Kazalo 
Zapisnik
PDF 292kWORD 248k
Ponedeljek, 9. december 2013 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 6.Razlaga Poslovnika
 7.Sestava odborov in delegacij
 8.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 9.Popravki (člen 216 Poslovnika)
 10.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)
 11.Sporočilo predsedstva (roki za vprašanja za pisni odgovor (člen 117 Poslovnika) in pisne izjave (člen 123 Poslovnika))
 12.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 13.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 14.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 15.Peticije
 16.Predložitev dokumentov
 17.Razpored dela
 18.Skupna ribiška politika ***II - Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva ***II (razprava)
 19.Severovzhodni Atlantik: globokomorski staleži in ribolov v mednarodnih vodah ***I - Stanje ribolova skuše v severovzhodnem Atlantiku (razprava)
 20.Sporazum med EU in Marokom o partnerstvu v ribiškem sektorju: protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka *** (razprava)
 21.Vidiki enakosti spolov v evropskem okviru za nacionalne strategije vključevanja Romov - Napredek, dosežen pri izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov (razprava)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu EU–Kanada (kratka predstavitev)
 24.Razvoj in izgradnja države v Južnem Sudanu (kratka predstavitev)
 25.Okvir za okrevanje in reševanje nebančnih institucij (kratka predstavitev)
 26.Vesoljska industrijska politika EU (kratka predstavitev)
 27.CARS 2020: akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi (kratka predstavitev)
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.


2. Izjave predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri se je poklonil spominu na Nelsona Mandelo, ki je preminul 5. decembra 2013.

Poklonil se je spominu na 54 žrtev zrušenja strehe trgovskega središča v Rigi 21. novembra 2013.

Parament se je poklonil z minuto molka.

°
° ° °

Predsednik poziva ukrajinske oblasti, naj se vzdržijo uporabe sile proti udeležencem demonstracij v Kijevu, in vse strani poziva, naj začnejo dialog.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


4. Sestava Parlamenta

Lena Kolarska-Bobińska in Rafał Trzaskowski sta s 3.decembrom 2013 nastopila funkciji ministrice za znanost in visoko šolstvo ter ministra za upravo in digitalizacijo Poljske.

Parlament je v skladu s členom 4(1) Poslovnika potrdil, da sta se njuna sedeža sprostila, in o tem obvestil zadevno državo članico.


5. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Parlament se je na predlog odbora JURI odločil potrditi mandata poslank Gabriele Stauner in Hiltrud Breyer, in sicer z začetkom veljavnosti 30. oktobra 2013 oziroma 31. oktobra 2013.


6. Razlaga Poslovnika

Predsednik je v skladu s členom 211(3) Poslovnika Parlament seznanil z razlago člena 202(5) Poslovnika, ki jo je podal Odbor za ustavne zadeve, zaprošen za mnenje o tej določbi.

"Namen obiskov za ugotavljanje dejstev in poročil o navedenih obiskih je zgolj zagotoviti odboru zahtevane informacije, ki mu omogočajo nadaljnjo obravnavo peticije. Priprava osnutkov takšnih poročil spada v izključno pristojnost udeležencev obiska, ki si prizadevajo doseči soglasje. Če ni doseženo soglasje, mora poročilo izpostaviti različne ugotovitve dejstev ali ocene. Poročilo se predloži odboru v odobritev z enim samim glasovanjem, razen če predsednik izjavi, kadar je primerno, da se lahko predlagajo spremembe k delom poročila. Člen 52 se ne uporablja za ta poročila, ne neposredno ne smiselno. V primeru, da ni odobritve s strani odbora, se poročila ne posredujejo predsedniku."

Če tej razlagi Poslovnika do začetka seje naslednjega dne v torek 10.decembra 2013 ne bo nasprotovala politična skupina ali najmanj štirideset poslancev (člen 211(4) Poslovnika), bo veljala za sprejeto. V nasprotnem primeru bo o njej glasoval Parlament.


7. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin Verts/ALE in PPE prejel zahteve za naslednja imenovanja:

- Odbor za zunanje zadeve: Hiltrud Breyer

- Delegacija za odnose z državami Mašreka: Gabriele Stauner

- Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: Gabriele Stauner

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


8. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

V skladu s členom 87a(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov obvestil predsednika Evropskega parlamenta, da nihče ni nasprotoval:

- priporočilu za sklep odbora IMCO, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. oktobra 2013 o pogojih za objavo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov na spletnem mestu (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA)) (B7-0548/2013)

- priporočilu za sklep odbora INTA, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. oktobra 2013 o spremembi Prilog I, II in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013)

Šteje se, da sta ti priporočili sprejeti, če jima najkasneje v štiriindvajsetih urah ne nasprotuje politična skupina ali vsaj štirideset poslancev. V nasprotnem primeru bo o njiju glasoval Parlament.

Priporočili sta na razpolago na spletnem mestu Séance en direct do konca tega zasedanja.


9. Popravki (člen 216 Poslovnika)

Odbora REGI in EMPL sta podala naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament:

- popravek P7_TA(2013)0482(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 (P7_TA-PROV(2013)0482 - COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

- popravek P7_TA(2013)0483(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (P7_TA-PROV(2013)0483 - COM(2011)0607/2 - C7-0327/2011 - 2011/0268(COD))

- popravek P7_TA(2013)0484(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj in cilju naložbe za rast in delovna mesta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (P7_TA-PROV(2013)0484 - COM(2011)0614 - C7-0328/2011 - 2011/0275(COD))

- popravek P7_TA(2013)0485(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (P7_TA-PROV(2013)0485 - COM(2011)0611 - C7-0326/2011 - 2011/0273(COD))

- popravek P7_TA(2013)0486(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 (P7_TA-PROV(2013)0486 - COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

- popravek P7_TA(2013)0487(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in izvajanja takih združenj (P7_TA-PROV(2013)0487 - COM(2011)0610/2 - C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

V skladu s členom 216(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali vsaj štirideset poslancev najkasneje v štiriindvajsetih urah ne zahteva glasovanja o njih.

Popravki so do konca tega delnega zasedanja na razpolago na spletni strani Séance en direct.


10. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) - Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (00067/2013/LEX - C7-0436/2013 - 2011/0401(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (00118/2013/LEX - C7-0438/2013 - 2011/0194(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES (00063/2013/LEX - C7-0439/2013 - 2011/0371(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 (00070/2013/LEX - C7-0440/2013 - 2011/0428(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (00119/2013/LEX - C7-0441/2013 - 2011/0195(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) in razveljavitvi sklepov št. 1718/2006/ES, št. 1855/2006/ES in št. 1041/2009/ES (00077/2013/LEX - C7-0442/2013 - 2011/0370(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi akcijskega programa za izboljšanje delovanja sistemov obdavčitve v Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Fiscalis 2020) in razveljavitvi Odločbe št. 1482/2007/ES (00033/2013/LEX - C7-0443/2013 - 2011/0341B(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi akcijskega programa za carino v Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Carina 2020) in razveljavitvi Odločbe št. 624/2007/ES (00072/2013/LEX - C7-0444/2013 - 2011/0341A(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (00068/2013/LEX - C7-0445/2013 - 2011/0384(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) – prispevek EIT k bolj inovativni Evropi (00069/2013/LEX - C7-0446/2013 - 2011/0387(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“) in spremembi Sklepa št. 283/2010/EU o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost (00080/2013/LEX - C7-0447/2013 - 2011/0270(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) - Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006 (00066/2013/LEX - C7-0448/2013 - 2011/0399(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/138/ES (Solventnost II) glede datumov za prenos in uporabo ter datuma razveljavitve nekaterih direktiv (Solventnost I) (00098/2013/LEX - C7-0449/2013 - 2013/0327(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji (00109/2013/LEX - C7-0450/2013 - 2013/0128(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (00042/2013/LEX - C7-0451/2013 - 2011/0294(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi določenih zakonodajnih aktov na področju kmetijske in ribiške statistike (00086/2013/LEX - C7-0452/2013 - 2012/0343(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo ali jim take težave grozijo, pravilih o prenehanju obveznosti za nekatere države članice in pravilih o končnih plačilih (00101/2013/LEX - C7-0453/2013 - 2013/0156(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede dodelitve finančnih sredstev za določene države članice iz Evropskega socialnega sklada (00102/2013/LEX - C7-0454/2013 - 2013/0271(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (00065/2013/LEX - C7-0455/2013 - 2011/0138(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (00076/2013/LEX - C7-0456/2013 - 2011/0302(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi in obratovanju evropskih satelitskih navigacijskih sistemov ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 876/2002 in Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (00026/2013/LEX - C7-0457/2013 - 2011/0392(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) (2014–2020) in o razveljavitvi Sklepa št. 1639/2006/ES (00058/2013/LEX - C7-0458/2013 - 2011/0394(COD)).


11. Sporočilo predsedstva (roki za vprašanja za pisni odgovor (člen 117 Poslovnika) in pisne izjave (člen 123 Poslovnika))

Predsednik je sporočil, da glede na zadnje delno zasedanje sedanjega sklica Parlamenta (od 14. do 17. aprila 2014) veljajo naslednji roki:

Rok za vložitev vprašanj za pisni odgovor (člen 117 Poslovnika ): 17. april 2014.

Rok za vložitev pisnih izjav (člen 123 Poslovnika ): 17. januar 2014.


12. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 115 Poslovnika):

- (O-000094/2013), ki so ga postavili Salvatore Tatarella, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Anna Rosbach in Kartika Tamara Liotard v imenu odbora ENVI Komisiji: Priprava politike EU za zeleno infrastrukturo (ZI) (2013/2663(RSP)) (B7-0525/2013);

- (O-000113/2013), ki so ga postavili Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec in Gabriel Mato Adrover v imenu odbora PECH Komisiji: Stanje ribolova skuše v severovzhodnem Atlantiku (2013/2890(RSP)) (B7-0526/2013);

- (O-000117/2013), ki ga je postavil Juan Fernando López Aguilar v imenu odbora LIBE Komisiji: Napredek, dosežen pri izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov (2013/2924(RSP)) (B7-0528/2013);

- (O-000133/2013), ki ga je postavil Vital Moreira v imenu odbora INTA Komisiji: Mehanizem spremljanja GSP+ in preglednice GSP+ (2013/2959(RSP)) (B7-0527/2013).


13. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo;

- Spremenjeni memorandum o soglasju z Združenimi državami Amerike glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije;

- Protokol med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko;

- Protokol k sporazumu o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, na eni strani, in Republiko San Marino, na drugi strani, glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice po njenem pristopu k Evropski uniji.


14. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije glede ukrepov, sprejetih na podlagi resolucij, ki jih je Parlament sprejel med zasedanjem junija 2013, ter glede ukrepov, sprejetih na podlagi stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med zasedanjem julija 2013, so na voljo na spletni strani "Séance en direct".


15. Peticije

V skladu s členom 201(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

29.11.2013

Luigi Alfieri (št. 1590/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1591/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1592/2013); Kurt K. Gutermann (št. 1593/2013); Paul Wolf (št. 1594/2013 ); Juan Sevilla Pérez (Asociación de Vecinos La Torre de Moncofa (Castelló)) (št. 1595/2013); Précarité et pauvreté (št. 1596/2013); Markus Stutzenberger (št. 1597/2013); Bernhard Zuendorff (št. 1598/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1599/2013); Marian Stefaniak (št. 1600/2013); Tanya Ivanova (št. 1601/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1602/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1603/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1604/2013); (ime vlagatelja zaupno ) (št. 1605/2013); Antal Pucilowski (št. 1606/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1607/2013); Olaf Vollmer (št. 1608/2013); Boualem Yahiaoui (št. 1609/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1610/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1611/2013); Sotirios Florakis (št. 1612/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1613/2013); Christos Kanterakis (št. 1614/2013); Metodiev Miroslav (št. 1615/2013); Uta Rombach (št. 1616/2013); Marton Sándor (št. 1617/2013); Georg Heinz Hieronymus (št. 1618/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1619/2013); Tadeusz Chmielewski (št. 1620/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1621/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1622/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1623/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1624/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1625/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1626/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1627/2013); Bruno Terriou (št. 1628/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1629/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1630/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1631/2013); Axel Mattes (št. 1632/2013); Anton Butz (št. 1633/2013); Wolfgang Dornbach (št. 1634/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1635/2013); Michael Ruf (št. 1636/2013); D'Aniello Nunzia (št. 1637/2013); Wieslawa Arnoldsson (št. 1638/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1639/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1640/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1641/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1642/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1643/2013); Peter Evans (št. 1644/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1645/2013); Francisco Javier de Loma-Ossorio Quirós (št. 1646/2013); José Antonio Castillo Lobato (št. 1647/2013); Paul Mathieu Jongen (št. 1648/2013); Ángel Fustero Fustero (št. 1649/2013); Jesús Fernández Clemente (št. 1650/2013); Alexander W. Bauersfeld (št. 1651/2013); Accao de formaçao tas ns pro 02 (št. 1652/2013); Jean Papadopoulos (št. 1653/2013); Rosmarie Hennecke Gramatzki (št. 1654/2013); Laila Brice (št. 1655/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1656/2013); Paul Ryan (št. 1657/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1658/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1659/2013); Fiona Fitzpatrick (Ballyhea Says No) (št. 1660/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1661/2013); Dina Popova (št. 1662/2013); H Geldermann (št. 1663/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1664/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1665/2013); Petru Truță (Salvați cartierele Dămăroaia și Bucureștii Noi (št. 1666/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1667/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1668/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1669/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1670/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1671/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1672/2013); Jean Louis Miguel (št. 1673/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1674/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1675/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1676/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1677/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1678/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1679/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1680/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1681/2013); Lynda Garrett (št. 1682/2013); Lynda Landrith (št. 1683/2013); Sergio Troiano (št. 1684/2013); Martine Pritchard (št. 1685/2013); Pamela Jenkins (št. 1686/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1687/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1688/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1689/2013); Sylvia Van Atta (many tears animal rescue) (št. 1690/2013); Jutta Blum (št. 1691/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1692/2013); Maxine Galloway (9 podpisov) (št. 1693/2013); Martin Spiteri (11 podpisov) (št. 1694/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1695/2013); Željko Stjepan Križanac (št. 1696/2013); ryane ward (št. 1697/2013); Stephen Harrison (št. 1698/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1699/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1700/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1701/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1702/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1703/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1704/2013); Antonio Jurado Checa (no. 1705/2013); José Ortega Ortega (št. 1706/2013); Sabine Kurjo McNeill (št. 1707/2013); Sohail Khan (št. 1708/2013); Sohail Khan (št. 1709/2013); Kyriakos Gkikas (št. 1710/2013); Rolandos Ioannou (št. 1711/2013); Hans Van Den Noort (št. 1712/2013); Alfredo Pallone (MPE) (št. 1713/2013); Elisabeth Schmock (št. 1714/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1715/2013); Antoni Petru (Liga Dreptății Împotriva Corupției și Abuzurilor din România (št. 1716/2013); Christian Amand (Xirius Avocats) (št. 1717/2013); Otto Zettel (št. 1718/2013); Henk Bres (št. 1719/2013); Mariana Efthymiadou Muller (št. 1720/2013); Rosmarie Hennecke Gramatzki (št. 1721/2013); Barbara List (št. 1722/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1723/2013); (ime vlagatelja zaupno) (4 podpisov) (št. 1724/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1725/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (št. 1726/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (št. 1727/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (št. 1728/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (št. 1729/2013); Flavio Miccono (št. 1730/2013); Flavio Miccono (št. 1731/2013); Flavio Miccono (št. 1732/2013); Massimo D'Agostino (št. 1733/2013); matteo la cara (št. 1734/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1735/2013 ); José Javier Martínez Chantada (št. 1736/2013); Johanna MacRae (št. 1737/2013); Helen Ampt (Comitato contro l'ampliamento dell'aeroporto di Ampugnano Siena) (št. 1738/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1739/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1740/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1741/2013); Peter DrusT (št. 1742/2013); Lesley Christensen (št. 1743/2013); Lesley Christensen (št. 1744/2013); Lesley Christensen (št. 1745/2013); Lesley Christensen (št. 1746/2013); Lesley Christensen (št. 1747/2013); Lesley Christensen (št. 1748/2013); Lesley Christensen (št. 1749/2013); Lesley Christensen (št. 1750/2013); Edith-Alexandra Brojba (št. 1751/2013); Laura Osorio Olave (št. 1752/2013); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (101 podpisov) (št. 1753/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1754/2013); Natan Fater (št. 1755/2013); giorgio Gurrieri (št. 1756/2013); Lucila Benigni (št. 1757/2013); Hamid Leghima (št. 1758/2013); Thierry Paquet (št. 1759/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1760/2013); Cruz Lima Yordy Andrés (št. 1761/2013); Cyril Grandpre (št. 1762/2013); Tiziana Castello (št. 1763/2013); Nikolay Antonov (št. 1764/2013); Agostino Carusi (št. 1765/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1766/2013); James Paicopolos (št. 1767/2013); Pia Μαρτακη (št. 1768/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1769/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1770/2013) Luis Miguel Domínguez Mencía (Asociación Lobo Marley) (št. 1771/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1772/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1773/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1774/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1775/2013); Renzo De Santis (št. 1776/2013); Raimondo Leonetti (št. 1777/2013); Dean Jones (št. 1778/2013); Vincenzo Cavallaro (št. 1779/2013); Gilbert Ribes (št. 1780/2013); Stuart Tallack (št. 1781/2013); Michael Angelopoulos (št. 1782/2013); Theodoros Pitikaris (št. 1783/2013); Lionel Stéphane Gilberti (12 podpisov) (št. 1784/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1785/2013); Matthias Scharinger (št. 1786/2013); Francesco Orbitello (št. 1787/2013); Stella Anastasopouloi Papadimitriou (št. 1788/2013 José Manuel Murias Díaz (št. 1789/2013); Nicodim Eugen Lupea (št. 1790/2013); Emilia Grandi (št. 1791/2013); Giuseppe Manfredi (9 podpisov) (št. 1792/2013); Christoph Palm (št. 1793/2013); Mohamed Bartal (št. 1794/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1795/2013); (ime vlagatelja zaupno) (53 podpisov) (št. 1796/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1797/2013); Stanley Roche Busk (št. 1798/2013); Leszek Jenek (št. 1799/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1800/2013); Marcos Antonio Encinas Romero (št. 1801/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1802/2013); Etienne Chambolle (št. 1803/2013); Riccardo Lovatini (št. 1804/2013); GERD BOSL (št. 1805/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1806/2013); Philippe Poppe (št. 1807/2013); Theodoros Pitikaris (št. 1808/2013); Marie-Rose Walthéry (št. 1809/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1810/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1811/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1812/2013); Carla Sofía Santos (št. 1813/2013); Mateusz Wójtowicz (št. 1814/2013); Ildiko Bădescu (št. 1815/2013); Gareth Herd (št. 1816/2013); Søren Rasmussen (št. 1817/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1818/2013); Susanne Jørgensen (št. 1819/2013); Kim Wittop Koning (št. 1820/2013); Antonio González Jiménez (10 podpisov) (št. 1821/2013); Francesco Guerrera (št. 1822/2013); Federico Facca (št. 1823/2013); Giuseppe Falzi (št. 1824/2013); Lorenzo Croce (št. 1825/2013); Francesco Era (št. 1826/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1827/2013); Eva María Lozano Carpente (št. 1828/2013); Alberto Ruiz González (št. 1829/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1830/2013); Jorge Abbad Ferrer (št. 1831/2013); Belén Pérez-Bryan (št. 1832/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1833/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1834/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1835/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1836/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1837/2013); Antonio Matragrano (št. 1838/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1839/2013); David Harris (št. 1840/2013); Francesco Di Pasquale (št. 1841/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1842/2013); Jon Gergori Gibelondo Goienetxea (št. 1843/2013); Daniel Pietrzak (št. 1844/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1845/2013); Liliane Senoyer (št. 1846/2013); Eugene Lukjanenko-Soifertis (št. 1847/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1848/2013); Simone Dörner (št. 1849/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1850/2013); Marius Ferestean (št. 1851/2013); Maija Zargarjana (št. 1852/2013); Paolo Pelini (št. 1853/2013); Francesco Orbitello (št. 1854/2013); Valery Matveev (št. 1855/2013); Laura Pasetti (št. 1856/2013); Stefano Kuzhicov (št. 1857/2013); Nicolas Tahon (št. 1858/2013); Dietrich Schmelling (št. 1859/2013); Аngelina Nedeva (št. 1860/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1861/2013); Antonios Kyriazis (št. 1862/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1863/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1864/2013); Leszek Zalewski (št. 1865/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1866/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1867/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1868/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1869/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1870/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1871/2013); Andreas Netzer (6 podpisov) (št. 1872/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1873/2013); Günter Dillikrath (št. 1874/2013); Dragica Sorli Mayer (št. 1875/2013); Giuseppe Sansone (št. 1876/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1877/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1878/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1879/2013); Doris Povse (št. 1880/2013); Karsten Schulz (št. 1881/2013); Sergio Luis Sanabria Díaz (št. 1882/2013); Antonio Pagano (št. 1883/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1884/2013); Florin Linte (št. 1885/2013); Mario Pingerna (št. 1886/2013); François Régis Deheurle (št. 1887/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1888/2013); Gheorghe Teodor Porubszki (št. 1889/2013); Petrov Mario (št. 1890/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1891/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1892/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1893/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1894/2013); Wolfgang Hahn (št. 1895/2013); Riccardo Bonsi (št. 1896/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1897/2013); Josefa Caridad Gimeno Bonet (št. 1898/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1899/2013); Ivan Zlatinov (št. 1900/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1901/2013); Paul Mangen (št. 1902/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1903/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1904/2013); José Manuel Parceiro (št. 1905/2013); Olga Figueredo Alonso (št. 1906/2013); Petra Ney (št. 1907/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1908/2013); Renato Lelli (št. 1909/2013); Ludwig Bühlmeier (št. 1910/2013); Christian Huwer (št. 1911/2013); Antonio Valenciano Sal (Asociación ANDET ) (št. 1912/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1913/2013); Ildiko Bădescu (št. 1914/2013); Yasmin Salem (št. 1915/2013); Janusz Małkowicz (št. 1916/2013); Tanja Rodowski (št. 1917/2013); Duncan Anderson (št. 1918/2013); Mark Tedman (št. 1919/2013); Dănuț Sivu (št. 1920/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1921/2013); Francisco Garia Bermúdez (št. 1922/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1923/2013); Marcel Gheaja (št. 1924/2013); Rosario Quirós Bellido (št. 1925/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1926/2013); Günter Lorbeer (št. 1927/2013); Christopher Lauer (št. 1928/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1929/2013); Krystian Kaczmarek (št. 1930/2013); Mark Debruyne (št. 1931/2013); Werner Walter (št. 1932/2013); Danuta Janoszka (št. 1933/2013); Markus Stutzenberger (št. 1934/2013); Karolina Chmielewska (št. 1935/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1936/2013); Eric Marck (št. 1937/2013); Hans Oppermann (št. 1938/2013); Ewa Cieśla (št. 1939/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1940/2013); Karsten Schulz (št. 1941/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1942/2013); Ralph Haberkern (št. 1943/2013); Edgar Hans Michael Schwarz (št. 1944/2013); Alexander Kähny (št. 1945/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1946/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1947/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1948/2013); Thomas Daub (št. 1949/2013); Święcicki Marcin (št. 1950/2013); Peter Barwe (št. 1951/2013); Thomas Daub (št. 1952/2013); Giovanni Cipriano (št. 1953/2013); Søren Lindegaard Larsen (št. 1954/2013); LiseLotte Trab (št. 1955/2013); Sebastian Rickers (št. 1956/2013); Jacek Szyposz (št. 1957/2013); José Mª Sánchez Fernández (št. 1958/2013); Tudor Neda-Cojocaru (št. 1959/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1960/2013); Edward Marnell (št. 1961/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1962/2013); ALexander Mercedes Würfl (št. 1963/2013); Alexander Mercedes Würfl (št. 1964/2013); Alexander Mercedes Würfl (št. 1965/2013); Samuel Hilliger (št. 1966/2013); Samuel Martín-Sosa Rodríguez (št. 1967/2013); Luigino Bucchi (št. 1968/2013); Peter Pichler (št. 1969/2013); Paul Wolf (št. 1970/2013); David Puy Sánchez (št. 1971/2013); Miloš Labović (št. 1972/2013); Lothar Liebetrau (št. 1973/2013); Alexander Sandelin (št. 1974/2013); Ioan Dușcaș (št. 1975/2013); Ibrahim Kheiredin (št. 1976/2013); Carlos Asseiceira (št. 1977/2013); Mária Kořínková (št. 1978/2013); Nicolo Provenzano (št. 1979/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1980/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1981/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1982/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1983/2013); Margareta Nan (št. 1984/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1985/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1986/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1987/2013); Jarosław Marszałek (št. 1988/2013); Joan Matllo Creus (št. 1989/2013); Enric Puigventós Roy (št. 1990/2013); Joan Puig Cordón (št. 1991/2013); Dorian Zor (št. 1992/2013); Alain Sebag (št. 1993/2013); Vasile Silviu Gole (št. 1994/2013); Ciprian Manolache (št. 1995/2013); Oana Gabriela Hârjău (št. 1996/2013); Anna Belmonte (št. 1997/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1998/2013); TODOR WOJNIKOW (HOTEL VOYNIKOV) (št. 1999/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2000/2013);

5.12.2013

(ime vlagatelja zaupno) (št. 2001/2013); Henryk Kamecki (št. 2002/2013); Lana Bastašić (št. 2003/2013); Willi Breuer (št. 2004/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2005/2013); Cătălin Valeriu Olteanu (št. 2006/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2007/2013); Juan Jesús Aldama León (št. 2008/2013); Javier Bañuelos Llana (št. 2009/2013); Alexander Sielicki (št. 2010/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2011/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2012/2013); Salvador Mañé Farré (št. 2013/2013); Rita Cappiello (št. 2014/2013); Aitor Uriarte Bautista (št. 2015/2013); Florian Ioniță (št. 2016/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2017/2013); Albert de la Peña Guillén (št. 2018/2013); Albert de la Peña Guillén (št. 2019/2013); Francisco Miguel Castejón Magaña (št. 2020/2013); Manuel Alfonso Soto Aguilar (št. 2021/2013); Aparicio Moreno (št. 2022/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2023/2013); Jaime Núnez (št. 2024/2013); Jose António Ventura Ricardo (št. 2025/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2026/2013); Gennaro Sepe (št. 2027/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2028/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2029/2013); Giuseppe Cervi (št. 2030/2013); Elvy Zappetti (št. 2031/2013); ); Nuria Menéndez de Llano Rodríguez (št. 2032/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2033/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2034/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2035/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2036/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2037/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2038/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2039/2013); Pedro Mendizábal Ibergallartu (št. 2040/2013); Philip Lundin (št. 2041/2013); Marián Kurhajec (št. 2042/2013); Raluca Elvira Fecioru (št. 2043/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2044/2013); Giorgos Floras (št. 2045/2013); Carlo Marino (št. 2046/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2047/2013); Tomislav Tustić (št. 2048/2013); Rainer Glaser (št. 2049/2013); Guadalupe Almagro Rocamora (št. 2050/2013); Martina Kurz (št. 2051/2013); Domenico Pedretti (št. 2052/2013); Jörg Huber (št. 2053/2013); Andreas Mayr (št. 2054/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2055/2013); Cesare Rizzi (št. 2056/2013); Maria Monosi(št. 2057/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2058/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2059/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2060/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2061/2013); Petrus M J Cremers (št. 2062/2013); Giuseppe Ursini (Codacons) (št. 2063/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2064/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2065/2013); Gredo Förster (št. 2066/2013); José Díez-Lanza Eguiguren (št. 2067/2013); Lorenzo Croce (št. 2068/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2069/2013); Ignazio Cubeddu (št. 2070/2013); Dieter Wenig (št. 2071/2013); Józef Suszczewicz (št. 2072/2013); Rolandos Ioannou (št. 2073/2013); Georgia Alexiou (št. 2074/2013); Mihaela-Violeta Enescu (št. 2075/2013); Emma Trott (št. 2076/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2077/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2078/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2079/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2080/2013); George F.A. Dalli (št. 2081/2013); Jovo Cvjetković (št. 2082/2013); Viktor Jeckel (št. 2083/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2084/2013); Bergfeld Sonja (št. 2085/2013); Santiago García Aranda (št. 2086/2013); Mauricio Drews (št. 2087/2013); Francesca Della Valle (št. 2088/2013); Thomas Quade (št. 2089/2013); Esteban Borobia Peña (št. 2090/2013); Emiliano Fatello (št. 2091/2013); Renato Lelli (št. 2092/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2093/2013); Otto Hans Goßler (št. 2094/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2095/2013); Scott McDonald (št. 2096/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2097/2013); Ahmet Aydın (št. 2098/2013); Vinkler Ilona (št. 2099/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2100/2013); Joseph Montanaro (št. 2101/2013); Heinz W. Koch (št. 2102/2013); Michael Wolfgang Mayerl (št. 2103/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2104/2013); Sandra Scheck (št. 2105/2013); Gheorghe Bordianu (št. 2106/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2107/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2108/2013); Graham Corgan (št. 2109/2013); Fabio Álvarez Anacona (št. 2110/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2111/2013); Michail Syrakis (št. 2112/2013); Pia Berrend (št. 2113/2013); Giorgio Perrod (št. 2114/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2115/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2116/2013); Jean Guy Le Roux (št. 2117/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2118/2013); Anthony Tovey (št. 2119/2013); Luis Miguel Villacampa Montull (št. 2120/2013); Gudrun Tönnes (št. 2121/2013); Petra Stendebach (št. 2122/2013); Francis Higgins (št. 2123/2013); Francis Johanns (št. 2124/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2125/2013); Filippo Villani (št. 2126/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2127/2013); Eva Johansson (št. 2128/2013); Mattia Branco (št. 2129/2013); Leandro España Balbás (št. 2130/2013); Renato Lelli (št. 2131/2013); José Segura González (št. 2132/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2133/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2134/2013); Alda María Inés La Rosa (št. 2135/2013); Paul Boerdam (št. 2136/2013); Silviu Timoftei (št. 2137/2013); Hermann Erb (št. 2138/2013); Bernd Wolf (št. 2139/2013); Dursun Kolu (št. 2140/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2141/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2142/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2143/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2144/2013); Tevfik Erdem (št. 2145/2013); Yusuf Kolu (št. 2146/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2147/2013); Foster Gredo (št. 2148/2013); Ergin Duru (št. 2149/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2150/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2151/2013); Hans-Jürgen Rauls (št. 2152/2013); Foster Gredo (št. 2153/2013); Daniela Brîndușa Maxim (št. 2154/2013); Gheorghe Bordianu (št. 2155/2013); Joseph-Christos Kondylakis (št. 2156/2013); Hans-Jürgen Rauls (št. 2157/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2158/2013); Dolores Morales Berenguel (št. 2159/2013); Gaetano Savoca (št. 2160/2013); Ernesto Vázquez-Rey e Farto (št. 2161/2013); Uboldi Vilma (št. 2162/2013); Yamina Madouri (št. 2163/2013); Edouard Meyer (št. 2164/2013); Bruno Massimilla (št. 2165/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2166/2013); Claudia Casetti (št. 2167/2013); Mohammed Bello Halilu (št. 2168/2013); Irini Ioannidou Raymondou (št. 2169/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2170/2013); Εufrosyni Sdona (št. 2171/2013); Christian Lichtenauer (št. 2172/2013); Gredo Förster (št. 2173/2013); Josef Ruckgaber (št. 2174/2013); Claudia Sckaer (št. 2175/2013); Rosario Quirós Bellido (št. 2176/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2177/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2178/2013); Jf Keller (št. 2179/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2180/2013); Thomas Kahl (št. 2181/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2182/2013); Dinko Peichev (št. 2183/2013); Joachim Jochens (št. 2184/2013); Irving Boltar (št. 2185/2013); Jens Knipphals (št. 2186/2013); Vlado Iljkić (št. 2187/2013); Giovanni Giuliari (št. 2188/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2189/2013); Hermann Danne (št. 2190/2013); Piero Bruni (Associazione lago di Bolsena volontariato) (št. 2191/2013); Juan José Rodríguez Marrero (št. 2192/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2193/2013); Ghiorghi Foca (št. 2194/2013); Panu Partanen (št. 2195/2013); José Manuel Rodrigues de Abreu (št. 2196/2013); Pekka Ylinen (št. 2197/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2198/2013); Maria-Isabel Galvani (št. 2199/2013); Alan Levey (št. 2200/2013); Jordi Joan Ferré i Jimenez (št. 2201/2013); Cristina García Moreno (št. 2202/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2203/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2204/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2205/2013); Montserrat Domeque Serrano (št. 2206/2013); Violante Sion (št. 2207/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2208/2013); Marie-Christine Baffoux-Kays (št. 2209/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2210/2013); Alexander Downes (št. 2211/2013); Gianluigi Tamburini (št. 2212/2013); Pavlos Stamatopoulos (št. 2213/2013); Antonio Spirito (št. 2214/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2215/2013); Bernd Marterer (št. 2216/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2217/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2218/2013); Lamya Chaouki (št. 2219/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2220/2013); Uwe Rutter (št. 2221/2013); Angelo Alfani (št. 2222/2013); Nicole Liebert (št. 2223/2013); Detlef Zöllner (št. 2224/2013); William Van Mossevelde (št. 2225/2013); Wojciech Kozłowski (št. 2226/2013); Bo Bergstrand (št. 2227/2013); Santiago del Olmo del Olmo (št. 2228/2013); María Jesús Caubilla Malleu (št. 2229/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2230/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2231/2013); Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini Rossi) (št. 2232/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2233/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2234/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2235/2013); Vihren Hristov (Yugenpotokihorata = South Stream and people) (št. 2236/2013); José Luis Fernández Fernández (Ayuntamiento de Belvis de la Jara) (št. 2237/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2238/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2239/2013); Pilar Vidal Álvarez (št. 2240/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2241/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2242/2013); Miriam Pardo Navarro (št. 2243/2013); Nicodim Eugen Lupea (št. 2244/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2245/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2246/2013); Pietro Errico (št. 2247/2013); Theodoros Anastasiadis (št. 2248/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2249/2013); Mihai Miru (št. 2250/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2251/2013); Dimitur Balkandzhiev (št. 2252/2013); Kyriaki Papadopoulou (št. 2253/2013); Francesc Xavier Piqué Andreu (št. 2254/2013); Günter Herbert Gutsche (št. 2255/2013); Günter Herbert Gutsche (št. 2256/2013); Milcho Milchev (št. 2257/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2258/2013); Antonio Galantino (Studio legale Galantino) (št. 2259/2013);

6.12.2013

Christian Dirk Ludwig (št. 2260/2013); Daniel Ungurian (št. 2261/2013); Köntis Ivett (št. 2262/2013); Xavier Jene Petschen (št. 2263/2013); Francesco Era (št. 2264/2013); Davor Peremin (št. 2265/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2266/2013); Ion-Augustin Paveleanu (št. 2267/2013); Noël Masson (št. 2268/2013); Ion Augustin Paveleanu (št. 2269/2013); Oscar Crespo Bezanilla (9 podpisov) (št. 2270/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2271/2013); Raymonde Dubois (št. 2272/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2273/2013); López Ramírez (46 podpisov) (št. 2274/2013); Panagiotis Papakonstantinou (21 podpisov) (št. 2275/2013); Francesco Previte (št. 2276/2013); Hans-Jörg Boschner (št. 2277/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2278/2013); Wolfgang Schröder (št. 2279/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2280/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2281/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2282/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2283/2013); Marton Sándor (št. 2284/2013); Tobias Kienzler (št. 2285/2013); Florentina Miu (št. 2286/2013); Ale Ambrasaite (št. 2287/2013); Franc Majcen (št. 2288/2013); Aris Louvris (št. 2289/2013); Maciej Juska (št. 2290/2013); Marios Achilleos (št. 2291/2013); Óscar Aurelio Cueva Sánchez (št. 2292/2013); Paraschiva Mateiu (št. 2293/2013); Iván Ramos Guillén (št. 2294/2013); Francesco Paolo Zita (št. 2295/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2296/2013); Dilva Rosa Vaccaro (št. 2297/2013); Francesco Era (št. 2298/2013); Cadahia Victoria (št. 2299/2013); Maria-Cristina Oanea (št. 2300/2013); Dalnoki István (št. 2301/2013); Detlef Zöllner (št. 2302/2013); Jurgen Brul (št. 2303/2013); Sascha Simon (št. 2304/2013); Pavel Chleborad (št. 2305/2013); Herbert Warmbrunn (št. 2306/2013); Stephen Geraghty (št. 2307/2013); Pascal Lembree (št. 2308/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2309/2013); Aris Louvris (št. 2310/2013); Carlos Farre Berga (št. 2311/2013); Roberto Cossu (št. 2312/2013); Karsten Speckin (št. 2313/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2314/2013); Gredo Förster (št. 2315/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2316/2013); Lorellay Reggentin (št. 2317/2013); Pura Peris García (št. 2318/2013); Asta Pravilonytė (št. 2319/2013); Andreu Suriol Ribé (št. 2320/2013); Juan Redondo Martínez (7 podpisov) (št. 2321/2013); Abier Hasen (3 podpisov) (št. 2322/2013); Tomasz Puciłowski (št. 2323/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2324/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2325/2013); Jan-Erik Hansen (št. 2326/2013); Jan-Erik Hansen (št. 2327/2013); Günter Zimmek (št. 2328/2013); Virgilio Di Cesare (št. 2329/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2330/2013); Pöhlmann Alexander (št. 2331/2013); Corrado Barone (št. 2332/2013); Aniceta Barua (št. 2333/2013); Manuel Moiteiro Pereira da Silva (št. 2334/2013); Dardan Haxhija (št. 2335/2013); Jan-Erik Hansen (št. 2336/2013); Jan-Erik Hansen (št. 2337/2013); María Navarro Diego (št. 2338/2013); Olaf Vollmer (št. 2339/2013); Gerwert Monika (št. 2340/2013); Oliver Steiner (št. 2341/2013); Renzo Allegrini (št. 2342/2013); Taylin Aroche Bonilla (št. 2343/2013); Nicolae Bogdan Suditu (št. 2344/2013); Gredo Förster (št. 2345/2013); Gredo Förster (št. 2346/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2347/2013); Daniel Peña Jordana (št. 2348/2013); Elke Lindenmeir (št. 2349/2013); Oliver Steiner (št. 2350/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2351/2013); Elisabet Sumsi (št. 2352/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2353/2013); Abdul Samed Veli (št. 2354/2013); Marie-Claire Bero (št. 2355/2013); Marvin Hannott (št. 2356/2013); Bogdan Stoenescu (št. 2357/2013); Pryde Vadim (št. 2358/2013); Ernst Billeth (št. 2359/2013); José Manuel Cuartero Lores (št. 2360/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2361/2013); Juana Cruz Elena Vela Palacios (št. 2362/2013); João Silva (št. 2363/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2364/2013); María Amparo Segura Tudela (št. 2365/2013); Günter Dillikrath (št. 2366/2013); Daniela Breščan (št. 2367/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2368/2013); Ana López-Cózar Molina (št. 2369/2013); Matthias Korf (št. 2370/2013); Walter Reimer (št. 2371/2013); María López-Dóriga (št. 2372/2013); Margaret Mulligan (št. 2373/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2374/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2375/2013); Oana Andreea Chirilă (št. 2376/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2377/2013); John Parsons (Costa del Sol Action Group) (št. 2378/2013); Jan Zámečník (št. 2379/2013); Francesco Era (št. 2380/2013); Andrew Hubner (št. 2381/2013); Robert Duch (št. 2382/2013); Heinz Mutzek (št. 2383/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2384/2013); Knut Klawohn (št. 2385/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2386/2013); Sébastien Valembois (št. 2387/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2388/2013); Rodolfo Marusi Guareschi (št. 2389/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2390/2013); Carolin Janker (št. 2391/2013); Marco Da Prato (št. 2392/2013); Peter Ziura (št. 2393/2013); Mihai Marin (št. 2394/2013); Massimiliano Zarri (št. 2395/2013); Itziar Gradín San Martín (št. 2396/2013); Terence Corish (št. 2397/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2398/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2399/2013); Filomena Spano (št. 2400/2013); Enrique Pagan Acuyo (št. 2401/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2402/2013); Rodrigo del Saz Albert (št. 2403/2013); Flavio Miccono (št. 2404/2013); Flavio Miccono (št. 2405/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2406/2013); Alpha Oumar Diallo (št. 2407/2013); Victor Ruse (št. 2408/2013); Dieter Glöckner (št. 2409/2013); Ronald Ho-Sam-Sooi (št. 2410/2013); Johannes Seemann (št. 2411/2013); Maria Heinz (št. 2412/2013); Mircea Gheorghe Bogorin (št. 2413/2013); Ana Ma Guerra (št. 2414/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2415/2013); Lina Falco (št. 2416/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2417/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2418/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2419/2013) Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury „Mierzeszyn” (št. 2420/2013); Andrew Colin Gaisford (št. 2421/2013); Helmut Schaepe (št. 2422/2013); Valerie Merandat (št. 2423/2013); Rosa María Cammany Dorr (Instituto de prospectiva y análisis de la realidad social Krebs sl) (št. 2424/2013); Liliane Senoyer (št. 2425/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2426/2013); Alessandro GrazianI (št. 2427/2013); Francisco Moro Fernández (Coordinadora de trabajadores de Andalucía) (št. 2428/2013); Nicolae Mădălin Ștefănescu (št. 2429/2013); Francis Brandy (št. 2430/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2431/2013); Robert Cristian Andrei (št. 2432/2013); Francesco Era (št. 2433/2013); Alpha Oumar Diallo (št. 2434/2013); Rocco Antonio Costanzo (št. 2435/2013); Ángel José Grande González (št. 2436/2013); Patrick Huslig (št. 2437/2013); Doros POLYKARPOU (št. 2438/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2439/2013); Lauzinete Manzioli (št. 2440/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2441/2013); Reinaldo Antonio Vicente Guimarães (št. 2442/2013); Philippe Martinot (št. 2443/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2444/2013); Michael Grefen (št. 2445/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2446/2013); Charlotte O'Brien (št. 2447/2013); Angelos Nkartzonis (št. 2448/2013); Alexandru Flore (št. 2449/2013); Rainer Klein (št. 2450/2013); Jean marie Meuwissen (št. 2451/2013); Philippe Storelli (št. 2452/2013); Nancy Schouten (št. 2453/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2454/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2455/2013); Sergy Alpin (št. 2456/2013); Ugo Papa (št. 2457/2013); Christian Müller (št. 2458/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2459/2013); Colette Rouesne (št. 2460/2013); Blanka Strnadová (št. 2461/2013); Anthony P. Zannoni (št. 2462/2013); Frohgemut Hambsch (št. 2463/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2464/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2465/2013); Stefano Di Cola (št. 2466/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2467/2013); Roy FOX (št. 2468/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2469/2013); Michael Budd (št. 2470/2013); David Little (št. 2471/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2472/2013); Alė Ambrasaitė (št. 2473/2013); Alina Georgiana Frimu (št. 2474/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2475/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2476/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2477/2013); Marco Tellaroli (5 podpisov) (št. 2478/2013); Rafael Navarro García (13 podpisov) (št. 2479/2013); Gianluigi Tamburini (št. 2480/2013); Giorgio Piantoni (št. 2481/2013); Francisco José Iguiño Castro (št. 2482/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2483/2013); Alessandro Pietri (št. 2484/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2485/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2486/2013); Daniel Lefebvre (št. 2487/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2488/2013); Mateo Živković (št. 2489/2013); Lasse Teräväinen (št. 2490/2013); Josiane Marche (št. 2491/2013); Elio Volpolini (št. 2492/2013); Klaus Gerhard (št. 2493/2013); Schütz Thomas (št. 2494/2013); Christian Nitschke (št. 2495/2013); Ludwig Gramüller (št. 2496/2013); Ramón Benjamín Montenegro Llorente (št. 2497/2013); Bogusława Głażewska (št. 2498/2013); Greet Rijntjes (št. 2499/2013); Regina Puzyrewska Wasiak (št. 2500/2013).


16. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe(ES) št.861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.julija2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti ter Uredbe (ES) št.1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12.decembra2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ITRE, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

CONT, IMCO

- Predlog sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE))

posredovano

pristojni :

EMPL

- Predlog sklepa Sveta o razveljavitvi Sklepa 2007/124/ES, Euratom o uvedbi posebnega programa "Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom ter drugimi tveganji, povezanimi z varnostjo" kot dela Splošnega programa o varnosti in varstvu svoboščin, za obdobje 2007–2013 (15187/2013 - C7-0418/2013 - 2013/0281(APP))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Sporazumu o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in njenimi državami članicami, na eni strani, in Republiko San Marino, na drugi strani, glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice po njenem pristopu k Evropski uniji (13694/2013 - C7-0419/2013 - 2013/0273(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2002/546/ES glede obdobja njene uporabe (COM(2013)0781 - C7-0420/2013 - 2013/0387(CNS))

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

PECH, ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta(ES) št.515/97 z dne 13.marca1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD))

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

AGRI, CONT, LIBE

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 42/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0101/2013 - C7-0422/2013 - 2013/2281(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog imenovanja na mesto predsednika/-ice nadzornega odbora v enotnem mehanizmu nadzora - Danièle Nouy (N7-0103/2013 - C7-0424/2013 - 2013/0901(NLE))

posredovano

pristojni :

ECON

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter republikami Kostariko, Salvadorjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo na drugi strani, z izjemo člena 49(3) Sporazuma (12399/2013 - C7-0425/2013 - 2012/0219A(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE, INTA

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter republikami Kostariko, Salvadorjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo na drugi strani, kar zadeva člen 49(3) Sporazuma, v imenu Evropske unije (12400/2013 - C7-0426/2013 - 2012/0219B(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem (COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ITRE, IMCO

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 44/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0104/2013 - C7-0432/2013 - 2013/2282(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od odborov

2.1) poročila

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletni denarni podpori ukrepom Evropske agencije za pomorsko varnost na področju odzivanja na onesnaženje z ladij in na onesnaženje morja, ki ga povzročijo naftni in plinski objekti (COM(2013)0174 - C7-0089/2013 - 2013/0092(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Keith Taylor (A7-0300/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu (COM(2011)0635 - C7-0329/2011 - 2011/0284(COD)) - Odbor JURI - Poročevalke: Luigi Berlinguer, Klaus-Heiner Lehne (A7-0301/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu riža s poreklom iz Bangladeša (COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Paul Murphy (A7-0304/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 (COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

- ***IPoročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES ter Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Sari Essayah (A7-0319/2013)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Helmut Scholz (A7-0332/2013)

- Poročilo o okviru za okrevanje in reševanje nebančnih institucij (2013/2047(INI)) - Odbor ECON - Poročevalka: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru trga proizvodov in spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EU, Uredbe (EU) št. 305/2011, Uredbe (ES) št. 764/2008 in Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

- Poročilo o vidikih enakosti spolov v evropskem okviru za nacionalne strategije vključevanja Romov (2013/2066(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

- Poročilo o sprostitvi potenciala računalništva v oblaku v Evropi (2013/2063(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Pilar del Castillo Vera (A7-0353/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti potrošniških proizvodov ter razveljavitvi Direktive Sveta 87/357/EGS in Direktive 2001/95/ES (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske Unije, Protokola o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Véronique Mathieu Houillon (A7-0359/2013)

- Poročilo o ustavnih težavah upravljanja Evropske unije na več ravneh (2012/2078(INI)) - Odbor AFCO - Poročevalke: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0372/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (COM(2012)0650 - C7-0371/2012 - 2012/0309(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

- Poročilo o evropskem akcijskem načrtu za maloprodajni sektor v korist vseh udeležencev (2013/2093(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Cornelis de Jong (A7-0374/2013)

- Poročilo o pristopu EU k odpornosti in zmanjšanju tveganja nesreč v državah v razvoju: izkušnje s krizami prehranske varnosti (2013/2110(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Gay Mitchell (A7-0375/2013)

- *Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja (COM(2013)0348 - C7-0200/2013 - 2013/0188(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalec: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

- Poročilo o mnenju o poročilu o oceni BEREC in urada (2013/2053(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Salvador Sedó i Alabart (A7-0378/2013)

- ***IPoročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalka: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

- Poročilo o prizadevanjih mednarodne skupnosti na področju razvoja in izgradnje države v Južnem Sudanu (2013/2090(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalka: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

- Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2012 (2013/2076(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Gianni Pittella (A7-0382/2013)

- Poročilo o ohranjanju proizvodnje mleka v gorskih območjih, območjih z neugodnim položajem in najbolj oddaljenih regijah po prenehanju veljavnosti sistema mlečnih kvot (2013/2097(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Herbert Dorfmann (A7-0383/2013)

- *Poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi sistema Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi (COM(2012)0561 - C7-0320/2012 - 2011/0225(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Béla Kovács (A7-0385/2013)

- Poročilo o CARS 2020: za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi (2013/2062(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Franck Proust (A7-0391/2013)

- Poročilo s priporočili Komisiji o usklajenosti med donatorji EU glede razvojne pomoči (2013/2057(INL)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Gay Mitchell (A7-0393/2013)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela o dostojnem delu za delavce v gospodinjstvu iz leta 2011 (Konvencija št. 189) (11462/2013 - C7-0234/2013 - 2013/0085(NLE)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2347/2002 (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi Programa za pravosodje za obdobje od 2014 do 2020 (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD)) - Odbor JURI - Odbor LIBE - Poročevalec: Luigi Berlinguer - Poročevalec: Philip Claeys (A7-0396/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi Programa za pravice in državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020 (COM(2011)0758 - C7-0438/2011 - 2011/0344(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

- ***IPoročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o primerljivosti provizij, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

- ***IPoročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih direktiv na področju okolja, kmetijstva, socialne politike in javnega zdravja zaradi spremembe statusa otočja Mayotte v razmerju do Unije (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Matthias Groote (A7-0399/2013)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela o varnosti pri uporabi kemikalij pri delu iz leta 1990 (Konvencija št. 170) (11463/2013 - C7-0236/2013 - 2012/0320(NLE)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Jutta Steinruck (A7-0400/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 99/2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013-17 (COM(2013)0525 - C7-0224/2013 - 2013/0249(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A7-0401/2013)

- *Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Francosko republiko o uporabi zakonodaje Unije o obdavčevanju prihrankov in upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja v zvezi z ozemeljsko skupnostjo Saint-Barthélemy (COM(2013)0555 - C7-0360/2013 - 2013/0269(NLE)) - Odbor ECON - Poročevalec: Sławomir Nitras (A7-0404/2013)

- *Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalec: David Casa (A7-0405/2013)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Armenijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike Armenije v programih Unije (16469/2012 - C7-0009/2013 - 2012/0247(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: Tomasz Piotr Poręba (A7-0406/2013)

- Poročilo s priporočilom Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o pogajanjih o sporazumu o strateškem partnerstvu EU–Kanada (2013/2133(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/003 DE/First Solar, Nemčija) (COM(2013)0706 - C7-0358/2013 - 2013/2263(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Nadezhda Neynsky (A7-0408/2013)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2012/011/DK/Vestas, Danska) (COM(2013)0703 - C7-0357/2013 - 2013/2262(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Jan Kozłowski (A7-0410/2013)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/001 FI/Nokia, Finska) (COM(2013)0707 - C7-0359/2013 - 2013/2264(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0411/2013)

- *Poročilo o osnutku direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi spremembe položaja Mayotta (14220/2013 - C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0414/2013)

- *Poročilo o predlogu uredbe Sveta o odprtju in upravljanju avtonomnih tarifnih kvot Unije za uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke med letoma 2014 in 2020 (COM(2013)0552 - C7-0262/2013 - 2013/0266(CNS)) - Odbor PECH - Poročevalec: Gabriel Mato Adrover (A7-0415/2013)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki velja med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2013–2018) (08701/2013 - C7-0216/2013 - 2013/0102(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: Jean Louis Cottigny (A7-0416/2013)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju, v imenu Evropske unije (14165/2013 - C7-0415/2013 - 2013/0315(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalka: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

- Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2012 ter politiki Evropske unije na tem področju (2013/2152(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Iuliu Winkler (A7-0422/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles 2020“) (COM(2011)0913 - C7-0510/2011 - 2011/0449(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Anthea McIntyre (A7-0423/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb na področju ribištva in zdravja živali zaradi spremembe statusa otočja Mayotte v razmerju do Unije (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: João Ferreira (A7-0425/2013)

- Poročilo o spolnem in reproduktivnem zdravju ter pravicah (2013/2040(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Edite Estrela (A7-0426/2013)

- ***Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi spremenjenega Memoranduma o soglasju z Združenimi državami Amerike glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0427/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (COM(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Iuliu Winkler (A7-0429/2013)

- *Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2002/546/ES glede obdobja njene uporabe (COM(2013)0781 - C7-0420/2013 - 2013/0387(CNS)) - Odbor REGI - Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0431/2013)

- *Poročilo o imenovanju Alexa Brenninkmeijerja za člana Računskega sodišča (N7-0083/2013[[04]] - C7-0312/2013 - 2013/0810(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0433/2013)

- *Poročilo o imenovanju Nikolaosa Milionisa za člana Računskega sodišča (N7-0083/2013[[02]] - C7-0310/2013 - 2013/0808(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0436/2013)

- *Poročilo o imenovanju Danièle Lamarque za članico Računskega sodišča (N7-0083/2013[[03]] - C7-0311/2013 - 2013/0809(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0437/2013)

- *Poročilo o imenovanju Phila Wynna Owena za člana Računskega sodišča (N7-0083/2013[[05]] - C7-0313/2013 - 2013/0811(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0438/2013)

- *Poročilo o imenovanju Henrija Grethena za člana Računskega sodišča (N7-0083/2013[[01]] - C7-0309/2013 - 2013/0807(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0439/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o instrumentu za predpristopno pomoč (IPA II) (COM(2011)0838 - C7-0491/2011 - 2011/0404(COD)) - Odbor AFET - Poročevalec: Libor Rouček (A7-0445/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami (COM(2011)0843 - C7-0495/2011 - 2011/0411(COD)) - Odbor AFET - Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za zunanje ukrepanje (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD)) - Odbor AFET - Poročevalec: Elmar Brok (A7-0447/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu (COM(2011)0844 - C7-0496/2011 - 2011/0412(COD)) - Odbor AFET - Poročevalec: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sosedskega instrumenta (COM(2011)0839 - C7-0492/2011 - 2011/0405(COD)) - Odbor AFET - Poročevalec: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za stabilnost (COM(2011)0845 - C7-0497/2011 - 2011/0413(COD)) - Odbor AFET - Poročevalec: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

- *Poročilo o predlogu Evropske centralne banke o imenovanju predsednice nadzornega sveta Evropske centralne banke (N7-0103/2013 - C7-0424/2013 - 2013/0901(NLE)) - Odbor ECON - Poročevalka: Sharon Bowles (A7-0452/2013)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***IIPriporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa 2004/585/ES Sveta (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD)) - Odbor PECH - Poročevalka: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

- ***IIPriporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

- ***IIPriporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Jörg Leichtfried (A7-0419/2013)

- ***IIPriporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD)) - Odbor INTA - Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0421/2013)


17. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Končni osnutek dnevnega reda plenarnih zasedanj decembra 2013 (PE.524.086/PDOJ) je bil razdeljen. Predlagana ni bila nobena sprememba.

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Govoril je Ewald Stadler o uvrstitvi poročila Edite Estrela na temo Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice (A7-0426/2013) v jutrijšnje – torkovo - glasovanje (predsednik je pojasnil, da se je za uvrstitev tega poročila soglasno odločila konferenca predsednikov).


18. Skupna ribiška politika ***II - Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa 2004/585/ES Seta [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

Ulrike Rodust je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorila je Maria Damanaki (članica Komisije).

Govorili so Carmen Fraga Estévez v imenu skupine PPE, Antolín Sánchez Presedo v imenu skupine S&D, Pat the Cope Gallagher v imenu skupine ALDE, Isabella Lövin v imenu skupine Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, John Stuart Agnew v imenu skupine EFD, Andrew Henry William Brons samostojni poslanec, Alain Cadec, Göran Färm, Ian Hudghton, James Nicholson, Nikolaos Salavrakos, Maria do Céu Patrão Neves, Isabelle Thomas in Jarosław Leszek Wałęsa.

Po postopku "catch the eye" so govorili Gabriel Mato Adrover, Tonino Picula, Chris Davies, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Dubravka Šuica, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Guido Milana in Oleg Valjalo.

Govorili sta Maria Damanaki in Ulrike Rodust.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.19 zapisnika z dne 10.12.2013 in točka 7.20 zapisnika z dne 10.12.2013


19. Severovzhodni Atlantik: globokomorski staleži in ribolov v mednarodnih vodah ***I - Stanje ribolova skuše v severovzhodnem Atlantiku (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2347/2002 [COM(2012)0371 - C7-0196/2012- 2012/0179(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000113/2013), ki so ga postavili Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec in Gabriel Mato Adrover, v imenu odbora PECH, Komisiji: Stanje ribolova skuše v severovzhodnem Atlantiku (2013/2890(RSP)) (B7-0526/2013).

Kriton Arsenis je predstavil poročilo.

Pat the Cope Gallagher je predstavil vprašanje.

Govorila je Maria Damanaki (članica Komisije).

Govorili so Anna Rosbach (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Carmen Fraga Estévez v imenu skupine PPE, Guido Milana v imenu skupine S&D, Pat the Cope Gallagher v imenu skupine ALDE, Jean-Paul Besset v imenu skupine Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Gabriel Mato Adrover, Isabelle Thomas, Chris Davies,ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Struan Stevenson, Struan Stevenson in Jarosław Leszek Wałęsa.

Po postopku "catch the eye" so govorili Romana Jordan, Antolín Sánchez Presedo, Izaskun Bilbao Barandica, Sandrine Bélier, João Ferreira, Andreas Mölzer, Maria do Céu Patrão Neves in Gesine Meissner.

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Alain Cadec, Ian Hudghton in Raül Romeva i Rueda.

Govorila sta Maria Damanaki in Kriton Arsenis.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.21 zapisnika z dne 10.12.2013


20. Sporazum med EU in Marokom o partnerstvu v ribiškem sektorju: protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka *** (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju, v imenu Evropske unije [14165/2013 - C7-0415/2013- 2013/0315(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

Carmen Fraga Estévez je predstavila priporočilo.

Govorila je Maria Damanaki (članica Komisije).

Govorili so Cristian Dan Preda (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Gabriel Mato Adrover v imenu skupine PPE, Luis Manuel Capoulas Santos v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil João Ferreira, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Lucas Hartong samostojni poslanec, Maria do Céu Patrão Neves, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil João Ferreira, Antolín Sánchez Presedo, Alain Cadec, Jens Nilsson in Guido Milana.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jarosław Leszek Wałęsa, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Pargneaux, Isabella Lövin, Anna Rosbach, Pino Arlacchi, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Luis Manuel Capoulas Santos, in Gesine Meissner.

Govorili sta Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 10.12.2013


21. Vidiki enakosti spolov v evropskem okviru za nacionalne strategije vključevanja Romov - Napredek, dosežen pri izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov (razprava)

Poročilo o vidikih enakosti spolov v evropskem okviru za nacionalne strategije vključevanja Romov [2013/2066(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000117/2013), ki ga je postavil Juan Fernando López Aguilar v imenu odbora LIBE Komisiji: Napredek, dosežen pri izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov (2013/2924(RSP)) (B7-0528/2013)

Lívia Járóka je predstavila poročilo.

Kinga Göncz je predstavila vprašanje.

Govorila je Maria Damanaki (članica Komisije).

Govorili so Edit Bauer (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Csaba Sógor v imenu skupine PPE, Minodora Cliveti v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, in Claudio Morganti v imenu skupine EFD.

PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

Govorili so Dimitar Stoyanov, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid in Monika Flašíková Beňová.

Govorila je Hélène Flautre, ki je obsodila izjave med razpravo, ki so bile po njenem mnenju sovražne in rasistične, ter zahtevala, da jih obravnava konferenca predsednikov (predsednik je zagotovil, da bo to zahtevo posredoval pristojnim telesom).

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Franz Obermayr, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Alajos Mészáros, María Irigoyen Pérez in Sari Essayah.

Govorili sta Maria Damanaki in Lívia Járóka.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Juan Fernando López Aguilar, v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, o napredku, doseženem pri izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov (2013/2924(RSP)) (B7-0555/2013)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika z dne 10.12.2013 in točka 12.16 zapisnika z dne 12.12.2013.


22. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 150 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Elena Băsescu, Tonino Picula, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Traian Ungureanu, María Irigoyen Pérez, Oleg Valjalo, Marian Harkin, João Ferreira, Corneliu Vadim Tudor, Gabriel Mato Adrover, Edit Bauer, Sergio Gaetano Cofferati, Kinga Gál, Jacky Hénin, Rosa Estaràs Ferragut, Dubravka Šuica, Claudette Abela Baldacchino, Andrej Plenković, Monika Panayotova, Marisa Matias in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.


23. Pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu EU–Kanada (kratka predstavitev)

Poročilo s priporočilom Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o pogajanjih o sporazumu o strateškem partnerstvu EU–Kanada [2013/2133(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

Elisabeth Jeggle je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Ruža Tomašić in Jaroslav Paška.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" je govoril Seán Kelly.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednik Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.14 zapisnika z dne 10.12.2013


24. Razvoj in izgradnja države v Južnem Sudanu (kratka predstavitev)

Poročilo o prizadevanjih mednarodne skupnosti na področju razvoja in izgradnje države v Južnem Sudanu [2013/2090(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

Véronique De Keyser je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Davor Ivo Stier in Seán Kelly.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednik Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.2 zapisnika z dne 10.12.2013


25. Okvir za okrevanje in reševanje nebančnih institucij (kratka predstavitev)

Poročilo o okviru za okrevanje in reševanje nebančnih institucij [2013/2047(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

Kay Swinburne je predstavila poročilo.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.15 zapisnika z dne 10.12.2013


26. Vesoljska industrijska politika EU (kratka predstavitev)

Poročilo o vesoljski industrijski politiki EU – sprostitev potenciala za gospodarsko rast v vesoljskem sektorju [2013/2092(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

Angelika Niebler je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Richard Howitt in António Fernando Correia de Campos.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.16 zapisnika z dne 10.12.2013


27. CARS 2020: akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi (kratka predstavitev)

Poročilo o CARS 2020: akcijskem načrtu za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi [2013/2062(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Franck Proust (A7-0391/2013)

Franck Proust je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Josefa Andrés Barea in Phil Bennion.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.3 zapisnika z dne 10.12.2013


28. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 524.086/OJMA).


29. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.25.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov