Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 10 december 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ingekomen stukken
 5.Programma "Justitie" 2014-2020 ***I - Programma Rechten en burgerschap 2014-2020 ***I (debat)
 6.Mechanisme voor civiele bescherming ***I (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Programma "Justitie" 2014-2020 ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Programma Rechten en burgerschap 2014-2020 ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Autonome handelspreferenties voor Moldavië ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Marokko: protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële bijdrage *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.IAO-Verdrag betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen bij de arbeid *** (stemming)
  
7.6.Illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, delen en onderdelen daarvan en munitie *** (stemming)
  
7.7.Overeenkomst EU-China betreffende de wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië in verband met hun toetreding tot de EU *** (stemming)
  
7.8.Invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast *** (stemming)
  
7.9.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Ivoorkust: protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie*** (stemming)
  
7.10.Invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden van 2014 t/m 2020 * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.11.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/001 FI/Nokia, Finland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.12.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/003 DE/First Solar, Duitsland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.13.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2012/011 DL/Vestas - Denemarken (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.14.Onderhandelingen strategische partnerschapsovereenkomst EU-Canada (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.15.Kader voor herstel en afwikkeling van niet-bancaire instellingen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.16.EU-industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.17.Cloud computing (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.18.Evaluatieverslag BEREC (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.19.Gemeenschappelijk visserijbeleid ***II (stemming)
  
7.20.Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten ***II (stemming)
  
7.21.Noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan: diepzeebestanden en visserij in internationale wateren ***I (stemming)
  
7.22.Mechanisme voor civiele bescherming ***I (stemming)
  
7.23.Woningkredietovereenkomsten ***I (eindstemming)
  
7.24.Invoer van rijst uit Bangladesh ***I (stemming)
  
7.25.Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten ***I (eindstemming)
  
7.26.Vaststelling van criteria die bepalen wanneer teruggewonnen papier overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt (stemming)
 8.Plechtige vergadering - Mali
 9.Stemmingen (voortzetting)
  
9.1.Genderaspecten van het Europees kader van nationale strategieën voor de integratie van Roma (stemming)
  
9.2.Ontwikkeling en staatsopbouw in Zuid-Sudan (stemming)
  
9.3.CARS 2020: actieplan voor een concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie (stemming)
  
9.4.Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (stemming)
  
9.5.Vrijwilligerswerk en vrijwilligersactiviteiten in Europa (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Interpretatie van het Reglement
 14.Resultaten van de top van Vilnius en de toekomst van het Oostelijk Partnerschap, in het bijzonder voor wat betreft Oekraïne (debat)
 15.Gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten voor extern optreden van de Unie ***I - Stabiliteitsinstrument ***I - Europees nabuurschapsinstrument ***I - Instrument voor pretoetredingssteun ***I - Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen ***I - Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld ***I - Vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***I (debat)
 16.Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)
 17.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)
 18.Voortgangsverslag 2013 over Albanië (debat)
 19.Mensenrechten in de wereld in 2012 en het EU-beleid ter zake (debat)
 20.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 2014 – 2020 ***I (debat)
 21.IAO-Verdrag betreffende aanvaardbaar werk voor huispersoneel *** (debat)
 22.Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van belastingen * (debat)
 23.Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (249 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2050 kb) 
 
Notulen (180 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (360 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (981 kb) 
 
Notulen (286 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (575 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1894 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid