Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. decembra 2013 - Štrasburg

7.26. Stanovenie kritérií, ktoré umožňujú určiť, kedy zberový papier prestáva byť odpadom, podľa článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES o odpade (hlasovanie)
CRE

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 88 ods. 2 a 3 a ods. 4, písm. c) rokovacieho poriadku o návrhu nariadenia Rady o stanovení kritérií, ktoré umožňujú určiť, kedy zberový papier prestáva byť odpadom, podľa článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES o odpade (D021155/01 – 2012/2742(RPS))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajcovia: Chris Davies, Richard Seeber, Linda McAvan, Satu Hassi, Kartika Tamara Liotard, Oreste Rossi a Elisabetta Gardini (B7-0553/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0544)

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 h pre slávnostnú časť schôdze.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia