Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0188(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0376/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0376/2013

Συζήτηση :

PV 10/12/2013 - 22
CRE 10/12/2013 - 22

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2013 - 4.22
CRE 11/12/2013 - 4.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0573

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

22. Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα [COM(2013)0348 - C7-0200/2013- 2013/0188(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

Ο George Sabin Cutaş παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joaquín Almunia (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Petri Sarvamaa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Sławomir Nitras, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olle Ludvigsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ivana Maletić και Astrid Lulling.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνουν οι Joaquín Almunia και George Sabin Cutaş.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου