Indeks 
Zapisnik
PDF 278kWORD 218k
Utorak, 10. prosinca 2013. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Ispravci (članak 216. Poslovnika)
 3.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 4.Podnošenje dokumenata
 5.Program za pravosuđe za razdoblje od 2014. do 2020. ***I - Uspostava Programa o pravima i građanstvu za razdoblje 2014. - 2020. ***I (rasprava)
 6.Mehanizam civilne zaštite Unije ***I (rasprava)
 7.Glasovanje
  
7.1.Program za pravosuđe za razdoblje od 2014. do 2020. ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Uspostava Programa o pravima i građanstvu za razdoblje 2014. - 2020. ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Autonomne trgovinske povlastice za Republiku Moldovu ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka: protokol kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinosi *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Konvencija Međunarodne organizacija rada o sigurnosti pri korištenju kemikalija na radnom mjestu *** (glasovanje)
  
7.6.Nezakonita proizvodnja i trgovanje vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom *** (glasovanje)
  
7.7.Sporazum između EU-a i Kine o promjeni popisa olakšica za Rumunjsku i Bugarsku u okviru njihova pristupanja EU-u *** (glasovanje)
  
7.8.Uvoz goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije *** (glasovanje)
  
7.9.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Côte d'Ivoire: protokol o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu*** (glasovanje)
  
7.10.Uvoz određenih proizvoda ribarstva na Kanarske otoke u razdoblju od 2014. do 2020. * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.11.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2013/001 FI/Nokia iz Finske (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.12.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2013/003 DE/First Solar iz Njemačke (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.13.Korištenje Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji (zahtjev EGF/2012/011 DL/Vestas - Danska) (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.14.Pregovori o Sporazumu o strateškom partnerstvu EU-a i Kanade (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.15.Okvir za oporavak i sanaciju nebankarskih institucija (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.16.Politika EU-a na području svemirske industrije (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.17.Računalstvo u oblaku (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.18.Izvješće o ocjenjivanju u vezi s BEREC-om (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.19.Zajednička ribarstvena politika ***II (glasovanje)
  
7.20.Zajedničko uređenje tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture ***II (glasovanje)
  
7.21.Sjeveroistočni Atlantik: dubokomorski stokovi i ribolov u međunarodnim vodama ***I (glasovanje)
  
7.22.Mehanizam civilne zaštite Unije ***I (glasovanje)
  
7.23.Ugovori o kreditu koji se odnose na stambene nekretnine ***I (konačno glasovanje)
  
7.24.Uvoz riže podrijetlom iz Bangladeša ***I (glasovanje)
  
7.25.Vrijeme dražbe naknada za stakleničke plinove ***I (konačno glasovanje)
  
7.26.Kriteriji na temelju kojih se određuje kada oporabljeni papir prestaje biti otpad u skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive 2008/98/EZ o otpadu (glasovanje)
 8.Svečana sjednica - Mali
 9.Glasovanje (nastavak)
  
9.1.Rodni aspekti europskog okvira za nacionalne strategije integracije Roma (glasovanje)
  
9.2.Razvoj i „izgradnja države” u Južnom Sudanu (glasovanje)
  
9.3.CARS 2020.: prema snažnoj, konkurentnoj i održivoj europskoj automobilskoj industriji (glasovanje)
  
9.4.Spolno i reproduktivno zdravlje i prava (glasovanje)
  
9.5.Volontiranje i volonterska aktivnost u Europi (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Tumačenje Poslovnika
 14.Ishod sastanka na vrhu u Vilniusu i budućnost Istočnog partnerstva, pogotovo u vezi s Ukrajinom (rasprava)
 15.Zajednička pravila i postupci za provođenje instrumenata Unije za vanjsko djelovanje ***I - Instrument za stabilnost ***I - Europski instrument za susjedstvo ***I - Instrument za pretpristupnu pomoć ***I - Instrument partnerstva za suradnju s trećim zemljama ***I - Instrument financiranja za promicanje demokracije i ljudskih prava diljem svijeta ***I - Uspostava financijskog instrumenta za razvojnu suradnju ***I (rasprava)
 16.Ispravci (članak 216. Poslovnika)
 17.Delegirani akti (članak 87.a stavak 6. Poslovnika)
 18.Izvješće o napretku Albanije za 2013. (rasprava)
 19.Ljudska prava u svijetu u 2012. godinu i politika Europske unije na tu temu (rasprava)
 20.Europski fond za prilagodbe globalizaciji (2014. − 2020.) ***I (rasprava)
 21.Konvencija Međunarodne organizacije rada o dostojnom radu za radnike zaposlene u kućanstvima *** (rasprava)
 22.Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja * (rasprava)
 23.Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (rasprava)
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:35.


2. Ispravci (članak 216. Poslovnika)

Odbor AGRI proslijedio je sljedeće ispravke tekstova koje je usvojio Europski parlament:

-Ispravak P7_TA-PROV(2013)0490(COR01) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 20. studenoga 2013. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike P7_TA-PROV(2013)0490 – (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

- Ispravak P7_TA-PROV(2013)0491(COR01) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 20. studenoga 2013. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) P7_TA-PROV(2013)0491 (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD))

- Ispravak P7_TA-PROV(2013)0492(COR01) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 20. studenoga 2013. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda P7_TA-PROV(2013)0492 (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Ispravak P7_TA-PROV(2013)0493(COR01) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 20. studenoga 2013. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike P7_TA-PROV(2013)0493 (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552– C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

- Ispravak P7_TA-PROV(2013)0494(COR01) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 20. studenoga 2013. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2013 Europskog parlamenta i Vijeća o o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. .../2013* Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava i njihove raspodjele za financijsku godinu 2014. i o izmjenama Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. (EU) br. …/2013**, (EU) br. …/2013*** i (EU) br. …/2013 **** Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihove primjene u financisjkoj godini 2014. P7_TA-PROV(2013)0494 – (COM(2013)0226 – C7−0104/2013 – 2013/0117(COD))

U skladu s člankom 216. stavkom 4. Poslovnika smatra se da su ispravci prihvaćeni, osim ako u sljedećih 24 sata klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne zahtijevaju glasovanje o ispravcima.

Ispravci su dostupni na internetskoj stranici Séance en direct tijekom trajanja ove sjednice.


3. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sukladno članku 122. Poslovnika, zastupnici i sljedeći klubovi zastupnika predstavili su zahtjeve za održavanje takve rasprave za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Situacija u Srednjoafričkoj Republici (2013/2980(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE, o Srednjoafričkoj Republici (B7-0561/2013);

- Charles Tannock, u ime kluba ECR, o stanju u Srednjoafričkoj Republici (B7-0570/2013);

- Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella i Antigoni Papadopoulou, u ime kluba S&D, o stanju u Srednjoafričkoj Republici (B7-0571/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa i Anne Delvaux, u ime kluba PPE, o stanju u Srednjoafričkoj Republici (B7-0572/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric i Younous Omarjee, u ime kluba GUE/NGL, o stanju u Srednjoafričkoj Republici (B7-0573/2013);

- Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula i Ramon Tremosa i Balcells, u ime kluba ALDE, o stanju u Srednjoafričkoj Republici (B7-0575/2013).

II.   Uzimanje organa u Kini (2013/2981(RSP))

- Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes i Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE, o uzimanju organa u Kini (B7-0562/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor i Davor Ivo Stier, u ime kluba PPE, o uzimanju organa u Kini (B7-0577/2013);

- Marie-Christine Vergiat, u ime kluba GUE/NGL, so uzimanju organa u Kini (B7-0581/2013);

- Leonidas Donskis, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica i Hannu Takkula, u ime kluba ALDE, o uzimanju organa u Kini (B7-0582/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan i Roberts Zīle, u ime kluba ECR, o uzimanju organa u Kini (B7-0583/2013).

III.   Situacija u Šri Lanki (2013/2982(RSP))

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Barbara Lochbihler, u ime kluba Verts/ALE, o Šri Lanki (B7-0563/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Mojca Kleva Kekuš, Liisa Jaakonsaari i Marc Tarabella, u ime kluba S&D, o stanju u Šri Lanki (B7-0574/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah i Michael Gahler, u ime kluba PPE, o stanju u Šri Lanki (B7-0576/2013);

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric i Marie-Christine Vergiat, u ime kluba GUE/NGL, o stanju u Šri Lanki (B7-0578/2013);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez i Hannu Takkula, u ime kluba ALDE, o Šri Lanki (B7-0579/2013);

- Geoffrey Van Orden i Nirj Deva, u ime kluba ECR, o stanju u Šri Lanki (B7-0580/2013).

Vrijeme za izlaganje bit će raspodijeljeno u skladu s člankom 149. Poslovnika.


4. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije:

- Imenovanje člana Revizorskog suda (Klaus-Heiner Lehne - DE) (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE))
upućeno nadležnom odboru: CONT

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 46/2013.-Odjeljak III - Komisija (N7-0105/2013 - C7-0433/2013 - 2013/2283(GBD))
upućeno nadležnom odboru: BUDG
mišljenje: AFET

- Imenovanje sedam članova upravnog odbora Europske agencije za sigurnost hrane (16916/2013 - C7-0434/2013 - 2013/0814(NLE))
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Inicijativa Belgije, Bugarske, Češke Republike, Njemačke, Estonije, Grčke, Španjolske, Francuske, Hrvatske, Italije, Cipra, Latvije, Litve, Luksemburga, Mađarske, Malte, Nizozemske, Austrije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švicarske za Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke 2005/681/PUP o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: BUDG

2) izvješće odbora

- ***Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju instrumenta financiranja za razvojnu suradnju (COM(2011)0840 - C7-0493/2011 - 2011/0406(COD)) - Odbor DEVE - Izvjestitelj: Thijs Berman (A7-0450/2013)

3) prijedlozi rezolucija (članak 120. Poslovnika) zastupnika

- Daniel Caspary Cristiana Muscardini. Prijedlog rezolucije o prodaji nenaseljenih sela privatnim poduzećima (B7-0545/2013)

upućeno

nadležni :

REGI

- Cristiana Muscardini. Prijedlog rezolucije o suzbijanju prisilnog uzimanja organa (B7-0554/2013)

upućeno

nadležni :

LIBE


5. Program za pravosuđe za razdoblje od 2014. do 2020. ***I - Uspostava Programa o pravima i građanstvu za razdoblje 2014. - 2020. ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za pravosuđe za razdoblje od 2014. do 2020. [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Odbor za pravna pitanja - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Luigi Berlinguer i Philip Claeys (A7-0396/2013)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa o pravima i građanstvu za razdoblje 2014. - 2020. [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

Luigi Berlinguer, Philip Claeys i Kinga Göncz predstavili su svoja izvješća.

Govorili su: Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) i Viviane Reding (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Jean Lambert (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Regina Bastos (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Mariya Gabriel (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Tadeusz Zwiefka, u ime kluba PPE, Sylvie Guillaume, u ime kluba S&D, Cecilia Wikström, u ime kluba ALDE, Eva Lichtenberger, u ime kluba Verts/ALE, Timothy Kirkhope, u ime kluba ECR, Marie-Christine Vergiat, u ime kluba GUE/NGL, Gerard Batten, u ime kluba EFD, Andrew Henry William Brons, nezavisni zastupnik, Wim van de Camp, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Janusz Wojciechowski, Mara Bizzotto, Roberta Angelilli, Sarah Ludford, Ruža Tomašić, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Alajos Mészáros, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kinga Gál i Carlos Coelho.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić i Salvatore Iacolino.

Govorili su: Viviane Reding, Vytautas Leškevičius, Philip Claeys i Kinga Göncz.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.1. zapisnika od 10. prosinca 2013. i točka 7.2. zapisnika od 10. prosinca 2013.


6. Mehanizam civilne zaštite Unije ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu civilne zaštite Unije [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

Elisabetta Gardini predstavila je izvješće.

Govorila je Kristalina Georgieva (povjerenica Komisije).

Govorili su: Michèle Striffler (izvjestiteljica za mišljenje Odbora DEVE), Georgios Stavrakakis (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Ioan Mircea Paşcu (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET) i Richard Seeber, u ime kluba PPE.

PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica

Govorili su: Edite Estrela, u ime kluba S&D, Rebecca Taylor, u ime kluba ALDE, Satu Hassi, u ime kluba Verts/ALE, Anna Rosbach, u ime kluba ECR, Alda Sousa, u ime kluba GUE/NGL, Jaroslav Paška, u ime kluba EFD, Franz Obermayr, nezavisni zastupnik, Françoise Grossetête, Csaba Sándor Tabajdi, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Daciana Octavia Sârbu, Biljana Borzan, Monika Smolková i Oldřich Vlasák (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI).

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Iosif Matula i João Ferreira.

Govorili su: Kristalina Georgieva i Elisabetta Gardini.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.22. zapisnika od 10. prosinca 2013.

(Sjednica je prekinuta u 10:45, a nastavljena u 11:30.)


PREDSJEDA: Alejo VIDAL-QUADRAS
potpredsjednik

7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

°
° ° °

Govorila je Satu Hassi i zatražila da se o prijedlogu rezolucije o utvrđivanju kriterija na temelju kojih se određuje kada oporabljeni papir prestaje biti otpad u skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive 2008/98/EZ o otpadu (B7-0553/2013) glasuje nakon glasovanja o Izvješću o vremenu dražbe naknada za stakleničke plinove, izvjestitelj: Matthias Groote (A7-0046/2013).

Parlament je odobrio zahtjev.


7.1. Program za pravosuđe za razdoblje od 2014. do 2020. ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za pravosuđe za razdoblje od 2014. do 2020. [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Odbor za pravna pitanja - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Suizvjestitelji: Luigi Berlinguer i Philip Claeys (A7-0396/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMAN i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0519)


7.2. Uspostava Programa o pravima i građanstvu za razdoblje 2014. - 2020. ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa o pravima i građanstvu za razdoblje od 2014. do 2020. [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMAN i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0520)


7.3. Autonomne trgovinske povlastice za Republiku Moldovu ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 55/2008 o uvođenju autonomnih trgovinskih povlastica za Republiku Moldovu [COM(2013)0678 - C7-0305/2013- 2013/0325(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Iuliu Winkler (A7-0422/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0521)


7.4. Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka: protokol kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinosi *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka [14165/2013 - C7-0415/2013- 2013/0315(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0522)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


7.5. Konvencija Međunarodne organizacija rada o sigurnosti pri korištenju kemikalija na radnom mjestu *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća kojom se države članice ovlašćuju za ratifikaciju, u interesu Europske unije, Konvencije o sigurnosti pri korištenju kemikalija na radnom mjestu iz 1990. Međunarodne organizacije rada (Konvencije br. 170) [11463/2013 - C7-0236/2013- 2012/0320(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Jutta Steinruck (A7-0400/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0523)

Parlament je odobrio nacrt odluke Vijeća.


7.6. Nezakonita proizvodnja i trgovanje vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom *** (glasovanje)

Preporuka o prijedlogu Odluke Vijeća o zaključivanju, u ime Europske unije, Protokola protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta [12324/2013 - C7-0379/2013- 2013/0083(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Véronique Mathieu Houillon (A7-0359/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0524)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


7.7. Sporazum između EU-a i Kine o promjeni popisa olakšica za Rumunjsku i Bugarsku u okviru njihova pristupanja EU-u *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) od 1994. o izmjeni popisa olakšica za Rumunjsku i Bugarsku u okviru njihova pristupanja EU-u [16112/2012 - C7-0285/2013- 2012/0304(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Helmut Scholz (A7-0332/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0525)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.8. Uvoz goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju revidiranog Memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Američke Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije [14374/2013 - C7-0377/2013- 2013/0324(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Vital Moreira (A7-0427/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0526)

Parlament je odobrio sklapanje revidiranog Memoranduma o razumijevanju.


7.9. Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Côte d'Ivoire: protokol o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu*** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o zaključku Protokola koji određuje ribolovne mogućnosti i financijske doprinose predviđene Sporazumom između Europske unije i Republike Côte d'lvoire (2013. – 2018.) [08701/2013 - C7-0216/2013- 2013/0102(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Jean Louis Cottigny (A7-0416/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0527)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


7.10. Uvoz određenih proizvoda ribarstva na Kanarske otoke u razdoblju od 2014. do 2020. * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o otvaranju i načinu upravljanja autonomnim carinskim kvotama Unije za uvoz određenih proizvoda ribarstva na Kanarske otoke u razdoblju od 2014. do 2020. [COM(2013)0552 - C7-0262/2013- 2013/0266(CNS)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato Adrover (A7-0415/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0528)


7.11. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2013/001 FI/Nokia iz Finske (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 28. Međuinstitucionalnog sporazuma od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/001 FI /Nokia iz Finske) [COM(2013)0707 - C7-0359/2013- 2013/2264(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0411/2013)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0529)


7.12. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2013/003 DE/First Solar iz Njemačke (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 28. Međuinstitucionalnog sporazuma od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/003 DE/First Solar iz Njemačke) [COM(2013)0706 - C7-0358/2013- 2013/2263(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Nadezhda Neynsky (A7-0408/2013)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0530)


7.13. Korištenje Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji (zahtjev EGF/2012/011 DL/Vestas - Danska) (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 28. Međuinstitucionalnog sporazuma od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2012/011 DK/Vestas iz Danske) [COM(2013)0703 - C7-0357/2013- 2013/2262(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Jan Kozłowski (A7-0410/2013)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0531)


7.14. Pregovori o Sporazumu o strateškom partnerstvu EU-a i Kanade (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće s preporukom Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje o pregovorima o Sporazumu o strateškom partnerstvu EU-a i Kanade [2013/2133(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0532)


7.15. Okvir za oporavak i sanaciju nebankarskih institucija (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o okviru za oporavak i sanaciju nebankarskih institucija [2013/2047(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0533)


7.16. Politika EU-a na području svemirske industrije (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o politici EU-a na području svemirske industrije i razvoju potencijala za rast u svemirskom sektoru [2013/2092(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0534)


7.17. Računalstvo u oblaku (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o ostvarivanju potencijala računalstva u oblaku u Europi [2013/2063(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Pilar del Castillo Vera (A7-0353/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0535)


7.18. Izvješće o ocjenjivanju u vezi s BEREC-om (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće koje sadržava mišljenje o izvješću o ocjenjivanju u vezi s BEREC-om i Uredom [2013/2053(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Salvador Sedó i Alabart (A7-0378/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0536)


7.19. Zajednička ribarstvena politika ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkoj ribarstvenoj politici, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbi Vijeća (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća (EZ) br. 2004/585 [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašeno kao odobreno (P7_TA(2013)0537)


7.20. Zajedničko uređenje tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašeno kao odobreno (P7_TA(2013)0538)


7.21. Sjeveroistočni Atlantik: dubokomorski stokovi i ribolov u međunarodnim vodama ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih uvjeta za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i odredaba za ribolov u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2347/2002 [COM(2012)0371 - C7-0196/2012- 2012/0179(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI PRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0539)

__[A194104]__ predlaže odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 57. stavkom 2. Poslovnika.

Carmen Fraga Estévez se, u ime kluba PPE, izjasnila protiv tog prijedloga.

Elektroničkim glasovanjem (285 za , 387 protiv , 15 uzdržani), Parlament je odbio prijedlog.

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0539)


7.22. Mehanizam civilne zaštite Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu civilne zaštite Unije [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANIPRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0540)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0540)


7.23. Ugovori o kreditu koji se odnose na stambene nekretnine ***I (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ugovorima o kreditu koji se odnose na stambene nekretnine [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

Rasprava je održana 10. rujna 2013. (točka 7. zapisnika od 10. rujna 2013.).
Glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije odgođeno je za 10. rujna 2013 (točka 11.6 zapisnika od 10.9.2013.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0541)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0541)


7.24. Uvoz riže podrijetlom iz Bangladeša ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu riže podrijetlom iz Bangladeša [COM(2012)0172 - C7-0102/2012- 2012/0085(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Paul Murphy (A7-0304/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI PRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0542)

Paul Murphy predlaže odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 57. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament je odobrio prijedlog. Pitanje se stoga smatra vraćenim nadležnom odboru na razmatranje.


7.25. Vrijeme dražbe naknada za stakleničke plinove ***I (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EC za pojašnjenje provizija u vrijeme dražbe naknada za stakleničke plinove [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Rasprava je održana 15. travnja 2013. (točka 16. zapisnika od 15.4.2013.).

Prijedlog Komisije odbijen je na sjednici od 16. travnja 2013. (točka 8.11 zapisnika od 15.4.2013.), a glasovanje o nacrtu rezolucije odgođeno je za 3. srpnja 2013. (točka 8.3 zapisnika od 3.7.2013.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0543)


7.26. Kriteriji na temelju kojih se određuje kada oporabljeni papir prestaje biti otpad u skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive 2008/98/EZ o otpadu (glasovanje)

Prijedlog rezolucije, podnesen u skladu s člankom 88. stavcima 2. i 3. i stavkom 4. točkom (c) Poslovnika, o nacrtu Uredbe Vijeća o utvrđivanju kriterija na temelju kojih se određuje kada oporabljeni papir prestaje biti otpad u skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive 2008/98/EZ o otpadu (D021155/01 - 2012/2742(RPS)) - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane.
Izvjestitelji: Chris Davies, Richard Seeber, Linda McAvan, Satu Hassi, Kartika Tamara Liotard, Oreste Rossi i Elisabetta Gardini (B7-0553/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0544)

(Sjednica je prekinuta u 11:55, dok se čekalo na početak svečane sjednice.)


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

8. Svečana sjednica - Mali

Od 12:05 do 12:35, Europski parlament sastaje se na svečanoj sjednici povodom posjeta Ibrahima Boubacara Keïte, predsjednika Malija.


PREDSJEDA: Alejo VIDAL-QUADRAS
potpredsjednik

9. Glasovanje (nastavak)

9.1. Rodni aspekti europskog okvira za nacionalne strategije integracije Roma (glasovanje)

Izvješće o rodnim aspektima europskog okvira za nacionalne strategije integracije Roma [2013/2066(INI)] - Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestiteljica: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0545)


9.2. Razvoj i „izgradnja države” u Južnom Sudanu (glasovanje)

Izvješće o naporima međunarodne zajednice u području razvoja i „izgradnje države” u Južnom Sudanu [2013/2090(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestiteljica: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0546)

Govorila je:

Véronique De Keyser predstavila je usmeni amandaman na stavak 4. koji je usvojen.


9.3. CARS 2020.: prema snažnoj, konkurentnoj i održivoj europskoj automobilskoj industriji (glasovanje)

Izvješće - CARS 2020.: prema snažnoj, konkurentnoj i održivoj europskoj automobilskoj industriji [2013/2062(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Franck Proust (A7-0391/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 29.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0547)


9.4. Spolno i reproduktivno zdravlje i prava (glasovanje)

Izvješće o spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima [2013/2040(INI)] - Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestiteljica: Edite Estrela (A7-0426/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 30.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio klub EFD)

Odbijen

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koje su podnijeli klubovi PPE i ECR)

Usvojen (P7_TA(2013)0548)

Govorili su:

Edite Estrela, prije glasovanja, i Bruno Gollnisch, o primijenjenom postupku (predsjednik je podsjetio govornika da su predsjednik i Konferencija predsjednika ratificirali postupak).

Nakon glasovanja, govorila je Edite Estrela, kako bi zatražila da se ‒ s obzirom na rezultate glasovanja ‒ njezino ime izbriše iz izvješća, i Nuno Melo, koji se osvrnuo na njezin zahtjev.


9.5. Volontiranje i volonterska aktivnost u Europi (glasovanje)

Izvješće o volontiranju i volonterskoj aktivnosti u Europi [2013/2064(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Marco Scurria (A7-0348/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 31.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0549)


10. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Luigi Berlinguer i Philip Claeys - A7-0396/2013
Erminia Mazzoni, Andrej Plenković, Iva Zanicchi i Daniel Hannan

Izvješće: Kinga Göncz - A7-0397/2013
Daniël van der Stoep, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Iva Zanicchi i Daniel Hannan

Preporuka: Carmen Fraga Estévez - A7-0417/2013
Guido Milana, Marisa Matias, Peter Jahr, Antonio Masip Hidalgo i Diane Dodds

Izvješće: Elisabeth Jeggle - A7-0407/2013
Paul Murphy, Oleg Valjalo, Charles Tannock, u ime kluba ECR, i Seán Kelly

Izvješće: Kay Swinburne - A7-0343/2013
Oleg Valjalo i Seán Kelly

Preporuka za drugo čitanje: Ulrike Rodust - A7-0409/2013
Marusya Lyubcheva, Guido Milana, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Ivana Maletić i Charles Tannock

Izvješće: Kriton Arsenis - A7-0395/2013
Guido Milana i Diane Dodds

Izvješće: Elisabetta Gardini - A7-0003/2013
Roberta Angelilli, Giommaria Uggias, Ewald Stadler i Andrej Plenković

Izvješće: Antolín Sánchez Presedo - A7-0202/2012
Antolín Sánchez Presedo, Ruža Tomašić, Dimitar Stoyanov, Dubravka Šuica, Ivana Maletić i Izaskun Bilbao Barandica

Izvješće: Matthias Groote - A7-0046/2013
Daniël van der Stoep i Dubravka Šuica

Izvješće: Lívia Járóka - A7-0349/2013
Zdravka Bušić, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Roberta Angelilli

Izvješće: Véronique De Keyser - A7-0380/2013
Diane Dodds i Charles Tannock

Izvješće: Franck Proust - A7-0391/2013
Adina-Ioana Vălean, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudette Abela Baldacchino, Francesco De Angelis, Oleg Valjalo i Izaskun Bilbao Barandica

Izvješće: Edite Estrela - A7-0426/2013
Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Marusya Lyubcheva, Zdravka Bušić, Dimitar Stoyanov, Davor Ivo Stier, Oleg Valjalo, Diane Dodds, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Paul Murphy, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik i Alda Sousa.


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:35, a nastavljena u 15:00.)

PREDSJEDA: Edward McMILLAN-SCOTT
potpredsjednik

12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Tumačenje Poslovnika

Tumačenje članka 202. stavka 5. Poslovnika koje je dao Odbor za ustavna pitanja objavljeno je na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 6. zapisnika od 9.12.2013.).

Budući da ni jedan klub zastupnika ni najmanje četrdeset zastupnika nisu osporili ovo tumačenje, u skladu s člankom 211. stavkom 4. Poslovnika, ono se smatra prihvaćenim (P7_TA(2013)0550).


14. Ishod sastanka na vrhu u Vilniusu i budućnost Istočnog partnerstva, pogotovo u vezi s Ukrajinom (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Ishod sastanka na vrhu u Vilniusu i budućnost Istočnog partnerstva, pogotovo u vezi s Ukrajinom (2013/2983(RSP))

Štefan Füle (povjerenik Komisije, u ime Catherine Ashton, Potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku:) dao je izjavu.

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime kluba PPE, Libor Rouček, u ime kluba S&D, Graham Watson, u ime kluba ALDE, Rebecca Harms, u ime kluba Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, u ime kluba ECR, Helmut Scholz, u ime kluba GUE/NGL, Zbigniew Ziobro, u ime kluba EFD, Adrian Severin, nezavisni zastupnik, Elmar Brok, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Tatjana Ždanoka, Evgeni Kirilov, Leonidas Donskis, Werner Schulz, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Rebecca Harms, Paweł Robert Kowal, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Elmar Brok i Jacek Saryusz-Wolski, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paweł Robert Kowal, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, György Schöpflin, Boris Zala, Ria Oomen-Ruijten, Zigmantas Balčytis, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Victor Boştinaru, Alojz Peterle, Michael Gahler, Davor Ivo Stier i Laima Liucija Andrikienė.

Govorio je Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća).

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Marusya Lyubcheva, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Rebecca Harms, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ana Gomes, Tunne Kelam, Anneli Jäätteenmäki, Peter Šťastný, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Tatjana Ždanoka i Inês Cristina Zuber.

Govorio je Štefan Füle.

PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

Prijedlozi rezolucija koji se podnose u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika bit će objavljeni naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.17 zapisnika od 12.12.2013..


15. Zajednička pravila i postupci za provođenje instrumenata Unije za vanjsko djelovanje ***I - Instrument za stabilnost ***I - Europski instrument za susjedstvo ***I - Instrument za pretpristupnu pomoć ***I - Instrument partnerstva za suradnju s trećim zemljama ***I - Instrument financiranja za promicanje demokracije i ljudskih prava diljem svijeta ***I - Uspostava financijskog instrumenta za razvojnu suradnju ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkih pravila i postupaka za provođenje instrumenata Unije za vanjsko djelovanje [COM(2011)0842 - C7-0494/2011- 2011/0415(COD)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Elmar Brok (A7-0447/2013)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za stabilnost [COM(2011)0845 - C7-0497/2011- 2011/0413(COD)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta za susjedstvo [COM(2011)0839 - C7-0492/2011- 2011/0405(COD)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Instrumentu za pretpristupnu pomoć (IPA II) [COM(2011)0838 - C7-0491/2011- 2011/0404(COD)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Libor Rouček (A7-0445/2013)

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju instrumenta partnerstva za suradnju s trećim zemljama [COM(2011)0843 - C7-0495/2011- 2011/0411(COD)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta financiranja za promicanje demokracije i ljudskih prava diljem svijeta [COM(2011)0844 - C7-0496/2011- 2011/0412(COD)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o supostavi financijskog instrumenta za razvojnu suradnju [COM(2011)0840 - C7-0493/2011- 2011/0406(COD)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Thijs Berman (A7-0450/2013)

Elmar Brok, Barbara Lochbihler (zamjenica Reinharda Bütikofera), Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White, Alexander Graf Lambsdorff i Thijs Berman predstavili su svoja izvješća.

Govorili su: Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća), Andris Piebalgs i Štefan Füle (članovi Komisije).

Govorili su: Ana Gomes (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFET), Filip Kaczmarek (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Cristian Dan Preda (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Enrique Guerrero Salom (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Nirj Deva (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), María Auxiliadora Correa Zamora (izvjestiteljica za mišljenje Odbora INTA), Laima Liucija Andrikienė (izvjestiteljica za mišljenje Odbora INTA), Helmut Scholz (izvjestitelj za mišljenje odbora INTA), Jan Kozłowski (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Nadezhda Neynsky (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), María Muñiz De Urquiza (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), Sylvana Rapti (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Marije Cornelissen (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Konrad Szymański (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Niki Tzavela (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ITRE), Joachim Zeller (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Iosif Matula (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Mariya Gabriel (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Tunne Kelam, u ime kluba PPE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William (The Earl of) Dartmouth i Ioan Mircea Paşcu, u ime kluba S&D.

PREDSJEDA: Isabelle DURANT
potpredsjednica

Govorili su: Jelko Kacin, u ime kluba ALDE, Hélène Flautre, u ime kluba Verts/ALE, Charles Tannock, u ime kluba ECR, Sabine Lösing, u ime kluba GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, u ime kluba EFD, Franz Obermayr, nezavisni zastupnik, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marietje Schaake, Eva Joly, Paweł Robert Kowal, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Monica Luisa Macovei, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland, Francisco José Millán Mon, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Sari Essayah, Richard Howitt i Santiago Fisas Ayxela.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Kinga Gál, Marusya Lyubcheva, Barbara Lochbihler, Tonino Picula i Oleg Valjalo.

Govorili su: Andris Piebalgs, Vytautas Leškevičius, Barbara Lochbihler, Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White i Thijs Berman.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.1.4. zapisnika od 11. prosinca 2013., točka 4.5. zapisnika od 11. prosinca 2013., točka 4.16. zapisnika od 11. prosinca 2013., točka 4.17. zapisnika od 11. prosinca 2013., točka 4.18. zapisnika od 11. prosinca 2013., točka 4.19. zapisnika od 11. prosinca 2013. i točka 4.20. zapisnika od 11. prosinca 2013.


16. Ispravci (članak 216. Poslovnika)

Ispravci P7_TA-PROV(2013)0482(COR01), P7_TA-PROV(2013)0483(COR01), P7_TA-PROV(2013)0484(COR01), P7_TA-PROV(2013)0485(COR01), P7_TA-PROV(2013)0486(COR01) i P7_TA-PROV(2013)0487(COR01) najavljeni su na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 9 zapisnika od 9.12.2013.).

Budući da ni jedan klub zastupnika ni najmanje četrdeset zastupnika, u skladu s člankom 216. stavkom 4. Poslovnika, nisu zatražili da se o njima glasuje, smatra se da su ispravci prihvaćeni.


17. Delegirani akti (članak 87.a stavak 6. Poslovnika)

Na jučerašnjoj plenarnoj sjednici objavljena je preporuka Odbora IMCO da Parlament ne uloži prigovor na delegiranu uredbu Komisije od 30. listopada 2013. o uvjetima za objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na internetskim stranicama (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA)) (B7-0548/2013) (točka 8. zapisnika od 9.12.2013.).

U roku od dvadeset i četiri sata, koji je utvrđen člankom 87.a Poslovnika, na tu preporuku nije uložen nijedan prigovor.

Preporuka se stoga smatra usvojenom i stupa na snagu 10. prosinca 2013., a odluka o tome bit će objavljena u Usvojenim tekstovima sa sjednice od 11. prosinca 2013.

°
° ° °

Na jučerašnjoj plenarnoj sjednici objavljena je preporuka Odbora INTA da Parlament ne uloži prigovor na delegiranu uredbu Komisije od 30. listopada 2013. o izmjeni priloga I., II. i IV. Uredbi (EU) br. 978/2012 o primjeni sustava općih tarifnih povlastica (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013) (točka 8 zapisnika od 9.12.2013.).

U roku od dvadeset i četiri sata, koji je utvrđen člankom 87.a Poslovnika, na tu preporuku prigovor su uložili klubovi Verts/ALE i GUE/NGL .

O preporuci će se stoga glasovati u četvrtak 12. prosinca 2013.


18. Izvješće o napretku Albanije za 2013. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Izvješće o napretku Albanije za 2013. (2013/2879(RSP))

Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) i Štefan Füle (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Nikola Vuljanić, u ime kluba GUE/NGL, Doris Pack, u ime kluba PPE, Libor Rouček, u ime kluba S&D, Marietje Schaake, u ime kluba ALDE, i Davor Ivo Stier.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eduard Kukan, Tonino Picula i Marije Cornelissen.

Govorili su: Štefan Füle i Vytautas Leškevičius.

Prijedlog rezolucije koji se treba podnijeti u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika bit će objavljen naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.18. zapisnika od 12. prosinca 2013.


19. Ljudska prava u svijetu u 2012. godinu i politika Europske unije na tu temu (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću o ljudskim pravima u svijetu za 2012. godinu i politici Europske unije na tu temu [2013/2152(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

Eduard Kukan predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: Jacek PROTASIEWICZ
potpredsjednik

Govorio je Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) u ime Catherine Ashton (potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Mikael Gustafsson (izvjestitelj za mišljenje odbora DEVE), Mariya Gabriel (izvjestiteljica za mišljenje odbora FEMM), Inese Vaidere, u ime kluba PPE, Maria Eleni Koppa, u ime kluba S&D, Kristiina Ojuland, u ime kluba ALDE, Barbara Lochbihler, u ime kluba Verts/ALE, Charles Tannock, u ime kluba ECR, Marie-Christine Vergiat, u ime kluba GUE/NGL, Bastiaan Belder, u ime kluba EFD, Ewald Stadler, nezavisni zastupnik, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Filip Kaczmarek, Joanna Senyszyn, Sajjad Karim, Bernd Posselt i Alf Svensson.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė i Andrej Plenković.

Govorili su: Vytautas Leškevičius i Eduard Kukan.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.24. zapisnika od 11. prosinca 2013.


20. Europski fond za prilagodbe globalizaciji (2014. − 2020.) ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbe globalizaciji (2014. – 2020.) [COM(2011)0608 - C7-0319/2011- 2011/0269(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Marian Harkin (A7-0005/2013)

Marian Harkin predstavila je izvješće.

Govorio je László Andor (povjerenik Komisije).

Govorili su: Alda Sousa (izvjestitelj za mišljenje odbora BUDG), Jorgo Chatzimarkakis (izvjestitelj za mišljenje odbora CONT), Jens Geier (izvjestitelj za mišljenje odbora REGI), Luís Paulo Alves (izvjestitelj za mišljenje odbora AGRI), Vilija Blinkevičiūtė (izvjestitelj za mišljenje odbora FEMM), Edit Bauer, u ime kluba PPE, i Frédéric Daerden, u ime kluba S&D.

PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica

Govorili su: Angelika Werthmann, u ime kluba ALDE, Marije Cornelissen, u ime kluba Verts/ALE, Derek Roland Clark, u ime kluba EFD, Patricia van der Kammen, nezavisna zastupnica, Thomas Mann, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Emer Costello i Regina Bastos.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Danuta Jazłowiecka, Sari Essayah, Inês Cristina Zuber, Andrej Plenković i Seán Kelly.

Govorili su: László Andor i Marian Harkin.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.21. zapisnika od 11. prosinca 2013.


21. Konvencija Međunarodne organizacije rada o dostojnom radu za radnike zaposlene u kućanstvima *** (rasprava)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća kojom se države članice ovlašćuju da u interesu Europske unije ratificiraju Konvenciju Međunarodne organizacije rada o dostojnom radu za radnike zaposlene u kućanstvima iz 2011. (Konvencija br. 189.) [11462/2013 - C7-0234/2013- 2013/0085(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

Inês Cristina Zuber predstavila je preporuku.

Govorio je László Andor (povjerenik Komisije).

Govorili su: Traian Ungureanu, u ime kluba PPE, Richard Falbr, u ime kluba S&D, Marian Harkin, u ime kluba ALDE, Danuta Jazłowiecka i Emer Costello.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Sari Essayah.

Govorili su: László Andor i Inês Cristina Zuber.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.3. zapisnika od 11. prosinca 2013.


22. Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja * (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u vezi s obveznom automatskom razmjenom informacija u području oporezivanja [COM(2013)0348 - C7-0200/2013- 2013/0188(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

George Sabin Cutaş predstavio je izvješće.

Govorio je Joaquín Almunia (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Petri Sarvamaa (izvjestitelj za mišljenje odbora CONT), Sławomir Nitras, u ime kluba PPE, Olle Ludvigsson, u ime kluba S&D, Olle Schmidt, u ime kluba ALDE, Rui Tavares, u ime kluba Verts/ALE, Ivana Maletić i Astrid Lulling.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Jaroslav Paška.

Govorili su: Joaquín Almunia i George Sabin Cutaş.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.22. zapisnika od 11. prosinca 2013.


23. Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja Europske unije [2013/2075(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

Ramon Tremosa i Balcells predstavio je izvješće.

Govorio je Joaquín Almunia (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Andreas Schwab, u ime kluba PPE, i Antolín Sánchez Presedo, u ime kluba S&D.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness i Danuta Jazłowiecka.

Govorili su: Joaquín Almunia i Ramon Tremosa i Balcells.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.25. zapisnika od 11. prosinca 2013.


24. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 524.086/OJME).


25. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica je zaključena u 22:45.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti