Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 287kWORD 174k
Teisipäev, 10. detsember 2013 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Õigusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 ***I - Õiguste ja kodakondsuse programm ajavahemikuks 2014–2020 ***I (arutelu)
 6.Kodanikukaitsemehhanism ***I (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Õigusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.2.Õiguste ja kodakondsuse programm ajavahemikuks 2014–2020 ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.3.Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova suhtes ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.4.ELi ja Maroko vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokoll, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.5.ILO kemikaalide tööl kasutamise turvalisust käsitlev konventsioon (konventsioon nr 170) *** (hääletus)
  7.6.Tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ebaseaduslik valmistamine ja nendega ebaseaduslik kauplemine *** (hääletus)
  7.7.ELi ja Hiina vaheline leping seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria ja Rumeenia loendis nende ELiga ühinemise käigus *** (hääletus)
  7.8.Teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha import ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimaksud *** (hääletus)
  7.9.ELi ja Côte d'Ivoire'i vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokoll, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus*** (hääletus)
  7.10.Teatavate kalandussaaduste import Kanaari saartele aastatel 2014–2020 * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.11.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/001 FI/Nokia, Soome (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.12.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/003 DE/First Solar, Saksamaa (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.13.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2012/011 DL/Vestas, Taani) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.14.ELi ja Kanada strateegilise partnerluslepingu üle peetavad läbirääkimised (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.15.Pangandussektoriväliste asutuste maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.16.ELi kosmosetööstuse poliitika (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.17.Pilvandmetöötlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.18.BERECit käsitlev hindamisearuanne (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.19.Ühine kalanduspoliitika ***II (hääletus)
  7.20.Kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus ***II (hääletus)
  7.21.Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ***I (hääletus)
  7.22.Kodanikukaitsemehhanism ***I (hääletus)
  7.23.Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud ***I (lõpphääletus)
  7.24.Bangladeshist pärit riisi import ***I (hääletus)
  7.25.Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine ***I (lõpphääletus)
  7.26.Kriteeriumide kehtestamine, mille täitmisel taaskasutusse võetud paber lakkab olemast jäätmed vastavalt jäätmedirektiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõikele 1 (hääletus)
 8.Pidulik istung - Mali
 9.Hääletused (jätkamine)
  9.1.Romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku soolised aspektid (hääletus)
  9.2.Lõuna-Sudaani areng ja riigi ülesehitamine (hääletus)
  9.3.CARS 2020: Euroopa tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse nimel (hääletus)
  9.4.Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused (hääletus)
  9.5.Vabatahtlik tegevus Euroopas (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Kodukorra tõlgendamine
 14.Vilniuse tippkohtumise tulemused ja idapartnerluse tulevik, eelkõige seoses Ukrainaga (arutelu)
 15.Ühised eeskirjad ja menetlused ELi välistegevuse vahendite rakendamiseks ***I - Stabiliseerimisvahend ***I - Euroopa naabruspoliitika vahend ***I - Ühinemiseelse abi rahastamisvahend ***I - Partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega ***I - Demokraatia ja inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahend ***I - Arengukoostöö rahastamisvahendi loomine ***I (arutelu)
 16.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 17.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 6)
 18.2013. aasta eduaruanne Albaania kohta (arutelu)
 19.Inimõigused maailmas aastal 2012 ja ELi sellealane poliitika (arutelu)
 20.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond 2014–2020 ***I (arutelu)
 21.ILO koduabiliste inimväärse töö konventsioon *** (arutelu)
 22.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas * (arutelu)
 23.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.35.


2. Parandused (kodukorra artikkel 216)

AGRI komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud tekstide kohta järgmise paranduse:

- Parandus P7_TA-PROV(2013)0490(COR01) Euroopa Parlamendi seisukoha kohta, vastu võetud esimesel lugemisel 20. novembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta (horisontaalne määrus) (P7_TA-PROV(2013)0490) (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

- Parandus P7_TA-PROV(2013)0491(COR01) 20. novembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (P7_TA-PROV(2013)0491) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD))

- Parandus P7_TA-PROV(2013)0492(COR01) 20. novembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Parandus P7_TA-PROV(2013)0493(COR01) Euroopa Parlamendi seisukoha kohta, vastu võetud esimesel lugemisel 20. novembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad (P7_TA-PROV(2013)0493) (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

- Parandus P7_TA-PROV(2013)0494(COR01) Euroopa Parlamendi seisukoha kohta, vastu võetud esimesel lugemisel 20. novembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antava maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse määrust (EL) nr [maaelu areng] vahendite ja nende jaotamise osas 2014. aastal ning nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti määrusi (EL) nr [otsetoetused], (EL) nr [horisontaalne ÜPP] ja (EL) nr [ühine turukorraldus] seoses nende kohaldamisega 2014. aastal (P7_TA-PROV(2013)0494) (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandused on kättesaadavad veebilehel „Séance en direct / Istungi teave” käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Olukord Kesk-Aafrika Vabariigis (2013/2980(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (B7-0561/2013);

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (B7-0570/2013);

- Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella ja Antigoni Papadopoulou fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (B7-0571/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa ja Anne Delvaux fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (B7-0572/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (B7-0573/2013);

- Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (B7-0575/2013).

II.   Elundite eemaldamine Hiinas (2013/2981(RSP))

- Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel elundite eemaldamise kohta Hiina Rahvavabariigis (B7-0562/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor ja Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel elundite eemaldamise kohta Hiinas (B7-0577/2013);

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel elundite eemaldamise kohta Hiina Rahvavabariigis (B7-0581/2013);

- Leonidas Donskis, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel elundite eemaldamise kohta Hiinas (B7-0582/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan ja Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel elundite eemaldamise kohta Hiina Rahvavabariigis (B7-0583/2013).

III.   Olukord Sri Lankas (2013/2982(RSP))

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel Sri Lanka kohta (B7-0563/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Mojca Kleva Kekuš, Liisa Jaakonsaari ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Sri Lankas (B7-0574/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah ja Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Sri Lankas (B7-0576/2013);

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Sri Lankas (B7-0578/2013);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel Sri Lanka kohta (B7-0579/2013);

- Geoffrey Van Orden ja Nirj Deva fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Sri Lankas (B7-0580/2013).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


4. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Klaus-Heiner Lehne - DE) (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: CONT

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 46/2013 – III jagu – Komisjon (N7-0105/2013 - C7-0433/2013 - 2013/2283(GBD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG
nõuandvad komisjonid: AFET

- Euroopa Toiduohutusameti juhatuse seitsme liikme ametisse nimetamine (16916/2013 - C7-0434/2013 - 2013/0814(NLE))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Algatus, mille esitasid Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Eesti, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Ungari, Malta, Madalmaad, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi, et võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse otsust 2005/681/JSK, millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: BUDG

2) parlamendikomisjonid, raport:

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (COM(2011)0840 - C7-0493/2011 - 2011/0406(COD)) - DEVE komisjon - Raportöör: Thijs Berman (A7-0450/2013)

3) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120):

- Daniel Caspary ja Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek elaniketa külade eraettevõtetele müümise kohta (B7-0545/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek elundite tahtevastase eemaldamise tõkestamise kohta (B7-0554/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE


5. Õigusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 ***I - Õiguste ja kodakondsuse programm ajavahemikuks 2014–2020 ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 õigusprogramm [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Õiguskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Kaasraportöörid: Luigi Berlinguer ja Philip Claeys (A7-0396/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 õiguste ja kodakondsuse programm [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

Luigi Berlinguer, Philip Claeys ja Kinga Göncz tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Vytautas Leškevičius (nõukogu eesistuja) ja Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Jean Lambert (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Regina Bastos (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Mariya Gabriel (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Wim van de Camp, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Janusz Wojciechowski, Mara Bizzotto, Roberta Angelilli, Sarah Ludford, Ruža Tomašić, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Alajos Mészáros, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kinga Gál ja Carlos Coelho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić ja Salvatore Iacolino.

Sõna võtsid Viviane Reding, Vytautas Leškevičius, Philip Claeys ja Kinga Göncz.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.12.2013protokoll punkt 7.1 ja 10.12.2013protokoll punkt 7.2.


6. Kodanikukaitsemehhanism ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi kohta [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

Elisabetta Gardini tutvustas raportit.

Sõna võttis Kristalina Georgieva (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michèle Striffler (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Georgios Stavrakakis (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Ioan Mircea Paşcu (AFET komisjoni arvamuse koostaja) ja Richard Seeber fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Edite Estrela fraktsiooni S&D nimel, Rebecca Taylor fraktsiooni ALDE nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Rosbach fraktsiooni ECR nimel, Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Françoise Grossetête, Csaba Sándor Tabajdi, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Daciana Octavia Sârbu, Biljana Borzan, Monika Smolková ja Oldřich Vlasák (REGI komisjoni arvamuse koostaja).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Iosif Matula ja João Ferreira.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva ja Elisabetta Gardini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.12.2013protokoll punkt 7.22.

(Istung katkestati kell 10.45 ja jätkus kell 11.30.)


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Satu Hassi, kes taotles, et hääletus resolutsiooni ettepanek üle kriteeriumide kehtestamise kohta, mille täitmisel taaskasutusse võetud paber lakkab olemast jäätmed vastavalt jäätmedirektiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõikele 1 (B7-0553/2013), toimuks pärast raporti „Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine” hääletust (raportöör Matthias Groote (A7-0046/2013)).

Parlament kiitis taotluse heaks.


7.1. Õigusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 õigusprogramm [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Õiguskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Kaasraportöörid: Luigi Berlinguer ja Philip Claeys (A7-0396/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0519)


7.2. Õiguste ja kodakondsuse programm ajavahemikuks 2014–2020 ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 õiguste ja kodakondsuse programm [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0520)


7.3. Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova suhtes ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 55/2008, millega kehtestatakse ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes [COM(2013)0678 - C7-0305/2013- 2013/0325(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Iuliu Winkler (A7-0422/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0521)


7.4. ELi ja Maroko vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokoll, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [14165/2013 - C7-0415/2013- 2013/0315(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0522)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


7.5. ILO kemikaalide tööl kasutamise turvalisust käsitlev konventsioon (konventsioon nr 170) *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega lubatakse liikmesriikidel ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 1990. aasta kemikaalide tööl kasutamise turvalisust käsitlev konventsioon (konventsioon nr 170) [11463/2013 - C7-0236/2013- 2012/0320(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jutta Steinruck (A7-0400/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0523)

Parlament kiitis nõukogu otsuse eelnõu heaks.


7.6. Tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ebaseaduslik valmistamine ja nendega ebaseaduslik kauplemine *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimist [12324/2013 - C7-0379/2013- 2013/0083(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Véronique Mathieu Houillon (A7-0359/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0524)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


7.7. ELi ja Hiina vaheline leping seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria ja Rumeenia loendis nende ELiga ühinemise käigus *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, mis käsitleb vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus, sõlmimise kohta [16112/2012 - C7-0285/2013- 2012/0304(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Helmut Scholz (A7-0332/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0525)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.8. Teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha import ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimaksud *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikidega sõlmitava muudetud vastastikuse mõistmise memorandumi (mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse) sõlmimise kohta [14374/2013 - C7-0377/2013- 2013/0324(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0427/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0526)

Parlament kiitis muudetud vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimise heaks.


7.9. ELi ja Côte d'Ivoire'i vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokoll, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus*** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli sõlmimise kohta, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Côte d'Ivoire'i Vabariigi vahelise partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2013-2018) [08701/2013 - C7-0216/2013- 2013/0102(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Jean Louis Cottigny (A7-0416/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0527)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


7.10. Teatavate kalandussaaduste import Kanaari saartele aastatel 2014–2020 * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega avatakse teatavate kalandussaaduste importi Kanaari saartele hõlmavad autonoomsed liidu tariifikvoodid aastateks 2014–2020 ja sätestatakse nende haldamine [COM(2013)0552 - C7-0262/2013- 2013/0266(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato Adrover (A7-0415/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0528)


7.11. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/001 FI/Nokia, Soome (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 28 (taotlus EGF/2013/001 FI/Nokia, Soome) [COM(2013)0707 - C7-0359/2013- 2013/2264(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0411/2013)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0529)


7.12. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/003 DE/First Solar, Saksamaa (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2013/003 DE/First Solar, Saksamaa) [COM(2013)0706 - C7-0358/2013- 2013/2263(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Nadezhda Neynsky (A7-0408/2013)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0530)


7.13. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2012/011 DL/Vestas, Taani) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/011 DK/Vestas, Taani) [COM(2013)0703 - C7-0357/2013- 2013/2262(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jan Kozłowski (A7-0410/2013)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0531)


7.14. ELi ja Kanada strateegilise partnerluslepingu üle peetavad läbirääkimised (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovitusega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu ja Kanada vahelise strateegilise partnerluse lepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta [2013/2133(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0532)


7.15. Pangandussektoriväliste asutuste maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport pangandussektoriväliste asutuste maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta [2013/2047(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0533)


7.16. ELi kosmosetööstuse poliitika (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ELi kosmosetööstuse poliitika ja kosmosesektori majanduskasvu potentsiaali avamise kohta [2013/2092(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0534)


7.17. Pilvandmetöötlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport pilvandmetöötluse võimaluste kasutamise kohta Euroopas [2013/2063(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Pilar del Castillo Vera (A7-0353/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0535)


7.18. BERECit käsitlev hindamisearuanne (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametit (BEREC) ja bürood käsitleva hindamisaruande suhtes esitatud arvamuse kohta [2013/2053(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Salvador Sedó i Alabart (A7-0378/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0536)


7.19. Ühine kalanduspoliitika ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus (EÜ) 2004/585/EÜ [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Kuulutatud heakskiidetuks (P7_TA(2013)0537)


7.20. Kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Kuulutatud heakskiidetuks (P7_TA(2013)0538)


7.21. Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eritingimused süvamere kalavarude püügiks Kirde-Atlandil ja sätted kalapüügiks Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2347/2002 [COM(2012)0371 - C7-0196/2012- 2012/0179(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0539)

Kriton Arsenis tegi vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Carmen Fraga Estévez võttis fraktsiooni PPE nimel sõna selle ettepaneku vastu.

Parlament lükkas ettepaneku elektroonilisel hääletusel (285 poolt, 387 vastu, 15 erapooletud) tagasi.

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0539)


7.22. Kodanikukaitsemehhanism ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi kohta [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0540)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0540)


7.23. Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elamukinnisvaraga seotud krediidilepingute kohta [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

Arutelu toimus 10. septembril 2013 (10.9.2013 protokolli punkt 7).

Seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus lükati 10. septembril 2013 edasi (10.9.2013protokoll punkt 11.6).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0541)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0541)


7.24. Bangladeshist pärit riisi import ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Bangladeshist pärit riisi impordi kohta [COM(2012)0172 - C7-0102/2012- 2012/0085(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Paul Murphy (A7-0304/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0542)

Paul Murphy tegi vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


7.25. Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Arutelu toimus 15. aprillil 2013 (15.4.2013 protokolli punkt 16).

Komisjoni ettepanek lükati 16. aprilli 2013. aasta istungil tagasi (15.4.2013protokoll punkt 8.11) ja resolutsiooni projekti hääletus lükati 3. juulil 2013. aastal edasi ( 3.7.2013protokoll punkt 8.3).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 25)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0543)


7.26. Kriteeriumide kehtestamine, mille täitmisel taaskasutusse võetud paber lakkab olemast jäätmed vastavalt jäätmedirektiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõikele 1 (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mis esitati vastavalt kodukorra artikli 88 lõigetele 2 ja 3 ning lõike 4 punktile c nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse kriteeriumid, mille täitmisel taaskasutusse võetud paber lakkab olemast jäätmed vastavalt jäätmeid käsitleva direktiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõikele 1 (D021155/01 – 2012/2742(RPS)) keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöörid: Chris Davies, Richard Seeber, Linda McAvan, Satu Hassi, Kartika Tamara Liotard, Oreste Rossi ja Elisabetta Gardini (B7-0553/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 26)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0544)

(Istung katkestati kell 11.55 kuni piduliku istungini.)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

8. Pidulik istung - Mali

Kell 12.05 kuni 12.35 toimus parlamendi pidulik istung Mali presidendi Ibrahim Boubacar Keïta külaskäigu puhul.


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

9. Hääletused (jätkamine)

9.1. Romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku soolised aspektid (hääletus)

Raport romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku sooliste aspektide kohta [2013/2066(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 27)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0545)


9.2. Lõuna-Sudaani areng ja riigi ülesehitamine (hääletus)

Raport rahvusvahelise üldsuse jõupingutuste kohta Lõuna-Sudaani arengu ja riigi ülesehitamise valdkonnas [2013/2090(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 28)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0546)

Sõnavõtt

Véronique De Keyser esitas lõike 4 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


9.3. CARS 2020: Euroopa tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse nimel (hääletus)

Raport teemal CARS 2020 ning Euroopa tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse nimel [2013/2062(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Franck Proust (A7-0391/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 29)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0547)


9.4. Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused (hääletus)

Raport seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste kohta [2013/2040(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Edite Estrela (A7-0426/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 30)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas EFD fraktsioon)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitasid PPE ja ECR fraktsioonid)

Vastu võetud (P7_TA(2013)0548)

Sõnavõtud

Edite Estrela enne hääletust ja Bruno Gollnisch kohaldatud menetluse kohta (asepresident tuletas sõnavõtjale meelde, et menetluse kiitsid heaks parlamendi president ja esimeeste konverents).

Pärast hääletust võttis sõna Edite Estrela, kes nõudis, et tema nimi kustutataks hääletuse tulemust arvestades raportilt, ja Nuno Melo selle sõnavõtu kohta.


9.5. Vabatahtlik tegevus Euroopas (hääletus)

Raport vabatahtliku tegevuse kohta Euroopas [2013/2064(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Marco Scurria (A7-0348/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 31)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0549)


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Luigi Berlinguer ja Philip Claeys - A7-0396/2013
Erminia Mazzoni, Andrej Plenković, Iva Zanicchi ja Daniel Hannan

Raport: Kinga Göncz - A7-0397/2013
Daniël van der Stoep, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Iva Zanicchi ja Daniel Hannan

Soovitus: Carmen Fraga Estévez - A7-0417/2013
Guido Milana, Marisa Matias, Peter Jahr, Antonio Masip Hidalgo ja Diane Dodds

Raport: Elisabeth Jeggle - A7-0407/2013
Paul Murphy, Oleg Valjalo, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, ja Seán Kelly

Raport: Kay Swinburne - A7-0343/2013
Oleg Valjalo ja Seán Kelly

Soovitus teisele lugemisele: Ulrike Rodust - A7-0409/2013
Marusya Lyubcheva, Guido Milana, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Ivana Maletić ja Charles Tannock

Raport: Kriton Arsenis - A7-0395/2013
Guido Milana ja Diane Dodds

Raport: Elisabetta Gardini - A7-0003/2013
Roberta Angelilli, Giommaria Uggias, Ewald Stadler ja Andrej Plenković

Raport: Antolín Sánchez Presedo - A7-0202/2012
Antolín Sánchez Presedo, Ruža Tomašić, Dimitar Stoyanov, Dubravka Šuica, Ivana Maletić ja Izaskun Bilbao Barandica

Raport: Matthias Groote - A7-0046/2013
Daniël van der Stoep ja Dubravka Šuica

Raport: Lívia Járóka - A7-0349/2013
Zdravka Bušić, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Roberta Angelilli

Raport: Véronique De Keyser - A7-0380/2013
Diane Dodds ja Charles Tannock

Raport: Franck Proust - A7-0391/2013
Adina-Ioana Vălean, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudette Abela Baldacchino, Francesco De Angelis, Oleg Valjalo ja Izaskun Bilbao Barandica

Raport: Edite Estrela - A7-0426/2013
Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Marusya Lyubcheva, Zdravka Bušić, Dimitar Stoyanov, Davor Ivo Stier, Oleg Valjalo, Diane Dodds, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Paul Murphy, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik ja Alda Sousa.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.35 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Kodukorra tõlgendamine

Põhiseaduskomisjoni esitatud kodukorra artikli 202 lõike 5 tõlgendus tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (9.12.2013 protokolli punkt 6).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget tõlgendust kodukorra artikli 211 lõike 4 kohaselt ei vaidlustanud, loetakse see vastuvõetuks (P7_TA(2013)0550).


14. Vilniuse tippkohtumise tulemused ja idapartnerluse tulevik, eelkõige seoses Ukrainaga (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Vilniuse tippkohtumise tulemused ja idapartnerluse tulevik, eelkõige seoses Ukrainaga (2013/2983(RSP))

Štefan Füle (komisjoni liige) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresidendi ning liidu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja asemel) nimel.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Libor Rouček fraktsiooni S&D nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Zbigniew Ziobro fraktsiooni EFD nimel, Adrian Severin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tatjana Ždanoka, Evgeni Kirilov, Leonidas Donskis, Werner Schulz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rebecca Harms, Paweł Robert Kowal, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Elmar Brok ja Jacek Saryusz-Wolski, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paweł Robert Kowal, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, György Schöpflin, Boris Zala, Ria Oomen-Ruijten, Zigmantas Balčytis, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Victor Boştinaru, Alojz Peterle, Michael Gahler, Davor Ivo Stier ja Laima Liucija Andrikienė.

Sõna võttis Vytautas Leškevičius (nõukogu eesistuja).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Marusya Lyubcheva, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rebecca Harms, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ana Gomes, Tunne Kelam, Anneli Jäätteenmäki, Peter Šťastný, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Tatjana Ždanoka ja Inês Cristina Zuber.

Sõna võttis Štefan Füle.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatavate resolutsioonide ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2013protokoll punkt 12.17.


15. Ühised eeskirjad ja menetlused ELi välistegevuse vahendite rakendamiseks ***I - Stabiliseerimisvahend ***I - Euroopa naabruspoliitika vahend ***I - Ühinemiseelse abi rahastamisvahend ***I - Partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega ***I - Demokraatia ja inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahend ***I - Arengukoostöö rahastamisvahendi loomine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise ühised eeskirjad ja menetlused [COM(2011)0842 - C7-0494/2011- 2011/0415(COD)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A7-0447/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse stabiliseerimise rahastamisvahend [COM(2011)0845 - C7-0497/2011- 2011/0413(COD)] - Väliskomisjon. Raportöör: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend [COM(2011)0839 - C7-0492/2011- 2011/0405(COD)] - Väliskomisjon. Raportöör: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kohta (IPA II) [COM(2011)0838 - C7-0491/2011- 2011/0404(COD)] - Väliskomisjon. Raportöör: Libor Rouček (A7-0445/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega [COM(2011)0843 - C7-0495/2011- 2011/0411(COD)] - Väliskomisjon. Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas [COM(2011)0844 - C7-0496/2011- 2011/0412(COD)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend [COM(2011)0840 - C7-0493/2011- 2011/0406(COD)] - Arengukomisjon. Raportöör: Thijs Berman (A7-0450/2013)

Elmar Brok, Barbara Lochbihler (Reinhard Bütikoferi asendaja), Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White, Alexander Graf Lambsdorff ja Thijs Berman tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Vytautas Leškevičius (nõukogu eesistuja), Andris Piebalgs ja Štefan Füle (komisjoni liikmed).

Sõna võtsid Ana Gomes (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Filip Kaczmarek (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Cristian Dan Preda (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Enrique Guerrero Salom (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Nirj Deva (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), María Auxiliadora Correa Zamora (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Laima Liucija Andrikienė (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Helmut Scholz (INTA komisjoni arvamuse autor), Jan Kozłowski (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Nadezhda Neynsky (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), María Muñiz De Urquiza (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Sylvana Rapti (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Marije Cornelissen (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Konrad Szymański (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Niki Tzavela (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Joachim Zeller (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Iosif Matula (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Mariya Gabriel (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, ja Ioan Mircea Paşcu fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marietje Schaake, Eva Joly, Paweł Robert Kowal, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Monica Luisa Macovei, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland, Francisco José Millán Mon, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Sari Essayah, Richard Howitt ja Santiago Fisas Ayxela.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Kinga Gál, Marusya Lyubcheva, Barbara Lochbihler, Tonino Picula ja Oleg Valjalo.

Sõna võtsid Andris Piebalgs, Vytautas Leškevičius, Barbara Lochbihler, Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White ja Thijs Berman.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2013protokoll punkt 4.1411.12.2013protokoll punkt 4.1511.12.2013protokoll punkt 4.1611.12.2013protokoll punkt 4.1711.12.2013protokoll punkt 4.1811.12.2013protokoll punkt 4.19 ja 11.12.2013protokoll punkt 4.20.


16. Parandused (kodukorra artikkel 216)

Parandused P7_TA-PROV(2013)0482(COR01), P7_TA-PROV(2013)0483(COR01), P7_TA-PROV(2013)0484(COR01), P7_TA-PROV(2013)0485(COR01), P7_TA-PROV(2013)0486(COR01) ja P7_TA-PROV(2013)0487(COR01) tehti teatavaks esmaspäeval toimunud istungil (9.12.2013protokoll punkt 9).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust nende paranduste hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 216 lõige 4), loetakse need heakskiidetuks.


17. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 6)

IMCO komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. oktoobri 2013. aasta delegeeritud määrusele ehitustoodete toimivusdeklaratsiooni veebisaidil avaldamise tingimuste kohta (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA)) (B7-0548/2013) tehti teatavaks esmaspäeval toimunud istungil (9.12.2013protokoll punkt 8).

Kodukorra artikli 87a kohaselt määratud 24-tunnise tähtaja jooksul ei esitatud ühtegi vastuväidet.

Seega loetakse soovitus vastuvõetuks ning jõustub 10. detsembril 2013 ning otsus avaldatakse 11. detsembril 2013 vastu võetud tekstide hulgas.

°
° ° °

INTA komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. oktoobri 2013. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) I, II ja IV lisa (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013) tehti teatavaks esmaspäeval toimunud istungil (9.12.2013protokoll punkt 8).

Verts/ALE ja GUE/NGL fraktsioonid esitasid sellele kodukorra artikli 87a kohaselt määratud 24-tunnise tähtaja jooksul vastuväite.

Seega kanti soovitus neljapäeva, 12. detsembri 2013. aasta istungi hääletuste nimekirja.


18. 2013. aasta eduaruanne Albaania kohta (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 2013. aasta eduaruanne Albaania kohta (2013/2879(RSP))

Vytautas Leškevičius (nõukogu eesistuja) ja Štefan Füle (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Nikola Vuljanić fraktsiooni GUE/NGL nimel, Doris Pack fraktsiooni PPE nimel, Libor Rouček fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel ja Davor Ivo Stier.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Tonino Picula ja Marije Cornelissen.

Sõna võtsid Štefan Füle ja Vytautas Leškevičius.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatav resolutsioon tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2013protokoll punkt 12.18.


19. Inimõigused maailmas aastal 2012 ja ELi sellealane poliitika (arutelu)

Raport aastaaruande kohta inimõiguste ja demokraatia olukorrast maailmas 2012. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas [2013/2152(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

Eduard Kukan tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

Sõna võttis Vytautas Leškevičius (nõukogu eesistuja) Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid Mikael Gustafsson (DEVE komisjoni arvamuse autor), Mariya Gabriel (FEMM komisjoni arvamuse autor), Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel, Maria Eleni Koppa fraktsiooni S&D nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Ewald Stadler (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Filip Kaczmarek, Joanna Senyszyn, Sajjad Karim, Bernd Posselt ja Alf Svensson.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė ja Andrej Plenković.

Sõna võtsid Vytautas Leškevičius ja Eduard Kukan.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2013protokoll punkt 4.24.


20. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond 2014–2020 ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014–2020) [COM(2011)0608 - C7-0319/2011- 2011/0269(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Marian Harkin (A7-0005/2013)

Marian Harkin tutvustas raportit.

Sõna võttis László Andor (komisjoni liige).

Sõna võtsid Alda Sousa (BUDG komisjoni arvamuse autor), Jorgo Chatzimarkakis (CONT komisjoni arvamuse autor), Jens Geier (REGI komisjoni arvamuse autor), Luís Paulo Alves (AGRI komisjoni arvamuse autor), Vilija Blinkevičiūtė (FEMM komisjoni arvamuse autor), Edit Bauer fraktsiooni PPE nimel ja Frédéric Daerden fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Angelika Werthmann fraktsiooni ALDE nimel, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni EFD nimel, Patricia van der Kammen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Thomas Mann, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Emer Costello ja Regina Bastos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Danuta Jazłowiecka, Sari Essayah, Inês Cristina Zuber, Andrej Plenković ja Seán Kelly.

Sõna võtsid László Andor ja Marian Harkin.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2013protokoll punkt 4.21.


21. ILO koduabiliste inimväärse töö konventsioon *** (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2011. aasta koduabiliste inimväärse töö konventsioon (konventsioon nr 189) [11462/2013 - C7-0234/2013- 2013/0085(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

Inês Cristina Zuber tutvustas soovitust.

Sõna võttis László Andor (komisjoni liige).

Sõna võtsid Traian Ungureanu fraktsiooni PPE nimel, Richard Falbr fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Danuta Jazłowiecka ja Emer Costello.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Sari Essayah.

Sõna võtsid László Andor ja Inês Cristina Zuber.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2013protokoll punkt 4.3.


22. Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas [COM(2013)0348 - C7-0200/2013- 2013/0188(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

George Sabin Cutaş tutvustas raportit.

Sõna võttis Joaquín Almunia (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Petri Sarvamaa (CONT komisjoni arvamuse autor), Sławomir Nitras fraktsiooni PPE nimel, Olle Ludvigsson fraktsiooni S&D nimel, Olle Schmidt fraktsiooni ALDE nimel, Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ivana Maletić ja Astrid Lulling.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Jaroslav Paška.

Sõna võtsid Joaquín Almunia ja George Sabin Cutaş.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2013protokoll punkt 4.22.


23. ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)

Raport ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta [2013/2075(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

Ramon Tremosa i Balcells tutvustas raportit.

Sõna võttis Joaquín Almunia (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, ja Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni S&D nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness ja Danuta Jazłowiecka.

Sõna võtsid Joaquín Almunia ja Ramon Tremosa i Balcells.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2013protokoll punkt 4.25.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 524.086/OJME).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.45.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika