Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 10. detsember 2013 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Õigusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 ***I - Õiguste ja kodakondsuse programm ajavahemikuks 2014–2020 ***I (arutelu)
 6.Kodanikukaitsemehhanism ***I (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Õigusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.2.Õiguste ja kodakondsuse programm ajavahemikuks 2014–2020 ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.3.Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova suhtes ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.4.ELi ja Maroko vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokoll, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.5.ILO kemikaalide tööl kasutamise turvalisust käsitlev konventsioon (konventsioon nr 170) *** (hääletus)
  7.6.Tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ebaseaduslik valmistamine ja nendega ebaseaduslik kauplemine *** (hääletus)
  7.7.ELi ja Hiina vaheline leping seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria ja Rumeenia loendis nende ELiga ühinemise käigus *** (hääletus)
  7.8.Teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha import ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimaksud *** (hääletus)
  7.9.ELi ja Côte d'Ivoire'i vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokoll, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus*** (hääletus)
  7.10.Teatavate kalandussaaduste import Kanaari saartele aastatel 2014–2020 * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.11.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/001 FI/Nokia, Soome (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.12.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/003 DE/First Solar, Saksamaa (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.13.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2012/011 DL/Vestas, Taani) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.14.ELi ja Kanada strateegilise partnerluslepingu üle peetavad läbirääkimised (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.15.Pangandussektoriväliste asutuste maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.16.ELi kosmosetööstuse poliitika (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.17.Pilvandmetöötlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.18.BERECit käsitlev hindamisearuanne (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.19.Ühine kalanduspoliitika ***II (hääletus)
  7.20.Kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus ***II (hääletus)
  7.21.Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ***I (hääletus)
  7.22.Kodanikukaitsemehhanism ***I (hääletus)
  7.23.Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud ***I (lõpphääletus)
  7.24.Bangladeshist pärit riisi import ***I (hääletus)
  7.25.Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine ***I (lõpphääletus)
  7.26.Kriteeriumide kehtestamine, mille täitmisel taaskasutusse võetud paber lakkab olemast jäätmed vastavalt jäätmedirektiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõikele 1 (hääletus)
 8.Pidulik istung - Mali
 9.Hääletused (jätkamine)
  9.1.Romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku soolised aspektid (hääletus)
  9.2.Lõuna-Sudaani areng ja riigi ülesehitamine (hääletus)
  9.3.CARS 2020: Euroopa tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse nimel (hääletus)
  9.4.Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused (hääletus)
  9.5.Vabatahtlik tegevus Euroopas (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Kodukorra tõlgendamine
 14.Vilniuse tippkohtumise tulemused ja idapartnerluse tulevik, eelkõige seoses Ukrainaga (arutelu)
 15.Ühised eeskirjad ja menetlused ELi välistegevuse vahendite rakendamiseks ***I - Stabiliseerimisvahend ***I - Euroopa naabruspoliitika vahend ***I - Ühinemiseelse abi rahastamisvahend ***I - Partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega ***I - Demokraatia ja inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahend ***I - Arengukoostöö rahastamisvahendi loomine ***I (arutelu)
 16.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 17.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 6)
 18.2013. aasta eduaruanne Albaania kohta (arutelu)
 19.Inimõigused maailmas aastal 2012 ja ELi sellealane poliitika (arutelu)
 20.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond 2014–2020 ***I (arutelu)
 21.ILO koduabiliste inimväärse töö konventsioon *** (arutelu)
 22.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas * (arutelu)
 23.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (245 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (2050 kb) 
 
Protokoll (174 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletustulemused (268 kb) Nimelise hääletuse tulemused (841 kb) 
 
Protokoll (287 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletustulemused (674 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1973 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika