Indeks 
Protokol
PDF 285kWORD 174k
Tirsdag den 10. december 2013 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 122)(meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Programmet for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020 ***I - Programmet for rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 ***I (forhandling)
 6.EU-civilbeskyttelsesordning ***I (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Programmet for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020 ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.2.Programmet for rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.3.Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.4.Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Marokko: protokollen om fastsættelse af fiskerimuligheder og finansielle modydelser *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.5.Den Internationale Arbejdsorganisations 1990-konvention vedrørende sikkerhed i forbindelse med anvendelse af kemikalier på arbejdspladsen *** (afstemning)
  
7.6.Ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil *** (afstemning)
  
7.7.Aftale mellem EU og Kina om ændring af indrømmelserne i Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af EU *** (afstemning)
  
7.8.Import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union *** (afstemning)
  
7.9.Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Elfenbenskysten: protokol om fastsættelse af fiskerimuligheder og den finansielle modydelse*** (afstemning)
  
7.10.Import af visse fiskevarer til De Kanariske Øer i perioden 2014-2020 * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.11.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/001 FI/Nokia, Finland (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.12.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/003 DE/First Solar, Tyskland (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.13.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.14.Forhandlingerne om en strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.15.Regelsæt for genopretning og afvikling af institutioner uden for banksektoren (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.16.EU's politik for rumindustrien – udnyttelse af potentialet for økonomisk vækst i rumsektoren (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.17.Udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.18.Udtalelse om evalueringsrapporten vedrørende BEREC og dets støttekontor (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.19.Den fælles fiskeripolitik ***II (afstemning)
  
7.20.Fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter ***II (afstemning)
  
7.21.Fiskeri efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav ***I (afstemning)
  
7.22.EU-civilbeskyttelsesordning ***I (afstemning)
  
7.23.Kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse ***I (endelig afstemning)
  
7.24.Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I (afstemning)
  
7.25.Det tidsmæssige forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner ***I (endelig afstemning)
  
7.26.Fastsættelse af kriterier for, hvornår returpapir ophører med at være affald i henhold til artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald (afstemning)
 8.Højtideligt møde - Mali
 9.Afstemningstid (fortsat)
  
9.1.Kønsaspekter i forbindelse med EU-rammen for de nationale strategier for integration af romaer (afstemning)
  
9.2.Udvikling og statsopbygning i Sydsudan (afstemning)
  
9.3.CARS 2020: Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri i Europa (afstemning)
  
9.4.Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (afstemning)
  
9.5.Frivilligt arbejde og volontøraktiviteter i Europa (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Fortolkning af forretningsordenen
 14.Udfaldet af topmødet i Vilnius og fremtiden for det østlige partnerskab, navnlig hvad angår Ukraine (forhandling)
 15.Fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne for Unionens optræden udadtil ***I - Stabilitetsinstrumentet ***I - Det europæisk naboskabsinstrument ***I - Instrumentet for førtiltrædelsesbistand ***I - Partnerskabsinstrumentet for samarbejde med tredjelande ***I - Finansieringsinstrumentet til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I - Oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde ***I (forhandling)
 16.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)
 17.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6)
 18.Statusrapport for Albanien 2013 (forhandling)
 19.Menneskerettighederne i verden 2012 og EU's menneskerettighedspolitik (forhandling)
 20.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) ***I (forhandling)
 21.Den Internationale Arbejdsorganisations 2011-konvention om ordentlige arbejdsforhold for husarbejdere *** (forhandling)
 22.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * (forhandling)
 23.Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.35.


2. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)

Udvalget AGRI havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2013)0490(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (den horisontale forordning) (P7_TA-PROV(2013)0490) (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2013)0491(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (P7_TA-PROV(2013)0491) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2013)0492(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2013)0493(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik (P7_TA-PROV(2013)0493) (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2013)0494(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ændring af forordning (EU) nr. .../2013*[RD] for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr.73/2009 og forordning (EU) nr..../2013**[DP], (EU) nr..../2013***[HR] og (EU) nr. .../2013****[sCMO] med hensyn til deres anvendelse i 2014 (P7_TA-PROV(2013)0494) (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

I henhold til forretningsordenens artikel 216, stk. 4, anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.

Berigtigelserne ville foreligge på websiden ”Séance en direct” under den indeværende mødeperiode.


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 122)(meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Situationen i Den Centralafrikanske Republik (2013/2980(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Den Centralafrikanske Republik (B7-0561/2013)

- Charles Tannock for ECR-Gruppen om situationen i Den Centralafrikanske Republik (B7-0570/2013)

- Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella og Antigoni Papadopoulou for S&D-Gruppen om situationen i Den Centralafrikanske Republik (B7-0571/2013)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa og Anne Delvaux for PPE-Gruppen om situationen i Den Centralafrikanske Republik (B7-0572/2013)

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Den Centralafrikanske Republik (B7-0573/2013)

- Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen om situationen i Den Centralafrikanske Republik (B7-0575/2013).

II.   Organhøst i Kina (2013/2981(RSP))

- Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om organhøst i Folkerepublikken Kina (B7-0562/2013)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor og Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen om organhøst i Kina (B7-0577/2013)

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om organhøst i Folkerepublikken Kina (B7-0581/2013)

- Leonidas Donskis, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica og Hannu Takkula for ALDE-Gruppen om organhøst i Kina (B7-0582/2013)

- Charles Tannock, Adam Bielan og Roberts Zīle for ECR-Gruppen om organhøst i Folkerepublikken Kina (B7-0583/2013).

III.   Situationen i Sri Lanka (2013/2982(RSP))

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen om Sri Lanka (B7-0563/2013)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Mojca Kleva Kekuš, Liisa Jaakonsaari og Marc Tarabella for S&D-Gruppen om situationen i Sri Lanka (B7-0574/2013)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah og Michael Gahler for PPE-Gruppen om situationen i Sri Lanka (B7-0576/2013)

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Sri Lanka (B7-0578/2013)

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez og Hannu Takkula for ALDE-Gruppen om Sri Lanka (B7-0579/2013)

- Geoffrey Van Orden og Nirj Deva for ECR-Gruppen om situationen i Sri Lanka (B7-0580/2013).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


4. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen:

- Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Klaus-Heiner Lehne – DE) (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE))
henvist til: kor.udv.: CONT

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 46/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0105/2013 - C7-0433/2013 - 2013/2283(GBD))
henvist til: kor.udv.: BUDG
rådg.udv.: AFET

- Udnævnelse af syv medlemmer af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets bestyrelse (16916/2013 - C7-0434/2013 - 2013/0814(NLE))
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Initiativ fra Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Estland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland og Sverige vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse 2005/681/RIA om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD))
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: BUDG

2) fra udvalgene følgende betænkning:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingsarbejde (COM(2011)0840 - C7-0493/2011 - 2011/0406(COD)) - DEVE udvalg - Ordfører: Thijs Berman (A7-0450/2013)

3) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120):

- Daniel Caspary og Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om salg af ubeboede landsbyer til private selskaber (B7-0545/2013)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om bekæmpelse af tvungen udtagning af organer (B7-0554/2013)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE


5. Programmet for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020 ***I - Programmet for rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020 [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Retsudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Luigi Berlinguer og Philip Claeys (A7-0396/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2014-2020 [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

Luigi Berlinguer, Philip Claeys og Kinga Göncz forelagde betænkningerne.

Talere: Vytautas Leškevičius (formand for Rådet) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

Talere: Jean Lambert (ordfører for udtalelse fra EMPL), Regina Bastos (ordfører for udtalelse fra FEMM), Mariya Gabriel (ordfører for udtalelse fra FEMM), Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for EFD-Gruppen, Andrew Henry William Brons, løsgænger, Wim van de Camp, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Janusz Wojciechowski, Mara Bizzotto, Roberta Angelilli, Sarah Ludford, Ruža Tomašić, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Alajos Mészáros, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kinga Gál og Carlos Coelho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić og Salvatore Iacolino.

Talere: Viviane Reding, Vytautas Leškevičius, Philip Claeys og Kinga Göncz.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 10.12.2013 og punkt 7.2 i protokollen af 10.12.2013.


6. EU-civilbeskyttelsesordning ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-civilbeskyttelsesordning [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

Elisabetta Gardini forelagde betænkningen.

Indlæg af Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen).

Talere: Michèle Striffler (ordfører for udtalelse fra DEVE), Georgios Stavrakakis (ordfører for udtalelse fra BUDG), Ioan Mircea Paşcu (ordfører for udtalelse fra AFET) og Richard Seeber for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Edite Estrela for S&D-Gruppen, Rebecca Taylor for ALDE-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Anna Rosbach for ECR-Gruppen, Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Françoise Grossetête, Csaba Sándor Tabajdi, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Daciana Octavia Sârbu, Biljana Borzan, Monika Smolková og Oldřich Vlasák (ordfører for udtalelse fra REGI).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Iosif Matula og João Ferreira.

Talere: Kristalina Georgieva og Elisabetta Gardini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.22 i protokollen af 10.12.2013.

(Mødet udsat kl. 10.45 og genoptaget kl. 11.30)


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Indlæg af Satu Hassi, der anmodede om, at afstemningen om forslag til beslutning ”Fastsættelse af kriterier for, hvornår returpapir ophører med at være affald i henhold til artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald (B7-0553/2013)” kom til at finde sted efter afstemningen om betænkningen ”Det tidsmæssige forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner”, ordfører: Matthias Groote (A7-0046/2013).

Parlamentet godtog anmodningen.


7.1. Programmet for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020 ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020 [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Retsudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Luigi Berlinguer og Philip Claeys (A7-0396/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0519)


7.2. Programmet for rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2014-2020 [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0520)


7.3. Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova [COM(2013)0678 - C7-0305/2013- 2013/0325(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Iuliu Winkler (A7-0422/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0521)


7.4. Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Marokko: protokollen om fastsættelse af fiskerimuligheder og finansielle modydelser *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko [14165/2013 - C7-0415/2013- 2013/0315(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0522)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


7.5. Den Internationale Arbejdsorganisations 1990-konvention vedrørende sikkerhed i forbindelse med anvendelse af kemikalier på arbejdspladsen *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 1990-konvention vedrørende sikkerhed i forbindelse med anvendelse af kemikalier på arbejdspladsen (konvention nr. 170) [11463/2013 - C7-0236/2013- 2012/0320(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jutta Steinruck (A7-0400/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0523)

Parlamentet godkendte forslaget til Rådets afgørelse.


7.6. Ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet [12324/2013 - C7-0379/2013- 2013/0083(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Véronique Mathieu Houillon (A7-0359/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0524)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


7.7. Aftale mellem EU og Kina om ændring af indrømmelserne i Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af EU *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union [16112/2012 - C7-0285/2013- 2012/0304(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Helmut Scholz (A7-0332/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0525)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.8. Import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af et revideret aftalememorandum med Amerikas Forenede Stater om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union [14374/2013 - C7-0377/2013- 2013/0324(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0427/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0526)

Parlamentet godkendte indgåelsen af det reviderede aftalememorandum.


7.9. Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Elfenbenskysten: protokol om fastsættelse af fiskerimuligheder og den finansielle modydelse*** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2013-2018) [08701/2013 - C7-0216/2013- 2013/0102(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Jean Louis Cottigny (A7-0416/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0527)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


7.10. Import af visse fiskevarer til De Kanariske Øer i perioden 2014-2020 * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for import af visse fiskevarer til De Kanariske Øer i perioden 2014-2020 [COM(2013)0552 - C7-0262/2013- 2013/0266(CNS)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato Adrover (A7-0415/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0528)


7.11. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/001 FI/Nokia, Finland (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/001 FI/Nokia, Finland) [COM(2013)0707 - C7-0359/2013- 2013/2264(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0411/2013)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0529)


7.12. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/003 DE/First Solar, Tyskland (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/003 DE/First Solar, Tyskland) [COM(2013)0706 - C7-0358/2013- 2013/2263(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Nadezhda Neynsky (A7-0408/2013)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0530)


7.13. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark) [COM(2013)0703 - C7-0357/2013- 2013/2262(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jan Kozłowski (A7-0410/2013)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0531)


7.14. Forhandlingerne om en strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning med Europa-Parlamentets henstilling til Kommissionen, Rådet og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil om forhandlingerne om en strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada [2013/2133(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0532)


7.15. Regelsæt for genopretning og afvikling af institutioner uden for banksektoren (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betækning om et regelsæt for genopretning og afvikling af institutioner uden for banksektoren [2013/2047(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0533)


7.16. EU's politik for rumindustrien – udnyttelse af potentialet for økonomisk vækst i rumsektoren (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om EU's politik for rumindustrien – udnyttelse af potentialet for økonomisk vækst i rumsektoren [2013/2092(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0534)


7.17. Udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa [2013/2063(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Pilar del Castillo Vera (A7-0353/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0535)


7.18. Udtalelse om evalueringsrapporten vedrørende BEREC og dets støttekontor (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning med udtalelse om evalueringsrapporten vedrørende BEREC og dets støttekontor [2013/2053(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Salvador Sedó i Alabart (A7-0378/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0536)


7.19. Den fælles fiskeripolitik ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret for godkendt (P7_TA(2013)0537)


7.20. Fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret for godkendt (P7_TA(2013)0538)


7.21. Fiskeri efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2347/2002 [COM(2012)0371 - C7-0196/2012- 2012/0179(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0539)

Kriton Arsenis foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Carmen Fraga Estévez for PPE-Gruppen talte imod dette forslag.

Parlamentet forkastede forslaget ved VE (285 for, 387 imod, 15 hverken/eller).

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0539)


7.22. EU-civilbeskyttelsesordning ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-civilbeskyttelsesordning [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0540)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0540)


7.23. Kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse ***I (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

Forhandlingen havde fundet sted den 10. september 2013 (punkt 7 i protokollen af 10.9.2013).

Afstemningen om forslaget til beslutning var den 10. september 2013 blevet udsat (punkt 11.6 i protokollen af 10.9.2013).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0541)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0541)


7.24. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh [COM(2012)0172 - C7-0102/2012- 2012/0085(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Paul Murphy (A7-0304/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0542)

Paul Murphy foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


7.25. Det tidsmæssige forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner ***I (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på præcisering af bestemmelserne om det tidsmæssige forløb for auktioner med kvoter for drivhusgasemissioner [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Forhandlingen havde fundet sted den 15. april 2013 (punkt 16 i protokollen af 15.4.2013).

Kommissionens forslag var blevet forkastet ved mødet den 16. april 2013 (punkt 8.11 i protokollen af 15.4.2013) og afstemningen om forslag til beslutning var blevet udsat den 3. juli 2013 (punkt 8.3 i protokollen af 3.7.2013).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0543)


7.26. Fastsættelse af kriterier for, hvornår returpapir ophører med at være affald i henhold til artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i henhold til forretningsordenens artikel 88, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c), om udkast til Rådets forordning om fastsættelse af kriterier for, hvornår returpapir ophører med at være affald i henhold til artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald (D021155/01 ; 2012/2742(RPS)) -
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordførere Chris Davies, Richard Seeber, Linda McAvan, Satu Hassi, Kartika Tamara Liotard, Oreste Rossi og Elisabetta Gardini (B7-0553/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0544)

(Mødet udsat kl. 11.55 i afventning af det højtidelige møde)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

8. Højtideligt møde - Mali

Fra kl. 12.05 til 12.35 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af et besøg af Ibrahim Boubacar Keïta, Malis præsident.


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

9. Afstemningstid (fortsat)

9.1. Kønsaspekter i forbindelse med EU-rammen for de nationale strategier for integration af romaer (afstemning)

Betænkning om kønsaspekter i forbindelse med EU-rammen for de nationale strategier for integration af romaer [2013/2066(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0545)


9.2. Udvikling og statsopbygning i Sydsudan (afstemning)

Betænkning om det internationale samfunds indsats på området for udvikling og statsopbygning i Sydsudan [2013/2090(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0546)

Indlæg

Véronique De Keyser havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 4, hvilket var blevet godtaget.


9.3. CARS 2020: Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri i Europa (afstemning)

Betænkning om CARS 2020: Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri i Europa [2013/2062(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Franck Proust (A7-0391/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0547)


9.4. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (afstemning)

Betænkning om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder [2013/2040(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Edite Estrela (A7-0426/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af EFD-Gruppen)

Forkastet

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af PPE- og ECR-Gruppen)

Vedtaget (P7_TA(2013)0548)

Indlæg

Edite Estrela, inden afstemningen, og Bruno Gollnisch, om den anvendte procedure (formanden mindede medlemmet om, at proceduren var blevet godkendt af formanden og Formandskonferencen).

Efter afstemningen tog Edite Estrela ordet for at anmode om, at hendes navn – i lyset af resultatet af afstemningen – blev fjernet fra betænkningen, og Nuno Melo om dette indlæg.


9.5. Frivilligt arbejde og volontøraktiviteter i Europa (afstemning)

Betænkning om frivilligt arbejde og volontøraktiviteter i Europa [2013/2064(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Marco Scurria (A7-0348/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0549)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Luigi Berlinguer og Philip Claeys - A7-0396/2013
Erminia Mazzoni, Andrej Plenković, Iva Zanicchi og Daniel Hannan

Betænkning: Kinga Göncz - A7-0397/2013
Daniël van der Stoep, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Iva Zanicchi og Daniel Hannan

Henstilling: Carmen Fraga Estévez - A7-0417/2013
Guido Milana, Marisa Matias, Peter Jahr, Antonio Masip Hidalgo og Diane Dodds

Betænkning: Elisabeth Jeggle - A7-0407/2013
Paul Murphy, Oleg Valjalo, Charles Tannock for ECR-Gruppen, og Seán Kelly

Betænkning: Kay Swinburne - A7-0343/2013
Oleg Valjalo og Seán Kelly

Indstilling ved andenbehandling: Ulrike Rodust - A7-0409/2013
Marusya Lyubcheva, Guido Milana, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Ivana Maletić og Charles Tannock

Betænkning: Kriton Arsenis - A7-0395/2013
Guido Milana og Diane Dodds

Betænkning: Elisabetta Gardini - A7-0003/2013
Roberta Angelilli, Giommaria Uggias, Ewald Stadler og Andrej Plenković

Betænkning: Antolín Sánchez Presedo - A7-0202/2012
Antolín Sánchez Presedo, Ruža Tomašić, Dimitar Stoyanov, Dubravka Šuica, Ivana Maletić og Izaskun Bilbao Barandica

Betænkning: Matthias Groote - A7-0046/2013
Daniël van der Stoep og Dubravka Šuica

Betænkning: Lívia Járóka - A7-0349/2013
Zdravka Bušić, Joanna Katarzyna Skrzydlewska og Roberta Angelilli

Betænkning: Véronique De Keyser - A7-0380/2013
Diane Dodds og Charles Tannock

Betænkning: Franck Proust - A7-0391/2013
Adina-Ioana Vălean, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudette Abela Baldacchino, Francesco De Angelis, Oleg Valjalo og Izaskun Bilbao Barandica

Betænkning: Edite Estrela - A7-0426/2013
Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Marusya Lyubcheva, Zdravka Bušić, Dimitar Stoyanov, Davor Ivo Stier, Oleg Valjalo, Diane Dodds, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Paul Murphy, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik og Alda Sousa.


11. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.35 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Fortolkning af forretningsordenen

Fortolkningen af forretningsordenens artikel 202, stk. 5, givet af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 6 i protokollen af 9.12.2013).

Hvis der ikke er blevet gjort indsigelse af en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer, jf. forretningsordenens artikel 211, stk. 4, betragtes denne fortolkning som vedtaget (__[A188870]__).


14. Udfaldet af topmødet i Vilnius og fremtiden for det østlige partnerskab, navnlig hvad angår Ukraine (forhandling)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Udfaldet af topmødet i Vilnius og fremtiden for det østlige partnerskab, navnlig hvad angår Ukraine (2013/2983(RSP))

Štefan Füle (medlem af Kommissionen, for Catherine Ashton, næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Libor Rouček for S&D-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Zbigniew Ziobro for EFD-Gruppen, Adrian Severin, løsgænger, Elmar Brok, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tatjana Ždanoka, Evgeni Kirilov, Leonidas Donskis, Werner Schulz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rebecca Harms, Paweł Robert Kowal, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Elmar Brok og Jacek Saryusz-Wolski, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paweł Robert Kowal, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, György Schöpflin, Boris Zala, Ria Oomen-Ruijten, Zigmantas Balčytis, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Victor Boştinaru, Alojz Peterle, Michael Gahler, Davor Ivo Stier og Laima Liucija Andrikienė.

Indlæg af Vytautas Leškevičius (formand for Rådet).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Marusya Lyubcheva, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rebecca Harms, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ana Gomes, Tunne Kelam, Anneli Jäätteenmäki, Peter Šťastný, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Tatjana Ždanoka og Inês Cristina Zuber.

Indlæg af Štefan Füle.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.17 i protokollen af 12.12.2013.


15. Fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne for Unionens optræden udadtil ***I - Stabilitetsinstrumentet ***I - Det europæisk naboskabsinstrument ***I - Instrumentet for førtiltrædelsesbistand ***I - Partnerskabsinstrumentet for samarbejde med tredjelande ***I - Finansieringsinstrumentet til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I - Oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne for Unionens optræden udadtil [COM(2011)0842 - C7-0494/2011- 2011/0415(COD)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A7-0447/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et stabilitetsinstrument [COM(2011)0845 - C7-0497/2011- 2011/0413(COD)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk naboskabsinstrument [COM(2011)0839 - C7-0492/2011- 2011/0405(COD)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II) [COM(2011)0838 - C7-0491/2011- 2011/0404(COD)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Libor Rouček (A7-0445/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et partnerskabsinstrument for samarbejde med tredjelande [COM(2011)0843 - C7-0495/2011- 2011/0411(COD)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan [COM(2011)0844 - C7-0496/2011- 2011/0412(COD)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde [COM(2011)0840 - C7-0493/2011- 2011/0406(COD)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Thijs Berman (A7-0450/2013)

Elmar Brok, Barbara Lochbihler (stedfortræder for Reinhard Bütikofer), Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White, Alexander Graf Lambsdorff og Thijs Berman forelagde betænkningerne.

Talere: Vytautas Leškevičius (formand for Rådet), Andris Piebalgs og Štefan Füle (medlemmer af Kommissionen).

Talere: Ana Gomes (ordfører for udtalelse fra AFET), Filip Kaczmarek (ordfører for udtalelse fra DEVE), Cristian Dan Preda (ordfører for udtalelse fra DEVE), Enrique Guerrero Salom (ordfører for udtalelse fra DEVE), Nirj Deva (ordfører for udtalelse fra DEVE), María Auxiliadora Correa Zamora (ordfører for udtalelse fra INTA), Laima Liucija Andrikienė (ordfører for udtalelse fra INTA), Helmut Scholz (ordfører for udtalelse fra INTA), Jan Kozłowski (ordfører for udtalelse fra BUDG), Nadezhda Neynsky (ordfører for udtalelse fra BUDG), María Muñiz De Urquiza (ordfører for udtalelse fra BUDG), Sylvana Rapti (ordfører for udtalelse fra EMPL), Marije Cornelissen (ordfører for udtalelse fra EMPL), Konrad Szymański (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Niki Tzavela (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Joachim Zeller (ordfører for udtalelse fra REGI), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (ordfører for udtalelse fra REGI), Iosif Matula (ordfører for udtalelse fra CULT), Mariya Gabriel (ordfører for udtalelse fra FEMM), Tunne Kelam for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth og Ioan Mircea Paşcu for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere: Jelko Kacin for ALDE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marietje Schaake, Eva Joly, Paweł Robert Kowal, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Monica Luisa Macovei, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland, Francisco José Millán Mon, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Sari Essayah, Richard Howitt og Santiago Fisas Ayxela.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Kinga Gál, Marusya Lyubcheva, Barbara Lochbihler, Tonino Picula og Oleg Valjalo.

Talere: Andris Piebalgs, Vytautas Leškevičius, Barbara Lochbihler, Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White og Thijs Berman.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.14 i protokollen af 11.12.2013, punkt 4.15 i protokollen af 11.12.2013, punkt 4.16 i protokollen af 11.12.2013, punkt 4.17 i protokollen af 11.12.2013, punkt 4.18 i protokollen af 11.12.2013, punkt 4.19 i protokollen af 11.12.2013 og punkt 4.20 i protokollen af 11.12.2013.


16. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)

Berigtigelserne P7_TA-PROV(2013)0482(COR01), P7_TA-PROV(2013)0483(COR01), P7_TA-PROV(2013)0484(COR01), P7_TA-PROV(2013)0485(COR01), P7_TA-PROV(2013)0486(COR01) og P7_TA-PROV(2013)0487(COR01) var blevet bekendtgjort for plenarforsamlingen den foregående dag (punkt 9 i protokollen af 9.12.2013).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer var blevet anmodet om, at disse berigtigelser blev sat under afstemning jf. forretningsordenens artikel 216, stk. 4, ansås de for vedtaget.


17. Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6)

Henstillingen fra IMCO om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. oktober 2013 om betingelserne for, hvornår en ydeevnedeklaration for byggevarer kan gøres tilgængelig på et websted (C(2013)07086) - 2013/2928(DEA) (B7-0548/2013) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 8 i protokollen af 9.12.2013).

Der var ikke gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 87a.

Henstillingen blev således anset for vedtaget med virkning fra den 10. december 2013, og afgørelsen ville blive offentliggjort i de vedtagne tekster fra mødet den 11. december 2013.

°
° ° °

Henstillingen fra INTA om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. oktober 2013 om ændring af bilag I, II og IV til Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 8 i protokollen af 9.12.2013).

Verts/ALE- og GUE/NGL-Gruppen havde gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 87a.

Henstillingen ville således blive sat under afstemning torsdag den 12. december 2013.


18. Statusrapport for Albanien 2013 (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Statusrapport for Albanien 2013 (2013/2879(RSP))

Vytautas Leškevičius (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Nikola Vuljanić for GUE/NGL-Gruppen, Doris Pack for PPE-Gruppen, Libor Rouček for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, og Davor Ivo Stier.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eduard Kukan, Tonino Picula og Marije Cornelissen.

Talere: Štefan Füle og Vytautas Leškevičius.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.18 i protokollen af 12.12.2013.


19. Menneskerettighederne i verden 2012 og EU's menneskerettighedspolitik (forhandling)

Betænkning om EU’s årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2012 og EU's politik på området [2013/2152(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

Eduard Kukan forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

Indlæg af Vytautas Leškevičius (formand for Rådet) for Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Mikael Gustafsson (ordfører for udtalelse fra DEVE), Mariya Gabriel (ordfører for udtalelse fra FEMM), Inese Vaidere for PPE-Gruppen, Maria Eleni Koppa for S&D-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Ewald Stadler, løsgænger, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Filip Kaczmarek, Joanna Senyszyn, Sajjad Karim, Bernd Posselt og Alf Svensson.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė og Andrej Plenković.

Talere: Vytautas Leškevičius og Eduard Kukan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.24 i protokollen af 11.12.2013.


20. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) [COM(2011)0608 - C7-0319/2011- 2011/0269(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Marian Harkin (A7-0005/2013)

Marian Harkin forelagde betænkningen.

Indlæg af László Andor (medlem af Kommissionen).

Talere: Alda Sousa (ordfører for udtalelse fra BUDG), Jorgo Chatzimarkakis (ordfører for udtalelse fra CONT), Jens Geier (ordfører for udtalelse fra REGI), Luís Paulo Alves (ordfører for udtalelse fra AGRI), Vilija Blinkevičiūtė (ordfører for udtalelse fra FEMM), Edit Bauer for PPE-Gruppen, og Frédéric Daerden for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Angelika Werthmann for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Derek Roland Clark for EFD-Gruppen, Patricia van der Kammen, løsgænger, Thomas Mann, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Emer Costello og Regina Bastos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Sari Essayah, Inês Cristina Zuber, Andrej Plenković og Seán Kelly.

Talere: László Andor og Marian Harkin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.21 i protokollen af 11.12.2013.


21. Den Internationale Arbejdsorganisations 2011-konvention om ordentlige arbejdsforhold for husarbejdere *** (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2011-konvention om ordentlige arbejdsforhold for husarbejdere (konvention nr. 189) [11462/2013 - C7-0234/2013- 2013/0085(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

Inês Cristina Zuber forelagde indstillingen.

Indlæg af László Andor (medlem af Kommissionen).

Talere: Traian Ungureanu for PPE-Gruppen, Richard Falbr for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Danuta Jazłowiecka og Emer Costello.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Sari Essayah.

Talere: László Andor og Inês Cristina Zuber.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 11.12.2013.


22. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet [COM(2013)0348 - C7-0200/2013- 2013/0188(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

George Sabin Cutaş forelagde betænkningen.

Indlæg af Joaquín Almunia (næstformand i Kommissionen).

Talere: Petri Sarvamaa (ordfører for udtalelse fra CONT), Sławomir Nitras for PPE-Gruppen, Olle Ludvigsson for S&D-Gruppen, Olle Schmidt for ALDE-Gruppen, Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, Ivana Maletić og Astrid Lulling.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Jaroslav Paška.

Talere: Joaquín Almunia og George Sabin Cutaş.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.22 i protokollen af 11.12.2013.


23. Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)

Betænkning om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik [2013/2075(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

Ramon Tremosa i Balcells forelagde betænkningen.

Indlæg af Joaquín Almunia (næstformand i Kommissionen).

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, og Antolín Sánchez Presedo for S&D-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness og Danuta Jazłowiecka.

Talere: Joaquín Almunia og Ramon Tremosa i Balcells.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.25 i protokollen af 11.12.2013.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 524.086/OJME).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.45.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik