Seznam 
Zápis
PDF 279kWORD 212k
Úterý, 10. prosince 2013 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Opravy (článek 216 jednacího řádu)
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Předložení dokumentů
 5.Program Spravedlnost na období 2014–2020 ***I – Program Práva a občanství na období 2014–2020 ***I (rozprava)
 6.Mechanismus civilní ochrany ***I (rozprava)
 7.Hlasování
  
7.1.Program Spravedlnost na období 2014–2020 ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Program Práva a občanství na období 2014–2020 ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Dohoda EU-Maroko o partnerství v odvětví rybolovu: protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.5.Úmluva MOP o bezpečnosti při používání chemických látek při práci *** (hlasování)
  
7.6.Nedovolená výroba střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi *** (hlasování)
  
7.7.Dohoda mezi EU a Čínou o změnách koncesí v listinách Bulharska a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k EU *** (hlasování)
  
7.8.Dovoz hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a vyšší cla, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie *** (hlasování)
  
7.9.Dohoda EU-Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu: protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek*** (hlasování)
  
7.10.Dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2014–2020 * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.11.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/001 FI/Nokia, Finsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.12.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/003 DE/First Solar, Německo (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.13.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2012/011 DK/Vestas, Dánsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.14.Jednání o dohodě o strategickém partnerství EU-Kanada (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.15.Rámec pro ozdravení a řešení problémů nebankovních institucí (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.16.Kosmická průmyslová politika EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.17.Uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.18.Stanovisko k hodnotící zprávě o sdružení BEREC a Úřadu BEREC (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.19.Společná rybářská politika ***II (hlasování)
  
7.20.Společná organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury ***II (hlasování)
  
7.21.Hlubinné populace v severovýchodním Atlantiku a rybolov v mezinárodních vodách ***I (hlasování)
  
7.22.Mechanismus civilní ochrany ***I (hlasování)
  
7.23.Smlouvy o úvěru na bydlení ***I (závěrečné hlasování)
  
7.24.Dovozy rýže pocházející z Bangladéše ***I (hlasování)
  
7.25.Harmonogram dražeb povolenek na emise skleníkových plynů ***I (závěrečné hlasování)
  
7.26.Stanovení kritérií vymezujících, kdy sběrový papír přestává být odpadem ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadech (hlasování)
 8.Slavnostní zasedání – Mali
 9.Hlasování (pokračování)
  
9.1.Genderové aspekty evropského rámce pro vnitrostátní strategie na začlenění Romů (hlasování)
  
9.2.Rozvoj a budování státu v Jižním Súdánu (hlasování)
  
9.3.CARS 2020: vstříc konkurenceschopnému a udržitelnému automobilovému průmyslu v Evropě (hlasování)
  
9.4.Sexuální a reprodukční zdraví a práva (hlasování)
  
9.5.Dobrovolnictví a dobrovolná činnost v Evropě (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Výklad jednacího řádu
 14.Výsledky summitu ve Vilniusu a budoucnost Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu (rozprava)
 15.Společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů pro vnější činnost Unie ***I – Nástroj stability ***I –Evropský nástroj sousedství ***I – Nástroj předvstupní pomoci ***I – Nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi ***I – Nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě ***I – Zřízení finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci ***I (rozprava)
 16.Opravy (článek 216 jednacího řádu)
 17.Akty v přenesené pravomoci (čl. 87a odst. 6 jednacího řádu)
 18.Zpráva o pokroku Albánie za rok 2013 (rozprava)
 19.Lidská práva ve světě v roce 2012 a politika Evropské unie v této oblasti (rozprava)
 20.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) ***I (rozprava)
 21.Úmluva MOP o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti *** (rozprava)
 22.Povinná automatická výměna informací v oblasti daní * (rozprava)
 23.Výroční zpráva o politice EU v oblasti hospodářské soutěže (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 10. PROSINCE 2013

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:35.


2. Opravy (článek 216 jednacího řádu)

Výbor AGRI předal následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

- oprava P7_TA-PROV(2013)0490(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 20. listopadu 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky (horizontální nařízení) (P7_TA-PROV(2013)0490) (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2013)0491(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 20. listopadu 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (P7_TA-PROV(2013)0491) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2013)0492(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 20. listopadu 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2013)0493(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 20. listopadu 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky (P7_TA-PROV(2013)0493) (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2013)0494(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 20. listopadu 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se mění nařízení (EU) č. ... [nařízení o rozvoji venkova], pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení (EU) č. ... [nařízení o přímých platbách], č. ... [horizontální nařízení] a č. ... [nařízení o jednotné společné organizaci trhů], pokud jde o jejich použití v roce 2014 (P7_TA-PROV(2013)0494) (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se oprava považují za schválené, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o těchto opravách hlasovalo.

Opravy jsou po dobu trvání tohoto zasedání k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


3. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Situace ve Středoafrické republice (2013/2980(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Středoafrické republice (B7-0561/2013);

- Charles Tannock za skupinu ECR o situaci ve Středoafrické republice (B7-0570/2013);

- Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella a Antigoni Papadopoulou za skupinu S&D o situaci ve Středoafrické republice (B7-0571/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa a Anne Delvaux za skupinu PPE o situaci ve Středoafrické republice (B7-0572/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o situaci ve Středoafrické republice (B7-0573/2013);

- Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE o situaci ve Středoafrické republice (B7-0575/2013).

II.   Odebírání orgánů v Číně (2013/2981(RSP))

- Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o odebírání orgánů v Čínské republice (B7-0562/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor a Davor Ivo Stier za skupinu PPE o odebírání orgánů v Číně (B7-0577/2013);

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o odebírání orgánů v Čínské republice (B7-0581/2013);

- Leonidas Donskis, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica a Hannu Takkula za skupinu ALDE o odebírání orgánů v Číně (B7-0582/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan a Roberts Zīle za skupinu ECR o odebírání orgánů v Čínské republice (B7-0583/2013).

III.   Situace na Srí Lance (2013/2982(RSP))

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE o Srí Lance (B7-0563/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Mojca Kleva Kekuš, Liisa Jaakonsaari a Marc Tarabella za skupinu S&D o situaci na Srí Lance (B7-0574/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah a Michael Gahler za skupinu PPE o situaci na Srí Lance (B7-0576/2013);

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o situaci na Srí Lance (B7-0578/2013);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez a Hannu Takkula za skupinu ALDE o Srí Lance (B7-0579/2013);

- Geoffrey Van Orden a Nirj Deva za skupinu ECR o situaci na Srí Lance (B7-0580/2013).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


4. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Jmenování člena Účetního dvora (Klaus-Heiner Lehne) (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE))
předáno věcně příslušný výbor: CONT

- Návrh na převod prostředků DEC 46/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0105/2013 - C7-0433/2013 - 2013/2283(GBD))
předáno věcně příslušný výbor: BUDG
stanovisko: AFET

- Jmenování sedmi členů správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (16916/2013 - C7-0434/2013 - 2013/0814(NLE))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Podnět Belgie, Bulharska, České republiky, Německa, Estonska, Řecka, Španělska, Francie, Chorvatska, Itálie, Kypru, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Malty, Nizozemska, Rakouska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí 2005/681/SVV o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD))
předáno věcně příslušný výbor: LIBE
stanovisko: BUDG

2) z parlamentních výborů, zpráva

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (COM(2011)0840 - C7-0493/2011 - 2011/0406(COD)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Thijs Berman (A7-0450/2013)

3) od poslanců, návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Daniel Caspary a Cristiana Muscardini. Návrh usnesení o prodeji neobydlených vesnic soukromým společnostem (B7-0545/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

REGI

- Cristiana Muscardini. Návrh usnesení o potírání nuceného odebírání orgánů (B7-0554/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE


5. Program Spravedlnost na období 2014–2020 ***I – Program Práva a občanství na období 2014–2020 ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2014 až 2020 zavádí program Spravedlnost [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Výbor pro právní záležitosti - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Luigi Berlinguer a Philip Claeys (A7-0396/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2014 až 2020 zavádí program Práva a občanství [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

Luigi Berlinguer, Philip Claeys a Kinga Göncz uvedli zprávy.

Vystoupili: Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady) a Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Jean Lambert (navrhovatelka výboru EMPL), Regina Bastos (navrhovatelka výboru FEMM), Mariya Gabriel (navrhovatelka výboru FEMM), Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Sylvie Guillaume za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu EFD, Andrew Henry William Brons nezařazený, Wim van de Camp, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Janusz Wojciechowski, Mara Bizzotto, Roberta Angelilli, Sarah Ludford, Ruža Tomašić, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Alajos Mészáros, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kinga Gál a Carlos Coelho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić a Salvatore Iacolino.

Vystoupili: Viviane Reding, Vytautas Leškevičius, Philip Claeys a Kinga Göncz.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 10.12.2013 a bod 7.2 zápisu ze dne 10.12.2013.


6. Mechanismus civilní ochrany ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mechanismu civilní ochrany Unie [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

Elisabetta Gardini uvedla zprávu.

Vystoupila Kristalina Georgieva (členka Komise).

Vystoupili: Michèle Striffler (navrhovatelka výboru DEVE), Georgios Stavrakakis (navrhovatel výboru BUDG), Ioan Mircea Paşcu (navrhovatel výboru AFET) a Richard Seeber za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupili: Edite Estrela za skupinu S&D, Rebecca Taylor za skupinu ALDE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Anna Rosbach za skupinu ECR, Alda Sousa za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Françoise Grossetête, Csaba Sándor Tabajdi, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Daciana Octavia Sârbu, Biljana Borzan, Monika Smolková a Oldřich Vlasák (navrhovatel výboru REGI).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Iosif Matula a João Ferreira.

Vystoupily: Kristalina Georgieva a Elisabetta Gardini.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.22 zápisu ze dne 10.12.2013.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 10:45, pokračovalo v 11:30.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupila Satu Hassi s žádostí, aby se o návrhu usnesení o stanovení kritérií vymezujících, kdy sběrový papír přestává být odpadem ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadech (B7-0553/2013) hlasovalo po zprávě o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů, zpravodaj: Matthias Groote (A7-0046/2013).

Parlament žádost schválil.


7.1. Program Spravedlnost na období 2014–2020 ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2014 až 2020 zavádí program Spravedlnost [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Výbor pro právní záležitosti - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Luigi Berlinguer a Philip Claeys (A7-0396/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0519)


7.2. Program Práva a občanství na období 2014–2020 ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2014 až 2020 zavádí program Práva a občanství [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0520)


7.3. Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku [COM(2013)0678 - C7-0305/2013- 2013/0325(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Iuliu Winkler (A7-0422/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0521)


7.4. Dohoda EU-Maroko o partnerství v odvětví rybolovu: protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie [14165/2013 - C7-0415/2013- 2013/0315(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0522)

Parlament schválil uzavření protokolu.


7.5. Úmluva MOP o bezpečnosti při používání chemických látek při práci *** (hlasování)

Doporučení k návrhu ropzhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti při používání chemických látek při práci z roku 1990 (úmluva č. 170) [11463/2013 - C7-0236/2013- 2012/0320(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Jutta Steinruck (A7-0400/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0523)

Parlament schválil návrh rozhodnutí Rady.


7.6. Nedovolená výroba střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu [12324/2013 - C7-0379/2013- 2013/0083(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Véronique Mathieu Houillon (A7-0359/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0524)

Parlament schválil uzavření protokolu.


7.7. Dohoda mezi EU a Čínou o změnách koncesí v listinách Bulharska a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k EU *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii [16112/2012 - C7-0285/2013- 2012/0304(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Helmut Scholz (A7-0332/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0525)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.8. Dovoz hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a vyšší cla, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu revidovaného znění Memoranda o porozumění se Spojenými státy americkými ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie, jménem Unie [14374/2013 - C7-0377/2013- 2013/0324(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0427/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0526)

Parlament schválil podepsání memoranda o porozumění.


7.9. Dohoda EU-Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu: protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek*** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny (2013–2018) [08701/2013 - C7-0216/2013- 2013/0102(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Jean Louis Cottigny (A7-0416/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0527)

Parlament schválil uzavření protokolu.


7.10. Dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2014–2020 * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o otevření a správě autonomních celních kvót Unie pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2014–2020 [COM(2013)0552 - C7-0262/2013- 2013/0266(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato Adrover (A7-0415/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0528)


7.11. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/001 FI/Nokia, Finsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/001 FI/Nokia, Finsko) [COM(2013)0707 - C7-0359/2013- 2013/2264(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0411/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0529)


7.12. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/003 DE/First Solar, Německo (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/003 DE/First Solar, Německo) [COM(2013)0706 - C7-0358/2013- 2013/2263(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Nadezhda Neynsky (A7-0408/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0530)


7.13. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2012/011 DK/Vestas, Dánsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2012/011 DK/Vestas, Dánsko) [COM(2013)0703 - C7-0357/2013- 2013/2262(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jan Kozłowski (A7-0410/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0531)


7.14. Jednání o dohodě o strategickém partnerství EU-Kanada (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu, Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou [2013/2133(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0532)


7.15. Rámec pro ozdravení a řešení problémů nebankovních institucí (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o rámci pro ozdravení a řešení problémů nebankovních institucí [2013/2047(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0533)


7.16. Kosmická průmyslová politika EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o kosmické průmyslové politice EU – uvolnění potenciálu pro hospodářský růst v kosmickém odvětví [2013/2092(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0534)


7.17. Uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě [2013/2063(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Pilar del Castillo Vera (A7-0353/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0535)


7.18. Stanovisko k hodnotící zprávě o sdružení BEREC a Úřadu BEREC (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující stanovisko k hodnotící zprávě o sdružení BEREC a Úřadu BEREC [2013/2053(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Salvador Sedó i Alabart (A7-0378/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0536)


7.19. Společná rybářská politika ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P7_TA(2013)0537)


7.20. Společná organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P7_TA(2013)0538)


7.21. Hlubinné populace v severovýchodním Atlantiku a rybolov v mezinárodních vodách ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2347/2002 [COM(2012)0371 - C7-0196/2012- 2012/0179(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0539)

Kriton Arsenis navrhl, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu.

Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE vystoupila proti tomuto návrhu.

Parlament návrh zamítl EH (285 pro, 387 proti, 15 se zdrželo).

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0539)


7.22. Mechanismus civilní ochrany ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mechanismu civilní ochrany Unie [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0540)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0540)


7.23. Smlouvy o úvěru na bydlení ***I (závěrečné hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

Rozprava se konala dne 10. září 2013 (bod 7 zápisu ze dne 10.9.2013).

Hlasování o návrhu legislativního usnesení bylo odloženo dne 10. září 2013 (bod 11.6 zápisu ze dne 10.9.2013).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0541)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0541)


7.24. Dovozy rýže pocházející z Bangladéše ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu rýže pocházející z Bangladéše [COM(2012)0172 - C7-0102/2012- 2012/0085(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Paul Murphy (A7-0304/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0542)

Paul Murphy navrhl, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil. Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


7.25. Harmonogram dražeb povolenek na emise skleníkových plynů ***I (závěrečné hlasování)

Zpráva k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Rozprava se konala dne 15. dubna 2013 (bod 16 zápisu ze dne 15.4.2013).

Návrh Komise byl zamítnut na denním zasedání dne 16. dubna 2013 (bod 8.11 zápisu ze dne 15.4.2013) a hlasování o návrhu usnesení bylo odloženo dne 3. července 2013 (bod 8.3 zápisu ze dne 3.7.2013).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0543)


7.26. Stanovení kritérií vymezujících, kdy sběrový papír přestává být odpadem ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadech (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 88 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy sběrový papír přestává být odpadem ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadech (D021155/01 - 2012/2742(RPS)) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajové: Chris Davies, Richard Seeber, Linda McAvan, Satu Hassi, Kartika Tamara Liotard, Oreste Rossi a Elisabetta Gardini (B7-0553/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0544)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:55 před slavnostním zasedáním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

8. Slavnostní zasedání – Mali

U příležitosti návštěvy prezidenta Mali Ibrahima Boubacara Keity se od 12:05 do 12:35 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

9. Hlasování (pokračování)

9.1. Genderové aspekty evropského rámce pro vnitrostátní strategie na začlenění Romů (hlasování)

Zpráva o genderových aspektech evropského rámce pro vnitrostátní strategie na začlenění Romů [2013/2066(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0545)


9.2. Rozvoj a budování státu v Jižním Súdánu (hlasování)

Zpráva o úsilí mezinárodního společenství v oblasti rozvoje a budování státu v Jižním Súdánu [2013/2090(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0546)

Vystoupení

Véronique De Keyser předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 4, který byl vzat v potaz.


9.3. CARS 2020: vstříc konkurenceschopnému a udržitelnému automobilovému průmyslu v Evropě (hlasování)

Zpráva o CARS 2020: vstříc konkurenceschopnému a udržitelnému automobilovému průmyslu v Evropě [2013/2062(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Franck Proust (A7-0391/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0547)


9.4. Sexuální a reprodukční zdraví a práva (hlasování)

Zpráva o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech [2013/2040(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Edite Estrela (A7-0426/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou EFD)

zamítnut

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinami PPE a ECR)

přijat (P7_TA(2013)0548)

Vystoupení

Edite Estrela před hlasováním a Bruno Gollnisch k použitému postupu (předsedající řečníkovi připomněl, že postup schválil předseda a Konference předsedů).

Po skončení hlasování vystoupili: Edite Estrela, rovněž aby s ohledem na výsledek hlasování požádala, aby bylo její jméno staženo ze zprávy, a Nuno Melo k tomuto vystoupení.


9.5. Dobrovolnictví a dobrovolná činnost v Evropě (hlasování)

Zpráva o dobrovolnictví a dobrovolné činnosti v Evropě [2013/2064(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Marco Scurria (A7-0348/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0549)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Luigi Berlinguer a Philip Claeys - A7-0396/2013
Erminia Mazzoni, Andrej Plenković, Iva Zanicchi a Daniel Hannan

zpráva Kinga Göncz - A7-0397/2013
Daniël van der Stoep, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Iva Zanicchi a Daniel Hannan

doporučení Carmen Fraga Estévez - A7-0417/2013
Guido Milana, Marisa Matias, Peter Jahr, Antonio Masip Hidalgo a Diane Dodds

zpráva Elisabeth Jeggle - A7-0407/2013
Paul Murphy, Oleg Valjalo, Charles Tannock za skupinu ECR, a Seán Kelly

zpráva Kay Swinburne - A7-0343/2013
Oleg Valjalo a Seán Kelly

doporučení pro druhé čtení Ulrike Rodust - A7-0409/2013
Marusya Lyubcheva, Guido Milana, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Ivana Maletić a Charles Tannock

zpráva Kriton Arsenis - A7-0395/2013
Guido Milana a Diane Dodds

zpráva Elisabetta Gardini - A7-0003/2013
Roberta Angelilli, Giommaria Uggias, Ewald Stadler a Andrej Plenković

zpráva Antolín Sánchez Presedo - A7-0202/2012
Antolín Sánchez Presedo, Ruža Tomašić, Dimitar Stoyanov, Dubravka Šuica, Ivana Maletić a Izaskun Bilbao Barandica

zpráva Matthias Groote - A7-0046/2013
Daniël van der Stoep a Dubravka Šuica

zpráva Lívia Járóka - A7-0349/2013
Zdravka Bušić, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a Roberta Angelilli

zpráva Véronique De Keyser - A7-0380/2013
Diane Dodds a Charles Tannock

zpráva Franck Proust - A7-0391/2013
Adina-Ioana Vălean, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudette Abela Baldacchino, Francesco De Angelis, Oleg Valjalo a Izaskun Bilbao Barandica

zpráva Edite Estrela - A7-0426/2013
Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Marusya Lyubcheva, Zdravka Bušić, Dimitar Stoyanov, Davor Ivo Stier, Oleg Valjalo, Diane Dodds, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Paul Murphy, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik a Alda Sousa.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:35, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Výklad jednacího řádu

Výklad čl. 202 odst. 5 jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, byl oznámen na včerejším plenárním zasedání (bod 6 zápisu ze dne 9. 12. 2013).

Výklad je prohlášen za přijatý, neboť jej podle čl. 211 odst. 4 jednacího řádu nezpochybnila žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců (P7_TA(2013)0550).


14. Výsledky summitu ve Vilniusu a budoucnost Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Výsledky summitu ve Vilniusu a budoucnost Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu (2013/2983(RSP))

Štefan Füle (člen Komise) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Libor Rouček za skupinu S&D, Graham Watson za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Zbigniew Ziobro za skupinu EFD, Adrian Severin nezařazený, Elmar Brok, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Tatjana Ždanoka, Evgeni Kirilov, Leonidas Donskis, Werner Schulz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rebecca Harms, Paweł Robert Kowal, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Elmar Brok a Jacek Saryusz-Wolski, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paweł Robert Kowal, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, György Schöpflin, Boris Zala, Ria Oomen-Ruijten, Zigmantas Balčytis, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Victor Boştinaru, Alojz Peterle, Michael Gahler, Davor Ivo Stier a Laima Liucija Andrikienė.

Vystoupil Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Marusya Lyubcheva, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rebecca Harms, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ana Gomes, Tunne Kelam, Anneli Jäätteenmäki, Peter Šťastný, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Tatjana Ždanoka a Inês Cristina Zuber.

Vystoupil Štefan Füle.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.17 zápisu ze dne 12.12.2013


15. Společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů pro vnější činnost Unie ***I – Nástroj stability ***I –Evropský nástroj sousedství ***I – Nástroj předvstupní pomoci ***I – Nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi ***I – Nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě ***I – Zřízení finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů pro vnější činnost Unie [COM(2011)0842 - C7-0494/2011- 2011/0415(COD)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A7-0447/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj stability [COM(2011)0845 - C7-0497/2011- 2011/0413(COD)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství [COM(2011)0839 - C7-0492/2011- 2011/0405(COD)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nástroji předvstupní pomoci (NPP II) [COM(2011)0838 - C7-0491/2011- 2011/0404(COD)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Libor Rouček (A7-0445/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi [COM(2011)0843 - C7-0495/2011- 2011/0411(COD)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro financování propagace demokracie a lidských práv ve světě [COM(2011)0844 - C7-0496/2011- 2011/0412(COD)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci [COM(2011)0840 - C7-0493/2011- 2011/0406(COD)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Thijs Berman (A7-0450/2013)

Elmar Brok, Barbara Lochbihler (zastupující Reinharda Bütikofera), Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White, Alexander Graf Lambsdorff a Thijs Berman uvedli zprávy.

Vystoupili: Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady), Andris Piebalgs a Štefan Füle (členové Komise).

Vystoupili: Ana Gomes (navrhovatelka výboru AFET), Filip Kaczmarek (navrhovatel výboru DEVE), Cristian Dan Preda (navrhovatel výboru DEVE), Enrique Guerrero Salom (navrhovatel výboru DEVE), Nirj Deva (navrhovatel výboru DEVE), María Auxiliadora Correa Zamora (navrhovatelka výboru INTA), Laima Liucija Andrikienė (navrhovatelka výboru INTA), Helmut Scholz (navrhovatel výboru INTA), Jan Kozłowski (navrhovatel výboru BUDG), Nadezhda Neynsky (navrhovatelka výboru BUDG), María Muñiz De Urquiza (navrhovatelka výboru BUDG), Sylvana Rapti (navrhovatelka výboru EMPL), Marije Cornelissen (navrhovatelka výboru EMPL), Konrad Szymański (navrhovatel výboru ITRE), Niki Tzavela (navrhovatelka výboru ITRE), Joachim Zeller (navrhovatel výboru REGI), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (navrhovatelka výboru REGI), Iosif Matula (navrhovatel výboru CULT), Mariya Gabriel (navrhovatelka výboru FEMM), Tunne Kelam za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, a Ioan Mircea Paşcu za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Vystoupili: Jelko Kacin za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marietje Schaake, Eva Joly, Paweł Robert Kowal, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Monica Luisa Macovei, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland, Francisco José Millán Mon, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Sari Essayah, Richard Howitt a Santiago Fisas Ayxela.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Kinga Gál, Marusya Lyubcheva, Barbara Lochbihler, Tonino Picula a Oleg Valjalo.

Vystoupili: Andris Piebalgs, Vytautas Leškevičius, Barbara Lochbihler, Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White a Thijs Berman.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.14 zápisu ze dne 11.12.2013, bod 4.15 zápisu ze dne 11.12.2013, bod 4.16 zápisu ze dne 11.12.2013, bod 4.17 zápisu ze dne 11.12.2013, bod 4.18 zápisu ze dne 11.12.2013, bod 4.19 zápisu ze dne 11.12.2013 a bod 4.20 zápisu ze dne 11.12.2013


16. Opravy (článek 216 jednacího řádu)

Opravy P7_TA-PROV(2013)0482(COR01), P7_TA-PROV(2013)0483(COR01), P7_TA-PROV(2013)0484(COR01), P7_TA-PROV(2013)0485(COR01), P7_TA-PROV(2013)0486(COR01) a P7_TA-PROV(2013)0487(COR01) byly oznámeny na včerejším pelárním zasedání (bod 9 zápisu ze dne 9.12.2013).

Opravy jsou prohlášeny za schválené, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu, aby se o nich hlasovalo.


17. Akty v přenesené pravomoci (čl. 87a odst. 6 jednacího řádu)

Doporučení výboru IMCO nevyslovit námitky proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. října 2013 o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce (C(2013)07086 - 2013/2928(DEA)) (B7-0548/2013) bylo oznámeno na včerejším plenárním zasedání (bod 8 zápisu ze dne 9.12.2013).

Ve lhůtě 24 hodin stanovené článkem 87a jednacího řádu nebyla k tomuto doporučení vyslovena žádná námitka.

Doporučení se tudíž považuje za schválené s účinností od 10. prosince 2013 a rozhodnutí bude zveřejněno v textech přijatých na denním zasedání dne 11. prosince 2013.

°
° ° °

Doporučení výboru INTA nevyslovit námitky proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. října 2013, kterým se mění přílohy I, II a IV nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013) bylo oznámeno na včerejším plenárním zasedání (bod 8 zápisu ze dne 9.12.2013).

Skupiny Verts/ALE a GUE/NGL vyslovily k tomuto doporučení námitku ve lhůtě 24 hodin stanovené článkem 87a jednacího řádu.

Doporučení je tudíž zařazeno do hlasování, které se bude konat ve čtvrtek 12. prosince 2013.


18. Zpráva o pokroku Albánie za rok 2013 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Albánie za rok 2013 (2013/2879(RSP))

Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady) a Štefan Füle (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Nikola Vuljanić za skupinu GUE/NGL, Doris Pack za skupinu PPE, Libor Rouček za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, a Davor Ivo Stier.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Tonino Picula a Marije Cornelissen.

Vystoupili: Štefan Füle a Vytautas Leškevičius.

Návrh usnesení, který bude předložen podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.18 zápisu ze dne 12.12.2013.


19. Lidská práva ve světě v roce 2012 a politika Evropské unie v této oblasti (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2012 a o politice Evropské unie v této oblasti [2013/2152(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

Eduard Kukan uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda

Vystoupil Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady) jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Mikael Gustafsson (navrhovatel výboru DEVE), Mariya Gabriel (navrhovatelka výboru FEMM), Inese Vaidere za skupinu PPE, Maria Eleni Koppa za skupinu S&D, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Ewald Stadler nezařazený, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Filip Kaczmarek, Joanna Senyszyn, Sajjad Karim, Bernd Posselt a Alf Svensson.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė a Andrej Plenković.

Vystoupili: Vytautas Leškevičius a Eduard Kukan.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.24 zápisu ze dne 11.12.2013.


20. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) [COM(2011)0608 - C7-0319/2011- 2011/0269(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Marian Harkin (A7-0005/2013)

Marian Harkin uvedla zprávu.

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Vystoupili: Alda Sousa (navrhovatelka výboru BUDG), Jorgo Chatzimarkakis (navrhovatel výboru CONT), Jens Geier (navrhovatel výboruREGI), Luís Paulo Alves (navrhovatel výboru AGRI), Vilija Blinkevičiūtė (navrhovatelka výboru FEMM), Edit Bauer za skupinu PPE, a Frédéric Daerden za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupili: Angelika Werthmann za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Derek Roland Clark za skupinu EFD, Patricia van der Kammen nezařazená, Thomas Mann, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Emer Costello a Regina Bastos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Danuta Jazłowiecka, Sari Essayah, Inês Cristina Zuber, Andrej Plenković a Seán Kelly.

Vystoupili: László Andor a Marian Harkin.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.21 zápisu ze dne 11.12.2013.


21. Úmluva MOP o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti *** (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti z roku 2011 (úmluva č. 189) [11462/2013 - C7-0234/2013- 2013/0085(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

Inês Cristina Zuber uvedla doporučení.

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Vystoupili: Traian Ungureanu za skupinu PPE, Richard Falbr za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Danuta Jazłowiecka a Emer Costello.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Sari Essayah.

Vystoupili: László Andor a Inês Cristina Zuber.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 11.12.2013.


22. Povinná automatická výměna informací v oblasti daní * (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní [COM(2013)0348 - C7-0200/2013- 2013/0188(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

George Sabin Cutaş uvedl zprávu.

Vystoupil Joaquín Almunia (místopředseda Komise).

Vystoupili: Petri Sarvamaa (navrhovatel výboru CONT), Sławomir Nitras za skupinu PPE, Olle Ludvigsson za skupinu S&D, Olle Schmidt za skupinu ALDE, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE, Ivana Maletić a Astrid Lulling.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Jaroslav Paška.

Vystoupili: Joaquín Almunia a George Sabin Cutaş.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.22 zápisu ze dne 11.12.2013.


23. Výroční zpráva o politice EU v oblasti hospodářské soutěže (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o politice EU v oblasti hospodářské soutěže [2013/2075(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

Ramon Tremosa i Balcells uvedl zprávu.

Vystoupil Joaquín Almunia (místopředseda Komise).

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, a Antolín Sánchez Presedo za skupinu S&D.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Mairead McGuinness a Danuta Jazłowiecka.

Vystoupili: Joaquín Almunia a Ramon Tremosa i Balcells.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.25 zápisu ze dne 11.12.2013.


24. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 524.086/OJME).


25. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:45.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí