Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 10 december 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Inkomna dokument
 5.Programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020 ***I - Programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020 ***I (debatt)
 6.Civilskyddsmekanismen ***I (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020 ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020 ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.4.Fskepartnerskap mellan EU och Marocko: protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.5.ILO:s konvention om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet *** (omröstning)
  7.6.Olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition *** (omröstning)
  7.7.Avtal mellan EU och Kina om ändring av medgivanden i Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till EU *** (omröstning)
  7.8.Import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen *** (omröstning)
  7.9.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Elfenbenskusten: protokoll om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning*** (omröstning)
  7.10.Import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna 2014–2020 * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.11.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/001 FI/Nokia från Finland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.12.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/003 DE/First Solar från Tyskland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.13.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - ansökan EGF/2012/011 DL/Vestas - Danmark (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.14.Förhandlingar om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.15.Ramen för rekonstruktion och avveckling för institut som inte är banker (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.16.EU:s rymdindustripolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.17.Molnbaserade datortjänster (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.18.Bedömningsrapporten avseende Berec (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.19.Den gemensamma fiskeripolitiken ***II (omröstning)
  7.20.Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter ***II (omröstning)
  7.21.Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten ***I (omröstning)
  7.22.Civilskyddsmekanismen ***I (omröstning)
  7.23.Bostadslåneavtal ***I (slutomröstning)
  7.24.Import av ris från Bangladesh ***I (omröstning)
  7.25.Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser ***I (slutomröstning)
  7.26.Fastställande av kriterier för när returpapper upphör att vara avfall enligt artikel 6.1 i direktiv 2008/98/EG om avfall (omröstning)
 8.Högtidligt möte - Mali
 9.Omröstning (fortsättning)
  9.1.Könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (omröstning)
  9.2.Utveckling och statsuppbyggnad i Sydsudan (omröstning)
  9.3.Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa (omröstning)
  9.4.Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (omröstning)
  9.5.Volontär- och frivilligarbete i Europa (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Tolkning av arbetsordningen
 14.Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina (debatt)
 15.Gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för yttre åtgärder ***I - Stabilitetsinstrumentet ***I - Europeiska grannskapsinstrumentet ***I - Instrumentet för stöd inför anslutningen ***I - Partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer ***I - Finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen ***I - Inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***I (debatt)
 16.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 17.Delegerade akter (artikel 87a.6 i arbetsordningen)
 18.2013 års framstegsrapport om Albanien (debatt)
 19.Mänskliga rättigheter i världen 2012 och EU:s politik på området (debatt)
 20.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014–2020 ***I (debatt)
 21.ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare *** (debatt)
 22.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet * (debatt)
 23.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (249 kb) Närvarolista (64 kb)    Omröstningar med namnupprop (2050 kb) 
 
Protokoll (177 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (433 kb) Omröstningar med namnupprop (858 kb) 
 
Protokoll (280 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (676 kb) Omröstningar med namnupprop (1977 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy