta ja loppumaksun maksamista (00101/2013/LEX - C7-0453/2013 - 2013/0156(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyille jäsenvaltioille Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävästä määrärahasta (00102/2013/LEX - C7-0454/2013 - 2013/0271(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (00065/2013/LEX - C7-0455/2013 - 2011/0138(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (00076/2013/LEX - C7-0456/2013 - 2011/0302(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 kumoamisesta (00026/2013/LEX - C7-0457/2013 - 2011/0392(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY kumoamisesta (00058/2013/LEX - C7-0458/2013 - 2011/0394(COD)).


11. Puhemiehen ilmoitus (kirjallisesti vastattavien kysymysten (työjärjestyksen 117 artikla) ja kirjallisten kannanottojen (työjärjestyksen 123 artikla) määräajat)

Puhemies ilmoitti kuluvan vaalikauden viimeistä istuntojaksoa (14.– 17. huhtikuuta 2014) silmällä pitäen seuraavista määräajoista:

Kirjallisesti vastattavien kysymysten (työjärjestyksen 117 artikla) käsiteltäväksi jättämisen määräaika: 17. huhtikuuta 2014.

Kirjallisten kannanottojen (työjärjestyksen 123 artikla) käsiteltäväksi jättämisen määräaika: 17. tammikuuta 2014.


12. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000094/2013) Salvatore Tatarella, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Anna Rosbach ja Kartika Tamara Liotard ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Vihreää infrastruktuuria (GI) koskevan EU:n politiikan kehittäminen (2013/2663(RSP)) (B7-0525/2013)

- (O-000113/2013) Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec ja Gabriel Mato Adrover PECH-valiokunnan puolesta komissiolle: Koillis-Atlantin makrillikalastuksen asema (2013/2890(RSP)) (B7-0526/2013)

- (O-000117/2013) Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Kansallisten romanistrategioiden täytäntöönpanossa saavutettu edistys (2013/2924(RSP)) (B7-0528/2013)

- (O-000133/2013) Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: GSP+-valvontamekamismi ja GSP+-tulostaulukko (2013/2959(RSP)) (B7-0527/2013).


13. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus metsälainsäädännön soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta ja Euroopan unioniin suuntautuvasta puutuotteiden kaupasta

- Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehty tarkistettu yhteisymmärryspöytäkirja sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuonnista, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotetuista tulleista, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin

- Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välinen pöytäkirja Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

- Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta tehtyyn sopimukseen Kroatian tasavallan osallistumisesta sopimuspuolena kyseiseen sopimukseen sen Euroopan unioniin liittymisen vuoksi.


14. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin kesäkuun 2013 istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, ja toimista, joihin on ryhdytty parlamentin heinäkuun 2013 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


15. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

29.11.2013

Luigi Alfieri (nro 1590/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1591/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1592/2013); Kurt K. Gutermann (nro 1593/2013); Paul Wolf (nro 1594/2013); Juan Sevilla Pérez (Asociación de Vecinos La Torre de Moncofa (Castelló)) (nro 1595/2013); Précarité et pauvreté (nro 1596/2013); Markus Stutzenberger (nro 1597/2013); Bernhard Zuendorff (nro 1598/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1599/2013); Marian Stefaniak (nro 1600/2013); Tanya Ivanova (nro 1601/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1602/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1603/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1604/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1605/2013); Antal Pucilowski (nro 1606/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1607/2013); Olaf Vollmer (nro 1608/2013); Boualem Yahiaoui (nro 1609/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1610/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1611/2013); Sotirios Florakis (nro 1612/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1613/2013); Christos Kanterakis (nro 1614/2013); Metodiev Miroslav (nro 1615/2013); Uta Rombach (nro 1616/2013); Marton Sándor (nro 1617/2013); Georg Heinz Hieronymus (nro 1618/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1619/2013); Tadeusz Chmielewski (nro 1620/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1621/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1622/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1623/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1624/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1625/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1626/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1627/2013); Bruno Terriou (nro 1628/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1629/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1630/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1631/2013); Axel Mattes (nro 1632/2013); Anton Butz (nro 1633/2013); Wolfgang Dornbach (nro 1634/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1635/2013); Michael Ruf (nro 1636/2013); D'Aniello Nunzia (nro 1637/2013); Wieslawa Arnoldsson (nro 1638/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1639/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1640/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1641/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1642/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1643/2013); Peter Evans (nro 1644/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1645/2013); Francisco Javier de Loma-Ossorio Quirós (nro 1646/2013); José Antonio Castillo Lobato (nro 1647/2013); Paul Mathieu Jongen (nro 1648/2013); Ángel Fustero Fustero (nro 1649/2013); Jesús Fernández Clemente (nro 1650/2013); Alexander W. Bauersfeld (nro 1651/2013); Accao de formaçao tas ns pro 02 (nro 1652/2013); Jean Papadopoulos (nro 1653/2013); Rosmarie Hennecke Gramatzki (nro 1654/2013); Laila Brice (nro 1655/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1656/2013); Paul Ryan (nro 1657/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1658/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1659/2013); Fiona Fitzpatrick (Ballyhea Says No) (nro 1660/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1661/2013); Dina Popova (nro 1662/2013); H Geldermann (nro 1663/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1664/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1665/2013); Petru Truță (Salvați cartierele Dămăroaia și Bucureștii Noi (nro 1666/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1667/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1668/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1669/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1670/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1671/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1672/2013); Jean Louis Miguel (nro 1673/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1674/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1675/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1676/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1677/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1678/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1679/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1680/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1681/2013); Lynda Garrett (nro 1682/2013); Lynda Landrith (nro 1683/2013); Sergio Troiano (nro 1684/2013); Martine Pritchard (nro 1685/2013); Pamela Jenkins (nro 1686/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1687/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1688/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1689/2013); Sylvia Van Atta (many tears animal rescue) (nro 1690/2013); Jutta Blum (nro 1691/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1692/2013); Maxine Galloway (9 allekirjoittanutta) (nro 1693/2013); Martin Spiteri (11 allekirjoittanutta) (nro 1694/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1695/2013); Željko Stjepan Križanac (nro 1696/2013); ryane ward (nro 1697/2013); Stephen Harrison (nro 1698/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1699/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1700/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1701/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1702/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1703/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1704/2013); Antonio Jurado Checa (no. 1705/2013); José Ortega Ortega (nro 1706/2013); Sabine Kurjo McNeill (nro 1707/2013); Sohail Khan (nro 1708/2013); Sohail Khan (nro 1709/2013); Kyriakos Gkikas (nro 1710/2013); Rolandos Ioannou (nro 1711/2013); Hans Van Den Noort (nro 1712/2013); Alfredo Pallone (MPE) (nro 1713/2013); Elisabeth Schmock (nro 1714/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1715/2013); Antoni Petru (Liga Dreptății Împotriva Corupției și Abuzurilor din România (nro 1716/2013); Christian Amand (Xirius Avocats) (nro 1717/2013); Otto Zettel (nro 1718/2013); Henk Bres (nro 1719/2013); Mariana Efthymiadou Muller (nro 1720/2013); Rosmarie Hennecke Gramatzki (nro 1721/2013); Barbara List (nro 1722/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1723/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (4 allekirjoittanutta) (nro 1724/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1725/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (nro 1726/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (nro 1727/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (nro 1728/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (nro 1729/2013); Flavio Miccono (nro 1730/2013); Flavio Miccono (nro 1731/2013); Flavio Miccono (nro 1732/2013); Massimo D'Agostino (nro 1733/2013); matteo la cara (nro 1734/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1735/2013 ); José Javier Martínez Chantada (nro 1736/2013); Johanna MacRae (nro 1737/2013); Helen Ampt (Comitato contro l'ampliamento dell'aeroporto di Ampugnano Siena) (nro 1738/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1739/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1740/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1741/2013); Peter DrusT (nro 1742/2013); Lesley Christensen (nro 1743/2013); Lesley Christensen (nro 1744/2013); Lesley Christensen (nro 1745/2013); Lesley Christensen (nro 1746/2013); Lesley Christensen (nro 1747/2013); Lesley Christensen (nro 1748/2013); Lesley Christensen (nro 1749/2013); Lesley Christensen (nro 1750/2013); Edith-Alexandra Brojba (nro 1751/2013); Laura Osorio Olave (nro 1752/2013); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (101 allekirjoittanutta) (nro 1753/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1754/2013); Natan Fater (nro 1755/2013); giorgio Gurrieri (nro 1756/2013); Lucila Benigni (nro 1757/2013); Hamid Leghima (nro 1758/2013); Thierry Paquet (nro 1759/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1760/2013); Cruz Lima Yordy Andrés (nro 1761/2013); Cyril Grandpre (nro 1762/2013); Tiziana Castello (nro 1763/2013); Nikolay Antonov (nro 1764/2013); Agostino Carusi (nro 1765/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1766/2013); James Paicopolos (nro 1767/2013); Pia Μαρτακη (nro 1768/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1769/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1770/2013) Luis Miguel Domínguez Mencía (Asociación Lobo Marley) (nro 1771/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1772/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1773/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1774/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1775/2013); Renzo De Santis (nro 1776/2013); Raimondo Leonetti (nro 1777/2013); Dean Jones (nro 1778/2013); Vincenzo Cavallaro (nro 1779/2013); Gilbert Ribes (nro 1780/2013); Stuart Tallack (nro 1781/2013); Michael Angelopoulos (nro 1782/2013); Theodoros Pitikaris (nro 1783/2013); Lionel Stéphane Gilberti (12 allekirjoittanutta) (nro 1784/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1785/2013); Matthias Scharinger (nro 1786/2013); Francesco Orbitello (nro 1787/2013); Stella Anastasopouloi Papadimitriou (nro 1788/2013 José Manuel Murias Díaz (nro 1789/2013); Nicodim Eugen Lupea (nro 1790/2013); Emilia Grandi (nro 1791/2013); Giuseppe Manfredi (9 allekirjoittanutta) (nro 1792/2013); Christoph Palm (nro 1793/2013); Mohamed Bartal (nro 1794/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1795/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (53 allekirjoittanutta) (nro 1796/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1797/2013); Stanley Roche Busk (nro 1798/2013); Leszek Jenek (nro 1799/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1800/2013); Marcos Antonio Encinas Romero (nro 1801/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1802/2013); Etienne Chambolle (nro 1803/2013); Riccardo Lovatini (nro 1804/2013); Gerd Bosl(nro 1805/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1806/2013); Philippe Poppe (nro 1807/2013); Theodoros Pitikaris (nro 1808/2013); Marie-Rose Walthéry (nro 1809/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1810/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1811/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1812/2013); Carla Sofía Santos (nro 1813/2013); Mateusz Wójtowicz (nro 1814/2013); Ildiko Bădescu (nro 1815/2013); Gareth Herd (nro 1816/2013); Søren Rasmussen (nro 1817/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1818/2013); Susanne Jørgensen (nro 1819/2013); Kim Wittop Koning (nro 1820/2013); Antonio González Jiménez (10 allekirjoittanutta) (nro 1821/2013); Francesco Guerrera (nro 1822/2013); Federico Facca (nro 1823/2013); Giuseppe Falzi (nro 1824/2013); Lorenzo Croce (nro 1825/2013); Francesco Era (nro 1826/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1827/2013); Eva María Lozano Carpente (nro 1828/2013); Alberto Ruiz González (nro 1829/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1830/2013); Jorge Abbad Ferrer (nro 1831/2013); Belén Pérez-Bryan (nro 1832/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1833/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1834/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1835/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1836/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1837/2013); Antonio Matragrano (nro 1838/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1839/2013); David Harris (nro 1840/2013); Francesco Di Pasquale (nro 1841/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1842/2013); Jon Gergori Gibelondo Goienetxea (nro 1843/2013); Daniel Pietrzak (nro 1844/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1845/2013); Liliane Senoyer (nro 1846/2013); Eugene Lukjanenko-Soifertis (nro 1847/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1848/2013); Simone Dörner (nro 1849/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1850/2013); Marius Ferestean (nro 1851/2013); Maija Zargarjana (nro 1852/2013); Paolo Pelini (nro 1853/2013); Francesco Orbitello (nro 1854/2013); Valery Matveev (nro 1855/2013); Laura Pasetti (nro 1856/2013); Stefano Kuzhicov (nro 1857/2013); Nicolas Tahon (nro 1858/2013); Dietrich Schmelling (nro 1859/2013); Аngelina Nedeva (nro 1860/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1861/2013); Antonios Kyriazis (nro 1862/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1863/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1864/2013); Leszek Zalewski (nro 1865/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1866/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1867/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1868/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1869/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1870/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1871/2013); Andreas Netzer (6 allekirjoittanutta) (nro 1872/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1873/2013); Günter Dillikrath (nro 1874/2013); Dragica Sorli Mayer (nro 1875/2013); Giuseppe Sansone (nro 1876/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1877/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1878/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1879/2013); Doris Povse (nro 1880/2013); Karsten Schulz (nro 1881/2013); Sergio Luis Sanabria Díaz (nro 1882/2013); Antonio Pagano (nro 1883/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1884/2013); Florin Linte (nro 1885/2013); Mario Pingerna (nro 1886/2013); François Régis Deheurle (nro 1887/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1888/2013); Gheorghe Teodor Porubszki (nro 1889/2013); Petrov Mario (nro 1890/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1891/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1892/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1893/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1894/2013); Wolfgang Hahn (nro 1895/2013); Riccardo Bonsi (nro 1896/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1897/2013); Josefa Caridad Gimeno Bonet (nro 1898/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1899/2013); Ivan Zlatinov (nro 1900/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1901/2013); Paul Mangen (nro 1902/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1903/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1904/2013); José Manuel Parceiro (nro 1905/2013); Olga Figueredo Alonso (nro 1906/2013); Petra Ney (nro 1907/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1908/2013); Renato Lelli (nro 1909/2013); Ludwig Bühlmeier (nro 1910/2013); Christian Huwer (nro 1911/2013); Antonio Valenciano Sal (Asociación ANDET ) (nro 1912/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1913/2013); Ildiko Bădescu (nro 1914/2013); Yasmin Salem (nro 1915/2013); Janusz Małkowicz (nro 1916/2013); Tanja Rodowski (nro 1917/2013); Duncan Anderson (nro 1918/2013); Mark Tedman (nro 1919/2013); Dănuț Sivu (nro 1920/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1921/2013); Francisco Garia Bermúdez (nro 1922/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1923/2013); Marcel Gheaja (nro 1924/2013); Rosario Quirós Bellido (nro 1925/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1926/2013); Günter Lorbeer (nro 1927/2013); Christopher Lauer (nro 1928/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1929/2013); Krystian Kaczmarek (nro 1930/2013); Mark Debruyne (nro 1931/2013); Werner Walter (nro 1932/2013); Danuta Janoszka (nro 1933/2013); Markus Stutzenberger (nro 1934/2013); Karolina Chmielewska (nro 1935/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1936/2013); Eric Marck (nro 1937/2013); Hans Oppermann (nro 1938/2013); Ewa Cieśla (nro 1939/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1940/2013); Karsten Schulz (nro 1941/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1942/2013); Ralph Haberkern (nro 1943/2013); Edgar Hans Michael Schwarz (nro 1944/2013); Alexander Kähny (nro 1945/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1946/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1947/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1948/2013); Thomas Daub (nro 1949/2013); Święcicki Marcin (nro 1950/2013); Peter Barwe (nro 1951/2013); Thomas Daub (nro 1952/2013); Giovanni Cipriano (nro 1953/2013); Søren Lindegaard Larsen (nro 1954/2013); LiseLotte Trab (nro 1955/2013); Sebastian Rickers (nro 1956/2013); Jacek Szyposz (nro 1957/2013); José Mª Sánchez Fernández (nro 1958/2013); Tudor Neda-Cojocaru (nro 1959/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1960/2013); Edward Marnell (nro 1961/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1962/2013); Alexander Mercedes Würfl (nro 1963/2013); Alexander Mercedes Würfl (nro 1964/2013); Alexander Mercedes Würfl (nro 1965/2013); Samuel Hilliger (nro 1966/2013); Samuel Martín-Sosa Rodríguez (nro 1967/2013); Luigino Bucchi (nro 1968/2013); Peter Pichler (nro 1969/2013); Paul Wolf (nro 1970/2013); David Puy Sánchez (nro 1971/2013); Miloš Labović (nro 1972/2013); Lothar Liebetrau (nro 1973/2013); Alexander Sandelin (nro 1974/2013); Ioan Dușcaș (nro 1975/2013); Ibrahim Kheiredin (nro 1976/2013); Carlos Asseiceira (nro 1977/2013); Mária Kořínková (nro 1978/2013); Nicolo Provenzano (nro 1979/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1980/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1981/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1982/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1983/2013); Margareta Nan (nro 1984/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1985/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1986/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1987/2013); Jarosław Marszałek (nro 1988/2013); Joan Matllo Creus (nro 1989/2013); Enric Puigventós Roy (nro 1990/2013); Joan Puig Cordón (nro 1991/2013); Dorian Zor (nro 1992/2013); Alain Sebag (nro 1993/2013); Vasile Silviu Gole (nro 1994/2013); Ciprian Manolache (nro 1995/2013); Oana Gabriela Hârjău (nro 1996/2013); Anna Belmonte (nro 1997/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1998/2013); Todor Wojnikow (Hotel Voynikov) (nro 1999/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2000/2013);

5.12.2013

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 2001/2013); Henryk Kamecki (nro 2002/2013); Lana Bastašić (nro 2003/2013); Willi Breuer (nro 2004/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2005/2013); Cătălin Valeriu Olteanu (nro 2006/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2007/2013); Juan Jesús Aldama León (nro 2008/2013); Javier Bañuelos Llana (nro 2009/2013); Alexander Sielicki (nro 2010/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2011/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2012/2013); Salvador Mañé Farré (nro 2013/2013); Rita Cappiello (nro 2014/2013); Aitor Uriarte Bautista (nro 2015/2013); Florian Ioniță (nro 2016/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2017/2013); Albert de la Peña Guillén (nro 2018/2013); Albert de la Peña Guillén (nro 2019/2013); Francisco Miguel Castejón Magaña (nro 2020/2013); Manuel Alfonso Soto Aguilar (nro 2021/2013); Aparicio Moreno (nro 2022/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2023/2013); Jaime Núnez (nro 2024/2013); Jose António Ventura Ricardo (nro 2025/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2026/2013); Gennaro Sepe (nro 2027/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2028/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2029/2013); Giuseppe Cervi (nro 2030/2013); Elvy Zappetti (nro 2031/2013); ); Nuria Menéndez de Llano Rodríguez (nro 2032/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2033/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2034/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2035/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2036/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2037/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2038/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2039/2013); Pedro Mendizábal Ibergallartu (nro 2040/2013); Philip Lundin (nro 2041/2013); Marián Kurhajec (nro 2042/2013); Raluca Elvira Fecioru (nro 2043/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2044/2013); Giorgos Floras (nro 2045/2013); Carlo Marino (nro 2046/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2047/2013); Tomislav Tustić (nro 2048/2013); Rainer Glaser (nro 2049/2013); Guadalupe Almagro Rocamora (nro 2050/2013); Martina Kurz (nro 2051/2013); Domenico Pedretti (nro 2052/2013); Jörg Huber (nro 2053/2013); Andreas Mayr (nro 2054/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2055/2013); Cesare Rizzi (nro 2056/2013); Maria Monosi(nro 2057/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2058/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2059/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2060/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2061/2013); Petrus M J Cremers (nro 2062/2013); Giuseppe Ursini (Codacons) (nro 2063/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2064/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2065/2013); Gredo Förster (nro 2066/2013); José Díez-Lanza Eguiguren (nro 2067/2013); Lorenzo Croce (nro 2068/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2069/2013); Ignazio Cubeddu (nro 2070/2013); Dieter Wenig (nro 2071/2013); Józef Suszczewicz (nro 2072/2013); Rolandos Ioannou (nro 2073/2013); Georgia Alexiou (nro 2074/2013); Mihaela-Violeta Enescu (nro 2075/2013); Emma Trott (nro 2076/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2077/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2078/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2079/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2080/2013); George F.A. Dalli (nro 2081/2013); Jovo Cvjetković (nro 2082/2013); Viktor Jeckel (nro 2083/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2084/2013); Bergfeld Sonja (nro 2085/2013); Santiago García Aranda (nro 2086/2013); Mauricio Drews (nro 2087/2013); Francesca Della Valle (nro 2088/2013); Thomas Quade (nro 2089/2013); Esteban Borobia Peña (nro 2090/2013); Emiliano Fatello (nro 2091/2013); Renato Lelli (nro 2092/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2093/2013); Otto Hans Goßler (nro 2094/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2095/2013); Scott McDonald (nro 2096/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2097/2013); Ahmet Aydın (nro 2098/2013); Vinkler Ilona (nro 2099/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2100/2013); Joseph Montanaro (nro 2101/2013); Heinz W. Koch (nro 2102/2013); Michael Wolfgang Mayerl (nro 2103/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2104/2013); Sandra Scheck (nro 2105/2013); Gheorghe Bordianu (nro 2106/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2107/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2108/2013); Graham Corgan (nro 2109/2013); Fabio Álvarez Anacona (nro 2110/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2111/2013); Michail Syrakis (nro 2112/2013); Pia Berrend (nro 2113/2013); Giorgio Perrod (nro 2114/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2115/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2116/2013); Jean Guy Le Roux (nro 2117/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2118/2013); Anthony Tovey (nro 2119/2013); Luis Miguel Villacampa Montull (nro 2120/2013); Gudrun Tönnes (nro 2121/2013); Petra Stendebach (nro 2122/2013); Francis Higgins (nro 2123/2013); Francis Johanns (nro 2124/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2125/2013); Filippo Villani (nro 2126/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2127/2013); Eva Johansson (nro 2128/2013); Mattia Branco (nro 2129/2013); Leandro España Balbás (nro 2130/2013); Renato Lelli (nro 2131/2013); José Segura González (nro 2132/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2133/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2134/2013); Alda María Inés La Rosa (nro 2135/2013); Paul Boerdam (nro 2136/2013); Silviu Timoftei (nro 2137/2013); Hermann Erb (nro 2138/2013); Bernd Wolf (nro 2139/2013); Dursun Kolu (nro 2140/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2141/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2142/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2143/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2144/2013); Tevfik Erdem (nro 2145/2013); Yusuf Kolu (nro 2146/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2147/2013); Foster Gredo (nro 2148/2013); Ergin Duru (nro 2149/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2150/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2151/2013); Hans-Jürgen Rauls (nro 2152/2013); Foster Gredo (nro 2153/2013); Daniela Brîndușa Maxim (nro 2154/2013); Gheorghe Bordianu (nro 2155/2013); Joseph-Christos Kondylakis (nro 2156/2013); Hans-Jürgen Rauls (nro 2157/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2158/2013); Dolores Morales Berenguel (nro 2159/2013); Gaetano Savoca (nro 2160/2013); Ernesto Vázquez-Rey e Farto (nro 2161/2013); Uboldi Vilma (nro 2162/2013); Yamina Madouri (nro 2163/2013); Edouard Meyer (nro 2164/2013); Bruno Massimilla (nro 2165/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2166/2013); Claudia Casetti (nro 2167/2013); Mohammed Bello Halilu (nro 2168/2013); Irini Ioannidou Raymondou (nro 2169/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2170/2013); Εufrosyni Sdona (nro 2171/2013); Christian Lichtenauer (nro 2172/2013); Gredo Förster (nro 2173/2013); Josef Ruckgaber (nro 2174/2013); Claudia Sckaer (nro 2175/2013); Rosario Quirós Bellido (nro 2176/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2177/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2178/2013); Jf Keller (nro 2179/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2180/2013); Thomas Kahl (nro 2181/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2182/2013); Dinko Peichev (nro 2183/2013); Joachim Jochens (nro 2184/2013); Irving Boltar (nro 2185/2013); Jens Knipphals (nro 2186/2013); Vlado Iljkić (nro 2187/2013); Giovanni Giuliari (nro 2188/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2189/2013); Hermann Danne (nro 2190/2013); Piero Bruni (Associazione lago di Bolsena volontariato) (nro 2191/2013); Juan José Rodríguez Marrero (nro 2192/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2193/2013); Ghiorghi Foca (nro 2194/2013); Panu Partanen (nro 2195/2013); José Manuel Rodrigues de Abreu (nro 2196/2013); Pekka Ylinen (nro 2197/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2198/2013); Maria-Isabel Galvani (nro 2199/2013); Alan Levey (nro 2200/2013); Jordi Joan Ferré i Jimenez (nro 2201/2013); Cristina García Moreno (nro 2202/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2203/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2204/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2205/2013); Montserrat Domeque Serrano (nro 2206/2013); Violante Sion (nro 2207/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2208/2013); Marie-Christine Baffoux-Kays (nro 2209/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2210/2013); Alexander Downes (nro 2211/2013); Gianluigi Tamburini (nro 2212/2013); Pavlos Stamatopoulos (nro 2213/2013); Antonio Spirito (nro 2214/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2215/2013); Bernd Marterer (nro 2216/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2217/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2218/2013); Lamya Chaouki (nro 2219/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2220/2013); Uwe Rutter (nro 2221/2013); Angelo Alfani (nro 2222/2013); Nicole Liebert (nro 2223/2013); Detlef Zöllner (nro 2224/2013); William Van Mossevelde (nro 2225/2013); Wojciech Kozłowski (nro 2226/2013); Bo Bergstrand (nro 2227/2013); Santiago del Olmo del Olmo (nro 2228/2013); María Jesús Caubilla Malleu (nro 2229/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2230/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2231/2013); Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini Rossi) (nro 2232/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2233/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2234/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2235/2013); Vihren Hristov (Yugenpotokihorata = South Stream and people) (nro 2236/2013); José Luis Fernández Fernández (Ayuntamiento de Belvis de la Jara) (nro 2237/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2238/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2239/2013); Pilar Vidal Álvarez (nro 2240/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2241/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2242/2013); Miriam Pardo Navarro (nro 2243/2013); Nicodim Eugen Lupea (nro 2244/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2245/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2246/2013); Pietro Errico (nro 2247/2013); Theodoros Anastasiadis (nro 2248/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2249/2013); Mihai Miru (nro 2250/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2251/2013); Dimitur Balkandzhiev (nro 2252/2013); Kyriaki Papadopoulou (nro 2253/2013); Francesc Xavier Piqué Andreu (nro 2254/2013); Günter Herbert Gutsche (nro 2255/2013); Günter Herbert Gutsche (nro 2256/2013); Milcho Milchev (nro 2257/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2258/2013); Antonio Galantino (Studio legale Galantino) (nro 2259/2013);

6.12.2013

Christian Dirk Ludwig (nro 2260/2013); Daniel Ungurian (nro 2261/2013); Köntis Ivett (nro 2262/2013); Xavier Jene Petschen (nro 2263/2013); Francesco Era (nro 2264/2013); Davor Peremin (nro 2265/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2266/2013); Ion-Augustin Paveleanu (nro 2267/2013); Noël Masson (nro 2268/2013); Ion Augustin Paveleanu (nro 2269/2013); Oscar Crespo Bezanilla (9 allekirjoittanutta) (nro 2270/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2271/2013); Raymonde Dubois (nro 2272/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2273/2013); López Ramírez (46 allekirjoittanutta) (nro 2274/2013); Panagiotis Papakonstantinou (21 allekirjoittanutta) (nro 2275/2013); Francesco Previte (nro 2276/2013); Hans-Jörg Boschner (nro 2277/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2278/2013); Wolfgang Schröder (nro 2279/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2280/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2281/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2282/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2283/2013); Marton Sándor (nro 2284/2013); Tobias Kienzler (nro 2285/2013); Florentina Miu (nro 2286/2013); Ale Ambrasaite (nro 2287/2013); Franc Majcen (nro 2288/2013); Aris Louvris (nro 2289/2013); Maciej Juska (nro 2290/2013); Marios Achilleos (nro 2291/2013); Óscar Aurelio Cueva Sánchez (nro 2292/2013); Paraschiva Mateiu (nro 2293/2013); Iván Ramos Guillén (nro 2294/2013); Francesco Paolo Zita (nro 2295/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2296/2013); Dilva Rosa Vaccaro (nro 2297/2013); Francesco Era (nro 2298/2013); Cadahia Victoria (nro 2299/2013); Maria-Cristina Oanea (nro 2300/2013); Dalnoki István (nro 2301/2013); Detlef Zöllner (nro 2302/2013); Jurgen Brul (nro 2303/2013); Sascha Simon (nro 2304/2013); Pavel Chleborad (nro 2305/2013); Herbert Warmbrunn (nro 2306/2013); Stephen Geraghty (nro 2307/2013); Pascal Lembree (nro 2308/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2309/2013); Aris Louvris (nro 2310/2013); Carlos Farre Berga (nro 2311/2013); Roberto Cossu (nro 2312/2013); Karsten Speckin (nro 2313/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2314/2013); Gredo Förster (nro 2315/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2316/2013); Lorellay Reggentin (nro 2317/2013); Pura Peris García (nro 2318/2013); Asta Pravilonytė (nro 2319/2013); Andreu Suriol Ribé (nro 2320/2013); Juan Redondo Martínez (7 allekirjoittanutta) (nro 2321/2013); Abier Hasen (3 allekirjoittanutta) (nro 2322/2013); Tomasz Puciłowski (nro 2323/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2324/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2325/2013); Jan-Erik Hansen (nro 2326/2013); Jan-Erik Hansen (nro 2327/2013); Günter Zimmek (nro 2328/2013); Virgilio Di Cesare (nro 2329/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2330/2013); Pöhlmann Alexander (nro 2331/2013); Corrado Barone (nro 2332/2013); Aniceta Barua (nro 2333/2013); Manuel Moiteiro Pereira da Silva (nro 2334/2013); Dardan Haxhija (nro 2335/2013); Jan-Erik Hansen (nro 2336/2013); Jan-Erik Hansen (nro 2337/2013); María Navarro Diego (nro 2338/2013); Olaf Vollmer (nro 2339/2013); Gerwert Monika (nro 2340/2013); Oliver Steiner (nro 2341/2013); Renzo Allegrini (nro 2342/2013); Taylin Aroche Bonilla (nro 2343/2013); Nicolae Bogdan Suditu (nro 2344/2013); Gredo Förster (nro 2345/2013); Gredo Förster (nro 2346/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2347/2013); Daniel Peña Jordana (nro 2348/2013); Elke Lindenmeir (nro 2349/2013); Oliver Steiner (nro 2350/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2351/2013); Elisabet Sumsi (nro 2352/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2353/2013); Abdul Samed Veli (nro 2354/2013); Marie-Claire Bero (nro 2355/2013); Marvin Hannott (nro 2356/2013); Bogdan Stoenescu (nro 2357/2013); Pryde Vadim (nro 2358/2013); Ernst Billeth (nro 2359/2013); José Manuel Cuartero Lores (nro 2360/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2361/2013); Juana Cruz Elena Vela Palacios (nro 2362/2013); João Silva (nro 2363/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2364/2013); María Amparo Segura Tudela (nro 2365/2013); Günter Dillikrath (nro 2366/2013); Daniela Breščan (nro 2367/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2368/2013); Ana López-Cózar Molina (nro 2369/2013); Matthias Korf (nro 2370/2013); Walter Reimer (nro 2371/2013); María López-Dóriga (nro 2372/2013); Margaret Mulligan (nro 2373/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2374/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2375/2013); Oana Andreea Chirilă (nro 2376/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2377/2013); John Parsons (Costa del Sol Action Group) (nro 2378/2013); Jan Zámečník (nro 2379/2013); Francesco Era (nro 2380/2013); Andrew Hubner (nro 2381/2013); Robert Duch (nro 2382/2013); Heinz Mutzek (nro 2383/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2384/2013); Knut Klawohn (nro 2385/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2386/2013); Sébastien Valembois (nro 2387/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2388/2013); Rodolfo Marusi Guareschi (nro 2389/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2390/2013); Carolin Janker (nro 2391/2013); Marco Da Prato (nro 2392/2013); Peter Ziura (nro 2393/2013); Mihai Marin (nro 2394/2013); Massimiliano Zarri (nro 2395/2013); Itziar Gradín San Martín (nro 2396/2013); Terence Corish (nro 2397/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2398/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2399/2013); Filomena Spano (nro 2400/2013); Enrique Pagan Acuyo (nro 2401/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2402/2013); Rodrigo del Saz Albert (nro 2403/2013); Flavio Miccono (nro 2404/2013); Flavio Miccono (nro 2405/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2406/2013); Alpha Oumar Diallo (nro 2407/2013); Victor Ruse (nro 2408/2013); Dieter Glöckner (nro 2409/2013); Ronald Ho-Sam-Sooi (nro 2410/2013); Johannes Seemann (nro 2411/2013); Maria Heinz (nro 2412/2013); Mircea Gheorghe Bogorin (nro 2413/2013); Ana Ma Guerra (nro 2414/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2415/2013); Lina Falco (nro 2416/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2417/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2418/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2419/2013) Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury „Mierzeszyn” (nro 2420/2013); Andrew Colin Gaisford (nro 2421/2013); Helmut Schaepe (nro 2422/2013); Valerie Merandat (nro 2423/2013); Rosa María Cammany Dorr (Instituto de prospectiva y análisis de la realidad social Krebs sl) (nro 2424/2013); Liliane Senoyer (nro 2425/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2426/2013); Alessandro GrazianI (nro 2427/2013); Francisco Moro Fernández (Coordinadora de trabajadores de Andalucía) (nro 2428/2013); Nicolae Mădălin Ștefănescu (nro 2429/2013); Francis Brandy (nro 2430/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2431/2013); Robert Cristian Andrei (nro 2432/2013); Francesco Era (nro 2433/2013); Alpha Oumar Diallo (nro 2434/2013); Rocco Antonio Costanzo (nro 2435/2013); Ángel José Grande González (nro 2436/2013); Patrick Huslig (nro 2437/2013); Doros Polykarpou (nro 2438/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2439/2013); Lauzinete Manzioli (nro 2440/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2441/2013); Reinaldo Antonio Vicente Guimarães (nro 2442/2013); Philippe Martinot (nro 2443/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2444/2013); Michael Grefen (nro 2445/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2446/2013); Charlotte O'Brien (nro 2447/2013); Angelos Nkartzonis (nro 2448/2013); Alexandru Flore (nro 2449/2013); Rainer Klein (nro 2450/2013); Jean marie Meuwissen (nro 2451/2013); Philippe Storelli (nro 2452/2013); Nancy Schouten (nro 2453/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2454/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2455/2013); Sergy Alpin (nro 2456/2013); Ugo Papa (nro 2457/2013); Christian Müller (nro 2458/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2459/2013); Colette Rouesne (nro 2460/2013); Blanka Strnadová (nro 2461/2013); Anthony P. Zannoni (nro 2462/2013); Frohgemut Hambsch (nro 2463/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2464/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2465/2013); Stefano Di Cola (nro 2466/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2467/2013); Roy Fox (nro 2468/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2469/2013); Michael Budd (nro 2470/2013); David Little (nro 2471/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2472/2013); Alė Ambrasaitė (nro 2473/2013); Alina Georgiana Frimu (nro 2474/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2475/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2476/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2477/2013); Marco Tellaroli (5 allekirjoittanutta) (nro 2478/2013); Rafael Navarro García (13 allekirjoittanutta) (nro 2479/2013); Gianluigi Tamburini (nro 2480/2013); Giorgio Piantoni (nro 2481/2013); Francisco José Iguiño Castro (nro 2482/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2483/2013); Alessandro Pietri (nro 2484/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2485/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2486/2013); Daniel Lefebvre (nro 2487/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2488/2013); Mateo Živković (nro 2489/2013); Lasse Teräväinen (nro 2490/2013); Josiane Marche (nro 2491/2013); Elio Volpolini (nro 2492/2013); Klaus Gerhard (nro 2493/2013); Schütz Thomas (nro 2494/2013); Christian Nitschke (nro 2495/2013); Ludwig Gramüller (nro 2496/2013); Ramón Benjamín Montenegro Llorente (nro 2497/2013); Bogusława Głażewska (nro 2498/2013); Greet Rijntjes (nro 2499/2013); Regina Puzyrewska Wasiak (nro 2500/2013).


16. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 sekä eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 muuttamisesta (COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ITRE, LIBE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa (COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

CONT, IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Ehdotus neuvoston päätökseksi terrorismin ja muiden turvallisuuteen liittyvien riskien ennalta ehkäisyä, torjuntavalmiutta ja niiden seurausten hallintaa koskevan erityisohjelman perustamisesta kaudelle 2007–2013 osana turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskevaa yleisohjelmaa tehdyn päätöksen 2007/124/EY, Euratom kumoamisesta (15187/2013 - C7-0418/2013 - 2013/0281(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta tehtyyn sopimukseen liitettävän, Kroatian tasavallan osallistumista sopimuspuolena kyseiseen sopimukseen sen Euroopan unioniin liittymisen vuoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (13694/2013 - C7-0419/2013 - 2013/0273(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (COM(2013)0781 - C7-0420/2013 - 2013/0387(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

PECH, ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annetun asetuksen (EY) N:o515/97 muuttamisesta (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

AGRI, CONT, LIBE

- Määrärahasiirtoesitys DEC 42/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0101/2013 - C7-0422/2013 - 2013/2281(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Yhteisen pankkivalvontamekanismin valvontaneuvoston puheenjohtajan valintaprosessi - Danièle Nouy (N7-0103/2013 - C7-0424/2013 - 2013/0901(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman tasavaltojen välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta, lukuun ottamatta sopimuksen 49 artiklan 3 kohtaa (12399/2013 - C7-0425/2013 - 2012/0219A(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE, INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman tasavaltojen välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta sopimuksen 49 artiklan 3 kohdan osalta (12400/2013 - C7-0426/2013 - 2012/0219B(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta (COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Määrärahasiirtoesitys DEC 44/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0104/2013 - C7-0432/2013 - 2013/2282(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston toiminnan monivuotisesta rahoituksesta alusten aiheuttaman pilaantumisen sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjumisen alalla (COM(2013)0174 - C7-0089/2013 - 2013/0092(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Keith Taylor (A7-0300/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista (COM(2011)0635 - C7-0329/2011 - 2011/0284(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijät: Luigi Berlinguer, Klaus-Heiner Lehne (A7-0301/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista (COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Paul Murphy (A7-0304/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta vuosiksi 2014–2020 (COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Sari Essayah (A7-0319/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Helmut Scholz (A7-0332/2013)

- Mietintö elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä pankkialan ulkopuolisille laitoksille (2013/2047(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta ja neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 1999/5/EY, 2000/9/EY, 2000/14/EY, 2001/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2006/95/EY, 2007/23/EY, 2008/57/EY, 2009/48/EY, 2009/105/EY, 2009/142/EY ja 2011/65/EU, asetuksen (EU) N:o 305/2011, asetuksen (EY) N:o 764/2008 ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 muuttamisesta (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

- Mietintö romaniväestön osallistamista koskevien kansallisten strategioiden eurooppalaisen puitekehyksen sukupuolinäkökohdista (2013/2066(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

- Mietintö aiheesta ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa” (2013/2063(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Pilar del Castillo Vera (A7-0353/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta sekä neuvoston direktiivin 87/357/ETY ja direktiivin 2001/95/EY kumoamisesta (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu Houillon (A7-0359/2013)

- Mietintö Euroopan unionin monitasoisen hallinnoinnin perustuslaillisista ongelmista (2012/2078(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijät: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0372/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (COM(2012)0650 - C7-0371/2012 - 2012/0309(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

- Mietintö Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelmasta kaikkien toimijoiden eduksi (2013/2093(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Cornelis de Jong (A7-0374/2013)

- Mietintö EU:n lähestymistavasta kehitysmaiden selviytymiskyvyn kehittämiseen ja katastrofiriskin vähentämiseen hyödyntämällä ruokaturvakriiseistä saatuja kokemuksia (2013/2110(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Gay Mitchell (A7-0375/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (COM(2013)0348 - C7-0200/2013 - 2013/0188(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

- Mietintö lausunnosta BERECin ja viraston arviointikertomuksesta (2013/2053(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Salvador Sedó i Alabart (A7-0378/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

- Mietintö kansainvälisen yhteisön ponnisteluista Etelä-Sudanin kehityksen ja valtiorakenteiden kehittämisen alalla (2013/2090(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

- Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2012 (2013/2076(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Gianni Pittella (A7-0382/2013)

- Mietintö maidontuotannon jatkamisesta vuoristoalueilla, epäsuotuisilla alueilla ja syrjäisimmillä alueilla maitokiintiön lakkauttamisen jälkeen (2013/2097(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Herbert Dorfmann (A7-0383/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmän perustamisesta (COM(2012)0561 - C7-0320/2012 - 2011/0225(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Béla Kovács (A7-0385/2013)

- Mietintö CARS 2020 -toimintasuunnitelmasta: Vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus (2013/2062(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Franck Proust (A7-0391/2013)

- Mietintö EU:n kehitysavun antajien koordinointia koskevista suosituksista komissiolle (2013/2057(INL)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Gay Mitchell (A7-0393/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimus (yleissopimus nro 189) (11462/2013 - C7-0234/2013 - 2013/0085(NLE)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantin syvänmeren kantojen kalastusta koskevista erityisedellytyksistä, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöksistä ja asetuksen (EY) N:o 2347/2002 kumoamisesta (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta kaudelle 2014–2020 (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD)) - JURI-valiokunta - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Luigi Berlinguer - Esittelijä: Philip Claeys (A7-0396/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeus- ja kansalaisuusohjelman perustamisesta kaudelle 2014–2020 (COM(2011)0758 - C7-0438/2011 - 2011/0344(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen liittyvien direktiivien muuttamisesta Mayotten aseman unioniin nähden muututtua (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Matthias Groote (A7-0399/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskeva Kansainvälisen työjärjestön yleissopimus vuodelta 1990 (yleissopimus nro 170) (11463/2013 - C7-0236/2013 - 2012/0320(NLE)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Jutta Steinruck (A7-0400/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 annetun asetuksen (EU) N:o 99/2013 muuttamisesta (COM(2013)0525 - C7-0224/2013 - 2013/0249(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain (A7-0401/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamista Saint-Barthélemyn yhteisöön koskevan Euroopan unionin ja Ranskan tasavallan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (COM(2013)0555 - C7-0360/2013 - 2013/0269(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sławomir Nitras (A7-0404/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisimpien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: David Casa (A7-0405/2013)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Armenian tasavallan puitesopimusta Armenian tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (16469/2012 - C7-0009/2013 - 2012/0247(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Tomasz Piotr Poręba (A7-0406/2013)

- Mietintö johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle EU:n ja Kanadan strategisesta kumppanuussopimuksesta käytävistä neuvotteluista (2013/2133(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/003 DE/First Solar, Saksa) (COM(2013)0706 - C7-0358/2013 - 2013/2263(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Nadezhda Neynsky (A7-0408/2013)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/011 DK/Vestas, Tanska) (COM(2013)0703 - C7-0357/2013 - 2013/2262(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Jan Kozłowski (A7-0410/2013)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/001 FI/Nokia, Suomi) (COM(2013)0707 - C7-0359/2013 - 2013/2264(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0411/2013)

- * Mietintö esityksestä neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2010/18/EU muuttamisesta Mayotten aseman muuttumisen vuoksi (14220/2013 - C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0414/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Kanariansaarille suuntautuvassa tiettyjen kalastustuotteiden tuonnissa sovellettavien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2014–2020 (COM(2013)0552 - C7-0262/2013 - 2013/0266(CNS)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Gabriel Mato Adrover (A7-0415/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan (2013–2018) tekemisestä (08701/2013 - C7-0216/2013 - 2013/0102(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Jean Louis Cottigny (A7-0416/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (14165/2013 - C7-0415/2013 - 2013/0315(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

- Mietintö EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2012 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (2013/2152(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Iuliu Winkler (A7-0422/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles 2020 -ohjelma) (COM(2011)0913 - C7-0510/2011 - 2011/0449(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Anthea McIntyre (A7-0423/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kalastuksen ja eläinten terveyden alalla annettujen asetusten muuttamisesta Mayotten unioniin nähden muuttuneen aseman vuoksi (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: João Ferreira (A7-0425/2013)

- Mietintö seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja niitä koskevista oikeuksista (2013/2040(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Edite Estrela (A7-0426/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuonnista, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotetuista tulleista, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan tekemisestä (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0427/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta (COM(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Iuliu Winkler (A7-0429/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (COM(2013)0781 - C7-0420/2013 - 2013/0387(CNS)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0431/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Alex Brenninkmeijer tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (N7-0083/2013[04] - C7-0312/2013 - 2013/0810(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0433/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Nikolaos Milionis tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (N7-0083/2013[02] - C7-0310/2013 - 2013/0808(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0436/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Danièle Lamarque tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (N7-0083/2013[03] - C7-0311/2013 - 2013/0809(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0437/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Phil Wynn Owen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (N7-0083/2013[05] - C7-0313/2013 - 2013/0811(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0438/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Henri Grethen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (N7-0083/2013[01] - C7-0309/2013 - 2013/0807(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0439/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) (COM(2011)0838 - C7-0491/2011 - 2011/0404(COD)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Libor Rouček (A7-0445/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kumppanuusvälineen perustamisesta kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten (COM(2011)0843 - C7-0495/2011 - 2011/0411(COD)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin ulkoisen toiminnan välineiden täytäntöönpanoa koskevista yhteisistä säännöistä ja menettelyistä (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Elmar Brok (A7-0447/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (COM(2011)0844 - C7-0496/2011 - 2011/0412(COD)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta (COM(2011)0839 - C7-0492/2011 - 2011/0405(COD)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautusvälineen perustamisesta (COM(2011)0845 - C7-0497/2011 - 2011/0413(COD)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

- * Mietintö Euroopan keskuspankin ehdotuksesta Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittämiseksi (N7-0103/2013 - C7-0424/2013 - 2013/0901(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sharon Bowles (A7-0452/2013)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 sekä neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä, neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden hyväksymistä varten siirrettävän säädösvallan ja täytäntöönpanovallan myöntämisen osalta (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Jörg Leichtfried (A7-0419/2013)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn ensimmäisessä käsittelyssä vahvistetusta neuvoston kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0421/2013).


17. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Joulukuun 2013 istunnon lopullinen esityslistaluonnos (PE.524.086/PDOJ) on jaettu. Siihen ei ole ehdotettu muutoksia.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

Ewald Stadler käytti puheenvuoron Edite Estrelan mietinnön ”Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet” (A7-0426/2013) ottamisesta huomisen tiistain äänestyksiin (puhemies ilmoitti, että puheenjohtajakokous on päättänyt asiasta yksimielisesti).


18. Yhteinen kalastuspolitiikka ***II - Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 sekä neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä, neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

Ulrike Rodust esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carmen Fraga Estévez PPE-ryhmän puolesta, Antolín Sánchez Presedo S&D-ryhmän puolesta, Pat the Cope Gallagher ALDE-ryhmän puolesta, Isabella Lövin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Alain Cadec, Göran Färm, Ian Hudghton, James Nicholson, Nikolaos Salavrakos, Maria do Céu Patrão Neves, Isabelle Thomas ja Jarosław Leszek Wałęsa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Gabriel Mato Adrover, Tonino Picula, Chris Davies, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Dubravka Šuica, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Guido Milana ja Oleg Valjalo.

Puheenvuorot: Maria Damanaki ja Ulrike Rodust.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.12.2013, kohta 7.19 ja istunnon pöytäkirja 10.12.2013, kohta 7.20.


19. Koillis-Atlantti: syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus ***I - Koillis-Atlantin makrillikalastuksen asema (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantin syvänmeren kantojen kalastusta koskevista erityisedellytyksistä, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöksistä ja asetuksen (EY) N:o 2347/2002 kumoamisesta [COM(2012)0371 - C7-0196/2012- 2012/0179(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000113/2013) Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec ja Gabriel Mato Adrover PECH-valiokunnan puolesta komissiolle: Koillis-Atlantin makrillikalastuksen asema (2013/2890(RSP)) (B7-0526/2013).

Kriton Arsenis esitteli mietinnön.

Pat the Cope Gallagher esitteli kysymyksen.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anna Rosbach (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Carmen Fraga Estévez PPE-ryhmän puolesta, Guido Milana S&D-ryhmän puolesta, Pat the Cope Gallagher ALDE-ryhmän puolesta, Jean-Paul Besset Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gabriel Mato Adrover, Isabelle Thomas, Chris Davies, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Struan Stevenson, Struan Stevenson ja Jarosław Leszek Wałęsa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Romana Jordan, Antolín Sánchez Presedo, Izaskun Bilbao Barandica, Sandrine Bélier, João Ferreira, Andreas Mölzer, Maria do Céu Patrão Neves ja Gesine Meissner.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alain Cadec, Ian Hudghton ja Raül Romeva i Rueda.

Puheenvuorot: Maria Damanaki ja Kriton Arsenis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.12.2013, kohta 7.21.


20. EU:n ja Marokon välinen kalastuskumppanuussopimus: pöytäkirja kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta *** (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [14165/2013 - C7-0415/2013- 2013/0315(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

Carmen Fraga Estévez esitteli suosituksen.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gabriel Mato Adrover PPE-ryhmän puolesta, Luis Manuel Capoulas Santos S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, Maria do Céu Patrão Neves, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, Antolín Sánchez Presedo, Alain Cadec, Jens Nilsson ja Guido Milana.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jarosław Leszek Wałęsa, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Pargneaux, Isabella Lövin, Anna Rosbach, Pino Arlacchi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Luis Manuel Capoulas Santos, ja Gesine Meissner.

Puheenvuorot: Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.12.2013, kohta 7.4.


21. Romaniväestön osallistamista koskevien kansallisten strategioiden eurooppalaisen puitekehyksen sukupuolinäkökohdat - Kansallisten romaneja koskevien integrointistrategioiden täytäntöönpanon edistyminen (keskustelu)

Mietintö romaniväestön osallistamista koskevien kansallisten strategioiden eurooppalaisen puitekehyksen sukupuolinäkökohdista [2013/2066(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000117/2013): Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Kansallisten romanistrategioiden täytäntöönpanossa saavutettu edistys (2013/2924(RSP)) (B7-0528/2013)

Lívia Járóka esitteli mietinnön.

Kinga Göncz esitteli kysymyksen.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Edit Bauer (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta, Minodora Cliveti S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

Puheenvuorot: Dimitar Stoyanov, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ja Monika Flašíková Beňová.

Puheenvuoro: Hélène Flautre, joka tuomitsi keskustelun aikana esitetyt vihapuheet ja rasistiset huomautukset ja joka pyysi, että asia annetaan puheenjohtajakokouksen käsiteltäväksi (puhemies lupasi välittää pyynnön asianomaiselle taholle).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Franz Obermayr, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Alajos Mészáros, María Irigoyen Pérez ja Sari Essayah.

Puheenvuorot: Maria Damanaki ja Lívia Járóka.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Juan Fernando López Aguilar kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta kansallisten romaneja koskevien integrointistrategioiden täytäntöönpanossa edistymisestä (2013/2924(RSP)) (B7-0555/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.12.2013, kohta 9.1 ja istunnon pöytäkirja 12.12.2013, kohta 12.16.


22. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Elena Băsescu, Tonino Picula, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Traian Ungureanu, María Irigoyen Pérez, Oleg Valjalo, Marian Harkin, João Ferreira, Corneliu Vadim Tudor, Gabriel Mato Adrover, Edit Bauer, Sergio Gaetano Cofferati, Kinga Gál, Jacky Hénin, Rosa Estaràs Ferragut, Dubravka Šuica, Claudette Abela Baldacchino, Andrej Plenković, Monika Panayotova, Marisa Matias ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.


23. EU:n ja Kanadan strategisesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut (lyhyt esittely)

Mietintö johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle EU:n ja Kanadan strategisesta kumppanuussopimuksesta käytävistä neuvotteluista [2013/2133(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

Elisabeth Jeggle esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ruža Tomašić ja Jaroslav Paška.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.12.2013, kohta 7.14.


24. Etelä-Sudanin kehitys ja valtiorakenteiden kehittäminen (lyhyt esittely)

Mietintö kansainvälisen yhteisön ponnisteluista Etelä-Sudanin kehityksen ja valtiorakenteiden kehittämisen alalla [2013/2090(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

Véronique De Keyser esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Davor Ivo Stier ja Seán Kelly.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.12.2013, kohta 9.2.


25. Elvytys- ja kriisinratkaisukehys pankkialan ulkopuolisille laitoksille (lyhyt esittely)

Mietintö elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä pankkialan ulkopuolisille laitoksille [2013/2047(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

Kay Swinburne esitteli asian.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.12.2013, kohta 7.15.


26. EU:n avaruusteollisuuspolitiikka (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n avaruusteollisuuspolitiikasta – talouskasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen avaruusalalla [2013/2092(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

Angelika Niebler esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Richard Howitt ja António Fernando Correia de Campos.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.12.2013, kohta 7.16.


27. CARS 2020: Vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus (lyhyt esittely)

Mietintö CARS 2020 -toimintasuunnitelmasta: Vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus [2013/2062(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Franck Proust (A7-0391/2013)

Franck Proust esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Josefa Andrés Barea ja Phil Bennion.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.12.2013, kohta 9.3.


28. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 524.086/OJMA).


29. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.25.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö