Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 11. detsember 2013 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 3.Valmistumine Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (19.–20. detsember 2013) (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.Vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles 2020) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  4.2.Määruse (EL) nr 99/2013 (Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta) muutmine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  4.3.ILO koduabiliste inimväärse töö konventsioon *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  4.4.ELi ja Armeenia vaheline raamleping Armeenia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  4.5.ELi ja Prantsusmaa vaheline leping, millega nähakse ette maksustamist käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territooriumil * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  4.6.Otsuse 2002/546/EÜ muutmine kohaldamisaja osas * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  4.7.ELi arenguabi andjate tegevuse kooskõlastamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  4.8.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Phil WYNN OWEN – UK) * (hääletus)
  4.9.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Alex Brenninkmeijer – NL) * (hääletus)
  4.10.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Henri Grethen - LU) * (hääletus)
  4.11.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Nikolaos Milionis – EL) * (hääletus)
  4.12.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Danièle Lamarque – FR) * (hääletus)
  4.13.Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametissenimetamine * (hääletus)
  4.14.Ühised eeskirjad ja menetlused ELi välistegevuse vahendite rakendamiseks ***I (hääletus)
  4.15.Stabiliseerimise rahastamisvahend ***I (hääletus)
  4.16.Euroopa naabruspoliitika vahend ***I (hääletus)
  4.17.Ühinemiseelse abi rahastamisvahend ***I (hääletus)
  4.18.Partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega ***I (hääletus)
  4.19.Demokraatia ja inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahend ***I (hääletus)
  4.20.Arengukoostöö rahastamisvahendi loomine ***I (hääletus)
  4.21.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond 2014–2020 ***I (hääletus)
  4.22.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas * (hääletus)
  4.23.Süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks * (hääletus)
  4.24.Inimõigused maailmas aastal 2012 ja ELi sellealane poliitika (hääletus)
  4.25.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (hääletus)
  4.26.Piimatootmine mägipiirkondades, ebasoodsates piirkondades ja äärepoolseimates piirkondades (hääletus)
  4.27.Vastupanuvõime ja katastroofiohu vähendamine arengumaades (hääletus)
  4.28.Puuetega naised (hääletus)
  4.29.Kõigi osaliste huvides toimiv Euroopa jaekaubanduse tegevuskava (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Mitmetasandilise valitsemise esmasest õigusest ja riigiõigusest tulenevad probleemid ELis (arutelu)
 9.Euroopa Parlamendi suhted riikide valitsusi esindavate institutsioonidega (arutelu)
 10.Euroopa stabiilsusmehhanismi halduskohus: kandideerimiskutse (arutelu)
 11.Teatavate ühist kaubanduspoliitikat käsitlevate määruste muutmine seoses teatavate meetmete vastuvõtmismenetlustega ***II - Teatavate ühist kaubanduspoliitikat käsitlevate määruste muutmine seoses volituste delegeerimisega ja rakendamisvolituste andmisega teatavate meetmete vastuvõtmiseks ***II (arutelu)
 12.Maksekontod ***I (arutelu)
 13.Mereala ruumiline planeerimine ja rannikualade integreeritud haldamine ***I (arutelu)
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Üldised tariifsed soodustused (GSP+) (arutelu)
 16.Rohelise taristu poliitika (arutelu)
 17.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 18.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 Lisa 1 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Phil WYNN OWEN – UK)
 Lisa 2 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Alex Brenninkmeijer – NL)
 Lisa 3 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Henri Grethen - LU)
 Lisa 4 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Nikolaos Milionis – EL)
 Lisa 5 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Danièle Lamarque – FR)
 Lisa 6 - Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametissenimetamine
Protokoll (250 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (2484 kb) 1 lisa (6 kb) 2 lisa (7 kb) 3 lisa (7 kb) 
 
            4 lisa (7 kb) 5 lisa (7 kb) 6 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (232 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletustulemused (354 kb) Nimelise hääletuse tulemused (918 kb)    
 
Protokoll (334 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletustulemused (779 kb) Nimelise hääletuse tulemused (2141 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika