Indeks 
Protokół
PDF 291kWORD 225k
Wtorek, 10 grudnia 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprostowania (art. 216 Regulaminu)
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Składanie dokumentów
 5.Program „Sprawiedliwość" na lata 2014-2020 ***I - Program „Prawa i obywatelstwo” na lata 2014-2020 ***I (debata)
 6.Unijny mechanizm ochrony ludności ***I (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Program „Sprawiedliwość" na lata 2014-2020 ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Program „Prawa i obywatelstwo” na lata 2014-2020 ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Marokiem - protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy *** (głosowanie)
  
7.6.Nielegalne wytwarzanie i obrót bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją *** (głosowanie)
  
7.7.Porozumienie UE-Chiny odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do UE *** (głosowanie)
  
7.8.Przywóz wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększone cła nakładane przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej *** (głosowanie)
  
7.9.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Unią Europejską a Wybrzeżem Kości Słoniowej: protokół określający wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową*** (głosowanie)
  
7.10.Przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie w okresie od 2014 do 2020 r. * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.11.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2013/001 FI/Nokia, Finlandia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.12.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2013/003 DE/First Solar, Niemcy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.13.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2012/011 DL/Vestas - Dania) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.14.Negocjacje dotyczące umowy o partnerstwie strategicznym UE-Kanada (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.15.Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji pozabankowych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.16.Kosmiczna polityka przemysłowa UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.17.Chmura obliczeniowa (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.18.Sprawozdanie oceniające dotyczące BEREC (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.19.Wspólna polityka rybołówstwa ***II (głosowanie)
  
7.20.Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury ***II (głosowanie)
  
7.21.Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych oraz połowy na wodach międzynarodowych ***I (głosowanie)
  
7.22.Unijny mechanizm ochrony ludności ***I (głosowanie)
  
7.23.Umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi ***I (głosowanie końcowe)
  
7.24.Przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu ***I (głosowanie)
  
7.25.Harmonogram aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych ***I (głosowanie końcowe)
  
7.26.Ustanowienie kryteriów określających, kiedy makulatura przestaje być odpadem na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów (głosowanie)
 8.Uroczyste posiedzenie - Mali
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
9.1.Aspekty płci w kontekście unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów (głosowanie)
  
9.2.Rozwój i budowanie państwowości Sudanu Południowego (głosowanie)
  
9.3.CARS 2020: Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie (głosowanie)
  
9.4.Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa w tej dziedzinie (głosowanie)
  
9.5.Wolontariat i działalność wolontariuszy w Europie (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Wykładnia Regulaminu
 14.Wyniki szczytu w Wilnie i przyszłość Partnerstwa Wschodniego, w szczególności w odniesieniu do Ukrainy (debata)
 15.Ustanowienie wspólnych zasad i procedur wdrażania unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych ***I - Instrument na rzecz Stabilności ***I - Europejski instrument Sąsiedztwa ***I - Instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA II) ***I - Instrument partnerstwa na rzecz współpracy z krajami trzecimi ***I - Instrument finansowania na rzecz promowania demokracji i praw człowieka w świecie ***I - Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy w zakresie rozwoju ***I (debata)
 16.Sprostowania (art. 216 Regulaminu)
 17.Akty delegowane (art. 87a ust. 6 Regulaminu)
 18.Sprawozdanie z postępów Albanii w 2013 r. (debata)
 19.Prawa człowieka na świecie w 2012 r. oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)
 20.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) ***I (debata)
 21.Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca godnej pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym *** (debata)
 22.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * (debata)
 23.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (debata)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8:35.


2. Sprostowania (art. 216 Regulaminu)

Komisja AGRI przedstawiła następujące sprostowania do tekstów przyjętych przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P7_TA-PROV(2013)0490(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 20 listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie finanasowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (P7_TA-PROV(2013)0490) (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

- Sprostowanie P7_TA-PROV(2013)0491(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 20 listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (P7_TA-PROV(2013)0491) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD))

- Sprostowanie P7_TA-PROV(2013)0492(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 20 listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Sprostowanie P7_TA-PROV(2013)0493(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 20 listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (P7_TA-PROV(2013)0493) (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

- Sprostowanie P7_TA-PROV(2013)0494(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 20 listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskieg i Rady (UE) nr …/2013* w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014 i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2013** , (UE) nr …/2013*** i (UE) nr …/2013**** w zakresie ich stosowania w roku 2014 (P7_TA-PROV(2013)0494) (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

Zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu sprostowania to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po ich ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich pod głosowanie.

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Séance en direct w okresie trwania obecnej sesji.


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Sytuacja w Republice Środkowej Afryki (2013/2980(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej (B7-0561/2013);

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej (B7-0570/2013);

- Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella i Antigoni Papadopoulou w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej (B7-0571/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa i Anne Delvaux w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej (B7-0572/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej (B7-0573/2013);

- Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej (B7-0575/2013).

II.   Nielegalne pobieranie organów do przeszczepów w Chinach (2013/2981(RSP))

- Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie pobierania organów w Republice Chińskiej (B7-0562/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor i Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE w sprawie pobierania organów w Chinach (B7-0577/2013);

- Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie pobierania organów w Republice Chińskiej (B7-0581/2013);

- Leonidas Donskis, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica i Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE w sprawie pobierania organów w Chinach (B7-0582/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan i Roberts Zīle w imieniu grupy ECR w sprawie pobierania organów w Republice Chińskiej (B7-0583/2013).

III.   Sytuacja na Sri Lance (2013/2982(RSP))

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Sri Lanki (B7-0563/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Mojca Kleva Kekuš, Liisa Jaakonsaari i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji na Sri Lance (B7-0574/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah i Michael Gahler w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji na Sri Lance (B7-0576/2013);

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji na Sri Lance (B7-0578/2013);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez i Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE w sprawie Sri Lanki (B7-0579/2013);

- Geoffrey Van Orden i Nirj Deva w imieniu grupy ECR w sprawie Sri Lanki (B7-0580/2013).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


4. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję:

- Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Klaus-Heiner LEHNE - DE) (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE))
odesłano komisja przedm. właśc.: CONT

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 46/2013 - Sekcja III - Komisja (N7-0105/2013 - C7-0433/2013 - 2013/2283(GBD))
odesłano komisja przedm. właśc.: BUDG
opinia: AFET

- Mianowanie siedmiu członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (16916/2013 - C7-0434/2013 - 2013/0814(NLE))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Inicjatywa Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję 2005/681/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: BUDG

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania:

- ***I Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająego Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (COM(2011)0840 - C7-0493/2011 - 2011/0406(COD)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Thijs Berman (A7-0450/2013)

3) przez posłów, projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu):

- Daniel Caspary i Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie sprzedaży wyludionych wsi przedsiębiorstwom prywatnym (B7-0545/2013)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania przymusowej eksplantacji narządów (B7-0554/2013)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE


5. Program „Sprawiedliwość" na lata 2014-2020 ***I - Program „Prawa i obywatelstwo” na lata 2014-2020 ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego na lata 2014−2020 program „Sprawiedliwość” [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Komisja Prawna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Luigi Berlinguer i Philip Claeys (A7-0396/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego na lata 2014−2020 program „Prawa i obywatelstwo” [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

Luigi Berlinguer, Philip Claeys i Kinga Göncz przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady) i Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Jean Lambert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Regina Bastos (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Mariya Gabriel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Wim van de Camp, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Janusz Wojciechowski, Mara Bizzotto, Roberta Angelilli, Sarah Ludford, Ruža Tomašić, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Alajos Mészáros, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kinga Gál i Carlos Coelho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić i Salvatore Iacolino.

Głos zabrali: Viviane Reding, Vytautas Leškevičius, Philip Claeys i Kinga Göncz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 10.12.2013 i pkt 7.2 protokołu z dnia 10.12.2013 r.


6. Unijny mechanizm ochrony ludności ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnego mechanizmu ochrony ludności [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

Elisabetta Gardini przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Kristalina Georgieva (członkini Komisji).

Głos zabrali: Michèle Striffler (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Georgios Stavrakakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Ioan Mircea Paşcu (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET) i Richard Seeber w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Edite Estrela w imieniu grupy S&D, Rebecca Taylor w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Rosbach w imieniu grupy ECR, Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Françoise Grossetête, Csaba Sándor Tabajdi, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Daciana Octavia Sârbu, Biljana Borzan, Monika Smolková i Oldřich Vlasák (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI).

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Iosif Matula i João Ferreira.

Głos zabrały: Kristalina Georgieva i Elisabetta Gardini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.22 protokołu z dnia 10.12.2013 r.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 10.45 i wznowione o 11.30.)


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrała Satu Hassi z wnioskiem, aby głosowanie nad projektem rezolucji w sprawie ustanowienia kryteriów określających, kiedy makulatura przestaje być odpadem na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów (B7-0553/2013) odbyło się po głosowaniu nad sprawozdaniem w sprawie harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, sprawozdawca: Matthias Groote (A7-0046/2013).

Parlament przyjął wniosek.


7.1. Program „Sprawiedliwość" na lata 2014-2020 ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego na lata 2014−2020 program „Sprawiedliwość” [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Komisja Prawna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Luigi Berlinguer i Philip Claeys (A7-0396/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0519)


7.2. Program „Prawa i obywatelstwo” na lata 2014-2020 ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego na lata 2014−2020 program „Prawa i obywatelstwo” [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0520)


7.3. Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii [COM(2013)0678 - C7-0305/2013- 2013/0325(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Iuliu Winkler (A7-0422/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0521)


7.4. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Marokiem - protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Marokańskim [14165/2013 - C7-0415/2013- 2013/0315(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0522)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


7.5. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy z 1990 r. (Konwencja nr 170) [11463/2013 - C7-0236/2013- 2012/0320(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Jutta Steinruck (A7-0400/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0523)

Parlament wydał zgodę w odniesieniu do projektu decyzji Rady.


7.6. Nielegalne wytwarzanie i obrót bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej [12324/2013 - C7-0379/2013- 2013/0083(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu Houillon (A7-0359/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0524)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


7.7. Porozumienie UE-Chiny odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do UE *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej [16112/2012 - C7-0285/2013- 2012/0304(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Helmut Scholz (A7-0332/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0525)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.8. Przywóz wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększone cła nakładane przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia zmienionego protokołu ustaleń ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącego przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej [14374/2013 - C7-0377/2013- 2013/0324(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0427/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0526)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie zmienionego protokołu ustaleń.


7.9. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Unią Europejską a Wybrzeżem Kości Słoniowej: protokół określający wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową*** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2013-2018) [08701/2013 - C7-0216/2013- 2013/0102(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Jean Louis Cottigny (A7-0416/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0527)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


7.10. Przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie w okresie od 2014 do 2020 r. * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady otwierającego autonomiczne kontyngenty taryfowe Unii na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie w okresie od 2014 do 2020 r. i ustanawiającego zarządzanie tymi kontyngentami [COM(2013)0552 - C7-0262/2013- 2013/0266(CNS)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato Adrover (A7-0415/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0528)


7.11. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2013/001 FI/Nokia, Finlandia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/001 FI/Nokia Salo z Finlandii) [COM(2013)0707 - C7-0359/2013- 2013/2264(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0411/2013)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0529)


7.12. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2013/003 DE/First Solar, Niemcy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/003 DE/First Solar z Niemiec) [COM(2013)0706 - C7-0358/2013- 2013/2263(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Nadezhda Neynsky (A7-0408/2013)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0530)


7.13. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2012/011 DL/Vestas - Dania) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/011 DK/Vestas z Danii) [COM(2013)0703 - C7-0357/2013- 2013/2262(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jan Kozłowski (A7-0410/2013)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0531)


7.14. Negocjacje dotyczące umowy o partnerstwie strategicznym UE-Kanada (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących umowy o partnerstwie strategicznym między UE a Kanadą [2013/2133(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0532)


7.15. Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji pozabankowych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Ram naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji pozabankowych [2013/2047(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0533)


7.16. Kosmiczna polityka przemysłowa UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kosmicznej polityki przemysłowej EU – uwolnienie potencjału wzrostu gospodarczego w sektorze kosmicznym [2013/2092(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0534)


7.17. Chmura obliczeniowa (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej w Europie [2013/2063(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Pilar del Castillo Vera (A7-0353/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0535)


7.18. Sprawozdanie oceniające dotyczące BEREC (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające opinię w sprawie sprawozdania oceniającego dotyczącego BEREC i urzędu [2013/2053(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Salvador Sedó i Alabart (A7-0378/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0536)


7.19. Wspólna polityka rybołówstwa ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 639/2004 i decyzję Rady (WE) 2004/585 [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

STANOWISKO RADY

Ogłoszone jako przyjęte (P7_TA(2013)0537)


7.20. Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

STANOWISKO RADY

Ogłoszone jako przyjęte (P7_TA(2013)0538)


7.21. Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych oraz połowy na wodach międzynarodowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku oraz przepisy dotyczące połowów na wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku i uchylenie rozporządzenia (WE) nr 2347/2002 [COM(2012)0371 - C7-0196/2012- 2012/0179(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0539)

Kriton Arsenis zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE, zbrała głos w sprawie tej propozycji.

W głosowaniu elektronicznym (285 głosów za, 387 przeciw, 15 wstrzymujących się) Parlament odrzucił propozycję.

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0539)


7.22. Unijny mechanizm ochrony ludności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnego mechanizmu ochrony ludności [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0540)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0540)


7.23. Umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi ***I (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

Debata odbyła się dnia 10 września 2013 (pkt 7 protokołu z dnia 10.9.2013).

Głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zostało przeniesione na dzień 10 września 2013 r. (pkt 11.6 protokołu z dnia 10.9.2013).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT KOMISJI i POPRAWKA

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0541)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0541)


7.24. Przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu ryżu pochodzącego z Bangladeszu [COM(2012)0172 - C7-0102/2012- 2012/0085(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Paul Murphy (A7-0304/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0542)

Paul Murphy zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


7.25. Harmonogram aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych ***I (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Debata odbyła się dnia 15 kwietnia 2013 (pkt 16 protokołu z dnia 15.4.2013).

Wniosek Komisji został odrzucony na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. (pkt 8.11 protokołu z dnia 15.4.2013), a głosowanie nad projektem rezolucji zostało przesunięte na dzień 3 lipca 2013 r. ( pkt 8.3 protokołu z dnia 3.7.2013).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0543)


7.26. Ustanowienie kryteriów określających, kiedy makulatura przestaje być odpadem na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 88 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit. c) Regulaminu, w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia kryteriów określających, kiedy makulatura przestaje być odpadem, na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów (D021155/01- 2012/2742(RPS) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawcy: Chris Davies, Richard Seeber, Linda McAvan, Satu Hassi, Kartika Tamara Liotard, Oreste Rossi i Elisabetta Gardini (B7-0553/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0544)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.55 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Uroczyste posiedzenie - Mali

W godzinach od 12.05 do 12.35, Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty złożonej przez Ibrahima Boubacara Keïtę, prezydenta Mali.


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

9. Głosowanie (ciąg dalszy)

9.1. Aspekty płci w kontekście unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie aspektów płci w kontekście unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów [2013/2066(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0545)


9.2. Rozwój i budowanie państwowości Sudanu Południowego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wysiłków wspólnoty międzynarodowej na rzecz rozwoju i budowania państwowości Sudanu Południowego [2013/2090(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0546)

Wystąpienie

Véronique De Keyser zgłosiła poprawkę ustną do ust. 4, poprawka została przyjęta.


9.3. CARS 2020: Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie CARS 2020: Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie [2013/2062(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Franck Proust (A7-0391/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0547)


9.4. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa w tej dziedzinie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie [2013/2040(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Edite Estrela (A7-0426/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę EFD)

Odrzucony

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupy PPE i ECR)

Przyjęto (P7_TA(2013)0548)

Wystąpienia

Edite Estrela, przed głosowaniem, i Bruno Gollnisch, w sprawie zastosowanej procedury. (Przewodniczący przypomniał mówcy, że procedura została zatwierdzona przez Przewodniczącego Parlamentu i przez Konferencją Przewodniczących).

Po głosowaniu głos zabrała Edite Estrela, która również zwróciła się o to, aby w związku z wynikiem głosowania usunięto jej nazwisko ze sprawozdania, a następnie głos zabrał Nuno Melo w sprawie wystąpienia posłanki.


9.5. Wolontariat i działalność wolontariuszy w Europie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wolontariatu i działalności wolontariuszy w Europie [2013/2064(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Marco Scurria (A7-0348/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0549)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Luigi Berlinguer i Philip Claeys - A7-0396/2013
Erminia Mazzoni, Andrej Plenković, Iva Zanicchi i Daniel Hannan

Sprawozdanie Kinga Göncz - A7-0397/2013
Daniël van der Stoep, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Iva Zanicchi i Daniel Hannan

Zalecenie Carmen Fraga Estévez - A7-0417/2013
Guido Milana, Marisa Matias, Peter Jahr, Antonio Masip Hidalgo i Diane Dodds

Sprawozdanie Elisabeth Jeggle - A7-0407/2013
Paul Murphy, Oleg Valjalo, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, i Seán Kelly

Sprawozdanie Kay Swinburne - A7-0343/2013
Oleg Valjalo i Seán Kelly

Zalecenie do drugiego czytania Ulrike Rodust - A7-0409/2013
Marusya Lyubcheva, Guido Milana, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Ivana Maletić i Charles Tannock

Sprawozdanie Kriton Arsenis - A7-0395/2013
Guido Milana i Diane Dodds

Sprawozdanie Elisabetta Gardini - A7-0003/2013
Roberta Angelilli, Giommaria Uggias, Ewald Stadler i Andrej Plenković

Sprawozdanie Antolín Sánchez Presedo - A7-0202/2012
Antolín Sánchez Presedo, Ruža Tomašić, Dimitar Stoyanov, Dubravka Šuica, Ivana Maletić i Izaskun Bilbao Barandica

Sprawozdanie Matthias Groote - A7-0046/2013
Daniël van der Stoep i Dubravka Šuica

Sprawozdanie Lívia Járóka - A7-0349/2013
Zdravka Bušić, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Roberta Angelilli

Sprawozdanie Véronique De Keyser - A7-0380/2013
Diane Dodds i Charles Tannock

Sprawozdanie Franck Proust - A7-0391/2013
Adina-Ioana Vălean, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudette Abela Baldacchino, Francesco De Angelis, Oleg Valjalo i Izaskun Bilbao Barandica

Sprawozdanie Edite Estrela - A7-0426/2013
Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Marusya Lyubcheva, Zdravka Bušić, Dimitar Stoyanov, Davor Ivo Stier, Oleg Valjalo, Diane Dodds, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Paul Murphy, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik i Alda Sousa.


11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.35 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Wykładnia Regulaminu

Wykładnia art. 202, paragraphe 5 Regulaminu podana przez Komisję Spraw Konstytucyjnych została ogłoszona wczoraj (pkt 6 protokołu z dnia 9.12.2013) na posiedzeniu plenarnym.

Ponieważ wykładnia nie wzbudziła sprzeciwu ze strony żadnej z grup politycznych ani co najmniej czterdziestu posłów, zgodnie z art. 211 ust. 4 Regulaminu uznaje się ją za przyjętą (P7_TA(2013)0550).


14. Wyniki szczytu w Wilnie i przyszłość Partnerstwa Wschodniego, w szczególności w odniesieniu do Ukrainy (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Wyniki szczytu w Wilnie i przyszłość Partnerstwa Wschodniego, w szczególności w odniesieniu do Ukrainy (2013/2983(RSP))

Štefan Füle (członek Komisji, w imieniu Catherine Ashton, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Libor Rouček w imieniu grupy S&D, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Zbigniew Ziobro w imieniu grupy EFD, Adrian Severin niezrzeszony, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tatjanę Ždanokę, Evgeni Kirilov, Leonidas Donskis, Werner Schulz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Rebeckę Harms, Paweł Robert Kowal, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elmara Broka i Jacka Saryusz-Wolskiego, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pawła Roberta Kowala, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, György Schöpflin, Boris Zala, Ria Oomen-Ruijten, Zigmantas Balčytis, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Victora Boştinaru, Alojz Peterle, Michael Gahler, Davor Ivo Stier i Laima Liucija Andrikienė.

Głos zabrał Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady).

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Marusya Lyubcheva, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Rebeckę Harms, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ana Gomes, Tunne Kelam, Anneli Jäätteenmäki, Peter Šťastný, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Tatjana Ždanoka i Inês Cristina Zuber.

Głos zabrał Štefan Füle.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.17 protokołu z dnia 12.12.2013


15. Ustanowienie wspólnych zasad i procedur wdrażania unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych ***I - Instrument na rzecz Stabilności ***I - Europejski instrument Sąsiedztwa ***I - Instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA II) ***I - Instrument partnerstwa na rzecz współpracy z krajami trzecimi ***I - Instrument finansowania na rzecz promowania demokracji i praw człowieka w świecie ***I - Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy w zakresie rozwoju ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych [COM(2011)0842 - C7-0494/2011- 2011/0415(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A7-0447/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Stabilności [COM(2011)0845 - C7-0497/2011- 2011/0413(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa [COM(2011)0839 - C7-0492/2011- 2011/0405(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) [COM(2011)0838 - C7-0491/2011- 2011/0404(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Libor Rouček (A7-0445/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Partnerstwa na rzecz współpracy z państwami trzecimi [COM(2011)0843 - C7-0495/2011- 2011/0411(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie [COM(2011)0844 - C7-0496/2011- 2011/0412(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument finansowania współpracy w zakresie rozwoju [COM(2011)0840 - C7-0493/2011- 2011/0406(COD)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Thijs Berman (A7-0450/2013)

Elmar Brok, Barbara Lochbihler (w zastępstwie Reinharda Bütikofera), Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White, Alexander Graf Lambsdorff i Thijs Berman przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady), Andris Piebalgs i Štefan Füle (członkowie Komisji).

Głos zabrali: Ana Gomes (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Filip Kaczmarek (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Cristian Dan Preda (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Enrique Guerrero Salom (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Nirj Deva (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), María Auxiliadora Correa Zamora (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Laima Liucija Andrikienė (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Helmut Scholz (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Jan Kozłowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Nadezhda Neynsky (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), María Muñiz De Urquiza (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Sylvana Rapti (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Marije Cornelissen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Konrad Szymański (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Niki Tzavela (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Joachim Zeller (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Iosif Matula (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Mariya Gabriel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, i Ioan Mircea Paşcu w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marietje Schaake, Eva Joly, Paweł Robert Kowal, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Monica Luisa Macovei, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland, Francisco José Millán Mon, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Sari Essayah, Richard Howitt i Santiago Fisas Ayxela.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Kinga Gál, Marusya Lyubcheva, Barbara Lochbihler, Tonino Picula i Oleg Valjalo.

Głos zabrali: Andris Piebalgs, Vytautas Leškevičius, Barbara Lochbihler, Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White i Thijs Berman.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.14 protokołu z dnia 11.12.2013, pkt 4.15 protokołu z dnia 11.12.2013, pkt 4.16 protokołu z dnia 11.12.2013, pkt 4.17 protokołu z dnia 11.12.2013, pkt 4.18 protokołu z dnia 11.12.2013, pkt 4.19 protokołu z dnia 11.12.2013 i pkt 4.20 protokołu z dnia 11.12.2013


16. Sprostowania (art. 216 Regulaminu)

Sprostowania P7_TA-PROV(2013)0482(COR01), P7_TA-PROV(2013)0483(COR01), P7_TA-PROV(2013)0484(COR01), P7_TA-PROV(2013)0485(COR01), P7_TA-PROV(2013)0486(COR01) i P7_TA-PROV(2013)0487(COR01) zostały ogłoszone na wczorajszym posiedzeniu plenarnym (pkt 9 protokołu z dnia 9.12.2013).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie złożyło wniosku o poddanie pod głosowanie tych sprostowań, zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu uważa się je za zatwierdzone.


17. Akty delegowane (art. 87a ust. 6 Regulaminu)

Zalecenie komisji IMCO w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenie delegowanego Komisji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronach internetowych (C(2013)07086) – 2013/2928(DEA)) (B7-0548/2013) zostało ogłoszone wczoraj na posiedzeniu plenarnym (pkt 8 protokołu z dnia 9.12.2013).

W ustalonym w art. 87a Regulaminu terminie 24 godzin nie wyrażono sprzeciwu wobec tego zalecenia.

W związku z tym zalecenie uznaje się za przyjęte ze skutkiem od dnia 10 grudnia 2013 r., a decyzja zostanie opublikowana w tekstach przyjętych na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2013 r.

°
° ° °

Zalecenie komisji INTA w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 października 2013 r. zmieniającego załączniki I, II i IV do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013) zostało ogłoszone wczoraj na posiedzeniu plenarnym (pkt 8 protokołu z dnia 9.12.2013).

W ustalonym w art. 87a Regulaminu terminie 24 godzin grupy Verts/ALE i GUE/NGL wyraziły sprzeciw wobec tego zalecenia.

W związku z tym zalecenie zostało włączone do do głosowania, które odbędzie się w czwartek 12 grudnia 2013 r.


18. Sprawozdanie z postępów Albanii w 2013 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie z postępów Albanii w 2013 r. (2013/2879(RSP))

Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Nikola Vuljanić w imieniu grupy GUE/NGL, Doris Pack w imieniu grupy PPE, Libor Rouček w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE i Davor Ivo Stier.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Tonino Picula i Marije Cornelissen.

Głos zabrali: Štefan Füle i Vytautas Leškevičius.

Projekt rezolucji, który ma zostać złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.18 protokołu z dnia 12.12.2013 r.


19. Prawa człowieka na świecie w 2012 r. oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2012 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie [2013/2152(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

Eduard Kukan przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady) w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Mikael Gustafsson (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Mariya Gabriel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Inese Vaidere w imieniu grupy PPE, Maria Eleni Koppa w imieniu grupy S&D, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Ewald Stadler niezrzeszony, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Filip Kaczmarek, Joanna Senyszyn, Sajjad Karim, Bernd Posselt i Alf Svensson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė i Andrej Plenković.

Głos zabrali: Vytautas Leškevičius i Eduard Kukan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.24 protokołu z dnia 11.12.2013 r.


20. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) [COM(2011)0608 - C7-0319/2011- 2011/0269(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Marian Harkin (A7-0005/2013)

Marian Harkin przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał László Andor (członkini Komisji).

Głos zabrali: Alda Sousa (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Jorgo Chatzimarkakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Jens Geier (sprawozdawca komisji opiniodawczejREGI), Luís Paulo Alves (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Vilija Blinkevičiūtė (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Edit Bauer w imieniu grupy PPE, i Frédéric Daerden w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Angelika Werthmann w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, Patricia van der Kammen niezrzeszona, Thomas Mann, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Emer Costello i Regina Bastos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Sari Essayah, Inês Cristina Zuber, Andrej Plenković i Seán Kelly.

Głos zabrali: László Andor i Marian Harkin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.21 protokołu z dnia 11.12.2013 r.


21. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca godnej pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym *** (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej godnej pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym z 2011 r. (Konwencja nr 189) [11462/2013 - C7-0234/2013- 2013/0085(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

Inês Cristina Zuber przedstawiła zalecenie.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Głos zabrali: Traian Ungureanu w imieniu grupy PPE, Richard Falbr w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Danuta Jazłowiecka i Emer Costello.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Sari Essayah.

Głos zabrali: László Andor i Inês Cristina Zuber.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 11.12.2013 r.


22. Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania [COM(2013)0348 - C7-0200/2013- 2013/0188(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

George Sabin Cutaş przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Joaquín Almunia (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Petri Sarvamaa (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Sławomir Nitras w imieniu grupy PPE, Olle Ludvigsson w imieniu grupy S&D, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, Ivana Maletić i Astrid Lulling.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Jaroslav Paška.

Głos zabrali: Joaquín Almunia i George Sabin Cutaş.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.22 protokołu z dnia 11.12.2013 r.


23. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE [2013/2075(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

Ramon Tremosa i Balcells przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Joaquín Almunia (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE i Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy S&D.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Mairead McGuinness i Danuta Jazłowiecka.

Głos zabrali: Joaquín Almunia i Ramon Tremosa i Balcells.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.25 protokołu z dnia 11.12.2013 r.


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 524.086/OJME).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.45.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności