Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 11. december 2013 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)
 3.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (19.-20. december 2013) (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  4.2.Ændring af forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  4.3.Den Internationale Arbejdsorganisations 2011-konvention om ordentlige arbejdsforhold for husarbejdere *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  4.4.Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om de generelle principper for Republikken Armeniens deltagelse i Unionens programmer *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  4.5.Aftale mellem EU og Frankrig om anvendelse, med hensyn til Saint-Barthélemy, af EU-lovgivningen om beskatning * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  4.6.Ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  4.7.Donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  4.8.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Phil Wynn Owen - UK) * (afstemning)
  4.9.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Alex Brenninkmeijer - NL) * (afstemning)
  4.10.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Henri Grethen - LU) * (afstemning)
  4.11.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Nikolaos Milionis - EL) * (afstemning)
  4.12.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Danièle Lamarque -FR) * (afstemning)
  4.13.Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd * (afstemning)
  4.14.Fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne for Unionens optræden udadtil ***I (afstemning)
  4.15.Stabilitetsinstrumentet ***I (afstemning)
  4.16.Et europæisk naboskabsinstrument ***I (afstemning)
  4.17.Instrumentet for førtiltrædelsesbistand ***I (afstemning)
  4.18.Partnerskabsinstrumentet for samarbejde med tredjelande ***I (afstemning)
  4.19.Finansieringsinstrumentet til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I (afstemning)
  4.20.Oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde ***I (afstemning)
  4.21.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) ***I (afstemning)
  4.22.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * (afstemning)
  4.23.Fællesskabssystem til registrering af transportører af radioaktive materialer * (afstemning)
  4.24.Menneskerettighederne i verden 2012 og EU's menneskerettighedspolitik (afstemning)
  4.25.Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (afstemning)
  4.26.Bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder og EU's fjernområder efter udløbet af mælkekvoten (afstemning)
  4.27.Resiliens og nedbringelse af katastroferisici i udviklingslande (afstemning)
  4.28.Kvinder med handicap (afstemning)
  4.29.En europæisk handlingsplan for detailhandelen til gavn for alle aktører (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Konstitutionelle problemer i forbindelse med forvaltning på flere niveauer i Den Europæiske Union (forhandling)
 9.Europa-Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer (forhandling)
 10.Forvaltningsdomstol for den europæiske stabilitetsmekanisme: stillingsopslag (forhandling)
 11.Ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger ***II - Ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger ***II (forhandling)
 12.Betalingskonti ***I (forhandling)
 13.Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning ***I (forhandling)
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 15.Generelle toldpræferencer (GSP+) (forhandling)
 16.Politik for grøn infrastruktur (forhandling)
 17.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 18.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Phil Wynn Owen - UK)
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Alex Brenninkmeijer - NL)
 Bilag 3 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Henri Grethen - LU)
 Bilag 4 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Nikolaos Milionis - EL)
 Bilag 5 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Danièle Lamarque - FR)
 Bilag 6 - Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd
Protokol (251 kb) Deltagerliste (64 kb)    Afstemning ved navneopråb (2484 kb) Bilag 1 (6 kb) Bilag 2 (7 kb) Bilag 3 (7 kb) 
 
            Bilag 4 (7 kb) Bilag 5 (6 kb) Bilag 6 (7 kb) 
 
Protokol (233 kb) Deltagerliste (37 kb) Afstemningsresultater (468 kb) Afstemning ved navneopråb (1063 kb)    
 
Protokol (339 kb) Deltagerliste (64 kb) Afstemningsresultater (784 kb) Afstemning ved navneopråb (2067 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik