Index 
Notulen
PDF 286kWORD 180k
Dinsdag 10 december 2013 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ingekomen stukken
 5.Programma "Justitie" 2014-2020 ***I - Programma Rechten en burgerschap 2014-2020 ***I (debat)
 6.Mechanisme voor civiele bescherming ***I (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Programma "Justitie" 2014-2020 ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Programma Rechten en burgerschap 2014-2020 ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Autonome handelspreferenties voor Moldavië ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Marokko: protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële bijdrage *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.IAO-Verdrag betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen bij de arbeid *** (stemming)
  
7.6.Illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, delen en onderdelen daarvan en munitie *** (stemming)
  
7.7.Overeenkomst EU-China betreffende de wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië in verband met hun toetreding tot de EU *** (stemming)
  
7.8.Invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast *** (stemming)
  
7.9.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Ivoorkust: protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie*** (stemming)
  
7.10.Invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden van 2014 t/m 2020 * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.11.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/001 FI/Nokia, Finland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.12.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/003 DE/First Solar, Duitsland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.13.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2012/011 DL/Vestas - Denemarken (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.14.Onderhandelingen strategische partnerschapsovereenkomst EU-Canada (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.15.Kader voor herstel en afwikkeling van niet-bancaire instellingen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.16.EU-industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.17.Cloud computing (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.18.Evaluatieverslag BEREC (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.19.Gemeenschappelijk visserijbeleid ***II (stemming)
  
7.20.Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten ***II (stemming)
  
7.21.Noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan: diepzeebestanden en visserij in internationale wateren ***I (stemming)
  
7.22.Mechanisme voor civiele bescherming ***I (stemming)
  
7.23.Woningkredietovereenkomsten ***I (eindstemming)
  
7.24.Invoer van rijst uit Bangladesh ***I (stemming)
  
7.25.Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten ***I (eindstemming)
  
7.26.Vaststelling van criteria die bepalen wanneer teruggewonnen papier overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt (stemming)
 8.Plechtige vergadering - Mali
 9.Stemmingen (voortzetting)
  
9.1.Genderaspecten van het Europees kader van nationale strategieën voor de integratie van Roma (stemming)
  
9.2.Ontwikkeling en staatsopbouw in Zuid-Sudan (stemming)
  
9.3.CARS 2020: actieplan voor een concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie (stemming)
  
9.4.Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (stemming)
  
9.5.Vrijwilligerswerk en vrijwilligersactiviteiten in Europa (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Interpretatie van het Reglement
 14.Resultaten van de top van Vilnius en de toekomst van het Oostelijk Partnerschap, in het bijzonder voor wat betreft Oekraïne (debat)
 15.Gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten voor extern optreden van de Unie ***I - Stabiliteitsinstrument ***I - Europees nabuurschapsinstrument ***I - Instrument voor pretoetredingssteun ***I - Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen ***I - Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld ***I - Vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***I (debat)
 16.Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)
 17.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)
 18.Voortgangsverslag 2013 over Albanië (debat)
 19.Mensenrechten in de wereld in 2012 en het EU-beleid ter zake (debat)
 20.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 2014 – 2020 ***I (debat)
 21.IAO-Verdrag betreffende aanvaardbaar werk voor huispersoneel *** (debat)
 22.Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van belastingen * (debat)
 23.Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.35 uur geopend.


2. Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)

De Commissie AGRI heeft de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten doorgegeven:

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0490(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 20 november 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (de horizontale verordening) (P7_TA-PROV(2013)0490) (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0491(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 20 november 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (P7_TA-PROV(2013)0491) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0492(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 20 november 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0493(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 20 november 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (P7_TA-PROV(2013)0493) (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0494(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 20 november 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. .../2013* van het Europees Parlement en de Raad wat betreft middelen en de verdeling ervan over 2014 en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. .../2013**, (EU) nr. .../2013*** en (EU) nr. .../2013**** van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassing ervan in 2014 (P7_TA-PROV(2013)0494) (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificaties zijn gedurende deze vergaderperiode beschikbaar op de website Séance en direct.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (2013/2980(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over de Centraal-Afrikaanse Republiek (B7-0561/2013);

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (B7-0570/2013);

- Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella en Antigoni Papadopoulou, namens de S&D-Fractie, over de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (B7-0571/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa en Anne Delvaux, namens de PPE-Fractie, over de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (B7-0572/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (B7-0573/2013);

- Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (B7-0575/2013).

II.   Orgaanhandel in China (2013/2981(RSP))

- Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over orgaanhandel in China (B7-0562/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor en Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, over orgaanhandel in China (B7-0577/2013);

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over orgaanhandel in China (B7-0581/2013);

- Leonidas Donskis, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, over orgaanhandel in China (B7-0582/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, over orgaanhandel in China (B7-0583/2013).

III.   Situatie in Sri Lanka (2013/2982(RSP))

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, over Sri Lanka (B7-0563/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Mojca Kleva Kekuš, Liisa Jaakonsaari en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie,over de situatie in Sri Lanka (B7-0574/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah en Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Sri Lanka (B7-0576/2013);

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Sri Lanka (B7-0578/2013);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, over Sri Lanka (B7-0579/2013);

- Geoffrey Van Orden en Nirj Deva, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Sri Lanka (B7-0580/2013).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.


4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie:

- Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Klaus-Heiner Lehne - DE) (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE))
verwezen naar ten principale: CONT

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 46/2013 - Afdeling III – Commissie (N7-0105/2013 - C7-0433/2013 - 2013/2283(GBD))
verwezen naar ten principale: BUDG
advies: AFET

- Benoeming van zeven leden van de raad van bestuur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (16916/2013 - C7-0434/2013 - 2013/0814(NLE))
verwezen naar ten principale: ENVI

- Initiatief van België, Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Besluit 2005/681/JBZ tot oprichting van de Europese Politieacademie (CEPOL) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: BUDG

2) van de parlementaire commissies, een verslag:

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (COM(2011)0840 - C7-0493/2011 - 2011/0406(COD)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Thijs Berman (A7-0450/2013)

3) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement):

- Daniel Caspary en Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over de verkoop van onbewoonde dorpen aan particuliere ondernemingen (B7-0545/2013)

verwezen naar

ten principale :

REGI

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over de bestrijding van gedwongen orgaanexplantatie (B7-0554/2013)

verwezen naar

ten principale :

LIBE


5. Programma "Justitie" 2014-2020 ***I - Programma Rechten en burgerschap 2014-2020 ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Justitie" voor de periode 2014-2020 [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Commissie juridische zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Luigi Berlinguer en Philip Claeys (A7-0396/2013)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Rechten en burgerschap" voor de periode 2014-2020 [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

Luigi Berlinguer, Philip Claeys en Kinga Göncz leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) en Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jean Lambert (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Regina Bastos (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Mariya Gabriel (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, Andrew Henry William Brons, niet-fractiegebonden lid, Wim van de Camp, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Janusz Wojciechowski, Mara Bizzotto, Roberta Angelilli, Sarah Ludford, Ruža Tomašić, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Alajos Mészáros, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kinga Gál en Carlos Coelho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić en Salvatore Iacolino.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Vytautas Leškevičius, Philip Claeys en Kinga Göncz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 10.12.2013 en punt 7.2 van de notulen van 10.12.2013.


6. Mechanisme voor civiele bescherming ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een EU-mechanisme voor civiele bescherming [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

Elisabetta Gardini leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michèle Striffler (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Georgios Stavrakakis (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Ioan Mircea Paşcu (rapporteur voor advies van de Commissie AFET) en Richard Seeber, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Edite Estrela, namens de S&D-Fractie, Rebecca Taylor, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Rosbach, namens de ECR-Fractie, Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Françoise Grossetête, Csaba Sándor Tabajdi, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Daciana Octavia Sârbu, Biljana Borzan, Monika Smolková en Oldřich Vlasák (rapporteur voor advies van de Commissie REGI).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Iosif Matula en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva en Elisabetta Gardini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.22 van de notulen van 10.12.2013.

(De vergadering wordt om 10.45 uur onderbroken en om 11.30 uur hervat.)


VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Satu Hassi die wenst dat de ontwerpresolutie over de vaststelling van criteria die bepalen wanneer teruggewonnen papier overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt (B7-0553/2013) na de stemming over het verslag over de tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten, rapporteur: Matthias Groote (A7-0046/2013) in stemming wordt gebracht.

Het Parlement willigt het verzoek in.


7.1. Programma "Justitie" 2014-2020 ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Justitie" voor de periode 2014-2020 [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Commissie juridische zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Luigi Berlinguer en Philip Claeys (A7-0396/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0519)


7.2. Programma Rechten en burgerschap 2014-2020 ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Rechten en burgerschap" voor de periode 2014-2020 [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0520)


7.3. Autonome handelspreferenties voor Moldavië ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië [COM(2013)0678 - C7-0305/2013- 2013/0325(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Iuliu Winkler (A7-0422/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0521)


7.4. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Marokko: protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële bijdrage *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële bijdrage waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko [14165/2013 - C7-0415/2013- 2013/0315(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0522)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


7.5. IAO-Verdrag betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen bij de arbeid *** (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om in het belang van de Europese Unie het verdrag betreffende veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen bij de arbeid, 1990, van de Internationale Arbeidsorganisatie te bekrachtigen (Verdrag nr. 170) [11463/2013 - C7-0236/2013- 2012/0320(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jutta Steinruck (A7-0400/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0523)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad.


7.6. Illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, delen en onderdelen daarvan en munitie *** (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, delen en onderdelen daarvan en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad [12324/2013 - C7-0379/2013- 2013/0083(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Véronique Mathieu Houillon (A7-0359/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0524)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


7.7. Overeenkomst EU-China betreffende de wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië in verband met hun toetreding tot de EU *** (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië in verband met hun toetreding tot de Europese Unie [16112/2012 - C7-0285/2013- 2012/0304(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0332/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0525)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.8. Invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast *** (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een herzien memorandum van overeenstemming met de Verenigde Staten van Amerika over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast [14374/2013 - C7-0377/2013- 2013/0324(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0427/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0526)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het herzien memorandum van overeenstemming.


7.9. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Ivoorkust: protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie*** (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2013-2018) [08701/2013 - C7-0216/2013- 2013/0102(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Jean Louis Cottigny (A7-0416/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0527)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


7.10. Invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden van 2014 t/m 2020 * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor de invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden van 2014 tot en met 2020 [COM(2013)0552 - C7-0262/2013- 2013/0266(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato Adrover (A7-0415/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0528)


7.11. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/001 FI/Nokia, Finland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/001 FI/Nokia, Finland) [COM(2013)0707 - C7-0359/2013- 2013/2264(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0411/2013)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0529)


7.12. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/003 DE/First Solar, Duitsland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/003 DE/First Solar, Duitsland) [COM(2013)0706 - C7-0358/2013- 2013/2263(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Nadezhda Neynsky (A7-0408/2013)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0530)


7.13. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2012/011 DL/Vestas - Denemarken (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/011 DK/Vestas, Denemarken) [COM(2013)0703 - C7-0357/2013- 2013/2262(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jan Kozłowski (A7-0410/2013)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0531)


7.14. Onderhandelingen strategische partnerschapsovereenkomst EU-Canada (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag met de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden betreffende de onderhandelingen voor een strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Canada [2013/2133(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0532)


7.15. Kader voor herstel en afwikkeling van niet-bancaire instellingen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over een kader voor het herstel en de afwikkeling van niet-bancaire instellingen [2013/2047(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0533)


7.16. EU-industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het EU-industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart - benutting van de groeimogelijkheden in de ruimtevaartsector [2013/2092(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0534)


7.17. Cloud computing (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa [2013/2063(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A7-0353/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0535)


7.18. Evaluatieverslag BEREC (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag houdende advies inzake het evaluatieverslag over het BEREC en het Bureau [2013/2053(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Salvador Sedó i Alabart (A7-0378/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0536)


7.19. Gemeenschappelijk visserijbeleid ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, wijziging van Verordening (EG) nr. 1954/2003 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en intrekking van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad, Verordening (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit nr. 2004/585/EG van de Raad [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P7_TA(2013)0537)


7.20. Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P7_TA(2013)0538)


7.21. Noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan: diepzeebestanden en visserij in internationale wateren ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de visserij op diepzeebestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, tot vaststelling van bepalingen voor de visserij in de internationale wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2347/2002 [COM(2012)0371 - C7-0196/2012- 2012/0179(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0539)

Kriton Arsenis stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Carmen Fraga Estévez spreekt zich namens de PPE-Fractie uit tegen dit voorstel.

Bij ES (285 voor , 387 tegen , 15 onthoudingen) verwerpt het Parlement het voorstel.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0539)


7.22. Mechanisme voor civiele bescherming ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een EU-mechanisme voor civiele bescherming [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0540)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0540)


7.23. Woningkredietovereenkomsten ***I (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake woningkredietovereenkomsten [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

Het debat heeft op 10 september 2013 plaatsgevonden (punt 7 van de notulen van 10.9.2013).

De stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie werd op 10 september 2013 uitgesteld (punt 11.6 van de notulen van 10.9.2013).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0541)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0541)


7.24. Invoer van rijst uit Bangladesh ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van rijst van oorsprong uit Bangladesh [COM(2012)0172 - C7-0102/2012- 2012/0085(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Paul Murphy (A7-0304/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0542)

Paul Murphy stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


7.25. Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten ***I (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter verduidelijking van de bepalingen inzake de tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Het debat heeft op 15 april 2013 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 15.4.2013).
Het voorstel van de Commissie werd in de vergadering van 16 april 2013 verworpen (punt 8.11 van de notulen van 15.4.2013) en de stemming over de ontwerpresolutie werd op 3 juli 2013 uitgesteld ( punt 8.3 van de notulen van 3.7.2013).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0543)


7.26. Vaststelling van criteria die bepalen wanneer teruggewonnen papier overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 88, leden 2, 3 en 4, onder c), van het Reglement, over het ontwerp van verordening van de Raad over de vaststelling van criteria die bepalen wanneer teruggewonnen papier overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG niet langer als afval wordt aangemerkt (D021155/01 - 2012/2742(RPS))
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.
Rapporteurs: Chris Davies, Richard Seeber, Linda McAvan, Satu Hassi, Kartika Tamara Liotard, Oreste Rossi en Elisabetta Gardini (B7-0553/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0544)

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

8. Plechtige vergadering - Mali

Van 12.05 uur tot 12.35 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van het bezoek van Ibrahim Boubacar Keïta, president van Mali.


VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

9. Stemmingen (voortzetting)

9.1. Genderaspecten van het Europees kader van nationale strategieën voor de integratie van Roma (stemming)

Verslag over genderaspecten van het Europees kader van nationale strategieën voor de integratie van Roma [2013/2066(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0545)


9.2. Ontwikkeling en staatsopbouw in Zuid-Sudan (stemming)

Verslag over de inspanningen van de internationale gemeenschap ten behoeve van de ontwikkeling en de staatsopbouw in Zuid-Sudan [2013/2090(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0546)

Het woord werd gevoerd door:

Véronique De Keyser die een mondeling amendement indiende op paragraaf 4, dat in aanmerking werd genomen.


9.3. CARS 2020: actieplan voor een concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie (stemming)

Verslag over CARS 2020: actieplan voor een sterke, concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie [2013/2062(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Franck Proust (A7-0391/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0547)


9.4. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (stemming)

Verslag over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten [2013/2040(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Edite Estrela (A7-0426/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de EFD-Fractie)

Verworpen

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de PPE-Fractie en de ECR-Fractie)

Aangenomen (P7_TA(2013)0548)

Het woord werd gevoerd door:

Edite Estrela, vóór de stemming, en Bruno Gollnisch, over de gevolgde procedure (de Voorzitter wees erop dat deze procedure door de Voorzitter en de Conferentie van voorzitters was goedgekeurd).

Na afloop van de stemmingen vroeg Edite Estrela voorts om haar naam – gezien de uitslag van de stemming – van het verslag te schrappen, en voerde Nuno Melo het woord over de woorden van voorgaande spreker.


9.5. Vrijwilligerswerk en vrijwilligersactiviteiten in Europa (stemming)

Verslag over vrijwilligerswerk en vrijwilligersactiviteiten in Europa [2013/2064(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Marco Scurria (A7-0348/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0549)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Luigi Berlinguer en Philip Claeys - A7-0396/2013
Erminia Mazzoni, Andrej Plenković, Iva Zanicchi en Daniel Hannan

Verslag Kinga Göncz - A7-0397/2013
Daniël van der Stoep, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Iva Zanicchi en Daniel Hannan

Aanbeveling Carmen Fraga Estévez - A7-0417/2013
Guido Milana, Marisa Matias, Peter Jahr, Antonio Masip Hidalgo en Diane Dodds

Verslag Elisabeth Jeggle - A7-0407/2013
Paul Murphy, Oleg Valjalo, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, en Seán Kelly

Verslag Kay Swinburne - A7-0343/2013
Oleg Valjalo en Seán Kelly

Aanbeveling voor de tweede lezing Ulrike Rodust - A7-0409/2013
Marusya Lyubcheva, Guido Milana, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Ivana Maletić en Charles Tannock

Verslag Kriton Arsenis - A7-0395/2013
Guido Milana en Diane Dodds

Verslag Elisabetta Gardini - A7-0003/2013
Roberta Angelilli, Giommaria Uggias, Ewald Stadler en Andrej Plenković

Verslag Antolín Sánchez Presedo - A7-0202/2012
Antolín Sánchez Presedo, Ruža Tomašić, Dimitar Stoyanov, Dubravka Šuica, Ivana Maletić en Izaskun Bilbao Barandica

Verslag Matthias Groote - A7-0046/2013
Daniël van der Stoep en Dubravka Šuica

Verslag Lívia Járóka - A7-0349/2013
Zdravka Bušić, Joanna Katarzyna Skrzydlewska en Roberta Angelilli

Verslag Véronique De Keyser - A7-0380/2013
Diane Dodds en Charles Tannock

Verslag Franck Proust - A7-0391/2013
Adina-Ioana Vălean, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudette Abela Baldacchino, Francesco De Angelis, Oleg Valjalo en Izaskun Bilbao Barandica

Verslag Edite Estrela - A7-0426/2013
Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Marusya Lyubcheva, Zdravka Bušić, Dimitar Stoyanov, Davor Ivo Stier, Oleg Valjalo, Diane Dodds, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Paul Murphy, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik en Alda Sousa


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.35 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Interpretatie van het Reglement

De door de Commissie constitutionele zaken gegeven interpretatie van artikel 202, lid 5, van het Reglement is gisteren ter plenaire vergadering aangekondigd (punt 6 van de notulen van 9.12.2013).

Aangezien er geen bezwaar door een fractie of ten minste veertig leden is gemaakt, overeenkomstig artikel 211, lid 4, van het Reglement, wordt deze interpretatie geacht te zijn goedgekeurd (P7_TA(2013)0550).


14. Resultaten van de top van Vilnius en de toekomst van het Oostelijk Partnerschap, in het bijzonder voor wat betreft Oekraïne (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Resultaten van de top van Vilnius en de toekomst van het Oostelijk Partnerschap, in het bijzonder voor wat betreft Oekraïne (2013/2983(RSP))

Štefan Füle (lid van de Commissie legt namens Catherine Ashton, vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Libor Rouček, namens de S&D-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Zbigniew Ziobro, namens de EFD-Fractie, Adrian Severin, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tatjana Ždanoka, Evgeni Kirilov, Leonidas Donskis, Werner Schulz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rebecca Harms, Paweł Robert Kowal, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Elmar Brok en Jacek Saryusz-Wolski, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paweł Robert Kowal, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, György Schöpflin, Boris Zala, Ria Oomen-Ruijten, Zigmantas Balčytis, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Victor Boştinaru, Alojz Peterle, Michael Gahler, Davor Ivo Stier en Laima Liucija Andrikienė.

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Marusya Lyubcheva, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rebecca Harms, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ana Gomes, Tunne Kelam, Anneli Jäätteenmäki, Peter Šťastný, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Tatjana Ždanoka en Inês Cristina Zuber.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.17 van de notulen van 12.12.2013.


15. Gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten voor extern optreden van de Unie ***I - Stabiliteitsinstrument ***I - Europees nabuurschapsinstrument ***I - Instrument voor pretoetredingssteun ***I - Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen ***I - Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld ***I - Vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***I (debat)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten voor extern optreden van de Unie [COM(2011)0842 - C7-0494/2011- 2011/0415(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A7-0447/2013)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een stabiliteitsinstrument [COM(2011)0845 - C7-0497/2011- 2011/0413(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees nabuurschapsinstrument [COM(2011)0839 - C7-0492/2011- 2011/0405(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II) [COM(2011)0838 - C7-0491/2011- 2011/0404(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Libor Rouček (A7-0445/2013)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen [COM(2011)0843 - C7-0495/2011- 2011/0411(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld [COM(2011)0844 - C7-0496/2011- 2011/0412(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking [COM(2011)0840 - C7-0493/2011- 2011/0406(COD)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Thijs Berman (A7-0450/2013)

Elmar Brok, Barbara Lochbihler (die Reinhard Bütikofer vervangt), Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White, Alexander Graf Lambsdorff en Thijs Berman leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad), Andris Piebalgs en Štefan Füle (leden van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ana Gomes (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Filip Kaczmarek (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Cristian Dan Preda (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Enrique Guerrero Salom (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Nirj Deva (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), María Auxiliadora Correa Zamora (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Laima Liucija Andrikienė (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Helmut Scholz (rapporteur voor advies van de Commissie INTA), Jan Kozłowski (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Nadezhda Neynsky (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), María Muñiz De Urquiza (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Sylvana Rapti (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Marije Cornelissen (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Konrad Szymański (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Niki Tzavela (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Joachim Zeller (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Iosif Matula (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Mariya Gabriel (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, en Ioan Mircea Paşcu, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marietje Schaake, Eva Joly, Paweł Robert Kowal, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Monica Luisa Macovei, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland, Francisco José Millán Mon, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Sari Essayah, Richard Howitt en Santiago Fisas Ayxela.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Kinga Gál, Marusya Lyubcheva, Barbara Lochbihler, Tonino Picula en Oleg Valjalo.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs, Vytautas Leškevičius, Barbara Lochbihler, Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White en Thijs Berman.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.14 van de notulen van 11.12.2013, punt 4.15 van de notulen van 11.12.2013, punt 4.16 van de notulen van 11.12.2013, punt 4.17 van de notulen van 11.12.2013, punt 4.18 van de notulen van 11.12.2013, punt 4.19 van de notulen van 11.12.2013 en punt 4.20 van de notulen van 11.12.2013.


16. Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)

De rectificaties P7_TA-PROV(2013)0482(COR01), P7_TA-PROV(2013)0483(COR01), P7_TA-PROV(2013)0484(COR01), P7_TA-PROV(2013)0485(COR01), P7_TA-PROV(2013)0486(COR01) en P7_TA-PROV(2013)0487(COR01) zijn gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 9 van de notulen van 9.12.2013).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificaties in stemming te brengen, worden zij overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement geacht te zijn goedgekeurd.


17. Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)

De aanbeveling van de Commissie IMCO om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 30 oktober 2013 betreffende de voorwaarden voor het beschikbaar stellen van prestatieverklaringen van bouwproducten op een website (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA)) (B7-0548/2013) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 8 van de notulen van 9.12.2013).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 87 bis van het Reglement gestelde termijn van 24 uur.

Deze aanbeveling wordt bijgevolg geacht te zijn goedgekeurd met ingang van 10 december 2013, en het besluit zal in de aangenomen teksten van de vergadering van 11 december 2013 worden gepubliceerd.

°
° ° °

De aanbeveling van de Commissie INTA om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 30 oktober 2013 tot wijziging van de bijlagen I, II en IV van Verordening (EU) nr. 978/2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 8 van de notulen van 9.12.2013).

De Verts/ALE-Fractie en de GUE/NGL-Fractie hebben binnen de in artikel 87 bis van het Reglement gestelde termijn van 24 uur bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling.

Deze aanbeveling wordt bijgevolg ingeschreven onder de stemmingen van donderdag 12 december 2013.


18. Voortgangsverslag 2013 over Albanië (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2013 over Albanië (2013/2879(RSP))

Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) en Štefan Füle (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Nikola Vuljanić, namens de GUE/NGL-Fractie, Doris Pack, namens de PPE-Fractie, Libor Rouček, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, en Davor Ivo Stier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eduard Kukan, Tonino Picula en Marije Cornelissen.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Vytautas Leškevičius.

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.18 van de notulen van 12.12.2013.


19. Mensenrechten in de wereld in 2012 en het EU-beleid ter zake (debat)

Verslag over het jaarverslag inzake mensenrechten in de wereld in 2012 en het beleid van de Europese Unie ter zake [2013/2152(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

Eduard Kukan leidt het verslag in.

VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Mikael Gustafsson (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Mariya Gabriel (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie, Maria Eleni Koppa, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Ewald Stadler, niet-fractiegebonden lid, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Filip Kaczmarek, Joanna Senyszyn, Sajjad Karim, Bernd Posselt en Alf Svensson.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė en Andrej Plenković.

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Leškevičius en Eduard Kukan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.24 van de notulen van 11.12.2013.


20. Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 2014 – 2020 ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014 – 2020) [COM(2011)0608 - C7-0319/2011- 2011/0269(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Marian Harkin (A7-0005/2013)

Marian Harkin leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Alda Sousa (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Jorgo Chatzimarkakis (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Jens Geier (rapporteur voor advies van de CommissieREGI), Luís Paulo Alves (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Vilija Blinkevičiūtė (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Edit Bauer, namens de PPE-Fractie, en Frédéric Daerden, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Angelika Werthmann, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Derek Roland Clark, namens de EFD-Fractie, Patricia van der Kammen, niet-fractiegebonden lid, Thomas Mann, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Emer Costello en Regina Bastos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Sari Essayah, Inês Cristina Zuber, Andrej Plenković en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door László Andor en Marian Harkin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.21 van de notulen van 11.12.2013.


21. IAO-Verdrag betreffende aanvaardbaar werk voor huispersoneel *** (debat)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om in het belang van de Europese Unie het Verdrag betreffende aanvaardbaar werk voor huispersoneel, 2011, van de Internationale Arbeidsorganisatie te bekrachtigen (Verdrag nr. 189) [11462/2013 - C7-0234/2013- 2013/0085(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

Inês Cristina Zuber licht de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Traian Ungureanu, namens de PPE-Fractie, Richard Falbr, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Danuta Jazłowiecka en Emer Costello.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sari Essayah.

Het woord wordt gevoerd door László Andor en Inês Cristina Zuber.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 11.12.2013.


22. Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van belastingen * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van de belastingen [COM(2013)0348 - C7-0200/2013- 2013/0188(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

George Sabin Cutaş leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Petri Sarvamaa (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Sławomir Nitras, namens de PPE-Fractie, Olle Ludvigsson, namens de S&D-Fractie, Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, Ivana Maletić en Astrid Lulling.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia en George Sabin Cutaş.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.22 van de notulen van 11.12.2013.


23. Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (debat)

Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU [2013/2075(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

Ramon Tremosa i Balcells leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, en Antolín Sánchez Presedo, namens de S&D-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness en Danuta Jazłowiecka.

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia en Ramon Tremosa i Balcells.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.25 van de notulen van 11.12.2013.


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 524.086/OJME).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid