Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 3.Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Δεκεμβρίου 2013) (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.2.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017 ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.3.Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.4.Συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Αρμενίας σε προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.5.Συμφωνία ΕΕ-Γαλλίας για την εφαρμογή, όσον αφορά την κοινότητα του Αγίου Βαρθολομαίου, της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.6.Τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.7.Συντονισμός των δωρητών της ΕΕ όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.8.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Phil Wynn Owen - Ηνωμένο Βασίλειο) * (ψηφοφορία)
  4.9.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Alex Brenninkmeijer - Κάτω Χώρες) * (ψηφοφορία)
  4.10.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Henri Grethen - Λουξεμβούργο) * (ψηφοφορία)
  4.11.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Νικόλαος Μηλιώνης - Ελλάδα) * (ψηφοφορία)
  4.12.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Danièle Lamarque - Γαλλία) * (ψηφοφορία)
  4.13.Ορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας * (ψηφοφορία)
  4.14.Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή των μηχανισμών εξωτερικής δράσης της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  4.15.Μηχανισμός σταθερότητας ***I (ψηφοφορία)
  4.16.Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας ***I (ψηφοφορία)
  4.17.Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας ***I (ψηφοφορία)
  4.18.Μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες ***I (ψηφοφορία)
  4.19.Χρηματοδοτικό μέσο για την προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως ***I (ψηφοφορία)
  4.20.Θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ***I (ψηφοφορία)
  4.21.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) ***I (ψηφοφορία)
  4.22.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα * (ψηφοφορία)
  4.23.Σύστημα καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών * (ψηφοφορία)
  4.24.Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2012 και η πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα (ψηφοφορία)
  4.25.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (ψηφοφορία)
  4.26.Παραγωγή γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις μειονεκτικές περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ψηφοφορία)
  4.27.Ανθεκτικότητα και μείωση των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)
  4.28.Γυναίκες με αναπηρία (ψηφοφορία)
  4.29.Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην ΕΕ (συζήτηση)
 9.Οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις (συζήτηση)
 10.Διοικητικό δικαστήριο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας: πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων (συζήτηση)
 11.Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων ***II - Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων ***II (συζήτηση)
 12.Λογαριασμοί πληρωμών ***I (συζήτηση)
 13.Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών ***I (συζήτηση)
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 15.Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ +) (συζήτηση)
 16.Πολιτική Πράσινης Υποδομής (συζήτηση)
 17.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 18.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Phil Wynn Owen - Ηνωμένο Βασίλειο)
 Παράρτηµα 2 - Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Alex Brenninkmeijer - Κάτω Χώρες)
 Παράρτηµα 3 - Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Henri Grethen - Λουξεμβούργο)
 Παράρτηµα 4 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Νικόλαος Μηλιώνης - Ελλάδα)
 Παράρτηµα 5 - Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Danièle Lamarque - Γαλλία)
 Παράρτηµα 6 - Ορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Συνοπτικά πρακτικά (286 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (2484 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) Παράρτημα 3 (7 kb) 
 
            Παράρτημα 4 (7 kb) Παράρτημα 5 (7 kb) Παράρτημα 6 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (288 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (400 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (958 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (363 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (834 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2180 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου