Index 
Jegyzőkönyv
PDF 307kWORD 255k
2013. december 9., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozatai
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.Mandátumvizsgálat
 6.Az eljárási szabályzat értelmezése
 7.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 8.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 9.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 10.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)
 11.Az elnök közleménye (az írásbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 117. cikke) és az írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke) benyújtásának határideje)
 12.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 13.Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása
 14.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 15.Petíciók
 16.Dokumentumok benyújtása
 17.Ügyrend
 18.Közös halászati politika ***II – A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése ***II (vita)
 19.Mélytengeri állományok halászata és nemzetközi vizeken folytatott halászat az Atlanti-óceán északkeleti részén ***I – A makrélahalászat helyzete az Atlanti-óceán északkeleti részén (vita)
 20.EU–Marokkó halászati partnerségi megállapodás: Jegyzőkönyv a halászati lehetőségek és a pénzügyi hozzájárulás megállapításáról *** (vita)
 21.A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének nemi szempontjai – A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása terén elért eredmények (vita)
 22.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 23.Tárgyalások az Európai Unió és Kanada közötti stratégiai partnerségi megállapodásról (rövid ismertetés)
 24.Fejlesztés és az állam megszilárdítása Dél-Szudánban (rövid ismertetés)
 25.Helyreállítási és szanálási keret a nem banki intézmények számára (rövid ismertetés)
 26.Az Európai Unió űripari politikája (rövid ismertetés)
 27.CARS 2020: az erős, versenyképes és fenntartható európai gépjárműipar felé (rövid ismertetés)
 28.A következő ülésnap napirendje
 29.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz, mellyel a 2013. december 5-én elhunyt Nelson Mandela emléke előtt tiszteleg.

Megemlékezik arról az 54 áldozatról, akik 2013. november 21-én egy rigai bevásárlóközpont tetejének beomlása miatt vesztették életüket.

A Parlament egyperces csendet tart.

°
° ° °

Az elnök arra kéri az ukrán hatóságokat, hogy tartózkodjanak a kijevi tüntetők elleni erőszak alkalmazásától, és felkéri a szembenálló feleket, hogy kezdjék meg a párbeszédet.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. A Parlament tagjai

Lena Kolarska-Bobińskát és Rafał Trzaskowskit 2013. december 3-i hatállyal tudományügyi miniszterré, illetve közigazgatási és digitalizálási miniszterré nevezték ki.

A Parlament az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) bekezdése alapján megállapítja, hogy képviselői helyük az említett naptól megüresedik, és erről értesíti az érintett tagállami hatóságot.


5. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2013. október 30-i, illetve 2013. október 31-i hatállyal érvényesnek tekinti Gabriele Stauner és Hiltrud Breyer képviselői mandátumát.


6. Az eljárási szabályzat értelmezése

Az elnök az eljárási szabályzat 211. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet, hogy az eljárási szabályzat 202. cikke (5) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatban megkeresett Alkotmányügyi Bizottság a következőképpen értelmezte a szóban forgó rendelkezést:

„A tényfeltáró látogatások és az azokról szóló jelentések kizárólagos célja a bizottság szükséges információkkal való ellátása annak érdekében, hogy tovább vizsgálhassa a petíciót. A jelentés elkészítése a látogatásban résztvevők kizárólagos felelőssége, akik konszenzusra törekednek. Konszenzus hiányában a jelentés az eltérő ténymegállapításokat vagy értékeléseket tartalmazza. A jelentést jóváhagyásra benyújtják a bizottsághoz, amely egyetlen szavazással határoz róla, kivéve, ha adott esetben az elnök bejelenti, hogy a jelentés részeihez módosítások nyújthatók be. E jelentésekre az 52. cikk nem alkalmazandó, sem közvetlenül, sem analógia útján. Ha a bizottság nem hagyja jóvá a jelentést, azt nem továbbítják a parlament elnökének.”

Amennyiben ezen értelmezés ellen nem emel szót az eljárási szabályzat 211. cikkének (4) bekezdése szerint valamely képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő a holnapi ülés kezdete, 2013. december 10., kedd előtt, úgy az elfogadottnak minősül. Ellenkező esetben az értelmezés szavazásra bocsátandó a plenáris ülésen.


7. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a Verts/ALE és a PPE képviselőcsoport:

– Külügyi Bizottság: Hiltrud Breyer

– A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Gabriele Stauner

– Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Gabriele Stauner

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


8. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az eljárási szabályzat 87a. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke tájékoztatta az Európai Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

– az IMCO bizottság határozatra irányuló ajánlása az építési termékek teljesítménynyilatkozatának weboldalon való közzétételére vonatkozó feltételekről szóló 2013. október 30-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2013)07086) – 2013/2928(DEA) (B7-0548/2013)

– az INTA bizottság határozatra irányuló ajánlása az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU rendelet I., II. és IV. mellékletét módosító 2013. október 30-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013)

Az ajánlásokat elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a plenáris ülésen történő bejelentésüket követő huszonnégy órán belül bármelyik képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő nem emel kifogást ellenük. Ellenkező esetben szavazásra kell bocsátani őket.

Az ajánlások elérhetők a „Séance en direct” weboldalon.


9. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)

A REGI és az EMPL Bizottság az alábbi helyesbítéseket nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

– Helyesbítés P7_TA(2013)0482(COR01) az Európai Parlament által 2013. november 20-án az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz (P7_TA-PROV(2013)0482COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

– Helyesbítés P7_TA(2013)0483(COR01) az Európai Parlament által 2013. november 20-án az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz (P7_TA-PROV(2013)0483 - COM(2011)0607/2 - C7-0327/2011 - 2011/0268(COD))

– Helyesbítés P7_TA(2013)0484(COR01) az Európai Parlament által 2013. november 20-án az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz (P7_TA-PROV(2013)0484COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

– Helyesbítés P7_TA(2013)0485(COR01) az Európai Parlament által 2013. november 20-án az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz (P7_TA-PROV(2013)0485COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

– Helyesbítés P7_TA(2013)0486(COR01) az Európai Parlament által 2013. november 20-án a Kohéziós Alapról és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz (P7_TA-PROV(2013)0486COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

– Helyesbítés P7_TA(2013)0487(COR01) az Európai Parlament által 2013. november 20-án az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek („EGTC-rendelet”) a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz (P7_TA-PROV(2013)0487COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

Az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha huszonnégy órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.

A helyesbítések a jelenlegi ülésszak időtartama alatt a „Séance en direct” honlapon érhetők el.


10. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (00067/2013/LEX - C7-0436/2013 - 2011/0401(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00118/2013/LEX - C7-0438/2013 - 2011/0194(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (00063/2013/LEX - C7-0439/2013 - 2011/0371(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00070/2013/LEX - C7-0440/2013 - 2011/0428(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (00119/2013/LEX - C7-0441/2013 - 2011/0195(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK, az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (00077/2013/LEX - C7-0442/2013 - 2011/0370(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, az európai unióbeli adórendszerek működésének javítását célzó cselekvési program (Fiscalis 2020) létrehozásáról, valamint az 1482/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (00033/2013/LEX - C7-0443/2013 - 2011/0341B(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési program (Vám 2020) létrehozásáról, valamint a 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (00072/2013/LEX - C7-0444/2013 - 2011/0341A(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet módosításáról (00068/2013/LEX - C7-0445/2013 - 2011/0384(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) stratégiai innovációs tervéről: az EIT hozzájárulása egy innovatívabb Európához (00069/2013/LEX - C7-0446/2013 - 2011/0387(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló 283/2010/EU határozat módosításáról (00080/2013/LEX - C7-0447/2013 - 2011/0270(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00066/2013/LEX - C7-0448/2013 - 2011/0399(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2009/138/EK irányelvnek (Szolvencia II) az átültetés időpontja és az alkalmazás kezdete, valamint egyes irányelvek (Szolvencia I) hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról (00098/2013/LEX - C7-0449/2013 - 2013/0327(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról (00109/2013/LEX - C7-0450/2013 - 2013/0128(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (00042/2013/LEX - C7-0451/2013 - 2011/0294(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági és halászati statisztikák területéhez tartozó egyes jogalkotási aktusok módosításáról (00086/2013/LEX - C7-0452/2013 - 2012/0343(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk tekintetében komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányításával, a kötelezettségvállalás egyes tagállamokra vonatkozó visszavonásának szabályaival, valamint a végsőegyenleg-kifizetésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról (00101/2013/LEX - C7-0453/2013 - 2013/0156(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek az Európai Szociális Alapból egyes tagállamok számára biztosított pénzügyi allokációk tekintetében történő módosításáról (00102/2013/LEX - C7-0454/2013 - 2013/0271(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról (00065/2013/LEX - C7-0455/2013 - 2011/0138(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00076/2013/LEX - C7-0456/2013 - 2011/0302(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai műholdas navigációs rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről, valamint a 876/2002/EK tanácsi rendelet és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00026/2013/LEX - C7-0457/2013 - 2011/0392(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (00058/2013/LEX - C7-0458/2013 - 2011/0394(COD)).


11. Az elnök közleménye (az írásbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 117. cikke) és az írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke) benyújtásának határideje)

Az elnök bejelenti, hogy tekintettel a jelenlegi jogalkotási ciklus utolsó plenáris ülésének időpontjára (2014. április 14–17.) a következő határidők alkalmazandók:

Írásbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 117. cikke) benyújtásának határideje: 2014. április 17.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke) benyújtásának határideje: 2014. január 17.


12. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 115. cikke):

– (O-000094/2013) felteszi: Salvatore Tatarella, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Anna Rosbach és Kartika Tamara Liotard, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A környezetbarát infrastruktúrára vonatkozó uniós politika kialakítása (2013/2663(RSP)) (B7-0525/2013);

– (O-000113/2013) felteszi: Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec és Gabriel Mato Adrover, a PECH bizottság nevében, a Bizottsághoz: A makrélahalászat helyzete az Atlanti-óceán északkeleti részén (2013/2890(RSP)) (B7-0526/2013);

– (O-000117/2013) felteszi: Juan Fernando López Aguilar, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása terén elért eredmények (2013/2924(RSP)) (B7-0528/2013);

– (O-000133/2013) felteszi: Vital Moreira, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A GSP+ monitoring mechanizmus és a GSP+ eredménytáblák (2013/2959(RSP)) (B7-0527/2013).


13. Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

– Önkéntes partnerségi megállapodás az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság között az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről;

– Felülvizsgált egyetértési megállapodás az Amerikai Egyesült Államokkal a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról;

– Jegyzőkönyv az Európai Unió és a Marokkói Királyság között az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról;

– Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz, a Horvát Köztársaságnak az ország Európai Unióhoz való csatlakozását követően szerződő félként való részvételéről.


14. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2013. júniusi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal, valamint a 2013. júliusi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemények rendelkezésre állnak a „Séance en direct” weboldalon.


15. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2013.11.29

Luigi Alfieri (n° 1590/2013); (bizalmas név) (n° 1591/2013); (bizalmas név) (n° 1592/2013); Kurt K. Gutermann (n° 1593/2013); Paul Wolf (n° 1594/2013 ); Juan Sevilla Pérez (Asociación de Vecinos La Torre de Moncofa (Castelló)) (n° 1595/2013); Précarité et pauvreté (n° 1596/2013); Markus Stutzenberger (n° 1597/2013); Bernhard Zuendorff (n° 1598/2013); (bizalmas név) (n° 1599/2013); Marian Stefaniak (n° 1600/2013); Tanya Ivanova (n° 1601/2013); (bizalmas név) (n° 1602/2013); (bizalmas név) (n° 1603/2013); (bizalmas név) (n° 1604/2013); (bizalmas név) (n° 1605/2013); Antal Pucilowski (n° 1606/2013); (bizalmas név) (n° 1607/2013); Olaf Vollmer (n° 1608/2013); Boualem Yahiaoui (n° 1609/2013); (bizalmas név) (n° 1610/2013); (bizalmas név) (n° 1611/2013); Sotirios Florakis (n° 1612/2013); (bizalmas név) (n° 1613/2013); Christos Kanterakis (n° 1614/2013); Metodiev Miroslav (n° 1615/2013); Uta Rombach (n° 1616/2013); Marton Sándor (n° 1617/2013); Georg Heinz Hieronymus (n° 1618/2013); (bizalmas név) (n° 1619/2013); Tadeusz Chmielewski (n° 1620/2013); (bizalmas név) (n° 1621/2013); (bizalmas név) (n° 1622/2013); (bizalmas név) (n° 1623/2013); (bizalmas név) (n° 1624/2013); (bizalmas név) (n° 1625/2013); (bizalmas név) (n° 1626/2013); (bizalmas név) (n° 1627/2013); Bruno Terriou (n° 1628/2013); (bizalmas név) (n° 1629/2013); (bizalmas név) (n° 1630/2013); (bizalmas név) (n° 1631/2013); Axel Mattes (n° 1632/2013); Anton Butz (n° 1633/2013); Wolfgang Dornbach (n° 1634/2013); (bizalmas név) (n° 1635/2013); Michael Ruf (n° 1636/2013); D'Aniello Nunzia (n° 1637/2013); Wieslawa Arnoldsson (n° 1638/2013); (bizalmas név) (n° 1639/2013); (bizalmas név) (n° 1640/2013); (bizalmas név) (n° 1641/2013); (bizalmas név) (n° 1642/2013); (bizalmas név) (n° 1643/2013); Peter Evans (n° 1644/2013); (bizalmas név) (n° 1645/2013); Francisco Javier de Loma-Ossorio Quirós (n° 1646/2013); José Antonio Castillo Lobato (n° 1647/2013); Paul Mathieu Jongen (n° 1648/2013); Ángel Fustero Fustero (n° 1649/2013); Jesús Fernández Clemente (n° 1650/2013); Alexander W. Bauersfeld (n° 1651/2013); Accao de formaçao tas ns pro 02 (n° 1652/2013); Jean Papadopoulos (n° 1653/2013); Rosmarie Hennecke Gramatzki (n° 1654/2013); Laila Brice (n° 1655/2013); (bizalmas név) (n° 1656/2013); Paul Ryan (n° 1657/2013); (bizalmas név) (n° 1658/2013); (bizalmas név) (n° 1659/2013); Fiona Fitzpatrick (Ballyhea Says No) (n° 1660/2013); (bizalmas név) (n° 1661/2013); Dina Popova (n° 1662/2013); H Geldermann (n° 1663/2013); (bizalmas név) (n° 1664/2013); (bizalmas név) (n° 1665/2013); Petru Truță (Salvați cartierele Dămăroaia și Bucureștii Noi (n° 1666/2013); (bizalmas név) (n° 1667/2013); (bizalmas név) (n° 1668/2013); (bizalmas név) (n° 1669/2013); (bizalmas név) (n° 1670/2013); (bizalmas név) (n° 1671/2013); (bizalmas név) (n° 1672/2013); Jean Louis Miguel (n° 1673/2013); (bizalmas név) (n° 1674/2013); (bizalmas név) (n° 1675/2013); (bizalmas név) (n° 1676/2013); (bizalmas név) (n° 1677/2013); (bizalmas név) (n° 1678/2013); (bizalmas név) (n° 1679/2013); (bizalmas név) (n° 1680/2013); (bizalmas név) (n° 1681/2013); Lynda Garrett (n° 1682/2013); Lynda Landrith (n° 1683/2013); Sergio Troiano (n° 1684/2013); Martine Pritchard (n° 1685/2013); Pamela Jenkins (n° 1686/2013); (bizalmas név) (n° 1687/2013); (bizalmas név) (n° 1688/2013); (bizalmas név) (n° 1689/2013); Sylvia Van Atta (many tears animal rescue) (n° 1690/2013); Jutta Blum (n° 1691/2013); (bizalmas név) (n° 1692/2013); Maxine Galloway (9 aláírás) (n° 1693/2013); Martin Spiteri (11 aláírás) (n° 1694/2013); (bizalmas név) (n° 1695/2013); Željko Stjepan Križanac (n° 1696/2013); ryane ward (n° 1697/2013); Stephen Harrison (n° 1698/2013); (bizalmas név) (n° 1699/2013); (bizalmas név) (n° 1700/2013); (bizalmas név) (n° 1701/2013); (bizalmas név) (n° 1702/2013); (bizalmas név) (n° 1703/2013); (bizalmas név) (n° 1704/2013); Antonio Jurado Checa (no. 1705/2013); José Ortega Ortega (n° 1706/2013); Sabine Kurjo McNeill (n° 1707/2013); Sohail Khan (n° 1708/2013); Sohail Khan (n° 1709/2013); Kyriakos Gkikas (n° 1710/2013); Rolandos Ioannou (n° 1711/2013); Hans Van Den Noort (n° 1712/2013); Alfredo Pallone (MPE) (n° 1713/2013); Elisabeth Schmock (n° 1714/2013); (bizalmas név) (n° 1715/2013); Antoni Petru (Liga Dreptății Împotriva Corupției și Abuzurilor din România (n° 1716/2013); Christian Amand (Xirius Avocats) (n° 1717/2013); Otto Zettel (n° 1718/2013); Henk Bres (n° 1719/2013); Mariana Efthymiadou Muller (n° 1720/2013); Rosmarie Hennecke Gramatzki (n° 1721/2013); Barbara List (n° 1722/2013); (bizalmas név) (n° 1723/2013); (bizalmas név) (4 aláírás) (n° 1724/2013); (bizalmas név) (n° 1725/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (n° 1726/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (n° 1727/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (n° 1728/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (n° 1729/2013); Flavio Miccono (n° 1730/2013); Flavio Miccono (n° 1731/2013); Flavio Miccono (n° 1732/2013); Massimo D'Agostino (n° 1733/2013); matteo la cara (n° 1734/2013); (bizalmas név) (n° 1735/2013 ); José Javier Martínez Chantada (n° 1736/2013); Johanna MacRae (n° 1737/2013); Helen Ampt (Comitato contro l'ampliamento dell'aeroporto di Ampugnano Siena) (n° 1738/2013); (bizalmas név) (n° 1739/2013); (bizalmas név) (n° 1740/2013); (bizalmas név) (n° 1741/2013); Peter DrusT (n° 1742/2013); Lesley Christensen (n° 1743/2013); Lesley Christensen (n° 1744/2013); Lesley Christensen (n° 1745/2013); Lesley Christensen (n° 1746/2013); Lesley Christensen (n° 1747/2013); Lesley Christensen (n° 1748/2013); Lesley Christensen (n° 1749/2013); Lesley Christensen (n° 1750/2013); Edith-Alexandra Brojba (n° 1751/2013); Laura Osorio Olave (n° 1752/2013); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (101 aláírás) (n° 1753/2013); (bizalmas név) (n° 1754/2013); Natan Fater (n° 1755/2013); giorgio Gurrieri (n° 1756/2013); Lucila Benigni (n° 1757/2013); Hamid Leghima (n° 1758/2013); Thierry Paquet (n° 1759/2013); (bizalmas név) (n° 1760/2013); Cruz Lima Yordy Andrés (n° 1761/2013); Cyril Grandpre (n° 1762/2013); Tiziana Castello (n° 1763/2013); Nikolay Antonov (n° 1764/2013); Agostino Carusi (n° 1765/2013); (bizalmas név) (n° 1766/2013); James Paicopolos (n° 1767/2013); Pia Μαρτακη (n° 1768/2013); (bizalmas név) (n° 1769/2013); (bizalmas név) (n° 1770/2013) Luis Miguel Domínguez Mencía (Asociación Lobo Marley) (n° 1771/2013); (bizalmas név) (n° 1772/2013); (bizalmas név) (n° 1773/2013); (bizalmas név) (n° 1774/2013); (bizalmas név) (n° 1775/2013); Renzo De Santis (n° 1776/2013); Raimondo Leonetti (n° 1777/2013); Dean Jones (n° 1778/2013); Vincenzo Cavallaro (n° 1779/2013); Gilbert Ribes (n° 1780/2013); Stuart Tallack (n° 1781/2013); Michael Angelopoulos (n° 1782/2013); Theodoros Pitikaris (n° 1783/2013); Lionel Stéphane Gilberti (12 aláírás) (n° 1784/2013); (bizalmas név) (n° 1785/2013); Matthias Scharinger (n° 1786/2013); Francesco Orbitello (n° 1787/2013); Stella Anastasopouloi Papadimitriou (n° 1788/2013 José Manuel Murias Díaz (n° 1789/2013); Nicodim Eugen Lupea (n° 1790/2013); Emilia Grandi (n° 1791/2013); Giuseppe Manfredi (9 aláírás) (n° 1792/2013); Christoph Palm (n° 1793/2013); Mohamed Bartal (n° 1794/2013); (bizalmas név) (n° 1795/2013); (bizalmas név) (53 aláírás) (n° 1796/2013); (bizalmas név) (n° 1797/2013); Stanley Roche Busk (n° 1798/2013); Leszek Jenek (n° 1799/2013); (bizalmas név) (n° 1800/2013); Marcos Antonio Encinas Romero (n° 1801/2013); (bizalmas név) (n° 1802/2013); Etienne Chambolle (n° 1803/2013); Riccardo Lovatini (n° 1804/2013); GERD BOSL (n° 1805/2013); (bizalmas név) (n° 1806/2013); Philippe Poppe (n° 1807/2013); Theodoros Pitikaris (n° 1808/2013); Marie-Rose Walthéry (n° 1809/2013); (bizalmas név) (n° 1810/2013); (bizalmas név) (n° 1811/2013); (bizalmas név) (n° 1812/2013); Carla Sofía Santos (n° 1813/2013); Mateusz Wójtowicz (n° 1814/2013); Ildiko Bădescu (n° 1815/2013); Gareth Herd (n° 1816/2013); Søren Rasmussen (n° 1817/2013); (bizalmas név) (n° 1818/2013); Susanne Jørgensen (n° 1819/2013); Kim Wittop Koning (n° 1820/2013); Antonio González Jiménez (10 aláírás) (n° 1821/2013); Francesco Guerrera (n° 1822/2013); Federico Facca (n° 1823/2013); Giuseppe Falzi (n° 1824/2013); Lorenzo Croce (n° 1825/2013); Francesco Era (n° 1826/2013); (bizalmas név) (n° 1827/2013); Eva María Lozano Carpente (n° 1828/2013); Alberto Ruiz González (n° 1829/2013); (bizalmas név) (n° 1830/2013); Jorge Abbad Ferrer (n° 1831/2013); Belén Pérez-Bryan (n° 1832/2013); (bizalmas név) (n° 1833/2013); (bizalmas név) (n° 1834/2013); (bizalmas név) (n° 1835/2013); (bizalmas név) (n° 1836/2013); (bizalmas név) (n° 1837/2013); Antonio Matragrano (n° 1838/2013); (bizalmas név) (n° 1839/2013); David Harris (n° 1840/2013); Francesco Di Pasquale (n° 1841/2013); (bizalmas név) (n° 1842/2013); Jon Gergori Gibelondo Goienetxea (n° 1843/2013); Daniel Pietrzak (n° 1844/2013); (bizalmas név) (n° 1845/2013); Liliane Senoyer (n° 1846/2013); Eugene Lukjanenko-Soifertis (n° 1847/2013); (bizalmas név) (n° 1848/2013); Simone Dörner (n° 1849/2013); (bizalmas név) (n° 1850/2013); Marius Ferestean (n° 1851/2013); Maija Zargarjana (n° 1852/2013); Paolo Pelini (n° 1853/2013); Francesco Orbitello (n° 1854/2013); Valery Matveev (n° 1855/2013); Laura Pasetti (n° 1856/2013); Stefano Kuzhicov (n° 1857/2013); Nicolas Tahon (n° 1858/2013); Dietrich Schmelling (n° 1859/2013); Аngelina Nedeva (n° 1860/2013); (bizalmas név) (n° 1861/2013); Antonios Kyriazis (n° 1862/2013); (bizalmas név) (n° 1863/2013); (bizalmas név) (n° 1864/2013); Leszek Zalewski (n° 1865/2013); (bizalmas név) (n° 1866/2013); (bizalmas név) (n° 1867/2013); (bizalmas név) (n° 1868/2013); (bizalmas név) (n° 1869/2013); (bizalmas név) (n° 1870/2013); (bizalmas név) (n° 1871/2013); Andreas Netzer (6 aláírás) (n° 1872/2013); (bizalmas név) (n° 1873/2013); Günter Dillikrath (n° 1874/2013); Dragica Sorli Mayer (n° 1875/2013); Giuseppe Sansone (n° 1876/2013); (bizalmas név) (n° 1877/2013); (bizalmas név) (n° 1878/2013); (bizalmas név) (n° 1879/2013); Doris Povse (n° 1880/2013); Karsten Schulz (n° 1881/2013); Sergio Luis Sanabria Díaz (n° 1882/2013); Antonio Pagano (n° 1883/2013); (bizalmas név) (n° 1884/2013); Florin Linte (n° 1885/2013); Mario Pingerna (n° 1886/2013); François Régis Deheurle (n° 1887/2013); (bizalmas név) (n° 1888/2013); Gheorghe Teodor Porubszki (n° 1889/2013); Petrov Mario (n° 1890/2013); (bizalmas név) (n° 1891/2013); (bizalmas név) (n° 1892/2013); (bizalmas név) (n° 1893/2013); (bizalmas név) (n° 1894/2013); Wolfgang Hahn (n° 1895/2013); Riccardo Bonsi (n° 1896/2013); (bizalmas név) (n° 1897/2013); Josefa Caridad Gimeno Bonet (n° 1898/2013); (bizalmas név) (n° 1899/2013); Ivan Zlatinov (n° 1900/2013); (bizalmas név) (n° 1901/2013); Paul Mangen (n° 1902/2013); (bizalmas név) (n° 1903/2013); (bizalmas név) (n° 1904/2013); José Manuel Parceiro (n° 1905/2013); Olga Figueredo Alonso (n° 1906/2013); Petra Ney (n° 1907/2013); (bizalmas név) (n° 1908/2013); Renato Lelli (n° 1909/2013); Ludwig Bühlmeier (n° 1910/2013); Christian Huwer (n° 1911/2013); Antonio Valenciano Sal (Asociación ANDET ) (n° 1912/2013); (bizalmas név) (n° 1913/2013); Ildiko Bădescu (n° 1914/2013); Yasmin Salem (n° 1915/2013); Janusz Małkowicz (n° 1916/2013); Tanja Rodowski (n° 1917/2013); Duncan Anderson (n° 1918/2013); Mark Tedman (n° 1919/2013); Dănuț Sivu (n° 1920/2013); (bizalmas név) (n° 1921/2013); Francisco Garia Bermúdez (n° 1922/2013); (bizalmas név) (n° 1923/2013); Marcel Gheaja (n° 1924/2013); Rosario Quirós Bellido (n° 1925/2013); (bizalmas név) (n° 1926/2013); Günter Lorbeer (n° 1927/2013); Christopher Lauer (n° 1928/2013); (bizalmas név) (n° 1929/2013); Krystian Kaczmarek (n° 1930/2013); Mark Debruyne (n° 1931/2013); Werner Walter (n° 1932/2013); Danuta Janoszka (n° 1933/2013); Markus Stutzenberger (n° 1934/2013); Karolina Chmielewska (n° 1935/2013); (bizalmas név) (n° 1936/2013); Eric Marck (n° 1937/2013); Hans Oppermann (n° 1938/2013); Ewa Cieśla (n° 1939/2013); (bizalmas név) (n° 1940/2013); Karsten Schulz (n° 1941/2013); (bizalmas név) (n° 1942/2013); Ralph Haberkern (n° 1943/2013); Edgar Hans Michael Schwarz (n° 1944/2013); Alexander Kähny (n° 1945/2013); (bizalmas név) (n° 1946/2013); (bizalmas név) (n° 1947/2013); (bizalmas név) (n° 1948/2013); Thomas Daub (n° 1949/2013); Święcicki Marcin (n° 1950/2013); Peter Barwe (n° 1951/2013); Thomas Daub (n° 1952/2013); Giovanni Cipriano (n° 1953/2013); Søren Lindegaard Larsen (n° 1954/2013); LiseLotte Trab (n° 1955/2013); Sebastian Rickers (n° 1956/2013); Jacek Szyposz (n° 1957/2013); José Mª Sánchez Fernández (n° 1958/2013); Tudor Neda-Cojocaru (n° 1959/2013); (bizalmas név) (n° 1960/2013); Edward Marnell (n° 1961/2013); (bizalmas név) (n° 1962/2013); ALexander Mercedes Würfl (n° 1963/2013); Alexander Mercedes Würfl (n° 1964/2013); Alexander Mercedes Würfl (n° 1965/2013); Samuel Hilliger (n° 1966/2013); Samuel Martín-Sosa Rodríguez (n° 1967/2013); Luigino Bucchi (n° 1968/2013); Peter Pichler (n° 1969/2013); Paul Wolf (n° 1970/2013); David Puy Sánchez (n° 1971/2013); Miloš Labović (n° 1972/2013); Lothar Liebetrau (n° 1973/2013); Alexander Sandelin (n° 1974/2013); Ioan Dușcaș (n° 1975/2013); Ibrahim Kheiredin (n° 1976/2013); Carlos Asseiceira (n° 1977/2013); Mária Kořínková (n° 1978/2013); Nicolo Provenzano (n° 1979/2013); (bizalmas név) (n° 1980/2013); (bizalmas név) (n° 1981/2013); (bizalmas név) (n° 1982/2013); (bizalmas név) (n° 1983/2013); Margareta Nan (n° 1984/2013); (bizalmas név) (n° 1985/2013); (bizalmas név) (n° 1986/2013); (bizalmas név) (n° 1987/2013); Jarosław Marszałek (n° 1988/2013); Joan Matllo Creus (n° 1989/2013); Enric Puigventós Roy (n° 1990/2013); Joan Puig Cordón (n° 1991/2013); Dorian Zor (n° 1992/2013); Alain Sebag (n° 1993/2013); Vasile Silviu Gole (n° 1994/2013); Ciprian Manolache (n° 1995/2013); Oana Gabriela Hârjău (n° 1996/2013); Anna Belmonte (n° 1997/2013); (bizalmas név) (n° 1998/2013); TODOR WOJNIKOW (HOTEL VOYNIKOV) (n° 1999/2013); (bizalmas név) (n° 2000/2013);

2013.12.05

(bizalmas név) (n° 2001/2013); Henryk Kamecki (n° 2002/2013); Lana Bastašić (n° 2003/2013); Willi Breuer (n° 2004/2013); (bizalmas név) (n° 2005/2013); Cătălin Valeriu Olteanu (n° 2006/2013); (bizalmas név) (n° 2007/2013); Juan Jesús Aldama León (n° 2008/2013); Javier Bañuelos Llana (n° 2009/2013); Alexander Sielicki (n° 2010/2013); (bizalmas név) (n° 2011/2013); (bizalmas név) (n° 2012/2013); Salvador Mañé Farré (n° 2013/2013); Rita Cappiello (n° 2014/2013); Aitor Uriarte Bautista (n° 2015/2013); Florian Ioniță (n° 2016/2013); (bizalmas név) (n° 2017/2013); Albert de la Peña Guillén (n° 2018/2013); Albert de la Peña Guillén (n° 2019/2013); Francisco Miguel Castejón Magaña (n° 2020/2013); Manuel Alfonso Soto Aguilar (n° 2021/2013); Aparicio Moreno (n° 2022/2013); (bizalmas név) (n° 2023/2013); Jaime Núnez (n° 2024/2013); Jose António Ventura Ricardo (n° 2025/2013); (bizalmas név) (n° 2026/2013); Gennaro Sepe (n° 2027/2013); (bizalmas név) (n° 2028/2013); (bizalmas név) (n° 2029/2013); Giuseppe Cervi (n° 2030/2013); Elvy Zappetti (n° 2031/2013); ); Nuria Menéndez de Llano Rodríguez (n° 2032/2013); (bizalmas név) (n° 2033/2013); (bizalmas név) (n° 2034/2013); (bizalmas név) (n° 2035/2013); (bizalmas név) (n° 2036/2013); (bizalmas név) (n° 2037/2013); (bizalmas név) (n° 2038/2013); (bizalmas név) (n° 2039/2013); Pedro Mendizábal Ibergallartu (n° 2040/2013); Philip Lundin (n° 2041/2013); Marián Kurhajec (n° 2042/2013); Raluca Elvira Fecioru (n° 2043/2013); (bizalmas név) (n° 2044/2013); Giorgos Floras (n° 2045/2013); Carlo Marino (n° 2046/2013); (bizalmas név) (n° 2047/2013); Tomislav Tustić (n° 2048/2013); Rainer Glaser (n° 2049/2013); Guadalupe Almagro Rocamora (n° 2050/2013); Martina Kurz (n° 2051/2013); Domenico Pedretti (n° 2052/2013); Jörg Huber (n° 2053/2013); Andreas Mayr (n° 2054/2013); (bizalmas név) (n° 2055/2013); Cesare Rizzi (n° 2056/2013); Maria Monosi(n° 2057/2013); (bizalmas név) (n° 2058/2013); (bizalmas név) (n° 2059/2013); (bizalmas név) (n° 2060/2013); (bizalmas név) (n° 2061/2013); Petrus M J Cremers (n° 2062/2013); Giuseppe Ursini (Codacons) (n° 2063/2013); (bizalmas név) (n° 2064/2013); (bizalmas név) (n° 2065/2013); Gredo Förster (n° 2066/2013); José Díez-Lanza Eguiguren (n° 2067/2013); Lorenzo Croce (n° 2068/2013); (bizalmas név) (n° 2069/2013); Ignazio Cubeddu (n° 2070/2013); Dieter Wenig (n° 2071/2013); Józef Suszczewicz (n° 2072/2013); Rolandos Ioannou (n° 2073/2013); Georgia Alexiou (n° 2074/2013); Mihaela-Violeta Enescu (n° 2075/2013); Emma Trott (n° 2076/2013); (bizalmas név) (n° 2077/2013); (bizalmas név) (n° 2078/2013); (bizalmas név) (n° 2079/2013); (bizalmas név) (n° 2080/2013); George F.A. Dalli (n° 2081/2013); Jovo Cvjetković (n° 2082/2013); Viktor Jeckel (n° 2083/2013); (bizalmas név) (n° 2084/2013); Bergfeld Sonja (n° 2085/2013); Santiago García Aranda (n° 2086/2013); Mauricio Drews (n° 2087/2013); Francesca Della Valle (n° 2088/2013); Thomas Quade (n° 2089/2013); Esteban Borobia Peña (n° 2090/2013); Emiliano Fatello (n° 2091/2013); Renato Lelli (n° 2092/2013); (bizalmas név) (n° 2093/2013); Otto Hans Goßler (n° 2094/2013); (bizalmas név) (n° 2095/2013); Scott McDonald (n° 2096/2013); (bizalmas név) (n° 2097/2013); Ahmet Aydın (n° 2098/2013); Vinkler Ilona (n° 2099/2013); (bizalmas név) (n° 2100/2013); Joseph Montanaro (n° 2101/2013); Heinz W. Koch (n° 2102/2013); Michael Wolfgang Mayerl (n° 2103/2013); (bizalmas név) (n° 2104/2013); Sandra Scheck (n° 2105/2013); Gheorghe Bordianu (n° 2106/2013); (bizalmas név) (n° 2107/2013); (bizalmas név) (n° 2108/2013); Graham Corgan (n° 2109/2013); Fabio Álvarez Anacona (n° 2110/2013); (bizalmas név) (n° 2111/2013); Michail Syrakis (n° 2112/2013); Pia Berrend (n° 2113/2013); Giorgio Perrod (n° 2114/2013); (bizalmas név) (n° 2115/2013); (bizalmas név) (n° 2116/2013); Jean Guy Le Roux (n° 2117/2013); (bizalmas név) (n° 2118/2013); Anthony Tovey (n° 2119/2013); Luis Miguel Villacampa Montull (n° 2120/2013); Gudrun Tönnes (n° 2121/2013); Petra Stendebach (n° 2122/2013); Francis Higgins (n° 2123/2013); Francis Johanns (n° 2124/2013); (bizalmas név) (n° 2125/2013); Filippo Villani (n° 2126/2013); (bizalmas név) (n° 2127/2013); Eva Johansson (n° 2128/2013); Mattia Branco (n° 2129/2013); Leandro España Balbás (n° 2130/2013); Renato Lelli (n° 2131/2013); José Segura González (n° 2132/2013); (bizalmas név) (n° 2133/2013); (bizalmas név) (n° 2134/2013); Alda María Inés La Rosa (n° 2135/2013); Paul Boerdam (n° 2136/2013); Silviu Timoftei (n° 2137/2013); Hermann Erb (n° 2138/2013); Bernd Wolf (n° 2139/2013); Dursun Kolu (n° 2140/2013); (bizalmas név) (n° 2141/2013); (bizalmas név) (n° 2142/2013); (bizalmas név) (n° 2143/2013); (bizalmas név) (n° 2144/2013); Tevfik Erdem (n° 2145/2013); Yusuf Kolu (n° 2146/2013); (bizalmas név) (n° 2147/2013); Foster Gredo (n° 2148/2013); Ergin Duru (n° 2149/2013); (bizalmas név) (n° 2150/2013); (bizalmas név) (n° 2151/2013); Hans-Jürgen Rauls (n° 2152/2013); Foster Gredo (n° 2153/2013); Daniela Brîndușa Maxim (n° 2154/2013); Gheorghe Bordianu (n° 2155/2013); Joseph-Christos Kondylakis (n° 2156/2013); Hans-Jürgen Rauls (n° 2157/2013); (bizalmas név) (n° 2158/2013); Dolores Morales Berenguel (n° 2159/2013); Gaetano Savoca (n° 2160/2013); Ernesto Vázquez-Rey e Farto (n° 2161/2013); Uboldi Vilma (n° 2162/2013); Yamina Madouri (n° 2163/2013); Edouard Meyer (n° 2164/2013); Bruno Massimilla (n° 2165/2013); (bizalmas név) (n° 2166/2013); Claudia Casetti (n° 2167/2013); Mohammed Bello Halilu (n° 2168/2013); Irini Ioannidou Raymondou (n° 2169/2013); (bizalmas név) (n° 2170/2013); Εufrosyni Sdona (n° 2171/2013); Christian Lichtenauer (n° 2172/2013); Gredo Förster (n° 2173/2013); Josef Ruckgaber (n° 2174/2013); Claudia Sckaer (n° 2175/2013); Rosario Quirós Bellido (n° 2176/2013); (bizalmas név) (n° 2177/2013); (bizalmas név) (n° 2178/2013); Jf Keller (n° 2179/2013); (bizalmas név) (n° 2180/2013); Thomas Kahl (n° 2181/2013); (bizalmas név) (n° 2182/2013); Dinko Peichev (n° 2183/2013); Joachim Jochens (n° 2184/2013); Irving Boltar (n° 2185/2013); Jens Knipphals (n° 2186/2013); Vlado Iljkić (n° 2187/2013); Giovanni Giuliari (n° 2188/2013); (bizalmas név) (n° 2189/2013); Hermann Danne (n° 2190/2013); Piero Bruni (Associazione lago di Bolsena volontariato) (n° 2191/2013); Juan José Rodríguez Marrero (n° 2192/2013); (bizalmas név) (n° 2193/2013); Ghiorghi Foca (n° 2194/2013); Panu Partanen (n° 2195/2013); José Manuel Rodrigues de Abreu (n° 2196/2013); Pekka Ylinen (n° 2197/2013); (bizalmas név) (n° 2198/2013); Maria-Isabel Galvani (n° 2199/2013); Alan Levey (n° 2200/2013); Jordi Joan Ferré i Jimenez (n° 2201/2013); Cristina García Moreno (n° 2202/2013); (bizalmas név) (n° 2203/2013); (bizalmas név) (n° 2204/2013); (bizalmas név) (n° 2205/2013); Montserrat Domeque Serrano (n° 2206/2013); Violante Sion (n° 2207/2013); (bizalmas név) (n° 2208/2013); Marie-Christine Baffoux-Kays (n° 2209/2013); (bizalmas név) (n° 2210/2013); Alexander Downes (n° 2211/2013); Gianluigi Tamburini (n° 2212/2013); Pavlos Stamatopoulos (n° 2213/2013); Antonio Spirito (n° 2214/2013); (bizalmas név) (n° 2215/2013); Bernd Marterer (n° 2216/2013); (bizalmas név) (n° 2217/2013); (bizalmas név) (n° 2218/2013); Lamya Chaouki (n° 2219/2013); (bizalmas név) (n° 2220/2013); Uwe Rutter (n° 2221/2013); Angelo Alfani (n° 2222/2013); Nicole Liebert (n° 2223/2013); Detlef Zöllner (n° 2224/2013); William Van Mossevelde (n° 2225/2013); Wojciech Kozłowski (n° 2226/2013); Bo Bergstrand (n° 2227/2013); Santiago del Olmo del Olmo (n° 2228/2013); María Jesús Caubilla Malleu (n° 2229/2013); (bizalmas név) (n° 2230/2013); (bizalmas név) (n° 2231/2013); Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini Rossi) (n° 2232/2013); (bizalmas név) (n° 2233/2013); (bizalmas név) (n° 2234/2013); (bizalmas név) (n° 2235/2013); Vihren Hristov (Yugenpotokihorata = South Stream and people) (n° 2236/2013); José Luis Fernández Fernández (Ayuntamiento de Belvis de la Jara) (n° 2237/2013); (bizalmas név) (n° 2238/2013); (bizalmas név) (n° 2239/2013); Pilar Vidal Álvarez (n° 2240/2013); (bizalmas név) (n° 2241/2013); (bizalmas név) (n° 2242/2013); Miriam Pardo Navarro (n° 2243/2013); Nicodim Eugen Lupea (n° 2244/2013); (bizalmas név) (n° 2245/2013); (bizalmas név) (n° 2246/2013); Pietro Errico (n° 2247/2013); Theodoros Anastasiadis (n° 2248/2013); (bizalmas név) (n° 2249/2013); Mihai Miru (n° 2250/2013); (bizalmas név) (n° 2251/2013); Dimitur Balkandzhiev (n° 2252/2013); Kyriaki Papadopoulou (n° 2253/2013); Francesc Xavier Piqué Andreu (n° 2254/2013); Günter Herbert Gutsche (n° 2255/2013); Günter Herbert Gutsche (n° 2256/2013); Milcho Milchev (n° 2257/2013); (bizalmas név) (n° 2258/2013); Antonio Galantino (Studio legale Galantino) (n° 2259/2013);

2013.12.06

Christian Dirk Ludwig (n° 2260/2013); Daniel Ungurian (n° 2261/2013); Köntis Ivett (n° 2262/2013); Xavier Jene Petschen (n° 2263/2013); Francesco Era (n° 2264/2013); Davor Peremin (n° 2265/2013); (bizalmas név) (n° 2266/2013); Ion-Augustin Paveleanu (n° 2267/2013); Noël Masson (n° 2268/2013); Ion Augustin Paveleanu (n° 2269/2013); Oscar Crespo Bezanilla (9 aláírás) (n° 2270/2013); (bizalmas név) (n° 2271/2013); Raymonde Dubois (n° 2272/2013); (bizalmas név) (n° 2273/2013); López Ramírez (46 aláírás) (n° 2274/2013); Panagiotis Papakonstantinou (21 aláírás) (n° 2275/2013); Francesco Previte (n° 2276/2013); Hans-Jörg Boschner (n° 2277/2013); (bizalmas név) (n° 2278/2013); Wolfgang Schröder (n° 2279/2013); (bizalmas név) (n° 2280/2013); (bizalmas név) (n° 2281/2013); (bizalmas név) (n° 2282/2013); (bizalmas név) (n° 2283/2013); Marton Sándor (n° 2284/2013); Tobias Kienzler (n° 2285/2013); Florentina Miu (n° 2286/2013); Ale Ambrasaite (n° 2287/2013); Franc Majcen (n° 2288/2013); Aris Louvris (n° 2289/2013); Maciej Juska (n° 2290/2013); Marios Achilleos (n° 2291/2013); Óscar Aurelio Cueva Sánchez (n° 2292/2013); Paraschiva Mateiu (n° 2293/2013); Iván Ramos Guillén (n° 2294/2013); Francesco Paolo Zita (n° 2295/2013); (bizalmas név) (n° 2296/2013); Dilva Rosa Vaccaro (n° 2297/2013); Francesco Era (n° 2298/2013); Cadahia Victoria (n° 2299/2013); Maria-Cristina Oanea (n° 2300/2013); Dalnoki István (n° 2301/2013); Detlef Zöllner (n° 2302/2013); Jurgen Brul (n° 2303/2013); Sascha Simon (n° 2304/2013); Pavel Chleborad (n° 2305/2013); Herbert Warmbrunn (n° 2306/2013); Stephen Geraghty (n° 2307/2013); Pascal Lembree (n° 2308/2013); (bizalmas név) (n° 2309/2013); Aris Louvris (n° 2310/2013); Carlos Farre Berga (n° 2311/2013); Roberto Cossu (n° 2312/2013); Karsten Speckin (n° 2313/2013); (bizalmas név) (n° 2314/2013); Gredo Förster (n° 2315/2013); (bizalmas név) (n° 2316/2013); Lorellay Reggentin (n° 2317/2013); Pura Peris García (n° 2318/2013); Asta Pravilonytė (n° 2319/2013); Andreu Suriol Ribé (n° 2320/2013); Juan Redondo Martínez (7 aláírás) (n° 2321/2013); Abier Hasen (3 aláírás) (n° 2322/2013); Tomasz Puciłowski (n° 2323/2013); (bizalmas név) (n° 2324/2013); (bizalmas név) (n° 2325/2013); Jan-Erik Hansen (n° 2326/2013); Jan-Erik Hansen (n° 2327/2013); Günter Zimmek (n° 2328/2013); Virgilio Di Cesare (n° 2329/2013); (bizalmas név) (n° 2330/2013); Pöhlmann Alexander (n° 2331/2013); Corrado Barone (n° 2332/2013); Aniceta Barua (n° 2333/2013); Manuel Moiteiro Pereira da Silva (n° 2334/2013); Dardan Haxhija (n° 2335/2013); Jan-Erik Hansen (n° 2336/2013); Jan-Erik Hansen (n° 2337/2013); María Navarro Diego (n° 2338/2013); Olaf Vollmer (n° 2339/2013); Gerwert Monika (n° 2340/2013); Oliver Steiner (n° 2341/2013); Renzo Allegrini (n° 2342/2013); Taylin Aroche Bonilla (n° 2343/2013); Nicolae Bogdan Suditu (n° 2344/2013); Gredo Förster (n° 2345/2013); Gredo Förster (n° 2346/2013); (bizalmas név) (n° 2347/2013); Daniel Peña Jordana (n° 2348/2013); Elke Lindenmeir (n° 2349/2013); Oliver Steiner (n° 2350/2013); (bizalmas név) (n° 2351/2013); Elisabet Sumsi (n° 2352/2013); (bizalmas név) (n° 2353/2013); Abdul Samed Veli (n° 2354/2013); Marie-Claire Bero (n° 2355/2013); Marvin Hannott (n° 2356/2013); Bogdan Stoenescu (n° 2357/2013); Pryde Vadim (n° 2358/2013); Ernst Billeth (n° 2359/2013); José Manuel Cuartero Lores (n° 2360/2013); (bizalmas név) (n° 2361/2013); Juana Cruz Elena Vela Palacios (n° 2362/2013); João Silva (n° 2363/2013); (bizalmas név) (n° 2364/2013); María Amparo Segura Tudela (n° 2365/2013); Günter Dillikrath (n° 2366/2013); Daniela Breščan (n° 2367/2013); (bizalmas név) (n° 2368/2013); Ana López-Cózar Molina (n° 2369/2013); Matthias Korf (n° 2370/2013); Walter Reimer (n° 2371/2013); María López-Dóriga (n° 2372/2013); Margaret Mulligan (n° 2373/2013); (bizalmas név) (n° 2374/2013); (bizalmas név) (n° 2375/2013); Oana Andreea Chirilă (n° 2376/2013); (bizalmas név) (n° 2377/2013); John Parsons (Costa del Sol Action Group) (n° 2378/2013); Jan Zámečník (n° 2379/2013); Francesco Era (n° 2380/2013); Andrew Hubner (n° 2381/2013); Robert Duch (n° 2382/2013); Heinz Mutzek (n° 2383/2013); (bizalmas név) (n° 2384/2013); Knut Klawohn (n° 2385/2013); (bizalmas név) (n° 2386/2013); Sébastien Valembois (n° 2387/2013); (bizalmas név) (n° 2388/2013); Rodolfo Marusi Guareschi (n° 2389/2013); (bizalmas név) (n° 2390/2013); Carolin Janker (n° 2391/2013); Marco Da Prato (n° 2392/2013); Peter Ziura (n° 2393/2013); Mihai Marin (n° 2394/2013); Massimiliano Zarri (n° 2395/2013); Itziar Gradín San Martín (n° 2396/2013); Terence Corish (n° 2397/2013); (bizalmas név) (n° 2398/2013); (bizalmas név) (n° 2399/2013); Filomena Spano (n° 2400/2013); Enrique Pagan Acuyo (n° 2401/2013); (bizalmas név) (n° 2402/2013); Rodrigo del Saz Albert (n° 2403/2013); Flavio Miccono (n° 2404/2013); Flavio Miccono (n° 2405/2013); (bizalmas név) (n° 2406/2013); Alpha Oumar Diallo (n° 2407/2013); Victor Ruse (n° 2408/2013); Dieter Glöckner (n° 2409/2013); Ronald Ho-Sam-Sooi (n° 2410/2013); Johannes Seemann (n° 2411/2013); Maria Heinz (n° 2412/2013); Mircea Gheorghe Bogorin (n° 2413/2013); Ana Ma Guerra (n° 2414/2013); (bizalmas név) (n° 2415/2013); Lina Falco (n° 2416/2013); (bizalmas név) (n° 2417/2013); (bizalmas név) (n° 2418/2013); (bizalmas név) (n° 2419/2013) Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury „Mierzeszyn” (n° 2420/2013); Andrew Colin Gaisford (n° 2421/2013); Helmut Schaepe (n° 2422/2013); Valerie Merandat (n° 2423/2013); Rosa María Cammany Dorr (Instituto de prospectiva y análisis de la realidad social Krebs sl) (n° 2424/2013); Liliane Senoyer (n° 2425/2013); (bizalmas név) (n° 2426/2013); Alessandro GrazianI (n° 2427/2013); Francisco Moro Fernández (Coordinadora de trabajadores de Andalucía) (n° 2428/2013); Nicolae Mădălin Ștefănescu (n° 2429/2013); Francis Brandy (n° 2430/2013); (bizalmas név) (n° 2431/2013); Robert Cristian Andrei (n° 2432/2013); Francesco Era (n° 2433/2013); Alpha Oumar Diallo (n° 2434/2013); Rocco Antonio Costanzo (n° 2435/2013); Ángel José Grande González (n° 2436/2013); Patrick Huslig (n° 2437/2013); Doros POLYKARPOU (n° 2438/2013); (bizalmas név) (n° 2439/2013); Lauzinete Manzioli (n° 2440/2013); (bizalmas név) (n° 2441/2013); Reinaldo Antonio Vicente Guimarães (n° 2442/2013); Philippe Martinot (n° 2443/2013); (bizalmas név) (n° 2444/2013); Michael Grefen (n° 2445/2013); (bizalmas név) (n° 2446/2013); Charlotte O'Brien (n° 2447/2013); Angelos Nkartzonis (n° 2448/2013); Alexandru Flore (n° 2449/2013); Rainer Klein (n° 2450/2013); Jean marie Meuwissen (n° 2451/2013); Philippe Storelli (n° 2452/2013); Nancy Schouten (n° 2453/2013); (bizalmas név) (n° 2454/2013); (bizalmas név) (n° 2455/2013); Sergy Alpin (n° 2456/2013); Ugo Papa (n° 2457/2013); Christian Müller (n° 2458/2013); (bizalmas név) (n° 2459/2013); Colette Rouesne (n° 2460/2013); Blanka Strnadová (n° 2461/2013); Anthony P. Zannoni (n° 2462/2013); Frohgemut Hambsch (n° 2463/2013); (bizalmas név) (n° 2464/2013); (bizalmas név) (n° 2465/2013); Stefano Di Cola (n° 2466/2013); (bizalmas név) (n° 2467/2013); Roy FOX (n° 2468/2013); (bizalmas név) (n° 2469/2013); Michael Budd (n° 2470/2013); David Little (n° 2471/2013); (bizalmas név) (n° 2472/2013); Alė Ambrasaitė (n° 2473/2013); Alina Georgiana Frimu (n° 2474/2013); (bizalmas név) (n° 2475/2013); (bizalmas név) (n° 2476/2013); (bizalmas név) (n° 2477/2013); Marco Tellaroli (5 aláírás) (n° 2478/2013); Rafael Navarro García (13 aláírás) (n° 2479/2013); Gianluigi Tamburini (n° 2480/2013); Giorgio Piantoni (n° 2481/2013); Francisco José Iguiño Castro (n° 2482/2013); (bizalmas név) (n° 2483/2013); Alessandro Pietri (n° 2484/2013); (bizalmas név) (n° 2485/2013); (bizalmas név) (n° 2486/2013); Daniel Lefebvre (n° 2487/2013); (bizalmas név) (n° 2488/2013); Mateo Živković (n° 2489/2013); Lasse Teräväinen (n° 2490/2013); Josiane Marche (n° 2491/2013); Elio Volpolini (n° 2492/2013); Klaus Gerhard (n° 2493/2013); Schütz Thomas (n° 2494/2013); Christian Nitschke (n° 2495/2013); Ludwig Gramüller (n° 2496/2013); Ramón Benjamín Montenegro Llorente (n° 2497/2013); Bogusława Głażewska (n° 2498/2013); Greet Rijntjes (n° 2499/2013); Regina Puzyrewska Wasiak (n° 2500/2013).


16. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

– Javaslat a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD))

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

ITRE, LIBE, IMCO

– Javaslat a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

CONT, IMCO

– Javaslat a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra (COM(2013)0803 – C7-0417/2013 – 2013/0392(NLE))

utalva

illetékes:

EMPL

– Javaslat a Biztonság és a szabadságjogok védelme általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése egyedi program létrehozásáról szóló 2007/124/EK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi határozatra (15187/2013 – C7-0418/2013 – 2013/0281(APP))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, BUDG

– Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az ország Európai Unióhoz való csatlakozását követően szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (13694/2013 – C7-0419/2013 – 2013/0273(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AFET

– Javaslat a 2002/546/EK határozat hatálya tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2013)0781 – C7-0420/2013 – 2013/0387(CNS))

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

PECH, ECON

– Javaslat a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997.március13-i 515/97/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD))

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

AGRI, CONT, LIBE

– Javaslat a DEC 42/2013. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N7-0101/2013 – C7-0422/2013 – 2013/2281(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

– Javaslat az egységes felügyeleti mechanizmus felügyeleti tanácsa elnöki posztjának betöltésére – Danièle Nouy (N7-0103/2013 – C7-0424/2013 – 2013/0901(NLE))

utalva

illetékes:

ECON

– Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Costa Rica Köztársaság, a Salvadori Köztársaság, a Guatemalai Köztársaság, a Hondurasi Köztársaság, a Nicaraguai Köztársaság és a Panamai Köztársaság közötti, politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak – annak 49. cikke (3) bekezdésének kivételével – az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12399/2013 – C7-0425/2013 – 2012/0219A(NLE))

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

DEVE, INTA

– Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Costa Rica Köztársaság, a Salvadori Köztársaság, a Guatemalai Köztársaság, a Hondurasi Köztársaság, a Nicaraguai Köztársaság és a Panamai Köztársaság közötti, politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak – annak 49. cikke (3) bekezdése tekintetében – az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12400/2013 – C7-0426/2013 – 2012/0219B(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

– Javaslat a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

ITRE, IMCO

– Javaslat a DEC 44/2013. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N7-0104/2013 – C7-0432/2013 – 2013/2282(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések

– ***I Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség hajók által okozott szennyezéssel és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekhez kötődő tevékenységeinek többéves finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD)) – TRAN bizottság – Előadó: Keith Taylor (A7-0300/2013)

– ***I Jelentés a közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)) – JURI bizottság – Előadók: Luigi Berlinguer, Klaus-Heiner Lehne (A7-0301/2013)

– ***I Jelentés a Bangladesből származó rizs behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Paul Murphy (A7-0304/2013)

– ***I Jelentés a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0782 – C7-0417/2012 – 2012/0364(COD)) – ECON bizottság – Előadó: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

– ***I Jelentés a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK, a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)) – EMPL bizottság – Előadó: Sari Essayah (A7-0319/2013)

– *** Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (16112/2012 – C7-0285/2013 – 2012/0304(NLE)) – INTA bizottság – Előadó: Helmut Scholz (A7-0332/2013)

– Jelentés a nem banki intézmények helyreállítási és szanálási keretéről (2013/2047(INI)) – ECON bizottság – Előadó: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

– ***I Jelentés a termékek piaci felügyeletéről és a 89/686/EGK és a 93/15/EGK irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, az 1999/5/EK, a 2000/9/EK, a 2000/14/EK, a 2001/95/EK, a 2004/108/EK, a 2006/42/EK, a 2006/95/EK, a 2007/23/EK, a 2008/57/EK, a 2009/48/EK, a 2009/105/EK, a 2009/142/EK, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 305/2011/EK, a 764/2008/EK és a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD)) – IMCO bizottság – Előadó: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

– Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének nemi szempontjairól (2013/2066(INI)) – FEMM bizottság – Előadó: Járóka Lívia (A7-0349/2013)

– Jelentés a számítási felhőben rejlő potenciál felszabadításáról Európában (2013/2063(INI)) – ITRE bizottság – Előadó: Pilar del Castillo Vera (A7-0353/2013)

– ***I Jelentés a fogyasztói termékbiztonságról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)) – IMCO bizottság – Előadó: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

– *** Ajánlás az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményt kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és lőszereik tiltott előállítása és kereskedelme elleni jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE)) – LIBE bizottság – Előadó: Véronique Mathieu Houillon (A7-0359/2013)

– Jelentés az Európai Unió többszintű irányításának alkotmányos problémáiról (2012/2078(INI)) – AFCO bizottság – Előadók: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0372/2013)

- ***I Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD)) – LIBE bizottság – Előadó: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

– Jelentés az összes szereplő javát szolgáló európai kiskereskedelmi cselekvési tervről (2013/2093(INI)) – IMCO bizottság – Előadó: Cornelis de Jong (A7-0374/2013)

– Jelentés az EU fejlődő országbeli reziliencia- és katasztrófakockázat-csökkentési politikájáról: az élelmiszerválságok tanulsága (2013/2110(INI)) – DEVE bizottság – Előadó: Gay Mitchell (A7-0375/2013)

– * Jelentés a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)) – ECON bizottság – Előadó: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

– Jelentés a BEREC-re és Hivatalára vonatkozó értékelő jelentésről szóló véleményről (2013/2053(INI)) – ITRE bizottság – Előadó: Salvador Sedó i Alabart (A7-0378/2013)

– ***I Jelentés a tengeri területrendezés és az integrált partiövezet-gazdálkodás keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)) – TRAN bizottság – Előadó: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

– Jelentés a fejlesztés és az állam megszilárdítása terén a nemzetközi közösség által Dél-Szudánban tett erőfeszítésekről (2013/2090(INI)) – DEVE bizottság – Előadó: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

– Jelentés az Európai Központi Bank 2012-es éves jelentéséről (2013/2076(INI)) – ECON bizottság – Előadó: Gianni Pittella (A7-0382/2013)

– Jelentés a tejtermelés hegyvidéki térségekben, hátrányos helyzetű területeken és legkülső régiókban történő, a tejkvótarendszer megszűnését követő fenntartásáról (2013/2097(INI)) – AGRI bizottság – Előadó: Herbert Dorfmann (A7-0383/2013)

– *Jelentés a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE)) – ITRE bizottság – Előadó: Kovács Béla (A7-0385/2013)

– Jelentés a CARS 2020-ról: az erős, versenyképes és fenntartható európai gépjárműipar felé (2013/2062(INI)) – ITRE bizottság – Előadó: Franck Proust (A7-0391/2013)

– Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az uniós fejlesztési segélyt adományozók koordinációjáról (2013/2057(INL)) – DEVE bizottság – Előadó: Gay Mitchell (A7-0393/2013)

– *** Ajánlás a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet keretében a háztartási alkalmazottak méltányos módon történő foglalkoztatása tárgyában 2011-ben elfogadott 189. sz. egyezménynek az Európai Unió érdekében történő megerősítésével összefüggésben a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (11462/2013 – C7-0234/2013 – 2013/0085(NLE)) – EMPL bizottság – Előadó: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

– ***I Jelentés a mélytengeri állományoknak az Atlanti-óceán északkeleti részén történő halászatára vonatkozó egyedi feltételek és az Atlanti-óceán északkeleti részének nemzetközi vizein folytatott halászatra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, valamint a 2347/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD)) – PECH bizottság – Előadó: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

– ***I Jelentés a 2014–2020-as időszakra a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0759 – C7-0439/2011 – 2011/0369(COD)) – JURI bizottság – LIBE bizottság – Előadó: Luigi Berlinguer – Előadó: Philip Claeys (A7-0396/2013)

– ***I Jelentés a 2014–2020-as időszakra szóló Jogok és polgárság program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD)) – LIBE bizottság – Előadó: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

– ***I Jelentés a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD)) – ECON bizottság – Előadó: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

– ***I Jelentés a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és a közegészségügy területére vonatkozó bizonyos irányelvek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)) – ENVI bizottság – Előadó: Matthias Groote (A7-0399/2013)

– *** Ajánlás a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a vegyi anyagok biztonságos munkahelyi használatáról szóló 1990. évi 170. számú egyezményének az Európai Unió érdekében történő tagállami megerősítésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozattervezetről (11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE)) – EMPL bizottság – Előadó: Jutta Steinruck (A7-0400/2013)

– ***I Jelentés az európai statisztikai programról (2013–2017) szóló 99/2013/EU rendelet módosítására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0525 – C7-0224/2013 – 2013/0249(COD)) – ECON bizottság – Előadó: Pablo Zalba Bidegain (A7-0401/2013)

– * Jelentés az Európai Unió és a Francia Köztársaság közötti, a megtakarítási adóról és az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló uniós jogszabályok Saint-Barthélémy tengerentúli közösség területén történő végrehajtásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0555 – C7-0360/2013 – 2013/0269(NLE)) – ECON bizottság – Előadó: Sławomir Nitras (A7-0404/2013)

– * Jelentés a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte vonatkozásában történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0577 – C7-0268/2013 – 2013/0280(CNS)) – ECON bizottság – Előadó: David Casa (A7-0405/2013)

– *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, az Örmény Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (16469/2012 – C7-0009/2013 – 2012/0247(NLE)) – AFET bizottság – Előadó: Tomasz Piotr Poręba (A7-0406/2013)

– Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz intézett ajánlásával az EU és Kanada közötti stratégiai partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalásokról (2013/2133(INI)) – AFET bizottság – Előadó: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

– Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország EGF/2013/003 DE/First Solar referenciaszámú kérelme) (COM(2013)0706 – C7-0358/2013 – 2013/2263(BUD)) – BUDG bizottság – Előadó: Nadezhda Neynsky (A7-0408/2013)

– Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Dánia EGF/2012/011 DK/Vestas referenciaszámú kérelme) (COM(2013)0703 – C7-0357/2013 – 2013/2262(BUD)) – BUDG bizottság – Előadó: Jan Kozłowski (A7-0410/2013)

– Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország „EGF/2013/001FI /Nokia” referenciaszámú kérelme) (COM(2013)0707 – C7-0359/2013 – 2013/2264(BUD)) – BUDG bizottság – Előadó: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0411/2013)

– * Jelentés a 2010/18/EU tanácsi irányelvnek a Mayotte jogállásának változása miatti módosításáról szóló tanácsi irányelvtervezetről (14220/2013 – C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE)) – EMPL bizottság – Előadó: Pervenche Berès (A7-0414/2013)

– * Jelentés az egyes halászati termékek 2014 és 2020 közötti, Kanári-szigetekre irányuló behozatalára vonatkozóan autonóm uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0552 – C7-0262/2013 – 2013/0266(CNS)) – PECH bizottság – Előadó: Gabriel Mato Adrover (A7-0415/2013)

– *** Ajánlás az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság között érvényben lévő partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv (2013–2018) megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (08701/2013 – C7-0216/2013 – 2013/0102(NLE)) – PECH bizottság – Előadó: Jean Louis Cottigny (A7-0416/2013)

– *** Ajánlás az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (14165/2013 – C7-0415/2013 – 2013/0315(NLE)) – PECH bizottság – Előadó: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

– Jelentés „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2012. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (2013/2152(INI)) – AFET bizottság – Előadó: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

– ***I Jelentés a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0678 – C7-0305/2013 – 2013/0325(COD)) – INTA bizottság – Előadó: Iuliu Winkler (A7-0422/2013)

– ***I Jelentés az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program („Pericles 2020 program”) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD)) – LIBE bizottság – Előadó: Anthea McIntyre (A7-0423/2013)

– ***I Jelentés a halászat és az állategészségügy területére vonatkozó bizonyos rendeletek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD)) – PECH bizottság – Előadó: João Ferreira (A7-0425/2013)

– Jelentés a szexuális és reproduktív egészségről és jogokról (2013/2040(INI)) – FEMM bizottság – Előadó: Edite Estrela (A7-0426/2013)

– *** Ajánlás a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásnak az Egyesült Államokkal történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (14374/2013 – C7-0377/2013 – 2013/0324(NLE)) – INTA bizottság – Előadó: Vital Moreira (A7-0427/2013)

– ***I Jelentés az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD)) – INTA bizottság – Előadó: Iuliu Winkler (A7-0429/2013)

– * Jelentés a 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0781 - C7-0420/2013 - 2013/0387(CNS)) - REGI bizottság – Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0431/2013)

– * Jelentés Alex Brenninkmeijer a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (N7-0083/2013(04) - C7-0312/2013 - 2013/0810(NLE)) - CONT bizottság – Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0433/2013)

– * Jelentés Nikolaosz Miliónisznak a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (N7-0083/2013(02) - C7-0310/2013 - 2013/0808(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0436/2013)

– * Jelentés Danièle Lamarque a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (N7-0083/2013(03) - C7-0311/2013 - 2013/0809(NLE)) - CONT bizottság – Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0437/2013)

– * Jelentés a Phil Wynn Owennek a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (N7-0083/2013(05) - C7-0313/2013 - 2013/0811(NLE)) - CONT bizottság – Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0438/2013)

– * Jelentés Henri Grethen a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (N7-0083/2013(01) - C7-0309/2013 - 2013/0807(NLE)) - CONT bizottság – Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0439/2013)

– ***I Jelentés az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0838 - C7-0491/2011 - 2011/0404(COD)) - AFET bizottság – Előadó: Libor Rouček (A7-0445/2013)

– ***I Jelentés a harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló Partnerségi Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0843 - C7-0495/2011 - 2011/0411(COD)) - AFET bizottság – Előadó: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

– ***I Jelentés az Unió külső fellépési eszközeinek végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD)) - AFET bizottság - Előadó: Elmar Brok (A7-0447/2013)

– ***I Jelentés a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0844 - C7-0496/2011 - 2011/0412(COD)) - AFET bizottság – Előadó: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

– ***I Jelentés az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0839 - C7-0492/2011 - 2011/0405(COD)) - AFET bizottság – Előadó: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

– ***I Jelentés a Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0845 - C7-0497/2011 - 2011/0413(COD)) - AFET bizottság – Előadó: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

– * Jelentés az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa elnökének kinevezésére irányuló európai központi banki javaslatról (N7-0103/2013 - C7-0424/2013 - 2013/0901(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Sharon Bowles (A7-0452/2013)

2.2) ajánlások második olvasatra

– ***II Ajánlás második olvasatra a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet, valamint a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács által a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából az első olvasatban kialakított álláspontról (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörrel való felruházás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Jörg Leichtfried (A7-0419/2013)

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeletek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0421/2013)


17. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2013. decemberi plenáris üléshét végleges napirendtervezetét (PE.524.086/PDOJ). Módosítási javaslatot nem tettek.

Az ügyrendet megállapítják.

°
° ° °

Felszólal: Ewald Stadler, Edite Estrela a szexuális és reproduktív egészségről és jogokról szóló jelentésének (A7-0426/2013) a másnapi, keddi szavazások órája napirendi pontba való felvételével kapcsolatban. (Az elnök bejelenti, hogy erről a napirendbe való felvételről az Elnökök Értekezlete egyhangúlag döntött.)


18. Közös halászati politika ***II – A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet, valamint a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról [12007/3/2013 – C7-0375/2013 – 2011/0195(COD)] – Halászati Bizottság. Előadó: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

Ajánlás második olvasatra a Tanács által a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából az első olvasatban kialakított álláspontról [12005/2/2013 – C7-0376/2013 – 2011/0194(COD)] – Halászati Bizottság. Előadó: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

Ulrike Rodust előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Carmen Fraga Estévez, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Antolín Sánchez Presedo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pat the Cope Gallagher, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabella Lövin, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Andrew Henry William Brons, független, Alain Cadec, Göran Färm, Ian Hudghton, James Nicholson, Nikolaos Salavrakos, Maria do Céu Patrão Neves, Isabelle Thomas és Jarosław Leszek Wałęsa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Gabriel Mato Adrover, Tonino Picula, Chris Davies, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Dubravka Šuica, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Guido Milana és Oleg Valjalo.

Felszólal: Maria Damanaki és Ulrike Rodust.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.12.10-i jegyzőkönyv, 7.19. pont és 2013.12.10-i jegyzőkönyv, 7.20. pont


19. Mélytengeri állományok halászata és nemzetközi vizeken folytatott halászat az Atlanti-óceán északkeleti részén ***I – A makrélahalászat helyzete az Atlanti-óceán északkeleti részén (vita)

Jelentés a mélytengeri állományoknak az Atlanti-óceán északkeleti részén történő halászatára vonatkozó egyedi feltételek és az Atlanti-óceán északkeleti részének nemzetközi vizein folytatott halászatra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, valamint a 2347/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD)] – Halászati Bizottság. Előadó: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000113/2013) felteszi: Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec és Gabriel Mato Adrover, a PECH bizottság nevében, a Bizottsághoz: A makrélahalászat helyzete az Atlanti-óceán északkeleti részén (2013/2890(RSP)) (B7-0526/2013).

Kriton Arsenis előterjeszti a jelentést.

Pat the Cope Gallagher kifejti a kérdést.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Anna Rosbach (az ENVI bizottság véleményének előadója), Carmen Fraga Estévez, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Guido Milana, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pat the Cope Gallagher, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean-Paul Besset, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gabriel Mato Adrover, Isabelle Thomas, Chris Davies, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Struan Stevenson, Struan Stevenson, és Jarosław Leszek Wałęsa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Romana Jordan, Antolín Sánchez Presedo, Izaskun Bilbao Barandica, Sandrine Bélier, João Ferreira, Andreas Mölzer, Maria do Céu Patrão Neves és Gesine Meissner.

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Alain Cadec, Ian Hudghton és Raül Romeva i Rueda.

Felszólal: Maria Damanaki és Kriton Arsenis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.12.10-i jegyzőkönyv, 7.21. pont


20. EU–Marokkó halászati partnerségi megállapodás: Jegyzőkönyv a halászati lehetőségek és a pénzügyi hozzájárulás megállapításáról *** (vita)

Ajánlás az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [14165/2013 – C7-0415/2013 – 2013/0315(NLE)] – Halászati Bizottság. Előadó: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

Carmen Fraga Estévez előterjeszti az ajánlást.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Cristian Dan Preda (a DEVE bizottság véleményének előadója), Gabriel Mato Adrover, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luis Manuel Capoulas Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: João Ferreira, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Lucas Hartong, független, Maria do Céu Patrão Neves aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: João Ferreira, Antolín Sánchez Presedo, Alain Cadec, Jens Nilsson és Guido Milana.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jarosław Leszek Wałęsa, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Pargneaux, Isabella Lövin, Anna Rosbach, Pino Arlacchi aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Luis Manuel Capoulas Santos, és Gesine Meissner.

Felszólal: Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.12.10-i jegyzőkönyv, 7.4. pont


21. A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének nemi szempontjai – A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása terén elért eredmények (vita)

Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének nemi szempontjairól [2013/2066(INI)] – Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Járóka Lívia (A7-0349/2013)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000117/2013) felteszi: Juan Fernando López Aguilar, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása terén elért eredmények (2013/2924(RSP)) (B7-0528/2013)

Járóka Lívia előterjeszti a jelentést.

Göncz Kinga kifejti a kérdést.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bauer Edit (az EMPL bizottság véleményének előadója), Sógor Csaba, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Minodora Cliveti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

Felszólal: Dimitar Stoyanov, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal: Hélène Flautre a vitában elhangzott megszólalásokkal kapcsolatban, amelyeket rasszistának és gyűlölködőnek minősít, és kéri, hogy az ügyet utalják Elnökök Értekezlete elé. (Az elnök biztosítja róla, hogy kérését továbbítani fogja az illetékeseknek.)

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Franz Obermayr, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Mészáros Alajos, María Irigoyen Pérez és Sari Essayah.

Felszólal: Maria Damanaki és Járóka Lívia.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

– Juan Fernando López Aguilar, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében, a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása terén elért eredményekről (2013/2924(RSP)) (B7-0555/2013)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.12.10-i jegyzőkönyv, 9.1. pont és 2013.12.12-i jegyzőkönyv, 12.16. pont


22. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Elena Băsescu, Tonino Picula, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Traian Ungureanu, María Irigoyen Pérez, Oleg Valjalo, Marian Harkin, João Ferreira, Corneliu Vadim Tudor, Gabriel Mato Adrover, Edit Bauer, Sergio Gaetano Cofferati, Gál Kinga, Jacky Hénin, Rosa Estaràs Ferragut, Dubravka Šuica, Claudette Abela Baldacchino, Andrej Plenković, Monika Panayotova, Marisa Matias és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.


23. Tárgyalások az Európai Unió és Kanada közötti stratégiai partnerségi megállapodásról (rövid ismertetés)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz intézett ajánlásával az EU és Kanada közötti stratégiai partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalásokról [2013/2133(INI)] – Külügyi Bizottság. Előadó: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

Elisabeth Jeggle rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ruža Tomašić és Jaroslav Paška.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.12.10-i jegyzőkönyv, 7.14. pont


24. Fejlesztés és az állam megszilárdítása Dél-Szudánban (rövid ismertetés)

Jelentés a fejlesztés és az állam megszilárdítása terén a nemzetközi közösség által Dél-Szudánban tett erőfeszítésekről [2013/2090(INI)] – Fejlesztési Bizottság. Előadó: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

Véronique De Keyser rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Davor Ivo Stier és Seán Kelly.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.12.10-i jegyzőkönyv, 9.2. pont


25. Helyreállítási és szanálási keret a nem banki intézmények számára (rövid ismertetés)

Jelentés a nem banki intézmények helyreállítási és szanálási keretéről [2013/2047(INI)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

Kay Swinburne rövid ismertetést tart.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.12.10-i jegyzőkönyv, 7.15. pont


26. Az Európai Unió űripari politikája (rövid ismertetés)

Jelentés az Európai Unió űripari politikájáról – az űrágazatban rejlő gazdasági növekedési potenciál kibontakoztatásáról [2013/2092(INI)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

Angelika Niebler rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Richard Howitt és António Fernando Correia de Campos.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.12.10-i jegyzőkönyv, 7.16. pont


27. CARS 2020: az erős, versenyképes és fenntartható európai gépjárműipar felé (rövid ismertetés)

Jelentés a CARS 2020-ról: az erős, versenyképes és fenntartható európai gépjárműipart támogató cselekvési tervről [2013/2062(INI)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Franck Proust (A7-0391/2013)

Franck Proust rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Josefa Andrés Barea és Phil Bennion.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.12.10-i jegyzőkönyv, 9.3. pont .


28. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 524.086/OJMA).


29. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat