Zoznam 
Zápisnica
PDF 283kWORD 218k
Utorok, 10. decembra 2013 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Program Spravodlivosť na obdobie rokov 2014 – 2020 ***I - Program Práva a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 ***I (rozprava)
 6.Mechanizmus v oblasti civilnej ochrany ***I (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Program Spravodlivosť na obdobie rokov 2014 – 2020 ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.2.Program Práva a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.3.Autonómne obchodné preferencie pre Moldavsko ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.4.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Marokom: protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.5.Dohovor MOP o bezpečnosti pri používaní chemických látok pri práci *** (hlasovanie)
  7.6.Nezákonná výroba a obchodovanie so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom *** (hlasovanie)
  7.7.Dohoda medzi EÚ a Čínou, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharska a Rumunska v rámci ich pristúpenia k EÚ *** (hlasovanie)
  7.8.Dovoz hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a zvýšené clá uplatňované Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie *** (hlasovanie)
  7.9.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Pobrežím Slonoviny: protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok*** (hlasovanie)
  7.10.Dovoz určitých produktov rybárstva na Kanárske ostrovy na obdobie 2014 – 2020 * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť Fínska EGF/2013/001 FI/Nokia (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.12.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť Nemecka EGF/2013/003 DE/First Solar (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.13.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2012/011 DL/Vestas – Dánsko) (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.14.Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.15.Rámec na ozdravenie a riešenie krízových situácií nebankových inštitúcií (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.16.Priemyselná politika EÚ v oblasti kozmického priestoru (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.17.Cloud computing (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.18.Hodnotiaca správa týkajúca sa orgánu BEREC (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.19.Spoločná rybárska politika ***II (hlasovanie)
  7.20.Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry ***II (hlasovanie)
  7.21.Severovýchodný Atlantik: hlbokomorské populácie rýb a rybolov v medzinárodných vodách ***I (hlasovanie)
  7.22.Mechanizmus v oblasti civilnej ochrany ***I (hlasovanie)
  7.23.Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností ***I (záverečné hlasovanie)
  7.24.Dovoz ryže s pôvodom v Bangladéši ***I (hlasovanie)
  7.25.Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov ***I (záverečné hlasovanie)
  7.26.Stanovenie kritérií, ktoré umožňujú určiť, kedy zberový papier prestáva byť odpadom, podľa článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES o odpade (hlasovanie)
 8.Slávnostná schôdza - Mali
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  9.1.Rodové aspekty európskeho rámca pre národné stratégie začleňovania Rómov (hlasovanie)
  9.2.Rozvoj a budovanie štátu v Južnom Sudáne (hlasovanie)
  9.3.CARS 2020: k silnému, konkurencieschopnému a udržateľnému automobilovému priemyslu v Európe (hlasovanie)
  9.4.Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (hlasovanie)
  9.5.Dobrovoľníctvo a dobrovoľnícka činnosť v Európe (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Výklad rokovacieho poriadku
 14.Výsledky samitu vo Vilniuse a budúcnosť Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu (rozprava)
 15.Spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť ***I - Nástroj stability ***I - Nástroj európskeho susedstva ***I - Nástroj predvstupovej pomoci ***I - Nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami ***I - Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete ***I - Ustanovenie nástroja financovania rozvojovej spolupráce ***I (rozprava)
 16.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 17.Delegované akty (článok 87a ods. 6 rokovacieho poriadku)
 18.Správa o pokroku Albánska za rok 2013 (rozprava)
 19.Ľudské práva vo svete v roku 2012 a politika EÚ v tejto oblasti (rozprava)
 20.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na obdobie rokov 2014 – 2020 ***I (rozprava)
 21.Dohovor MOP o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti *** (rozprava)
 22.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * (rozprava)
 23.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.35 h.


2. Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)

Výbor AGRI predložil toto korigendum k textom prijatým Európskym parlamentom:

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0490(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (P7_TA-PROV(2013)0490) (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0491(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (P7_TA-PROV(2013)0491) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0492(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkamià (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0493(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa stanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (P7_TA-PROV(2013)0493) (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0494(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. .../2013*, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ako aj nariadenia (EÚ) č. .../2013**, (EÚ) č. .../2013*** a (EÚ) č. .../2013****, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (P7_TA-PROV(2013)0494) (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

V súlade s čl. 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendá považujú za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.

Korigendá sú k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct po dobu trvania tejto schôdze.


3. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Situácia v Stredoafrickej republike (2013/2980(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o Stredoafrickej republike (B7-0561/2013);

- Charles Tannock v mene skupiny ECR o situácii v Stredoafrickej republike (B7-0570/2013);

- Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella a Antigoni Papadopoulou v mene skupiny S&D o situácii v Stredoafrickej republike (B7-0571/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa a Anne Delvaux v mene skupiny PPE o situácii v Stredoafrickej republike (B7-0572/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Stredoafrickej republike (B7-0573/2013);

- Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE o situácii v Stredoafrickej republike (B7-0575/2013).

II.   Odoberanie orgánov v Číne (2013/2981(RSP))

- Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o odoberaní orgánov v Číne (B7-0562/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor a Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE o odoberaní orgánov v Číne (B7-0577/2013);

- Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o odoberaní orgánov v Číne (B7-0581/2013);

- Leonidas Donskis, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica a Hannu Takkula v mene skupiny ALDE o odoberaní orgánov v Číne (B7-0582/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan a Roberts Zīle v mene skupiny ECR o odoberaní orgánov v Číne (B7-0583/2013).

III.   Situácia na Srí Lanke (2013/2982(RSP))

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE o Srí Lanke (B7-0563/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Mojca Kleva Kekuš, Liisa Jaakonsaari a Marc Tarabella v mene skupiny S&D o situácii na Srí Lanke (B7-0574/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah a Michael Gahler v mene skupiny PPE o situácii na Srí Lanke (B7-0576/2013);

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o situácii na Srí Lanke (B7-0578/2013);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez a Hannu Takkula v mene skupiny ALDE o Srí Lanke(B7-0579/2013);

- Geoffrey Van Orden a Nirj Deva v mene skupiny ECR o situácii na Srí Lanke (B7-0580/2013).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


4. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie:

- Vymenovanie člena Dvora audítorov (Klaus-Heiner Lehne – DE) (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE))
pridelené gestorský výbor: CONT

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 46/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0105/2013 - C7-0433/2013 - 2013/2283(GBD))
pridelené gestorský výbor: BUDG
stanovisko: AFET

- Vymenovanie siedmich členov správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (16916/2013 - C7-0434/2013 - 2013/0814(NLE))
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Iniciatíva Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Nemecka, Estónska, Grécka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Luxemburska, Maďarska, Malty, Holandska, Rakúska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska za nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD))
pridelené gestorský výbor: LIBE
stanovisko: BUDG

1) parlamentných výborov, správa:

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (COM(2011)0840 - C7-0493/2011 - 2011/0406(COD)) - výbor DEVE - Spravodajca: Thijs Berman (A7-0450/2013)

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku):

- Daniel Caspary a Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o predaji opustených dedín súkromným spoločnostiam (B7-0545/2013)

pridelené

gestorský výbor :

REGI

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o boji proti nútenému odoberaniu orgánov (B7-0554/2013)

pridelené

gestorský výbor :

LIBE


5. Program Spravodlivosť na obdobie rokov 2014 – 2020 ***I - Program Práva a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program Spravodlivosť [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Výbor pre právne veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Luigi Berlinguer a Philip Claeys (A7-0396/2013)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program Práva a občianstvo [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

Luigi Berlinguer, Philip Claeys a Kinga Göncz uviedli svoje správy.

Vystúpili: Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady) a Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jean Lambert (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Regina Bastos (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Mariya Gabriel (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Gerard Batten v mene skupiny EFD, Andrew Henry William Brons – nezaradený poslanec, Wim van de Camp, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Janusz Wojciechowski, Mara Bizzotto, Roberta Angelilli, Sarah Ludford, Ruža Tomašić, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Alajos Mészáros, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kinga Gál a Carlos Coelho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić a Salvatore Iacolino.

Vystúpili: Viviane Reding, Vytautas Leškevičius, Philip Claeys a Kinga Göncz.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 10.12.2013 a bod 7.2 zápisnice zo dňa 10.12.2013.


6. Mechanizmus v oblasti civilnej ochrany ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

Elisabetta Gardini uviedla správu.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michèle Striffler (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Georgios Stavrakakis (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Ioan Mircea Paşcu (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko) a Richard Seeber v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Edite Estrela v mene skupiny S&D, Rebecca Taylor v mene skupiny ALDE, Satu Hassi v mene skupiny Verts/ALE, Anna Rosbach v mene skupiny ECR, Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Franz Obermayr – nezaradený poslanec, Françoise Grossetête, Csaba Sándor Tabajdi, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Daciana Octavia Sârbu, Biljana Borzan, Monika Smolková a Oldřich Vlasák (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Iosif Matula a João Ferreira.

Vystúpili: Kristalina Georgieva a Elisabetta Gardini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.22 zápisnice zo dňa 10.12.2013.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.45 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.30 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Satu Hassi, ktorá požiadala, aby sa o návrhu uznesenia s názvom Stanovenie kritérií, ktoré umožňujú určiť, kedy zberový papier prestáva byť odpadom, podľa článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES o odpade (B7-0553/2013) hlasovalo po hlasovaní o správe na tému Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov, spravodajca: Matthias Groote (A7-0046/2013).

Parlament žiadosť schválil.


7.1. Program Spravodlivosť na obdobie rokov 2014 – 2020 ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program Spravodlivosť [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Výbor pre právne veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Luigi Berlinguer a Philip Claeys (A7-0396/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0519)


7.2. Program Práva a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program Práva a občianstvo [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0520)


7.3. Autonómne obchodné preferencie pre Moldavsko ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku [COM(2013)0678 - C7-0305/2013- 2013/0325(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Iuliu Winkler (A7-0422/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0521)


7.4. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Marokom: protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu v mene Európskej únie medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom [14165/2013 - C7-0415/2013- 2013/0315(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0522)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


7.5. Dohovor MOP o bezpečnosti pri používaní chemických látok pri práci *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti pri používaní chemických látok pri práci z roku 1990 (dohovor č. 170) [11463/2013 - C7-0236/2013- 2012/0320(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Jutta Steinruck (A7-0400/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0523)

Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady.


7.6. Nezákonná výroba a obchodovanie so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení v mene Európskej únie Protokolu proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu [12324/2013 - C7-0379/2013- 2013/0083(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Véronique Mathieu Houillon (A7-0359/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0524)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


7.7. Dohoda medzi EÚ a Čínou, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharska a Rumunska v rámci ich pristúpenia k EÚ *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii [16112/2012 - C7-0285/2013- 2012/0304(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Helmut Scholz (A7-0332/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0525)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.8. Dovoz hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a zvýšené clá uplatňované Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení revidovaného Memoranda o porozumení so Spojenými štátmi americkými o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie [14374/2013 - C7-0377/2013- 2013/0324(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Vital Moreira (A7-0427/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0526)

Parlament schválil podpísanie prepracovaného memoranda o porozumení.


7.9. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Pobrežím Slonoviny: protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok*** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2013 – 2018) [08701/2013 - C7-0216/2013- 2013/0102(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Jean Louis Cottigny (A7-0416/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0527)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


7.10. Dovoz určitých produktov rybárstva na Kanárske ostrovy na obdobie 2014 – 2020 * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa otvára a ustanovuje správa autonómnych colných kvót Únie pre dovozy určitých produktov rybárstva na Kanárske ostrovy na obdobie 2014 – 2020 [COM(2013)0552 - C7-0262/2013- 2013/0266(CNS)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato Adrover (A7-0415/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0528)


7.11. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť Fínska EGF/2013/001 FI/Nokia (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Fínska EGF/2013/001 FI/Nokia) [COM(2013)0707 - C7-0359/2013- 2013/2264(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0411/2013)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0529)


7.12. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť Nemecka EGF/2013/003 DE/First Solar (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Nemecka EGF/2013/003 DE/First Solar) [COM(2013)0706 - C7-0358/2013- 2013/2263(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Nadezhda Neynsky (A7-0408/2013)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0530)


7.13. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2012/011 DL/Vestas – Dánsko) (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/011 DK/Vestas, Dánsko) [COM(2013)0703 - C7-0357/2013- 2013/2262(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jan Kozłowski (A7-0410/2013)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0531)


7.14. Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa s odporúčaním Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou [2013/2133(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0532)


7.15. Rámec na ozdravenie a riešenie krízových situácií nebankových inštitúcií (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií nebankových inštitúcií [2013/2047(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0533)


7.16. Priemyselná politika EÚ v oblasti kozmického priestoru (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o priemyselnej politike EÚ v oblasti kozmického priestoru – uvoľnenie potenciálu pre hospodársky rast v kozmickom sektore [2013/2092(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0534)


7.17. Cloud computing (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o uvoľnení potenciálu cloud computingu v Európe [2013/2063(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Pilar del Castillo Vera (A7-0353/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0535)


7.18. Hodnotiaca správa týkajúca sa orgánu BEREC (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa obsahujúca stanovisko k hodnotiacej správe týkajúcej sa orgánu BEREC a jeho úradu [2013/2053(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Salvador Sedó i Alabart (A7-0378/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0536)


7.19. Spoločná rybárska politika ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002, nariadenie (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady č. 2004/585/ES [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

POZÍCIA RADY

Vyhlásené za schválené (P7_TA(2013)0537)


7.20. Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry ***II (hlasovanie)

Návrh odporúčania do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

POZÍCIA RADY

Vyhlásené za schválené (P7_TA(2013)0538)


7.21. Severovýchodný Atlantik: hlbokomorské populácie rýb a rybolov v medzinárodných vodách ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú osobitné podmienky lovu hlbokomorských populácií rýb v severovýchodnom Atlantiku a ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách severovýchodného Atlantiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2347/2002 [COM(2012)0371 - C7-0196/2012- 2012/0179(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0539)

__[A194104]__ navrhol, aby sa hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložilo v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Carmen Fraga Estévez v mene skupiny PPE vystúpila proti tomuto návrhu.

Parlament zamietol návrh EH (285 za , 387 proti , 15 sa zdržali).

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0539)


7.22. Mechanizmus v oblasti civilnej ochrany ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0540)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0540)


7.23. Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností ***I (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

Rozprava sa konala 10. septembra 2013 (bod 7 zápisnice zo dňa 10.9.2013).

Hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia bolo odložené 10. septembra 2013 (bod 11.6 zápisnice zo dňa 10.9.2013).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0541)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0541)


7.24. Dovoz ryže s pôvodom v Bangladéši ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze ryže s pôvodom v Bangladéši [COM(2012)0172 - C7-0102/2012- 2012/0085(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Paul Murphy (A7-0304/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0542)

__[A194104]__ navrhol, aby sa hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložilo v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Otázka sa postupuje príslušnému výboru n aopätovné preskúmanie.


7.25. Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov ***I (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom vyjasniť ustanovenia týkajúce sa harmonogramu aukcií emisných kvót skleníkových plynov [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Rozprava sa konala 15. apríla 2013 (bod 16 zápisnice zo dňa 15.4.2013).

Návrh Komisie bol zamietnutý na zasadaní 16. apríla 2013 (bod 8.11 zápisnice zo dňa 15.4.2013) a hlasovanie o návrhu uznesenia bolo odložené 3. júla 2013 ( bod 8.3 zápisnice zo dňa 3.7.2013).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0543)


7.26. Stanovenie kritérií, ktoré umožňujú určiť, kedy zberový papier prestáva byť odpadom, podľa článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES o odpade (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 88 ods. 2 a 3 a ods. 4, písm. c) rokovacieho poriadku o návrhu nariadenia Rady o stanovení kritérií, ktoré umožňujú určiť, kedy zberový papier prestáva byť odpadom, podľa článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES o odpade (D021155/01 – 2012/2742(RPS))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajcovia: Chris Davies, Richard Seeber, Linda McAvan, Satu Hassi, Kartika Tamara Liotard, Oreste Rossi a Elisabetta Gardini (B7-0553/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0544)

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 h pre slávnostnú časť schôdze.)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

8. Slávnostná schôdza - Mali

Od 12.05 h do 12.35 h sa pri príležitosti návštevy prezidenta Mali Ibrahima Boubacara Keïtu konala slávnostná schôdza Parlamentu.


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

9. Hlasovanie (pokračovanie)

9.1. Rodové aspekty európskeho rámca pre národné stratégie začleňovania Rómov (hlasovanie)

Správa o rodových aspektoch európskeho rámca pre národné stratégie začleňovania Rómov [2013/2066(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0545)


9.2. Rozvoj a budovanie štátu v Južnom Sudáne (hlasovanie)

Správa o úsilí medzinárodného spoločenstva v oblasti rozvoja a budovania štátu v Južnom Sudáne [2013/2090(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0546)

Vystúpenie

Véronique De Keyser predstavila ústny pozmeňujúci návrh k ods. 4, ktorý bol prijatý.


9.3. CARS 2020: k silnému, konkurencieschopnému a udržateľnému automobilovému priemyslu v Európe (hlasovanie)

Správa o CARS 2020: k silnému, konkurencieschopnému a udržateľnému automobilovému priemyslu v Európe [2013/2062(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Franck Proust (A7-0391/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0547)


9.4. Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (hlasovanie)

Správa o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach [2013/2040(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Edite Estrela (A7-0426/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou EFD)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinami PPE a ECR)

Prijatý (P7_TA(2013)0548)

Vystúpenia:

Edite Estrela pred hlasovaním a Bruno Gollnisch k uplatňovanému postupu (predseda rečníkovi pripomenul, že postup schválil predseda a Konferencia predsedov).

Po skončení hlasovania vystúpila Edite Estrela, tiež so žiadosťou, aby sa vzhľadom na výsledky hlasovania jej meno vypustilo zo správy, a Nuno Melo k tomuto vystúpeniu.


9.5. Dobrovoľníctvo a dobrovoľnícka činnosť v Európe (hlasovanie)

Správa o dobrovoľníctve a dobrovoľníckej činnosti v Európe [2013/2064(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Marco Scurria (A7-0348/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0549)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Luigi Berlinguer a Philip Claeys - A7-0396/2013
Erminia Mazzoni, Andrej Plenković, Iva Zanicchi a Daniel Hannan

Správa: Kinga Göncz - A7-0397/2013
Daniël van der Stoep, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Iva Zanicchi a Daniel Hannan

Správa: Carmen Fraga Estévez - A7-0417/2013
Guido Milana, Marisa Matias, Peter Jahr, Antonio Masip Hidalgo a Diane Dodds

Správa: Elisabeth Jeggle - A7-0407/2013
Paul Murphy, Oleg Valjalo, Charles Tannock v mene skupiny ECR a Seán Kelly

Správa: Kay Swinburne - A7-0343/2013
Oleg Valjalo a Seán Kelly

Odporúčanie Ulrike Rodust - A7-0409/2013
Marusya Lyubcheva, Guido Milana, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Ivana Maletić a Charles Tannock

Správa: Kriton Arsenis - A7-0395/2013
Guido Milana a Diane Dodds

Správa: Elisabetta Gardini - A7-0003/2013
Roberta Angelilli, Giommaria Uggias, Ewald Stadler a Andrej Plenković

Správa: Antolín Sánchez Presedo - A7-0202/2012
Antolín Sánchez Presedo, Ruža Tomašić, Dimitar Stoyanov, Dubravka Šuica, Ivana Maletić a Izaskun Bilbao Barandica

Správa: Matthias Groote - A7-0046/2013
Daniël van der Stoep a Dubravka Šuica

Správa: Lívia Járóka - A7-0349/2013
Zdravka Bušić, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a Roberta Angelilli

Správa: Véronique De Keyser - A7-0380/2013
Diane Dodds a Charles Tannock

Správa: Franck Proust - A7-0391/2013
Adina-Ioana Vălean, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudette Abela Baldacchino, Francesco De Angelis, Oleg Valjalo a Izaskun Bilbao Barandica

Správa: Edite Estrela - A7-0426/2013
Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Marusya Lyubcheva, Zdravka Bušić, Dimitar Stoyanov, Davor Ivo Stier, Oleg Valjalo, Diane Dodds, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Paul Murphy, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik a Alda Sousa.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Výklad rokovacieho poriadku

Výklad článku 202 ods. 5 rokovacieho poriadku, ktorý poskytol Výbor pre ústavné veci, bol oznámený na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 6 zápisnice zo dňa 9.12.2013).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej štyridsiatich poslancov nevzniesla námietku v súlade s článkom 211 ods. 4 rokovacieho poriadku, tento výklad sa považuje za prijatý (P7_TA(2013)0550).


14. Výsledky samitu vo Vilniuse a budúcnosť Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Výsledky samitu vo Vilniuse a budúcnosť Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu (2013/2983(RSP))

Štefan Füle (člen Komisie) v mene Catheriny Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Libor Rouček v mene skupiny S&D, Graham Watson v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Zbigniew Ziobro v mene skupiny EFD, Adrian Severin – nezaradený poslanec, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Tatjana Ždanoka, Evgeni Kirilov, Leonidas Donskis, Werner Schulz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Rebecca Harms, Paweł Robert Kowal, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Elmar Brok a Jacek Saryusz-Wolski, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paweł Robert Kowal, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, György Schöpflin, Boris Zala, Ria Oomen-Ruijten, Zigmantas Balčytis, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Boştinaru, Alojz Peterle, Michael Gahler, Davor Ivo Stier a Laima Liucija Andrikienė.

V rozprave vystúpil Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Marusya Lyubcheva, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Rebecca Harms, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ana Gomes, Tunne Kelam, Anneli Jäätteenmäki, Peter Šťastný, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Tatjana Ždanoka a Inês Cristina Zuber.

V rozprave vystúpil Štefan Füle.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.17 zápisnice zo dňa 12.12.2013.


15. Spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť ***I - Nástroj stability ***I - Nástroj európskeho susedstva ***I - Nástroj predvstupovej pomoci ***I - Nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami ***I - Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete ***I - Ustanovenie nástroja financovania rozvojovej spolupráce ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť [COM(2011)0842 - C7-0494/2011- 2011/0415(COD)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Elmar Brok (A7-0447/2013)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj stability [COM(2011)0845 - C7-0497/2011- 2011/0413(COD)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho susedstva [COM(2011)0839 - C7-0492/2011- 2011/0405(COD)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nástroji predvstupovej pomoci (IPA II) [COM(2011)0838 - C7-0491/2011- 2011/0404(COD)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Libor Rouček (A7-0445/2013)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami [COM(2011)0843 - C7-0495/2011- 2011/0411(COD)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

Správa o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete [COM(2011)0844 - C7-0496/2011- 2011/0412(COD)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce [COM(2011)0840 - C7-0493/2011- 2011/0406(COD)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Thijs Berman (A7-0450/2013)

Elmar Brok, Barbara Lochbihler (v zastúpení Reinharda Bütikofera), Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White, Alexander Graf Lambsdorff a Thijs Berman uviedli svoje správy.

Vystúpili: Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady), Andris Piebalgs a Štefan Füle (členovia Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ana Gomes (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Filip Kaczmarek (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Cristian Dan Preda (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Enrique Guerrero Salom (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Nirj Deva (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), María Auxiliadora Correa Zamora ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Laima Liucija Andrikienė ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Helmut Scholz (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko INTA), Jan Kozłowski (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Nadezhda Neynsky (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), María Muñiz De Urquiza (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Sylvana Rapti (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Marije Cornelissen (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Konrad Szymański (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Niki Tzavela (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Joachim Zeller (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Iosif Matula (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Mariya Gabriel (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Tunne Kelam v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, a Ioan Mircea Paşcu v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jelko Kacin v mene skupiny ALDE, Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD, Franz Obermayr – nezaradený poslanec, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marietje Schaake, Eva Joly, Paweł Robert Kowal, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Monica Luisa Macovei, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland, Francisco José Millán Mon, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Sari Essayah, Richard Howitt a Santiago Fisas Ayxela.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Kinga Gál, Marusya Lyubcheva, Barbara Lochbihler, Tonino Picula a Oleg Valjalo.

Vystúpili: Andris Piebalgs, Vytautas Leškevičius, Barbara Lochbihler, Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White a Thijs Berman.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.14 zápisnice zo dňa 11.12.2013, bod 4.15 zápisnice zo dňa 11.12.2013, bod 4.16 zápisnice zo dňa 11.12.2013, bod 4.17 zápisnice zo dňa 11.12.2013, bod 4.18 zápisnice zo dňa 11.12.2013, bod 4.19 zápisnice zo dňa 11.12.2013 a bod 4.20 zápisnice zo dňa 11.12.2013.


16. Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)

Korigendá P7_TA-PROV(2013)0482(COR01), P7_TA-PROV(2013)0483(COR01), P7_TA-PROV(2013)0484(COR01), P7_TA-PROV(2013)0485(COR01), P7_TA-PROV(2013)0486(COR01) a P7_TA-PROV(2013)0487(COR01) boli oznámené na včerajšom plenárnom zasadaní (bod 9 zápisnice zo dňa 9.12.2013).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej štyridsiatich poslancov nepožiadala v súlade s článkom 216 ods. 4 rokovacieho poriadku o hlasovanie, tieto korigendá sa považujú za schválené.


17. Delegované akty (článok 87a ods. 6 rokovacieho poriadku)

Odporúčanie výboru IMCO nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. októbra 2013 o podmienkach, za ktorých možno sprístupniť vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej stránke (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA)) (B7-0548/2013) bolo ohlásené na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 8 zápisnice zo dňa 9.12.2013).

Voči tomuto odporúčaniu nebola vznesená žiadna námietka v lehote 24 hodín, ako sa uvádza v článku 87a rokovacieho poriadku.

Odporúčanie sa preto považuje za schválené s účinnosťou od 10. decembra 2013 a rozhodnutie bude zverejnené v prijatých textoch schôdze z 11. decembra 2013.

°
° ° °

Odporúčanie výboru INTA nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. októbra 2013, ktorým sa menia prílohy I, II a IV k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013) bolo ohlásené na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 8 zápisnice zo dňa 9.12.2013).

Skupiny Verts/ALE a GUE/NGL vzniesli proti tomuto odporúčaniu námietku v lehote 24 hodín, ako sa stanovuje v článku 87a rokovacieho poriadku.

O odporúčaní sa preto bude hlasovať vo štvrtok 12. decembra 2013.


18. Správa o pokroku Albánska za rok 2013 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o pokroku Albánska za rok 2013 (2013/2879(RSP))

Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady) a Štefan Füle (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Nikola Vuljanić v mene skupiny GUE/NGL, Doris Pack v mene skupiny PPE, Libor Rouček v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE a Davor Ivo Stier.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Tonino Picula a Marije Cornelissen.

Vystúpili: Štefan Füle a Vytautas Leškevičius.

Návrh uznesenia, ktorý sa predloží podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.18 zápisnice zo dňa 12.12.2013.


19. Ľudské práva vo svete v roku 2012 a politika EÚ v tejto oblasti (rozprava)

Správa o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2012 a politike Európskej únie v tejto oblasti [2013/2152(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

Eduard Kukan uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredseda

V rozprave vystúpil Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady) v mene Catheriny Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Mikael Gustafsson (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko DEVE), Mariya Gabriel (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko FEMM), Inese Vaidere v mene skupiny PPE, Maria Eleni Koppa v mene skupiny S&D, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Ewald Stadler – nezaradený poslanec, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Filip Kaczmarek, Joanna Senyszyn, Sajjad Karim, Bernd Posselt a Alf Svensson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė a Andrej Plenković.

Vystúpili: Vytautas Leškevičius a Eduard Kukan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.24 zápisnice zo dňa 11.12.2013.


20. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na obdobie rokov 2014 – 2020 ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (na obdobie rokov 2014 – 2020) [COM(2011)0608 - C7-0319/2011- 2011/0269(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Marian Harkin (A7-0005/2013)

Marian Harkin uviedla správu.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Alda Sousa (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko BUDG), Jorgo Chatzimarkakis (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko CONT), Jens Geier (spravodajca výboru požiadaného o stanoviskoREGI), Luís Paulo Alves (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko AGRI), Vilija Blinkevičiūtė (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko FEMM), Edit Bauer v mene skupiny PPE a Frédéric Daerden v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Angelika Werthmann v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Derek Roland Clark v mene skupiny EFD, Patricia van der Kammen – nezaradená poslankyňa, Thomas Mann, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Emer Costello a Regina Bastos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Sari Essayah, Inês Cristina Zuber, Andrej Plenković a Seán Kelly.

Vystúpili: László Andor a Marian Harkin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.21 zápisnice zo dňa 11.12.2013.


21. Dohovor MOP o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti *** (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti z roku 2011 (dohovor č. 189) [11462/2013 - C7-0234/2013- 2013/0085(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

Inês Cristina Zuber uviedla odporúčanie.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Traian Ungureanu v mene skupiny PPE, Richard Falbr v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Danuta Jazłowiecka a Emer Costello.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Sari Essayah.

Vystúpili: László Andor a Inês Cristina Zuber.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 11.12.2013.


22. Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * (rozprava)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní [COM(2013)0348 - C7-0200/2013- 2013/0188(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

George Sabin Cutaş uviedol správu.

V rozprave vystúpil Joaquín Almunia (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Petri Sarvamaa (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko CONT), Sławomir Nitras v mene skupiny PPE, Olle Ludvigsson v mene skupiny S&D, Olle Schmidt v mene skupiny ALDE, Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE, Ivana Maletić a Astrid Lulling.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Jaroslav Paška.

Vystúpili: Joaquín Almunia a George Sabin Cutaş.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.22 zápisnice zo dňa 11.12.2013.


23. Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (rozprava)

Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ [2013/2075(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

Ramon Tremosa i Balcells uviedol správu.

V rozprave vystúpil Joaquín Almunia (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE a Antolín Sánchez Presedo v mene skupiny S&D.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness a Danuta Jazłowiecka.

Vystúpili: Joaquín Almunia a Ramon Tremosa i Balcells.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.25 zápisnice zo dňa 11.12.2013.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania” PE 524.086/OJME).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.45 h.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia