Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0404(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0445/2013

Разисквания :

PV 10/12/2013 - 15
CRE 10/12/2013 - 15

Гласувания :

PV 11/12/2013 - 4.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0568

Протокол
Вторник, 10 декември 2013 г. - Страсбург

15. Общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност ***I - Инструмент за стабилност ***I - Европейски инструмент за съседство ***I - Инструмент за предприсъединителна помощ ***I - Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави ***I - Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света ***I - Създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност [COM(2011)0842 - C7-0494/2011- 2011/0415(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A7-0447/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за стабилност [COM(2011)0845 - C7-0497/2011- 2011/0413(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски инструмент за съседство [COM(2011)0839 - C7-0492/2011- 2011/0405(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) [COM(2011)0838 - C7-0491/2011- 2011/0404(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Libor Rouček (A7-0445/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави [COM(2011)0843 - C7-0495/2011- 2011/0411(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света [COM(2011)0844 - C7-0496/2011- 2011/0412(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие [COM(2011)0840 - C7-0493/2011- 2011/0406(COD)] - Комисия по развитие. Докладчик: Thijs Berman (A7-0450/2013)

Elmar Brok, Barbara Lochbihler (заместващ Reinhard Bütikofer), Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White, Alexander Graf Lambsdorff и Thijs Berman представиха своите доклади.

Изказаха се: Vytautas Leškevičius (действащ председател на Съвета), Andris Piebalgs и Štefan Füle (членове на Комисията).

Изказаха се: Ana Gomes (докладчик по становището на комисията AFET), Filip Kaczmarek (докладчик по становището на комисията DEVE), Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията DEVE), Enrique Guerrero Salom (докладчик по становището на комисията DEVE), Nirj Deva (докладчик по становището на комисията DEVE), María Auxiliadora Correa Zamora (докладчик по становището на комисията INTA), Laima Liucija Andrikienė (докладчик по становището на комисията INTA), Helmut Scholz (докладчик по становище на комисията INTA), Jan Kozłowski (докладчик по становището на комисията BUDG), Надежда Нейнски (докладчик по становището на комисията BUDG), María Muñiz De Urquiza (докладчик по становището на комисията BUDG), Sylvana Rapti (докладчик по становището на комисията EMPL), Marije Cornelissen (докладчик по становището на комисията EMPL), Konrad Szymański (докладчик по становището на комисията ITRE), Niki Tzavela (докладчик по становището на комисията ITRE), Joachim Zeller (докладчик по становището на комисията REGI), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (докладчик по становището на комисията REGI), Iosif Matula (докладчик по становището на комисията CULT), Мария Габриел (докладчик по становището на комисията FEMM), Tunne Kelam, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, и Ioan Mircea Paşcu, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Jelko Kacin, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marietje Schaake, Eva Joly, Paweł Robert Kowal, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Monica Luisa Macovei, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland, Francisco José Millán Mon, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Sari Essayah, Richard Howitt и Santiago Fisas Ayxela.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Kinga Gál, Маруся Любчева, Barbara Lochbihler, Tonino Picula и Oleg Valjalo.

Изказаха се: Andris Piebalgs, Vytautas Leškevičius, Barbara Lochbihler, Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White и Thijs Berman.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.14 от протокола от 11.12.2013, точка 4.15 от протокола от 11.12.2013, точка 4.16 от протокола от 11.12.2013, точка 4.17 от протокола от 11.12.2013, точка 4.18 от протокола от 11.12.2013, точка 4.19 от протокола от 11.12.2013 и точка 4.20 от протокола от 11.12.2013

Правна информация - Политика за поверителност