Показалец 
Протокол
PDF 317kWORD 230k
Вторник, 10 декември 2013 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Поправки (член 216 от Правилника за дейността)
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Внесени документи
 5.Програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 година ***I - Програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г. ***I (разискване)
 6.Механизъм за гражданска защита ***I (разискване)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 година ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г. ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Автономни търговски преференции за Молдова ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мароко: протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Конвенцията на МОТ относно безопасността при използването на химикали на работното място *** (гласуване)
  
7.6.Незаконно производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси *** (гласуване)
  
7.7.Споразумение между ЕС и Китай във връзка с изменението на отстъпките в списъците на България и на Румъния в процеса на присъединяването им към ЕС *** (гласуване)
  
7.8.Внос на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз *** (гласуване)
  
7.9.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Кот д'Ивоар: протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие*** (гласуване)
  
7.10.Внос на някои рибни продукти в Канарските острови от 2014 до 2020 г. * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.11.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/001 FI/Nokia от Финландия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.12.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/003 DE/First Solar, подадено от Германия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.13.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2012/011 DK/Vestas — Дания) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.14.Преговори за сключване на споразумение за стратегическо партньорство ЕС — Канада (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.15.Рамка за небанковите институции за възстановяване и излизане от кризата (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.16.Индустриална политика на ЕС за космическия сектор (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.17.Изчисленията в облак (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.18.Доклад за оценка във връзка с ОЕРЕС (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.19.Обща политика в областта на рибарството ***II (гласуване)
  
7.20.Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури ***II (гласуване)
  
7.21.Североизточна част на Атлантическия океан: риболов на дълбоководни запаси и риболов в международни води ***I (гласуване)
  
7.22.Механизъм за гражданска защита ***I (гласуване)
  
7.23.Договорите за кредити за жилищни имоти ***I (окончателно гласуване)
  
7.24.Вноса на ориз с произход от Бангладеш ***I (гласуване)
  
7.25.График на търговете за квоти за емисии на парникови газове ***I (окончателно гласуване)
  
7.26.Установяване на критерии за случаите, когато оползотворената хартия престава да бъде отпадък съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (гласуване)
 8.Тържествено заседание - Мали
 9.Време за гласуване (продължение)
  
9.1.Аспекти, свързани с равенството между половете, на европейската рамка за националните стратегии за интеграция на ромите (гласуване)
  
9.2.Развитие и изграждане на държавните структури в Южен Судан (гласуване)
  
9.3.CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа (гласуване)
  
9.4.Сексуално и репродуктивно здраве и права (гласуване)
  
9.5.Доброволчеството и доброволческата дейност в Европа (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Тълкуване на Правилника за дейността
 14.Резултати от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, по-специално по отношение на Украйна (разискване)
 15.Общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност ***I - Инструмент за стабилност ***I - Европейски инструмент за съседство ***I - Инструмент за предприсъединителна помощ ***I - Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави ***I - Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света ***I - Създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие ***I (разискване)
 16.Поправки (член 216 от Правилника за дейността)
 17.Делегирани актове (член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността)
 18.Доклад за напредъка на Албания за 2013 г. (разискване)
 19.Правата на човека по света през 2012 г. и политиката на ЕС по въпроса (разискване)
 20.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) ***I (разискване)
 21.Конвенция на МОТ относно достойния труд на домашните работници *** (разискване)
 22.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане * (разискване)
 23.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 8.35 ч


2. Поправки (член 216 от Правилника за дейността)

Комисията AGRI предаде следните поправки към текстовете, приети от Европейския парламент:

- Поправка P7_TA-PROV(2013)0490(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2013 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) №.../2013 на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика (P7_TA-PROV(2013)0490) (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

- Поправка P7_TA-PROV(2013)0491(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2013 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (P7_TA-PROV(2013)0491) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD))

- Поправка P7_TA-PROV(2013)0492(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2013 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Поправка P7_TA-PROV(2013)0493(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2013 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика (P7_TA-PROV(2013)0493) (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

- Поправка P7_TA-PROV(2013)0494(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2013 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и за изменение на Регламент (ЕС) № [...] [RD] по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № ... [DP], (ЕС) № ... [HR] и (ЕС) № ... [sCMO] във връзка с прилагането им през 2014 г. (P7_TA-PROV(2013)0494) (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

В съответствие с член 216, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 48 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправките са на разположение на сайта Séance en direct по време на настоящата пленарна сесия.


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Положението в Централноафриканската република (2013/2980(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Централноафриканската република (B7-0561/2013);

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно положението в Централноафриканската република (B7-0570/2013);

- Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella и Antigoni Papadopoulou, от името на групата S&D, относно положението в Централноафриканската република (B7-0571/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Мария Габриел, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa и Anne Delvaux, от името на групата PPE, относно положението в Централноафриканската република (B7-0572/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Централноафриканската република (B7-0573/2013);

- Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, относно положението в Централноафриканската република (B7-0575/2013).

II.   Незаконно набиране на органи в Китай (2013/2981(RSP))

- Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно незаконното набиране на органи в Китай (B7-0562/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Мария Габриел, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor и Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, относно незаконното набиране на органи в Китай (B7-0577/2013);

- Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно незаконното набиране на органи в Китай (B7-0581/2013);

- Leonidas Donskis, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica и Hannu Takkula, от името на групата ALDE, относно незаконното набиране на органи в Китай (B7-0582/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan и Roberts Zīle, от името на групата ECR, относно незаконното набиране на органи в Китай (B7-0583/2013).

III.   Положението в Шри Ланка (2013/2982(RSP))

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Шри Ланка (B7-0563/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Mojca Kleva Kekuš, Liisa Jaakonsaari и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно положението в Шри Ланка (B7-0574/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Мария Габриел, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah и Michael Gahler, от името на групата PPE, относно положението в Шри Ланка (B7-0576/2013);

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Шри Ланка (B7-0578/2013);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez и Hannu Takkula, от името на групата ALDE, относно положението в Шри Ланка (B7-0579/2013);

- Geoffrey Van Orden и Nirj Deva, от името на групата ECR, относно положението в Шри Ланка (B7-0580/2013).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


4. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията:

- Назначаване на член на Сметната палата (Клаус-Хайнер Лене - Германия) (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща : CONT

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 46/2013 - Раздел III - Комисия (N7-0105/2013 - C7-0433/2013 - 2013/2283(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща : BUDG
подпомагаща: AFET

- Назначаване на седем членове на управителния съвет на Европейския орган по безопасност на храните (16916/2013 - C7-0434/2013 - 2013/0814(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Инициатива на Белгия, България, Чешката република, Германия, Естония, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерлания, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия и Швеция за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2005/681/ПВР за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща: BUDG

2) от парламентарни комисии, доклад:

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие (COM(2011)0840 - C7-0493/2011 - 2011/0406(COD)) - DEVE - Докладчик: Thijs Berman (A7-0450/2013)

3) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността):

- Daniel Caspary Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно продажбата на обезлюдени села на частни дружества (B7-0545/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно противопоставянето на насилственото вземане на органи (B7-0554/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE


5. Програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 година ***I - Програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г. ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 г. [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Комисия по правни въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Luigi Berlinguer и Philip Claeys (A7-0396/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г. [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

Luigi Berlinguer, Philip Claeys и Kinga Göncz представиха своите доклади.

Изказаха се: Vytautas Leškevičius (действащ председател на Съвета) и Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Jean Lambert (докладчик по становището на комисията EMPL), Regina Bastos (докладчик по становището на комисията FEMM), Мария Габриел (докладчик по становището на комисията FEMM), Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата EFD, Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, Wim van de Camp, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Janusz Wojciechowski, Mara Bizzotto, Roberta Angelilli, Sarah Ludford, Ruža Tomašić, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Alajos Mészáros, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kinga Gál и Carlos Coelho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić и Salvatore Iacolino.

Изказаха се: Viviane Reding, Vytautas Leškevičius, Philip Claeys и Kinga Göncz.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 10.12.2013 и точка 7.2 от протокола от 10.12.2013.


6. Механизъм за гражданска защита ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

Elisabetta Gardini представи доклада.

Изказа се Кристалина Георгиева (член на Комисията).

Изказаха се: Michèle Striffler (докладчик по становището на комисията DEVE), Georgios Stavrakakis (докладчик по становището на комисията BUDG), Ioan Mircea Paşcu (докладчик по становището на комисията AFET) и Richard Seeber, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се: Edite Estrela, от името на групата S&D, Rebecca Taylor, от името на групата ALDE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Anna Rosbach, от името на групата ECR, Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Françoise Grossetête, Csaba Sándor Tabajdi, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Daciana Octavia Sârbu, Biljana Borzan, Monika Smolková и Oldřich Vlasák (докладчик по становището на комисията REGI).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Iosif Matula и João Ferreira.

Изказаха се: Кристалина Георгиева и Elisabetta Gardini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.22 от протокола от 10.12.2013.

(Заседанието, прекъснато в 10.45 ч, бе възобновено в 11.30 ч)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се Satu Hassi с искане гласуването по предложението за резолюция относно Установяване на критерии за случаите, когато оползотворената хартия престава да бъде отпадък съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (B7-0553/2013) да се проведе след гласуването на доклада относно График на търговете за квоти за емисии на парникови газове, докладчик: Matthias Groote (A7-0046/2013).

Парламентът одобрява искането.


7.1. Програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 година ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 г. [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Комисия по правни въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Luigi Berlinguer и Philip Claeys (A7-0396/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0519)


7.2. Програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г. ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г. [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0520)


7.3. Автономни търговски преференции за Молдова ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова [COM(2013)0678 - C7-0305/2013- 2013/0325(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Iuliu Winkler (A7-0422/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0521)


7.4. Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мароко: протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко [14165/2013 - C7-0415/2013- 2013/0315(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0522)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


7.5. Конвенцията на МОТ относно безопасността при използването на химикали на работното място *** (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Конвенцията относно безопасността при използването на химикали на работното място от 1990 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 170) [11463/2013 - C7-0236/2013- 2012/0320(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jutta Steinruck (A7-0400/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0523)

Парламентът дава съгласието си за проекта на решение на Съвета.


7.6. Незаконно производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси *** (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност [12324/2013 - C7-0379/2013- 2013/0083(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Véronique Mathieu Houillon (A7-0359/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0524)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


7.7. Споразумение между ЕС и Китай във връзка с изменението на отстъпките в списъците на България и на Румъния в процеса на присъединяването им към ЕС *** (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз [16112/2012 - C7-0285/2013- 2012/0304(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Helmut Scholz (A7-0332/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0525)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.8. Внос на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз *** (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на преработен Меморандум за разбирателство със Съединените американски щати относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз [14374/2013 - C7-0377/2013- 2013/0324(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0427/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0526)

Парламентът дава съгласието си за сключване на преработения меморандум за разбирателство.


7.9. Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Кот д'Ивоар: протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие*** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в споразумението между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар (2013 – 2018 г.) [08701/2013 - C7-0216/2013- 2013/0102(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Jean Louis Cottigny (A7-0416/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0527)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


7.10. Внос на някои рибни продукти в Канарските острови от 2014 до 2020 г. * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за откриване и определяне на начина на администриране на автономни тарифни квоти на Съюза при внос на някои рибни продукти в Канарските острови от 2014 до 2020 г. [COM(2013)0552 - C7-0262/2013- 2013/0266(CNS)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato Adrover (A7-0415/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0528)


7.11. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/001 FI/Nokia от Финландия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/001 FI/Nokia от Финландия) [COM(2013)0707 - C7-0359/2013- 2013/2264(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0411/2013)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0529)


7.12. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/003 DE/First Solar, подадено от Германия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/003 DE/First Solar, подадено от Германия) [COM(2013)0706 - C7-0358/2013- 2013/2263(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Надежда Нейнски (A7-0408/2013)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0530)


7.13. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2012/011 DK/Vestas — Дания) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/011 DK/Vestas от Дания) [COM(2013)0703 - C7-0357/2013- 2013/2262(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jan Kozłowski (A7-0410/2013)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0531)


7.14. Преговори за сключване на споразумение за стратегическо партньорство ЕС — Канада (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад, съдържащ препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД, относно преговорите за сключване на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада [2013/2133(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0532)


7.15. Рамка за небанковите институции за възстановяване и излизане от кризата (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно рамка за небанковите институции за възстановяване и излизане от кризата [2013/2047(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0533)


7.16. Индустриална политика на ЕС за космическия сектор (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно индустриалната политика на ЕС за космическия сектор – разгръщането на потенциала за икономически растеж в космическия сектор [2013/2092(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0534)


7.17. Изчисленията в облак (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно оползотворяването на потенциала на изчисленията в облак в Европа [2013/2063(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A7-0353/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0535)


7.18. Доклад за оценка във връзка с ОЕРЕС (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад със становище относно доклада за оценка във връзка с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Службата [2013/2053(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Salvador Sedó i Alabart (A7-0378/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0536)


7.19. Обща политика в областта на рибарството ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (EО) № 1954/2003 и (EО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (EО) № 2371/2002 и (EО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявява се за приета (P7_TA(2013)0537)


7.20. Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявява се за приета (P7_TA(2013)0538)


7.21. Североизточна част на Атлантическия океан: риболов на дълбоководни запаси и риболов в международни води ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 [COM(2012)0371 - C7-0196/2012- 2012/0179(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0539)

Kriton Arsenis предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Carmen Fraga Estévez, от името на групата PPE, се изказа против това предложение.

Par VE (285 за , 387 против , 15 въздържали се), Парламентът отхвърля предложението.

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0539)


7.22. Механизъм за гражданска защита ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0540)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0540)


7.23. Договорите за кредити за жилищни имоти ***I (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни имоти [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

Разискването се състоя на 10 септември 2013 (точка 7 от протокола от 10.9.2013).

Гласуването относно проекта на законодателна резолюция бе отложено за 10 септември 2013 (точка 11.6 от протокола от 10.9.2013).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0541)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0541)


7.24. Вноса на ориз с произход от Бангладеш ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на ориз с произход от Бангладеш [COM(2012)0172 - C7-0102/2012- 2012/0085(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Paul Murphy (A7-0304/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0542)

Paul Murphy предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.


7.25. График на търговете за квоти за емисии на парникови газове ***I (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Разискването се състоя на 15 април 2013 (точка 16 от протокола от 15.4.2013).

Предложението на Комисията бе отхвърлено на заседанието от 16 април 2013 г. (точка 8.11 от протокола от 15.4.2013) и гласуването по проекта за резолюция бе отложено за 3 юли 2013 г. ( точка 8.3 от протокола от 3.7.2013).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0543)


7.26. Установяване на критерии за случаите, когато оползотворената хартия престава да бъде отпадък съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 88, парагрфи 2 и 3 и параграф 4, буква в) от Правилника за дейността, относно проекта на регламент на Съвета за установяване на критерии за случаите, когато оползотворената хартия престава да бъде отпадък съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (D021155/01 – 2012/2742(RPS))
комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.
Докладчици: Chris Davies, Richard Seeber, Linda McAvan, Satu Hassi, Kartika Tamara Liotard, Oreste Rossi и Elisabetta Gardini (B7-0553/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0544)

(Заседанието е прекъснато в 11.55 ч. в очакване на тържественото заседание.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

8. Тържествено заседание - Мали

От 12.05 ч. до 12.35 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай посещението на Ibrahim Boubacar Keïta, Президент на Мали.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

9. Време за гласуване (продължение)

9.1. Аспекти, свързани с равенството между половете, на европейската рамка за националните стратегии за интеграция на ромите (гласуване)

Доклад относно аспектите, свързани с равенството между половете, на европейската рамка за националните стратегии за интеграция на ромите [2013/2066(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0545)


9.2. Развитие и изграждане на държавните структури в Южен Судан (гласуване)

Доклад относно усилията на международната общност в областта на развитието и изграждането на държавните структури в Южен Судан [2013/2090(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0546)

Изказване

Véronique De Keyser представи устно предложение за изменение на параграф 4, което бе отхвърлено устно предложение за изменение нa на параграф 4, което бе одобрено.


9.3. CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа (гласуване)

Доклад относно CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа [2013/2062(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Franck Proust (A7-0391/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0547)


9.4. Сексуално и репродуктивно здраве и права (гласуване)

Доклад относно сексуалното и репродуктивното здраве и права [2013/2040(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Edite Estrela (A7-0426/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата EFD)

отхвърля се

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групите PPE и ECR)

приема се (P7_TA(2013)0548)

Изказвания

Edite Estrela, преди гласуването, и Bruno Gollnisch, относно прилаганата процедура. Председателят припомни на оратора, че процедурата бе установена от председателя и Председателския съвет).

След гласуването се изказаха Edite Estrela, също с искане са оттегляне на нейното име от доклада предвид резултата от гласуването и Nuno Melo, относно последното изказване.


9.5. Доброволчеството и доброволческата дейност в Европа (гласуване)

Доклад относно доброволчеството и доброволческата дейност в Европа [2013/2064(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Marco Scurria (A7-0348/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0549)


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Luigi Berlinguer и Philip Claeys - A7-0396/2013
Erminia Mazzoni, Andrej Plenković, Iva Zanicchi и Daniel Hannan

Доклад Kinga Göncz - A7-0397/2013
Daniël van der Stoep, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Iva Zanicchi и Daniel Hannan

Доклад Carmen Fraga Estévez - A7-0417/2013
Guido Milana, Marisa Matias, Peter Jahr, Antonio Masip Hidalgo и Diane Dodds

Доклад Elisabeth Jeggle - A7-0407/2013
Paul Murphy, Oleg Valjalo, Charles Tannock, от името на групата ECR, и Seán Kelly

Доклад Kay Swinburne - A7-0343/2013
Oleg Valjalo и Seán Kelly

Препоръка Ulrike Rodust - A7-0409/2013
Маруся Любчева, Guido Milana, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Ivana Maletić и Charles Tannock

Доклад Kriton Arsenis - A7-0395/2013
Guido Milana и Diane Dodds

Доклад Elisabetta Gardini - A7-0003/2013
Roberta Angelilli, Giommaria Uggias, Ewald Stadler и Andrej Plenković

Доклад Antolín Sánchez Presedo - A7-0202/2012
Antolín Sánchez Presedo, Ruža Tomašić, Димитър Стоянов, Dubravka Šuica, Ivana Maletić и Izaskun Bilbao Barandica

Доклад Matthias Groote - A7-0046/2013
Daniël van der Stoep и Dubravka Šuica

Доклад Lívia Járóka - A7-0349/2013
Zdravka Bušić, Joanna Katarzyna Skrzydlewska и Roberta Angelilli

Доклад Véronique De Keyser - A7-0380/2013
Diane Dodds и Charles Tannock

Доклад Franck Proust - A7-0391/2013
Adina-Ioana Vălean, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudette Abela Baldacchino, Francesco De Angelis, Oleg Valjalo и Izaskun Bilbao Barandica

Доклад Edite Estrela - A7-0426/2013
Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Маруся Любчева, Zdravka Bušić, Димитър Стоянов, Davor Ivo Stier, Oleg Valjalo, Diane Dodds, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Paul Murphy, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik и Alda Sousa.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.35 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Тълкуване на Правилника за дейността

Тълкуването на член 202, параграф 5 от Правилника за дейността, направено от комисията по конституционни въпроси, беше обявено на пленарното заседание вчера (точка 6 от протокола от 9.12.2013 г).

Тъй като тълкуването не е предмет на възражения от страна на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП в съответствие с член 211, параграф 4 от Правилника за дейността, то се счита за прието (P7_TA(2013)0550).


14. Резултати от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, по-специално по отношение на Украйна (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Резултати от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, по-специално по отношение на Украйна (2013/2983(RSP))

Štefan Füle (член на Комисията, от името на Catherine Ashton, Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Libor Rouček, от името на групата S&D, Graham Watson, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Zbigniew Ziobro, от името на групата EFD, Adrian Severin, независим член на ЕП, Elmar Brok, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tatjana Ždanoka, Евгени Кирилов, Leonidas Donskis, Werner Schulz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rebecca Harms, Paweł Robert Kowal, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Elmar Brok и Jacek Saryusz-Wolski, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paweł Robert Kowal, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, György Schöpflin, Boris Zala, Ria Oomen-Ruijten, Zigmantas Balčytis, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Victor Boştinaru, Alojz Peterle, Michael Gahler, Davor Ivo Stier и Laima Liucija Andrikienė.

Изказа се Vytautas Leškevičius (действащ председател на Съвета).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Маруся Любчева, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rebecca Harms, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ana Gomes, Tunne Kelam, Anneli Jäätteenmäki, Peter Šťastný, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Tatjana Ždanoka и Inês Cristina Zuber.

Изказа се Štefan Füle.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.17 от протокола от 12.12.2013


15. Общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност ***I - Инструмент за стабилност ***I - Европейски инструмент за съседство ***I - Инструмент за предприсъединителна помощ ***I - Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави ***I - Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света ***I - Създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност [COM(2011)0842 - C7-0494/2011- 2011/0415(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A7-0447/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за стабилност [COM(2011)0845 - C7-0497/2011- 2011/0413(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски инструмент за съседство [COM(2011)0839 - C7-0492/2011- 2011/0405(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) [COM(2011)0838 - C7-0491/2011- 2011/0404(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Libor Rouček (A7-0445/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави [COM(2011)0843 - C7-0495/2011- 2011/0411(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света [COM(2011)0844 - C7-0496/2011- 2011/0412(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие [COM(2011)0840 - C7-0493/2011- 2011/0406(COD)] - Комисия по развитие. Докладчик: Thijs Berman (A7-0450/2013)

Elmar Brok, Barbara Lochbihler (заместващ Reinhard Bütikofer), Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White, Alexander Graf Lambsdorff и Thijs Berman представиха своите доклади.

Изказаха се: Vytautas Leškevičius (действащ председател на Съвета), Andris Piebalgs и Štefan Füle (членове на Комисията).

Изказаха се: Ana Gomes (докладчик по становището на комисията AFET), Filip Kaczmarek (докладчик по становището на комисията DEVE), Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията DEVE), Enrique Guerrero Salom (докладчик по становището на комисията DEVE), Nirj Deva (докладчик по становището на комисията DEVE), María Auxiliadora Correa Zamora (докладчик по становището на комисията INTA), Laima Liucija Andrikienė (докладчик по становището на комисията INTA), Helmut Scholz (докладчик по становище на комисията INTA), Jan Kozłowski (докладчик по становището на комисията BUDG), Надежда Нейнски (докладчик по становището на комисията BUDG), María Muñiz De Urquiza (докладчик по становището на комисията BUDG), Sylvana Rapti (докладчик по становището на комисията EMPL), Marije Cornelissen (докладчик по становището на комисията EMPL), Konrad Szymański (докладчик по становището на комисията ITRE), Niki Tzavela (докладчик по становището на комисията ITRE), Joachim Zeller (докладчик по становището на комисията REGI), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (докладчик по становището на комисията REGI), Iosif Matula (докладчик по становището на комисията CULT), Мария Габриел (докладчик по становището на комисията FEMM), Tunne Kelam, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, и Ioan Mircea Paşcu, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Jelko Kacin, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marietje Schaake, Eva Joly, Paweł Robert Kowal, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Monica Luisa Macovei, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland, Francisco José Millán Mon, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Sari Essayah, Richard Howitt и Santiago Fisas Ayxela.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Kinga Gál, Маруся Любчева, Barbara Lochbihler, Tonino Picula и Oleg Valjalo.

Изказаха се: Andris Piebalgs, Vytautas Leškevičius, Barbara Lochbihler, Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White и Thijs Berman.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.14 от протокола от 11.12.2013, точка 4.15 от протокола от 11.12.2013, точка 4.16 от протокола от 11.12.2013, точка 4.17 от протокола от 11.12.2013, точка 4.18 от протокола от 11.12.2013, точка 4.19 от протокола от 11.12.2013 и точка 4.20 от протокола от 11.12.2013


16. Поправки (член 216 от Правилника за дейността)

Поправки P7_TA-PROV(2013)0482(COR01), P7_TA-PROV(2013)0483(COR01), P7_TA-PROV(2013)0484(COR01), P7_TA-PROV(2013)0485(COR01), P7_TA-PROV(2013)0486(COR01) и P7_TA-PROV(2013)0487(COR01) бяха оповестени на пленарното заседание вчера (точка 9 от протокола от 9.12.2013).

Тъй като поправките не са предмет на възражения от страна на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП (член 211, параграф 4 от Правилника на дейността), те се считат за приети.


17. Делегирани актове (член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността)

Препоръката на комисията IMCO да не се повдигат възражения спрямо делегирания регламент на Комисията от 30 октомври 2013 г. относно условията за предоставяне на разположение на уебсайт на декларация за експлоатационни показатели относно строителни продукти (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA)) (B7-0548/2013) бе оповестена на пленарното заседание вчера (точка 8 от протокола от 9.12.2013).

Няма повдигнато възражение спрямо тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 87 а от Правилника за дейността.

Следователно тази препоръка бива приета, считано от 10 декември 2013 г., а решението ще бъде публиукувано в приетите текстове от заседанието на 11 декември 2013 г..

°
° ° °

Препоръката на комисията INTA да не се повдигат възражения спрямо делегирания регламент на Комисията от 30 октомври 2013 г. за изменение на приложения I, II и IV към Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013) бе оповестена на пленарното заседание вчера (точка 8 от протокола от 9.12.2013).

Групите Verts/ALE и GUE/NGL се противопоставиха на тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 87 а от Правилника за дейността.

Следователно тази препоръка бива вписана в гласуванията от четвъртък,12 декември 2013 г..


18. Доклад за напредъка на Албания за 2013 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за напредъка на Албания за 2013 г. (2013/2879(RSP))

Vytautas Leškevičius (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Nikola Vuljanić, от името на групата GUE/NGL, Doris Pack, от името на групата PPE, Libor Rouček, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, и Davor Ivo Stier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eduard Kukan, Tonino Picula и Marije Cornelissen.

Изказаха се: Štefan Füle и Vytautas Leškevičius.

Предложението за резолюция, което следва да бъде внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъде обявено впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.18 от протокола от 12.12.2013.


19. Правата на човека по света през 2012 г. и политиката на ЕС по въпроса (разискване)

Доклад относно годишния доклад за правата на човека по света през 2012 г. и политиката на Европейския съюз по въпроса [2013/2152(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

Eduard Kukan представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

Изказа се Vytautas Leškevičius (действащ председател на Съвета) от името на Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Mikael Gustafsson (докладчик по становище на комисията DEVE), Мария Габриел (докладчик по становище на комисията FEMM), Inese Vaidere, от името на групата PPE, Maria Eleni Koppa, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Ewald Stadler, независим член на ЕП, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Filip Kaczmarek, Joanna Senyszyn, Sajjad Karim, Bernd Posselt и Alf Svensson.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė и Andrej Plenković.

Изказаха се: Vytautas Leškevičius и Eduard Kukan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.24 от протокола от 11.12.2013.


20. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) [COM(2011)0608 - C7-0319/2011- 2011/0269(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marian Harkin (A7-0005/2013)

Marian Harkin представи доклада.

Изказа се László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Alda Sousa (докладчик по становище на комисията BUDG), Jorgo Chatzimarkakis (докладчик по становище на комисията CONT), Jens Geier (докладчик по становище на комисиятаREGI), Luís Paulo Alves (докладчик по становище на комисията AGRI), Vilija Blinkevičiūtė (докладчик по становище на комисията FEMM), Edit Bauer, от името на групата PPE, и Frédéric Daerden, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се: Angelika Werthmann, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Derek Roland Clark, от името на групата EFD, Patricia van der Kammen, независим член на ЕП, Thomas Mann, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Emer Costello и Regina Bastos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Sari Essayah, Inês Cristina Zuber, Andrej Plenković и Seán Kelly.

Изказаха се: László Andor и Marian Harkin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.21 от протокола от 11.12.2013.


21. Конвенция на МОТ относно достойния труд на домашните работници *** (разискване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Конвенция № 189 относно достойния труд на домашните работници от 2011 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 189) [11462/2013 - C7-0234/2013- 2013/0085(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

Inês Cristina Zuber представи препоръката.

Изказа се László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Traian Ungureanu, от името на групата PPE, Richard Falbr, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Danuta Jazłowiecka и Emer Costello.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Sari Essayah.

Изказаха се: László Andor и Inês Cristina Zuber.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.3 от протокола от 11.12.2013.


22. Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане * (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане [COM(2013)0348 - C7-0200/2013- 2013/0188(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

George Sabin Cutaş представи доклада.

Изказа се Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Petri Sarvamaa (докладчик по становище на комисията CONT), Sławomir Nitras, от името на групата PPE, Olle Ludvigsson, от името на групата S&D, Olle Schmidt, от името на групата ALDE, Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, Ivana Maletić и Astrid Lulling.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Jaroslav Paška.

Изказаха се: Joaquín Almunia и George Sabin Cutaş.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.22 от протокола от 11.12.2013.


23. Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)

Доклад относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията [2013/2075(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

Ramon Tremosa i Balcells представи доклада.

Изказа се Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, и Antolín Sánchez Presedo, от името на групата S&D.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness и Danuta Jazłowiecka.

Изказаха се: Joaquín Almunia и Ramon Tremosa i Balcells.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.25 от протокола от 11.12.2013.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 524.086/OJME).


25. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 22.45 ч

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Борисов, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Любчева, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност